Morgunblaðið - 10.01.2001, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 10.01.2001, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 10. JANÚAR 2001 33 mundir á ngu hér á il slíkrar nu muni þann þátt mendur til annsókna- skólans á tta. Það il kennslu ær grein- gan kost í ri ljóst að nnsóknar- þó hann hefði ekki tilrauna- rektor að samstarf við rann- ganna, en og nýttist gsl þeirra alþjóðleg ð í kjölfar kemst í knastofn- samstarf ureyri en hugaverð u og lífvís- ttúruauð- að starf- u styrkti s við fyr- ður starf- u traust ngursríkt þróunar- starf við Háskólann á Akureyri og öflugt atvinnulíf á landinu öllu. Tillögur opnaðar í ágúst Í lok fundarins fjölluðu tveir nefndarmanna í nefnd menntamála- ráðherra um einkaframkvæmdir um starf nefndarinnar, verkáætlanir og hvað fælist í einkaframkvæmd. Guð- mundur Ólafsson í fjármálaráðu- neytinu gerði grein fyrir því hvað einkaframkvæmd væri og hvert markmið ríkisins með slíkum fram- kvæmdum væri. Samkvæmt skil- greiningunni væri um að ræða sam- starf opinberra aðila við einkamarkaðinn um að sinna til- teknum þáttum opinberrar þjónustu og hvetja til nýrra og sveigjanlegri lausna og sagði Guðmundur slík fyr- irkomulag nú í auknum mæli tekið upp hér á landi. Markmiðið væri að gera hagkvæmari innkaup á þjón- ustu og stuðla að samkeppni á mark- aði auk þess að nýta þekkingu einka- aðila á opinberum rekstri og hraða verkefnum. Í máli Gísla Magnússon- ar, formanns nefndarinnar, kom fram að nú síðar í þessum mánuði yrði ljóst hvernig forvali yrði háttað og væri stefnt að því að skoða hvað út úr því forvali kæmi hinn 24. febrú- ar næstkomandi. Bráðabirgðagögn vegna útboðs ættu að liggja fyrir í byrjun mars og endanleg útboðs- gögn í lok þess mánaðar. Þá væri bjóðendum gefinn góður frestur til að fara yfir málið og skila tillögum en stefnt væri að því að opna þær um miðjan ágúst í sumar. Um einn mán- uð tæki að fara yfir tillögur, þannig að um miðjan september ætti að liggja fyrir hvaða tillaga yrði fyrir valinu og við hvern yrði samið um bygginguna. Loks væri gert ráð fyr- ir að í byrjun nóvember yrði hægt að ganga frá samningum. Verklok eru áætluð í upphafi árs 2003 og í kjölfar þess munu stofnanirnar sem um ræðir flytja starfsemi sína í húsið. Fjölmenni var á fundinum en fáar fyrirspurnir voru lagðar fram. Ein fjallaði um hönnun og umhverfismál á Sólborgarsvæðinu og hvort ný bygging þar og hönnun kæmi fyrri ákvörðunum þar um í uppnám, en Björn Bjarnason menntamálaráð- herra sagði að svo myndi ekki verða. Hann sagði að ekki væri ætlunin að ganga á svig við þær hugmyndir sem þegar hefðu verið settar fram í þeim efnum, en vissulega myndi sá sem byggja myndi húsið, eiga það og reka hafa um það að segja hvernig það liti út. verður einkaframkvæmd rmetra tofnun- rtækjum Morgunblaðið/Kristján reyri í gær. Björn Bjarnason menntamálaráð- en sjávarútvegsráðherra, Valgerður Sverr- nnarsson rektor Háskólans á Akueyri. yri. GUÐRÚN Ebba Ólafsdótt-ir, formaður Félagsgrunnskólakennara, seg-ir að í nýjum kjarasamn- ingi grunnskólakennara, sem und- irritaður var í gær, sé verið að færa ákvarðanatöku varðandi skipulag skólastarfs í auknum mæli inn í skólana. Birgir Björn Sigurjónsson, formaður launanefndar sveitar- félaganna, segir að samningurinn sé í samræmi við samningsmarkmið sveitarfélaganna. Kjarasamningurinn gildir frá 1. janúar 2001 til 31. mars 2004. Hann nær til tæplega 4.000 kennara og um 300 skólastjóra. Samningurinn felur í sér kerfisbreytingu