Morgunblaðið - 14.03.2002, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 14.03.2002, Blaðsíða 10
FRÉTTIR 10 FIMMTUDAGUR 14. MARS 2002 MORGUNBLAÐIÐ DAVÍÐ Oddsson forsætisráðherra ítrekaði þá skoðun sína í upphafi þingfundar á Alþingi í gær að hann vildi tryggja að áhrif í bankakerfinu söfnuðust ekki á of fáar hendur. Til- efni umræðunnar voru þau átök sem átt hafa sér stað um völd í Íslands- banka á síðustu dögum. „Mér finnst mjög æskilegt, í þessu litla landi okkar þar sem ráðandi bankastofn- anir verða aldrei nema tvær til fjórar kannski í mesta lagi, að meginvaldið verði í nokkuð dreifðri eignaraðild. Ég tel það vera æskilegt,“ sagði ráð- herra. „Hvort EES-samningurinn leiðir til þess að það sé ekki hægt, hef ég ekki skoðað, en það verður bara að fara yfir það nákvæmlega.“ Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinnar, kvaðst í upphafi umræðunnar hafa áhyggjur af valdabrölti Bónusfeðga, Jóns Ásgeir Jóhannessonar og Jóhannesar Jóns- sonar, og annarra. Spurði hann síðan forsætisráðherra hvort hann teldi ekki að „hákarladansinn í kringum Íslandsbanka“, eins og hann orðaði það hefði sýnt fram á nauðsyn þess að setja lög sem tryggðu dreifða eignaraðild að fjármálastofnunum. Síðar í umræðunni sagði hann: „Það er athyglisvert að í þessari umræðu eru þrír stjórnmálaflokkar sem sæti eiga á þingi alveg samferða. Sjálf- stæðisflokkurinn, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð eru þeirrar skoðunar að það sé mjög æskilegt að takmarka eignaraðild og að það sé æskilegt að skoða með hvaða hætti því er hægt að koma fyr- ir í íslenskum lögum án þess að það stangist á við fertugustu gr. EES- samningsins.“ Valgerður Sverrisdóttir viðskipta- ráðherra ítrekaði þá skoðun sína að reglur um takmarkaða eignaraðild stæðust ekki ákvæði Evrópska efna- hagssvæðisins. „Ég get tekið undir áhyggjur háttvirtra þingmanna á þessari þróun sem hefur orðið en ég legg áherslu á að við verðum að fara að leikreglum í þessum efnum og það skýtur nokkuð skökku við að mínu mati þegar Samfylkingin, Kratar, sem hafa dýrkað og dásam- að hvað mest EES-samninginn, tala nánast fyrir því að brjóta hann.“ Ítrekaði hún að skv. reglum EES væri ekki hægt að takmarka eign- araðild. Hins vegar væri óljóst hvort takmarka mætti atkvæðavægi. VG leggur fram frumvarp Fleiri þingmenn tóku til máls í þessari umræðu, sem fór fram undir liðnum athugasemdir við störf þingsins. Þingmenn VG minntu á að þingflokkur þeirra hefði nýlega lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um dreigða eignaraðild að viðskipta- bönkum og öðrum lánastofnunum. Með frumvarpinu er lagt til að ein- stökum aðilum, öðrum en ríkissjóði og skyldum og/eða fjárhagslega tengdum aðilum verði óheimilt að eiga meira en 8% hlutafjár í við- skiptabanka. Ögmundur Jónasson, þingmaður VG, gerði m.a. grein fyrir frumvarpi þingflokksins og spurði síðan hvort Íslendingar ætluðu að láta Evrópusambandið setja sér stól- inn fyrir dyrnar. Kristinn H. Gunnarsson, þing- flokksformaður Framsóknarflokks- ins, gerði atburðina í kringum Ís- landsbanka síðustu daga m.a. að umtalsefni og sagði: „Við höfum séð í því umróti sem verið hefur í kringum Íslandsbanka að aðili sem er mjög umsvifamikill í matvöruverslun; hef- ur mjög sterk ítök í olíuverslun og tryggingaþjónustu, er að seilast til aukinna áhrifa í bankaheiminum. Mér finnst það vera mikið umhugs- unarefni hvort rétt sé að leyfa þeirri þróun að halda áfram óhindrað eða hvort ekki sé rétt að setja löggjöf sem takmarkar áhrif sterkra aðila í einni grein yfir öðrum atvinnugrein- um og sérstaklega yfir fjármálaþjón- ustu því í gegnum ítök þar er hægt að hafa mjög mikil og slæm áhrif á samkepnisaðstöðu samkeppnisaðila í annarri atvinnugrein.