Alþýðublaðið - 12.03.1997, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 12.03.1997, Blaðsíða 7
MIÐVIKUDAGUR 12. MARS 1997 ALÞYÐUBLAÐIÐ f r q t t i r Skattapakki ríkisstjórnarinnar vekur blendin viöbrögð hjá mörgum Hátekjumenn fengu lottóvinning - ári þess að þurfa aö kaupa sér miða, segir Sighvatur Björginsson um skattapakka ríkisstjórnarinnar. Hann skýtur föstum skotum að út- færslu skattalækkana, og gagnrýnir að ekki hafi fengist svör við brýnum spurningum verkalýðshreyfingahnnar. "Svör ríkisstjómarinnar við óskum verkalýðshreyfingarinnar, einsog þau birtast í textanum sem forsætisráð- herra fór með í öllum fjölmiðlum á mánudag, eru alls ekki nægilega skýr. Einu svörin sem ríkisstjórnin gaf vörðuðu skattamál og málefni lífeyr- isþega. Það voru hinsvegar fjölmörg önnur atriði, sem ASÍ hafði óskað eft- ir skýrum svörum við, svo hægt væri að ljúka kjarasamningum." Þetta sagði Sighvatur Björgvinsson, for- maður Alþýðuflokksins, þegar Al- þýðublaðið innti hann eftir viðbrögð- um hans við þeim pakka, sem ríkis- stjórnin kynnti sem sinn þátt í yfir- standandi kjarasamningum. Engin rauö strik "Ég bendi á það, að í sameiginlegri kjarastefnu landssambanda ASÍ, sem var kynnt ríkisstjórninni, var lögð höfuðáhersla á tryggingu kaupmáttar. Óneitanlega er það því athyglisvert, að í yfirlýsingu forsætisráðherra er nákvæmlega ekkert að finna um það. Það eru engin „rauð strik", engar verðlagsforsendur af neinu tagi. Ekki vottur af vilja til að tryggja varðveislu kaupmáttar. Ætlar ríkisstjórnin að láta þar við sitja?" Sighvatur rifjaði upp að í kjara- stefnu ASÍ hefði verið lögð mikil áhersla á lækkun innflutningstolla og að markmiðum GATT- samningsins yrði fylgt fram í raun. „Þar gefur hins- vegar ríkisstjórnin engin svör, og við það er engan veginn hægt að sætta sig. ASI lagði líka mikla áherslu á að fá í gang viðræður um jöfnun lífeyris- réttar, en ríkisstjórnin svarar þeim til- mælum alls ekkert. Sama gildir um þunga áherslu ASÍ á lækkun þjón- ustugjalda, til dæmis á heilbrigðis- sviðinu, þar sem Ingibjörg Pálmadótt- ir hefur aukið gjöld verulega, þrátt fyrir stríðar tölur um hið gagnstæða meðan hún var í stjórnarandstóðu. Um þetta eru einfaldlega engin svör frá ríkisstjórninni." Farsakennd vinnu- brögö Sighvatur sagði að það væri skond- ið að fylgjast með ákvörðun ríkis- stjórnarinnar í málefnum lífeyrisþega. Þar væri verið að taka upp tillögur, sem flokkar stjórnarandstöðunnar hefðu flutt á Alþingi. „Út af fyrir sig er það gott og blessað. Batnandi mönnum er alltaf best að lifa, og við teljum það ekkert eftir okkur að búa til góðar tillögur fyrir ríkisstjómina. En það sem er skondið í málinu er þetta: Hér er um að ræða nákvæmlega sömu tillögur og ríkisstjórnin lét sitt lið á Alþingi fella í atkvæðagreiðslu við fjárlögin. Eru þetta nú ekki farsa- kennd vinnubrögð?" Sighvatur sagði, að jafnvel góð- gjörnustu menn hlytu að setja spum- ingamerki við rausn ríkisstjórnarinnar þegar kæmi að aðgerðum hennar í skattamálum. „Hvað felst í þeim? Hafa menn skoðað það? Þeir sem leggja það á sig munu komast að því, að ríkisstjórnin lýsir því nú yfir að hún sé reiðubúin til að skila launþeg- um til baka þeim skattahækkunum "Er ríkisstjómin reiðu- búin að gefa tryggingu fyrir því, að hún muni ekki sækja sér þær tekjur, sem hún er reiðubúin að afsala sér með lækkun tekju- skatta, með hækkun- um á öðrum sköttum eða með enn frekari niðurskurði..." sem hún hefur af þeim tekið á síðustu funmtán mánuðum! Sér er nú