sem tek- ur gildi frá og með næsta skólaári sem ætlað er að skapa ákveðið svig- rúm til kjarabreytinga með það að markmiði að gera grunnskólann samkeppnisfæran og kennarastarf- ið eftirsóknarvert eins og segir í sameiginlegri yfirlýsingu forystu- manna samninganefndanna. „Markmið nýs kjarasamnings er m.a. að draga úr miðstýringu þann- ig að kennarar og skólastjórar beri meiri ábyrgð en áður á starfi skól- ans og skólaþróun á hverjum stað. Kjarasamningurinn felur í sér að tekið verði upp nýtt vinnufyrir- komulag og starfshættir í grunn- skólum í samræmi við markmið samningsins. Kjarasamningurinn felur í sér fjölgun skóladaga og auk- inn sveigjanleika varðandi upphaf og lok starfstíma skóla og heimild til að taka upp vetrarleyfi. Vinnutími og vinnuskylda kenn- ara og verkstjórn skólastjóra eru skilgreind með nýjum hætti í samn- ingunum. Sérstök áhersla er lögð á ábyrgð og hlutverk umsjónarkenn- ara. Með kerfisbreytingunni 1. ágúst 2001 tekur gildi ný röðun og upp- bygging launakerfis grunnskóla- kennara sem tekur mið af nýjum skilgreiningum á starfi þeirra og ábyrgð,“ segir í yfirlýsingunni. Stefnt að því að bæta grunnskólann Birgir Björn Sigurjónsson, for- maður launanefndar sveitarfélag- anna, sagðist meta það svo að sveit- arfélögin hefðu náð fram samningsmarkmiðum sínum með þessum samningi. „Markmið okkar var að fá betri grunnskóla. Við erum að gera umfangsmiklar kerfisbreyt- ingar. Þær taka að vísu ekki gildi fyrr en næsta haust, en þær eru í eðli sínu þannig að það er ekki hægt að koma þeim að á miðju skólaári. Það er þannig að grunnskólinn er langstærsta verkefni sveitarfélag- anna. Við höfum sett okkur skýr markmið um hvernig við viljum haga rekstri í þessum stofnunum og ég tel að við höfum með þessum samningi náð fram mjög mikilvæg- um breytingum.“ Birgir Björn sagði að þó að þessi samningur hefði verið gerður án verkfalls væri mikil einföldun að segja að samningurinn hefði verið gerður án átaka. „Við settum okkur markmið um að vinna þetta mjög málefnalega. Viðræðuferillinn stóð svo mánuðum skiptir. Viðræðuáætl- anir okkar voru hins vegar raun- hæfar sem stóðust nánast upp á dag. Það varð að sjálfsögðu erfiðara og erfiðara að ná samkomulagi eftir því sem leið á viðræðurnar, en það tókst. Ég held að þetta hafi verið ár- angursrík aðferð, en verkefnið var hins vegar ekki auðvelt. Við einsett- um okkur að tala ekki illa til hvors annars eða fara út í átök ef við kæm- ust hjá því og það tókst.“ Guðrún Ebba Ólafsdóttir, for- maður Félags grunnskólakennara, sagðist telja að með þessum samn- ingi hefðu grunnskólakennarar náð fram meginatriðum í þeirri kröfu- gerð sem kennarar lögðu fram í upphafi samningaviðræðna. Hún sagðist því vera sátt við niðurstöð- una. Samkomulag náðist rétt fyrir árs- lok, en samningurinn var ekki und- irritaður fyrr en í gær vegna þess að ekki var búið að ná samkomulagi um kjör skólastjóra. Guðrún Ebba sagðist vera fegin að búið væri að undirrita samninginn því það hefði verið óþægilegt fyrir félagið að vera búið að ná samningi en geta ekki byrjað að kynna hann fyrir félags- mönnum, en hún vildi jafnframt nota tækifærið og þakka þeim þol- inmæðina. Hún sagði stefnt að því að atkvæðagreiðslu um samninginn færa fram fyrir mánaðamót, en farið yrði af stað með ítarlega kynningu á samningnum á næstu dögum. „Með þessum samningi erum við að færa ákvörðunartökuna um skipulag skólastarfsins í miklu meira mæli út í skólana. Það verður verkefni skólastjórnenda og kenn- ara í einstökum skólum að skipu- leggja vinnuna. Í kjarasamningnum segir einvörðungu að það séu ákveð- in störf í skólunum sem þurfi að vinna, en það er ekki skilgreint ná- kvæmlega hvernig það skuli gert. Í þessum samningi er þess vegna ekki sagt fyrir um hvað má og hvað má ekki.