Morgunblaðið - 02.04.2002, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 02.04.2002, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 2. APRÍL 2002 21 af því til- landsins. að vatns- gseign og i alla þá par hefðu ttindi í af- dsstjórnin réttinda. ð sérstök essum þar æðir voru ns Titans ekki fyrr di öll rétt- il íslenska ð hafði fyrir hönd 0 norskar ar krónur afélagsins ar um það a króna á amningn- sréttindi í ísl, Þóris- vatnsrétt- þangað til ríkissjóðs unar árið ykjavíkur- verðmæti eru þessi ga vatns- Búrfell og 550 millj- virkjunar, rá Lands- s þrjátíu og andsvirkj- amlag rík- rtækisins, gðanefnd- irði. ar stofnuð r til eign- un, vatns- ðir vegna ögn varð- kjunar, 50 g síðast en ekki síst vatnsréttindi í Þjórsá vegna byggingar Búrfellsvirkjunar, ásamt landi sem til þurfti vegna byggingar virkjunarinnar. Það er hið síðast- nefnda sem nú hefur komið í ljós að var einskis virði, þar sem það var byggt á réttindum sem ríkissjóður átti ekki. En hvers vegna gat ríkið ekki gert tilkall til þessara réttinda? Ástæðuna er að finna við fyrstu sölu á réttindunum. Í úrskurði óbyggðanefndar segir að Gnúp- verjahreppur hafi ekki átt þau rétt- indi sem hrepparnir seldu upphaf- lega í byrjun aldarinnar og enduðu í eigu Landsvirkjunar undir miðbik aldarinnar. Búfjáreigendur í Gnúp- verjahreppi hafi í gegnum tíðina haft hefðbundin afréttarnot af svæðun- um en hafi ekki getað talist eigendur þeirra. Hreppsnefnd Gnúpverja- hrepps og fleiri hreppa hafi því upp- haflega ekki haft rétt á að selja þessi réttindi þar sem þau voru ekki í eigu bændanna. Samningar og afsöl hreppsnefndar og þinglýst sala á réttindum þessum í gegnum tíðina breyti engu þar um. Samkvæmt þessu eru öll viðskipti með land- og vatnsréttindi frá hreppunum til Einars Benedikts- sonar og síðar Fossafélagsins Titans ómarktæk. Spurning um auðlindagjald Helgi Bjarnason, skrifstofustjóri orkusviðs í iðnaðarráðuneytinu, seg- ir að úrskurðurinn hafi þá grundvall- arþýðingu að nú viti ríkið að það hef- ur virkjanaréttinn í þjóðlendum. „Það sem dómurinn segir okkur er þetta: Það sem ríkið keypti af Tit- an á sínum tíma var einskis virði fyr- ir ofan Búrfell, það er í afréttunum. Þau réttindi sem ríkið keypti á eignajörðum fyrir neðan Búrfell, standa hins vegar óbreytt. Í þessari stöðu þurfa ríkið og Landsvirkjun að ræðast við um það á hvaða hátt menn túlka þetta fyrir annars vegar þær virkjanir sem nú þegar eru í rekstri og hins vegar fyr- ir virkjanir sem væntanlega verða byggðar eða eru í bígerð,“ segir Helgi. Hann segir að viðræðurnar muni líklega snúast um hvort og þá hvern- ig gjald ríkið muni taka af Lands- virkjun fyrir afnot af vatnsréttind- unum og vísar þar til laga um þjóðlendur frá 1998: „Þær viðræður sem ríkið og Landsvirkjun þurfa að eiga munu væntanlega snúast um einhvers konar gjald af vatnsrétt- indum. Annað hvort um gjald í formi eingreiðslu eða gjald sem tengt er framleiðslunni,“ segir Helgi. Hann segir að ekki hafi verið rætt um hvenær þær viðræður hefjist en hann geri ráð fyrir að þær hefjist ekki fyrr en óbyggðanefnd hefur fellt úrskurði um afrétti í Rangár- vallasýslu, svo unnt sé að ræða um vatnsréttindi í Tungnaá samtímis áðurnefndum vatnsréttindum. Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar, segist telja að úr- skurður óbyggðanefndar breyti litlu fyrir Landsvirkjun og ólíklegt sé að fyrirtækið muni greiða gjald fyrir vatnsréttindin. „Ég held að það sé einfaldast fyrir ríkið að lýsa því yfir að Landsvirkj- un fari með þessi vatnsréttindi og greiði ekki af því neinar bætur eða leigu. Réttindi þessi voru lögð inn sem stofnframlag ríkisins þegar Landsvirkjun var stofnuð. Það er langlíklegast að ríkið hljóti að gera fyrirtækið Landsvirkjun jafnsett og það hafi átt að vera í upphafi. Um þetta hafa þó engar viðræður farið fram, enda er úrskurðurinn svo ný- fallinn.