hver rausnin! „ Hátekjumenn hrósa happi Það er lika athyglisvert að skoða það hvernig ríkisstjómin ætlar að út- færa þennan glaðning sinn, sagði Sig- hvatur.: „Eftir því sem gengur fram af munni forsætisráðherra, þá á fram- kvæmdin að verða sú, að stórum hluta þessarar fjárhæðar, eða allt að 2/5 hlutum, er varið til þess að létta á sköttum þeirra, sem hæstar hafa tekj- urnar, eða til einstaklinga, sem hafa 175 þúsund krónur á mánuði eða meira, og til fjólskyldna sem eru með Sighvatur Björgvinsson: Fólk vantar tryggingu fyrir því aö skattalækkanir verði ekki teknar til baka meö annars konar álögum og niöurskuröi. yfir 350 þúsund á mánuði. Þannig fær fjölskylda, sem er með 525 þúsund króna tekjur á mánuði um 16 þúsund krónur í skattalækkun í sinn hlut frá ríkisstjóminni, en fjögra manna fjöl- skylda með 125 þúsund krónur á mánuði aðeins tvö þúsund króna lækkun til sín. Ég segi nú bara and- spænis þessu: Ef þetta er þeirra rétt- læti, - hvemig er þeirra ranglæti?" sagði Sighvatur, og bætti því við að hátekjumenn gætu hrósað happi yfir lottóvinningnum sem þeir fengju án þess einu sinni að þurfa að kaupa miða. Hann benti ennfremur á, að það væri beinlínis blekkjandi af hálfu rík- isstjómarinnar að halda því fram að hátekjuskattur hefði verið hækkaður, "Með þvíað innleiða tekjutengingar í öllu barnabótakerfinu er verið að auka jaðar- skattaáhrifin, sem er í hreinni mótsögn við yfirlýst stefnumið rík- isstjórnarinnar." ¦ Fulltrúi ITF beinir spurningum til Eimskipa og Flugleiða Saknað við sjóprófin Rannsóknamefnd sjóslysa gerði athugasemd við fjarveru filipseysku skipverj- anna við upphaf sjóprófa. Borgþór Kæmested, fulltrúi ITF, samtaka alþjóðlegra flutningaverka- manna, hefur beint þeim spumingum til Rannsóknamefndar sjóslysa hvort að einhver hafi haft samband við þá og beðið leyfis til að flytja áhöfn Vik- artinds úr landi áður en sjópróf hefðu farið fram. Hann spyr einnig hvort að það hafi ekki verið nauðsynlegt að skipverjarnir yrðu viðstaddir sjópróf- in. Að sögn Jóns Finnbjömssonar rannsóknardómara í málinu, en blaðið ræddi við hann í fyrradag, gerði nefndin athugasemd við fjarveru skip- verjanna við upphaf sjóprófa. En Hjörleifur Jakobsson framkvæmda- stjóri rekstrarsviðs Eimskipafélagsins segir að umræddra manna hafi ekki verið óskað við sjóprófin en fjórir áhafnarmeðlimir voru viðstaddir. Borgþór hefur einnig beint spum- ingum til Eimskips, til dæmis hvort mennirnir hafi fengið áfallahjálp, og hver þáttur Eirhskips hafi verið í þeirri ákvörðun að flytja mennina úr landi. Líkt og kom fram í blaðinu í gær kvaðst Hjórleifur Jakobsson fram- kvæmdastjóri Rekstrarsviðs Eim- skipafélagsins hafa ráðfært sig við lækni sem taldi ekki þörf á áfallahjálp á þessu stigi málsins. Fulltrúi Eim- skipafélagsins, Dagþór Haraldsson hafði samband við Útlendingaeftirlit- ið, að morgni sjöunda mars, og spurði um möguleika þess að flytja skipverj- ana úr landi án þess að þeir hefðu til- skilda pappíra. Mennirnir flugu síðan út samdægurs. Borgþór spyr einnig afhverju það hafi ekki verið haft samband við full- trúa ITF, á Islandi, en mennimir era meðlimir þe'ss félags, en eins og við sögðum frá í gær, fór hann ásamt tveimur kaþólskum prestum til Sel- foss til að ræða við mennina, sam- kvæmt þeirra beiðni, en þeir voru þá famir. Eimskip hefur gert grein fyrir mál- inu og að mennirnir hafi verið sendir út að ósk útgerðarinnar. einsog forsvarsmenn hennar hefðu gert með því að benda á að hann breyttist úr 5 % í 7 %. „Menn verða að huga að því, að áður hafa þeir lækkað hinn. almenna grunn um 4 %, eða niður í 38 %. Það þýðir, að það sem ríkisstjórnin kallar hækkun há- tekjuskattsins er í rauninni umtals- verð lækkun." Jaðarskattar auknir "Ríkisstjórnin hefur haldið margar góðar ræður um að það þurfi að lækka jaðarskatta. Eg og mitt fólk getur svo sannarlega tekið undir það. Með því að innleiða tekjutengingar í öllu barnabótakerfinu er verið að auka jaðarskattaáhrifin, sem er í hreinni mótsögn við yfirlýst stefhumið ríkis- stjórnarinnar. Með því að tekjutengja Davíö Oddsson: Gaf hátekjumönn- um lottóvinning meö skattapakka sínum. allar barnabætur er ríkisstjómin jafn- framt að auka mismuninn á greiðslu- byrði barnafjölskyldna og bamlausra fjölskyldna með sömu fjölskyldutekj- ur." Sighvatur skaut einnig föstum skot- um að útfærslu stjómarinnar á breytt- um vaxtabótum. „Gera menn sér ekki grein fyrir því, að með þeirri aðferð sem ríkisstjórin velur til að eigna- tengja vaxtabætur, þ.e. með því að miða skerðinguna við hlutfall af fast- eignamati íbúðarhúsnæðis einvörð- ungu í stað heildareignar, þá er hún í senn að auka mismunun í skattlagn- ingu milli fólks eftir búsetu og bæta verulega hag eignafólks, sem á eignir sínar að verulegum hluta í öðrum verðmætum en íbúðarhúsnæði?" Hann benti jafnframt á, að það væri rangt, frá sjónahóli lágtekjufólks, að hækka ekki skattleysismörk í takt við launahækkanir: „Þegar ríkisstjórnin ákveður að gera það ekki, þá er ljóst, að fjölskyldur með lágar tekjur, sem nú eru við skattleysismörk og borga litla eða enga skatta, munu eftir þær takmörkuðu kauphækkanir sem samið er um fyrir þær, greiða umtals- verðar upphæðir á sinn mælikvarða, í skatta." Vantar tryggingu "Þegar allt er skoðað, þá er það mín niðurstaða, að framkvæmd ríkis- stjómarinnar á skattalækkununum sem hún boðaði í fyrradag, orkar mjög tvímælis. Hún er langmest þeim í hag, sem hafa háar tekjur og búa að miklum eignum. Þessvegna tók ég málið upp á þinginu í gærdag, og skoraði á ríkisstjórnina að ganga til samninga við verkalýðshreyfmguna um aðrar og skynsamlegri útfærslur á lækkun skatta." Sighvatur sagði að lokum, að það væri mjög brýnt, að ríkisstjórnin gæfi yfirlýsingu um að hún myndi ekki bæta sér um þá 4,5 milljarða sem rík- issjóður tapar vegna aðgerða hennar í skattamálum, með nýjum álögum. „Spumingin sem brennur á vömm okkar, og verkalýðshreyfingin verður að fá svar við er þetta: Er ríkisstjóm- in reiðubúin að gefa tryggingu fyrir því, að hún muni ekki sækja sér þær tekjur, sem hún er reiðubúin að afsala sér með lækkun tekjuskatta, með hækkunum á öðrum sköttum eða með enn frekari niðurskurði til viðbótar þeim, sem hún hefur þegar staðið fyr- ir í viðkvæmum málaflokkum einsog heilbrigðismálum, menntamálum og félagsmálum?" Jafnaöarkonur Þriðji kvöidveröarfundur ársins veröur haldinn fimmtu- dagskvöldiö 13. mars kl. 19-21 á Litlu Brekku í Banka- stræti. Aö súpumáltíö lokinni mun Björn Friöfinnsson fiytja fræösluerindi undir yfirskriftinni íslenskar konur og Evr- ópumálin. Allar konur velkomnar! Stjórn Sambands Alþýöuflokkskvenna FUJR Stjórn félagsins fundar á sunnudaginn 16.3. í Alþýðuhús- inu Reykjavík, Hverfisgötu 8-10. Fundurinn hefst stund- víslega kl. 13.00 og er opinn öllum félagsmönnum. Stjórnin Flokksstjórnarfundur Opinn fundur flokksstjórnar Alþýöuflokksins um málefni líðandi stundar verður haldin miðvikudaginn 19. mars kl. 17-19aðGrandHotel.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.