“ Guðrún Ebba sagði að samning- urinn gerði ráð fyrir að kennsludög- um yrði fjölgað um 10. Menntamála- ráðuneytið kæmi ekki til með að stjórna því hvernig þessum dögum yrði ráðstafað. Skólarnir hefðu al- gjörlega frjálsar hendur um hvernig þessum dögum yrði varið. Þeir gætu ákveðið að auka við kennslu, fjölga foreldraviðtölum o.s.frv. Guðrún Ebba viðurkenndi að kennarar væru dálítið hikandi við að láta algjörlega frá sér þau áhrif sem kjarasamningurinn hefði haft á skipulag skólastarfs. Reyndar væri gert ráð fyrir því í samningnum að það yrði sett á fót sameiginleg verk- efnisstjórn sem fengi það verkefni að móta þær breytingar sem fyrir- hugað væri að gera á skólastarfinu. Áformað væri að efna til sameigin- legra námskeiða með trúnaðar- mönnum, skólastjórum og hlutað- eigandi starfsmönnum sveitar- félaga. Ennfremur væri áformað að gefa út handbók með leiðbeinandi reglum. Samningsaðilar væru ákveðnir að koma í veg fyrir að mis- munandi túlkun eða ólík sýn á samn- inginn truflaði framkvæmd hans. Verkstjórnarvald skólastjóra eykst Þorsteinn Sæberg, formaður Skólastjórafélagsins, sagðist vera ánægður með samninginn. Það hefði tekið heldur lengri tíma að ná samkomulagi um þann hluta samn- ingsins sem sneri að kjörum kenn- ara. Ástæðan hefði verið sú að þarna væri verið að gera ákveðnar kerf- isbreytingar. Hann sagði að það skipti ekki máli. Niðurstaðan væri aðallatriðið og samningsaðilar hefðu verið sammála um að ganga vel frá málum þannig að menn hefðu sam- eiginlega sýn á það umhverfi sem menn væru að ganga inn í. „Stjórnunarumfang skólastjóra eykst með þessum samningi. Verið er að auka sjálfstæði skólastjórn- enda til að starfa faglega með kenn- urum. Þarna er líka verið að minnka kennsluskyldu skólastjóra og það er vel.“ Þorsteinn sagði að samhliða þess- um breytingum yrðu breytingar á launum skólastjóra, en hann vildi ekki frekar en aðrir samningamenn tjá sig um þær. Grunnskólakennarar undirrituðu nýjan kjarasamning í gær Dregið úr miðstýringu Morgunblaðið/Þorkell Birgir Björn Sigurjónsson, formaður launanefndar sveitarfélag- anna, og Eiríkur Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, tak- ast í hendur að lokinni undirskrift. Á milli þeirra er Þórir Einarsson ríkissáttasemjari. málaráðuneytinu í dag þar sem verkfallslok verða rædd og þær breytingar sem nýr kjarasamn- ingur hefur í för með sér á skólastarfinu. Aðalsteinn segist gera ráð fyrir að fundurinn fari að mestu í að útskýra nýjan kjarasamning og nýja reglugerð um starfslið og skipulag skóla. Ráðherra setur fundinn. Lítið brottfall virðist vera meðal framhaldsskólanema þrátt fyrir langt verkfall kennara. Einungis er vitað um tíu nem- endur sem hafa hætt námi í Menntaskólanum á Akureyri en alls eru um 600 nemendur skráðir í skólann. Haustönn MA hófst ekki fyrr en 15. september og því hafði einungis verið kennt í tæpar átta vikur þegar verkfallið skall á. Tryggvi Gísla- son skólameistari segir að kennt verði í fjórar vikur og síðan hefjist próf 2. febrúar í þeim áföngum sem nauðsynlegt er að prófa í, þ.e. stökum áföngum og lokaáföngum. Annars verða yf- irlitspróf í vor. Kennsla hefst að nýju fyrri hluta febrúarmánaðar og lýkur 