“ Friðrik segir ólíklegt að Lands- virkjun þurfi að greiða gjald fyrir umrædd vatnsréttindi. „Landsvirkj- un er fyrirtæki í eigu ríkisins og tveggja sveitarfélaga og mér þykir harla ólíklegt að sveitarfélögin, sem töldu að ríkið hefði lagt inn þessi réttindi í upphafi, hafi nú áhuga á að fara að greiða fyrir þau gjald. Ég get ekki ímyndað mér að það fari svo,“ segir Friðrik Sophusson. Þorsteinn Hilmarsson, upplýs- ingafulltrúi Landsvirkjunar, tekur í sama streng og segir líklegt að ríkið sjái sér hag í að Landsvirkjun verði jafnsett fyrir og eftir úrskurð óbyggðanefndar. Hann segir jafn- framt að þrátt fyrir að óbyggða- nefnd hafni eignarrétti Landsvirkj- unar þá viðurkenni úrskurðurinn nýtingarrétt fyrirtækisins og því hafi hann engin áhrif á starfsemi fyr- irtækisins. Helgi Bjarnason túlkar þetta með öðrum hætti. „Það að Landsvirkjun hafi nýtingarrétt en ekki eignarrétt þýðir að Landsvirkjun er heimilt að nýta þessa auðlind, en jafnframt er ríkinu heimilt að taka gjald fyrir nýt- ingu hennar samkvæmt þjóðlendu- lögunum. Þetta þýðir að Landsvirkj- un ætti að greiða nokkurs konar auðlindagjald fyrir að nýta þessi vatnsréttindi sem þau töldu áður réttilega vera í sinni eigu,“ segir Helgi. Þorsteinn segir hins vegar að gjaldtaka á grundvelli úrskurðar óbyggðanefndar varðandi eignar- rétt á vatns- og landsréttindum í Þjórsá myndi raska hlutföllum milli framlaga eigendanna við stofnun Landsvirkjunar. Líkt og Friðrik Sophusson hefur bent á hér að fram- an, þá telur hann ólíklegt að ríkið sjái sér hag í öðru en að leiðrétta hlut ríkisins í Landsvirkjun svo hlut- föll eigenda fyrirtækisins raskist ekki. „Það sem gerist nú í kjölfar úr- skurðar óbyggðanefndar er að ríkið hlýtur að þurfa að standa við það sem það ætlaði að gera við stofnun Landsvirkjunar, að sjá til þess að þau vatnsréttindi sem lögð voru til við stofnun fyrirtækisins séu hjá því og fyrirtækið hafi umráðarétt yfir þeim eins og gert var ráð fyrir í upp- hafi. Ég býst við að sameigendur ríkisins í Landsvirkjun sætti sig ekki við annað,“ segir Friðrik. Helgi Bjarnason bendir á að ríkið standi vel að vígi, þegar hann er spurður hvort niðurstaða óbyggða- nefndar geti haft áhrif á eignarhlut- föll ríkisins, Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar í Landsvirkjun. „Eignarhlutföllin í fyrirtækinu komu óneitanlega upp í hugann strax eftir að úrskurðurinn féll. Það er hins vegar erfitt að fullyrða á þessu stigi hvort úrskurðurinn hefur einhver áhrif þar á. Það er að minnsta kosti ljóst að ríkið stendur vel að vígi í dag gagnvart sameign- araðilum sínum í Landsvirkjun, vegna þess að þeir eiga vatnsrétt- indin í Sigöldu, Hrauneyjafossvirkj- un og Sultartanga auk Búrfellsvirkj- unar. Það er óvéfengt ennþá og verður væntanlega ekki véfengt. Það er hins vegar hægt að segja að þau vatnsréttindi í Þjórsá sem ríkið lagði til sem eign við stofnun Lands- virkjunar hafi verið einskis virði á sínum tíma í ljósi þessa úrskurðar. Allt fram til ársins 1998 þegar lög um þjóðlendur voru sett hafði ríkt nokkur óvissa um eignarhald afrétt- arlanda og m.a. hafði fallið dómur í Hæstarétti árið 1981 þar sem beinn eignarréttur ríkisins yfir Land- mannaafrétti var ekki viðurkennd- ur. Nú eru komnar hreinar línur hvað eignarhaldið varðar og í dag er þó víst að framlögð vatnsréttindi rík- isins við stofnun Landsvirkjunar eru góð og gild. Hins vegar er hæpið að rekja sig til baka varðandi eignar- hlutföllin í fyrirtækinu, enda er mik- ilvægara að horfa fram á veginn í þessum efnum,“ segir Helgi Bjarna- son. Hvað gjaldtöku varðar bendir Friðrik sérstaklega á að sérstök staða sé uppi hvað varðar Búðar- hálsvirkjun og Vatnsfellsvirkjun, sem leyfðar voru eftir að nýju þjóð- lendulögin tóku gildi. „Hvað þær virkjanir varðar þá er rétt að benda á að í leyfi forsætis- ráðuneytisins fyrir þeim virkjunum er vitnað til gjaldtökuheimildar þjóðlendulaganna. Samkvæmt þeim er ríkinu heimilt að taka gjald af Landsvirkjun fyrir vatnsréttindin. Ríkið verður því að taka sjálfstæða ákvörðun varðandi þessar tvær virkjanir um hvort taka eigi gjald fyrir þau réttindi. Ég býst við að slík ákvörðun verði tekin í ljósi þess hversu víðtæk réttindi ríkið lagði til við stofnun Landsvirkjunar, en ég tel það engan veginn sjálfgefið að gjald verði lagt á þessar tvær virkj- anir,“ segir Friðrik. Kristján Andri Stefánsson, deild- arstjóri í forsætisráðuneytinu, segir aðpurður að engin ákvörðun hafi verið tekin um það hvort ríkið muni taka gjald fyrir leigu á vatnsréttind- um þessara tveggja virkjana. Það sé rétt að heimild sé í lögum fyrir slíkri gjaldtöku en ákvörðun um það verði ekki tekin fyrr en óbyggðanefnd hafi eytt allri óvissu hvað varðar þjóð- lendur og þjóðlendumörk þar sem virkjanir standa hafi verið öll dregin. Morgunblaðið/RAX mun lón hennar vera í hluta Þjórsárvera. un að greiða auðlindagjald? in m s en Sara yrir rsj@mbl.is Morgunblaðið/RAX Fossinn Dynkur í ofanverðri Þjórsá. Morgunblaðið/Júlíus Með Sultartangavirkjun er fall Þjórsár milli Sultartangalóns og Búrfellsvirkjunar virkjað.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.