“ Vilhjálmur Egilsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði hins veg- ar að það væri athyglisvert að velta fyrir sér umræðunni um þessi mál í þingsalnum. „Það er haldinn aðal- fundur í fyrirtæki hér í bænum og þar eru átök milli manna um hvert skuli stefna í fyrirtækinu og átök um stjórnarkjör. Þetta er nokkuð sem er ekkert óeðlilegt. Það er ekkert nýtt í þessu. Slík átök eiga sér stað mjög oft; hérlendis og erlendis. Samt telja menn þörf á því að taka það sérstaklega upp hér undir um- ræðu um störf þingsins. Við skulum aðeins spá í þetta. Íslandsbanki er í raun og veru fyrirtæki sem er með mjög dreifða eignaraðild. Þar standa saman ákveðnir hluthafahópar gegn öðrum hluthafahópum. Stofnana- fjárfestar eru mjög sterkir í bank- anum, einstaklingar eru mjög sterk- ir í bankanum og fyrirtæki eru mjög sterk í bankanum.“ Sagði Vilhálmur það athyglisvert að enginn hluthafi í Íslandsbanki hefði litið á þá stöðu sem eitthvert vandamál. „Svo þarf þetta fyrirtæki að búa við það að háttvirtir þingmenn koma hér upp og tala um þetta sem eitthvert vandamál.“ Davíð Oddsson og Össur Skarphéðinsson í umræðum um eignarhald á bönkunum Styðja dreifða eignaraðild Morgunblaðið/Golli Fram kom í umræðum á Alþingi í gær að skiptar skoðanir eru á því hvort takmarka beri eignaraðild að bönkum. ENGIR þingfundir verða á Alþingi í dag og á morgun þar sem haldnir eru svokallaðir nefndardagar. Næsti þingfundur Alþingis hefur því verið boðaður nk. mánudag. Þingfundur á mánudag ÞINGMENN lýstu margir hverjir yfir vonbrigðum á Alþingi í gær með það hversu illa hefði gengið að flytja svokölluð fjarvinnsluverkefni út á landsbyggðina á síðustu árum. Einstaka þingmenn bentu á að ekki væri of seint að snúa vörn í sókn en aðrir minntu jafnframt á að mik- ilvægt væri að hlúa að þeim fjar- vinnsluverkefnum sem þegar væru unnin á landsbyggðinni. Kristján L. Möller, þingmaður Samfylkingarinnar, var málshefj- andi umræðunnar og beindi þeirri spurningu til forsætisráðherra, Davíðs Oddssonar, hversu mörg fjarvinnsluverkefni og störf á veg- um forsætisráðuneytisins og stofn- ana og fyrirtækja í eigu ríkisins sem tilheyrðu ráðuneytinu hefðu verið flutt út á land á síðasta ári. Í svari ráðherra kom fram að engin fjarvinnsluverkefni eða störf á veg- um ráðuneytisins hefðu verið flutt á landsbyggðina á liðnu ári. Kristján minnti í upphafi máls síns á skýrslu, sem unnin hefði ver- ið á vegum forsætisráðuneytisins, Byggðastofnunar og Iðntæknistofn- unar, árið 1999, en þar hefðu verið kortlögð tækifæri sem gætu nýst til atvinnuuppbyggingar á lands- byggðinni á sviði fjarvinnslu. Vitn- aði Kristján síðan í grein í dag- blaðinu Degi sem birst hefði daginn eftir að umrætt skýrsla hefðir verið kynnt almenningi. „Í Degi daginn eftir var m.a. sagt: ...á blaðamanna- fundi í gær sagði forsætisráðherra að þarna væri á ferðinni ný hugsun og ný vinnubrögð sem ættu að gagnast landsbyggðinni til sóknar- færa í atvinnu- og byggðamálum. Þarna sé um að ræða virka byggða- stefnu...“ Kristján greindi síðan frá því að hann hefði lagt fram skrif- legar fyrirspurnir til annarra ráð- herra í ríkisstjórn Davíðs Odds- sonar og að svör við þeim hefðu verið að berast inn á þing á síðustu dögum. Í svörunum hefði m.a. kom- ið fram að enginn fjarvinnsluverk- efni hefðu verið flutt til lands- byggðarinnar á síðasta ári á vegum ráðuneytanna. Sagði Kristján þetta vera „auman vitnisburð“ um það markmið að efla atvinnuuppbygg- ingu á landsbyggðinni með fjar- vinnsluverkefnum. Davíð Oddsson forsætisráðherra svaraði því m.a. til að það væri erf- iðara að byggja upp atvinnu á landsbyggðinni með fjarvinnslu- verkefnum