25. maí. Brautskráning verður 17. júní. Tryggvi segir að kennt verði í dymbilviku og páskaviku og svo á sumardaginn fyrsta og upps- tigningardag. Þá verði hugs- SKÓLASTJÓRNENDUR fram- haldsskóla ætla ekki allir að fara sömu leið til að ljúka haus- tönn skólanna en flestir munu stytta páskafrí til að fjölga kennsludögum. Þá áforma marg- ir skólameistarar að grípa til þess ráðs að prófa ekki í öllum fögum eða að minnka lesefni til prófs. Brottfall nemenda virðist vera lítið, enn sem komið er að minnsta kosti. Menntamálaráðuneytið hefur gefið út ákveðnar viðmiðanir varðandi námsframvindu nem- enda í framhaldsskólum en að sögn Aðalsteins Eiríkssonar, deildarstjóra framhalds- skóladeildar, er gert ráð fyrir að kennslu og námsmati vegna haustannar ljúki eigi síðar en 2. febrúar að meðtöldum sjúkra- og endurtektarprófum. Gert er ráð fyrir að kennslu og náms- mati vorannar verði lokið 1. júní nk. en brautskráning geti farið fram utan þessara tímamarka. Aðalsteinn segir þessar viðmið- anir ekki bindandi í smáatriðum, það megi þó segja að ákveðið samspil sé milli þess hvernig menn ljúka haustönninni og hvað séu þá margir dagar eftir til að ljúka vorönn. Skólastjórnendur hafa verið boðaðir á fund í mennta- anlega kennt einhverja laug- ardaga. Ætlunin sé að ná um 70 af 75 kennsludögum á vorönn. Samráðsnefnd kennara, nemenda og skólastjórnenda Tryggvi segir kennara hafa komið mjög áhugasama og já- kvæða til starfa og hið sama sé að segja um nemendur. Í því skyni að taka tillit til þess ástands sem skapast hefur í skólanum hafa skólayfirvöld sett á fót samráðsnefnd þar sem sitja tveir fulltrúar stjórnenda, þrír kennarar og tveir nemendur frá hagsmunaráði nemenda. Þar verður fjallað um námsskipulag og námsmat og reynt verður að taka tillit til þarfa nemenda. Tryggvi segir að próf vegna haustannar verði styttri en venjulega en þó verði ekki slak- að á kröfum eða fellt niður námsefni til að svíkja ekki nem- endur. Hins vegar verður ekki kafað jafn djúpt í námsefnið, verkefnavinna verður minnkuð og svo ítarefni en ekki verður fellt niður úr sjálfu námsefninu. Ragnheiður Torfadóttir, rekt- or Menntaskólans í Reykjavík, segist ekki gera ráð fyrir miklu brottfalli. Samráð hefur verið á milli skólameistara framhalds- skólanna og verður skólastarfi háttað svipað og hjá Mennta- skólanum við Sund, að sögn Ragnheiðar. Hún segir að próf- tíminn verði styttur mjög mikið en hann hefjist 24. janúar. Ekki verður prófað í öllum greinum en prófað verður í viðamiklum greinum. Í flestum framhalds- skólum verða allir virkir dagar í páskafríi notaðir til kennslu. Ragnheiður segist vonast til að ekki þurfi að kenna á laug- ardögum en ekki hefur verið ná- kvæmlega gengið frá því. Skólaslit MR verða 7. júní í stað 1. júní. Neðri bekkir ljúka prófum um mánaðamót maí/júní. Nemendur Fjölbrautaskólans í Breiðholti hafa skilað sér vel í skólann, að sögn Kristínar Arn- alds skólameistara. Próf vegna haustannar hefjast laugardaginn 20. janúar. Verið er að skoða hvort unnt er að meta einhverja áfanga og sleppa prófi. Um 1.300 nemendur eru í dagskóla og 850 í kvöldskóla. Kennsla vorannar hefst 8. febrúar. Kristín segir að prófað verði tvo laugardaga í janúar en ekki sé ætlunin að kenna á laug- ardögum enda sé slæm reynsla af því. Páskafríið verður stytt og svo verður kennt sumardag- inn fyrsta. Stefnt er á að önninni ljúki í maílok. Ekki mikið brottfall í framhaldsskólum
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.