en gengið hefði verið út frá í upphafi. „Við þekkjum það í verki að það er erfiðara við þetta að eiga en menn ætluðu í upphafi,“ sagði hann. Erfitt að spyrna við „Við höfum horft á það í áratugi að störfum úti á landi hefur verið að fækka. Við horfðum á það hvar sem við vorum í flokkum að hvað sem menn reyndu þá virtist það vera afskaplega erfitt að spyrna við, jafnvel þótt miklum peningum væri tímabundið dælt hér og þar í starfsemi á landsbyggðinni; með góðum vilja en kannski ekki alltaf mjög vel undirbúnum. Þess vegna fylltumst við öll miklum krafti kannski og von þegar við sáum allt í einu að ný tækni væri kannski að gera það að verkum að landið yrði allt eitt atvinnusvæði; það myndi gjörbreyta hlutum fyrir fólkið á landsbygðinni,“ sagði Davíð. Síðan sagði hann: „En ég er sannfærður um það að það gerist ekkert stórt í málinu, jafnvel þótt það væri viðleitni til þess af hálfu hins opinbera, fyrr en allt atvinnu- lífið sér sjálft árangur og gildi fyrir fyrirtækin að nýta fólk úti á landi í gegnum hina nýju tækni.“ Vilja fleiri fjar- vinnsluverkefni til landsbyggðarinnar SAMKEPPNISRÁÐ telur ekki vera tilefni til íhlutunar vegna kvörtunar sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara yf- ir samkeppnisstöðu þeirra gagnvart sjúkraþjálfurum inni á heilbrigðis- stofnunum. Ráðið telur kvörtunarefni sjúkraþjálfaranna ekki varða við sam- keppnislög, starfsemi sjúkraþjálfun- ar á viðkomandi stofnunum hafi held- ur ekki skaðleg áhrif á samkeppni og um litla hagsmuni sé að ræða. Félag sjálfstætt starfandi sjúkra- þjálfara leitaði til Samkeppnisstofn- unar fyrir réttu ári. Taldi félagið það andstætt samkeppnislögum að heil- brigðisstofnanir, reknar fyrir al- mannafé, gætu veitt sjúkraþjálfun í samkeppni við einkareknar sjúkra- þjálfunarstöðvars, án algjörs fjár- hagslegs aðskilnaðar sjúkraþjálfunar frá öðrum rekstri. Einnig taldi félagið það ámælisvert að aðstaða, tæki og tól einstakra stofnana væru notuð til sjúkraþjálfunar eftir umsaminn vinnutíma af launþegum viðkomandi stofnana til að stunda einkarekstur. Sjúkraþjálfararnir héldu því einnig fram að Tryggingastofnun greiddi mun hærri meðferðargjöld til sjúkra- þjálfunar hjá stofnunum, eins og Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra, fyrir þjálfun barna en fyrir sambæri- lega þjálfun á einkastofu. Félag sjálfstætt starfandi sjúkra- þjálfara fór einnig fram á að Sam- keppnisstofnun tæki til athugunar samninga Tryggingastofnunar við Landspítalann, MS-félagið, Styrktar- félag lamaðra og fatlaðra og Reykja- lund og að samkeppnisráð mælti fyrir um fjárhagslegan aðskilnað sjúkra- þjálfunar þessara stofnana, sem væru í samkeppni við einkareknar stöðvar. Um litla hagsmuni að tefla Samkeppnisráð telur að í þessu máli sé ekki um slíka samkeppnislega hagsmuni að ræða að þeir fái réttlætt svo íþyngjandi aðgerðir sem krafa um fjárhagslegan aðskilnað innan stofn- ananna hefur í för með sér. Varðandi meintan sjálfstæðan rekstur sjúkraþjálfara sem starfa á heilbrigðisstofnunum telur sam- keppnisráð að um fá tilvik sé að ræða og því um litla hagsmuni að tefla. Þá telur samkeppnisráð ekki tilefni til aðgerða vegna athugasemda sjálf- stætt starfandi sjúkraþjálfara við þann afslátt sem þeim er gert að veita TR eftir að ákveðnum fjölda með- ferða er náð. Samkeppnisráð telur þetta samningsákvæði ekki mismuna aðilum. Allir sjúkraþjálfarar sem starfi samkvæmt samningi við TR séu undir það settir og um sé að ræða at- riði sem snúi að TR en ekki þeim stofnunum sem kvartað sé yfir. Ekki tilefni til íhlutunar Samkeppnisráð um kvörtun sjálf- stætt starfandi sjúkraþjálfara
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.