Morgunblaðið - 27.06.2003, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 27.06.2003, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 27. JÚNÍ 2003 29 - m r : - i r ð í a - ð a - - i g a - g , - r t a - i - r í - ð g r - d r r i - - r - i r , - l ð - - u g - á - - ð í g - - lagsskapur atvinnumanna sem ræður leikhússtjóra til þess starfa undir sinni stjórn? Eða á LR að vera breið fylking áhugamanna um leiklist, sem ræður leikhússtjóra til þess að fara með listræna stjórn Borgarleikhússins? Það er skoðun okkar að stjórn eigi að ráða stjórnendur til að sjá um rekstur leik- hússins, fjárhagslegan og listrænan, veita stjórn- endum eftirlit og aðhald, en ekki skipta sér af dag- legum rekstri eða einstökum ákvörðunum. Það getur reynst þrautin þyngri einsog fyrirkomulagi er nú háttað, þar sem einstakar ákvarðanir geta varð- að hagsmuni stjórnarmanna beint eða óbeint. Upp- sagnir eldri starfsmanna LR nýverið hafa verið gagnrýndar, og því haldið fram að siðlaust sé af stjórn félagsins að segja upp eldri félögum sínum. Til þess að bregðast við fjárhagsvanda varð að fækka starfsmönnum Borgarleikhússins, stjórnin gaf þau fyrirmæli, en tók ekki afstöðu til einstakra uppsagna. Þar með var stjórnin ekki að víkjast und- an ábyrgð. Það er leikhússtjóra og framkvæmda- stjóra að stjórna mannahaldi frá degi til dags og ákveða hverjir eru í vinnu og hverjir ekki. Þeir eru ráðnir til þess. Auðvitað er það í algerri neyð sem fækka þarf fólki, það er fólkið sem býr til leikhúsið, en LR er því miður sá stakkur sniðinn að þurfa að draga saman seglin að svo stöddu. Lýðræði í orði og á borði Í blaðagrein sinni minnast heiðursfélagarnir á spurningar, sem þeir lögðu fram á aðalfundi félags- ins en fengu ekki svör við. Skrifleg svör við spurn- ingunum voru póstlögð til heiðursfélaganna í gær og verða einnig send öðrum félagsmönnum, þeim til upplýsingar. Ein sú spurning sem frú Vigdís Finn- bogadóttir bar fram var svohljóðandi: Er það lýð- ræði, sem er hornsteinn lýðveldisins, að starfsmenn félagsins megi ekki vera í stjórn félagsins? Við spyrjum á móti: er það lýðræði að inngönguskilyrði í félag sem starfar í almannaþágu séu jafnströng og raunin er nú? Við teljum svo ekki vera, og því leggj- um við til að félagið verði opnað. Í öllum megin- stofnunum lýðveldisins er ólöglegt að hagsmuna- aðilar höndli um ákvarðanir er varða eiginhagsmuni, einsog stjórnsýslulögin frá 1993 kveða á um, og því leggjum við til að starfsmenn LR sitji ekki í stjórn félagsins. Hér eru einmitt nefnd meginmarkmið breytingatillagna okkar. Á fundum LR verður félagsmönnum mjög tíð- rætt um lýðræðið, vegna þess atvinnulýðræðis sem ríkt hefur hjá LR. Við erum ekki jafnviss um að þetta stjórnskipulag, atvinnulýðræðið, sé fullkom- lega lýðræðislegt; menn þurfa að uppfylla afar ströng skilyrði til þess að fá að taka þátt í þessu litla lýðveldi sem LR er. Á áðurnefndum fundi bar vara- formaður félagsins, Sigurður Karlsson, sem deilt hefur hart á stjórnina sem hann er varaformaður í og sem starfar í umboði meirihluta félagsmanna, upp dagskrárbreytingatillögu þess efnis að fresta bæri atkvæðagreiðslu um títt nefndar breytinga- tillögur á lögum félagsins. Það gerði hann áður en nokkrar umræður um breytingatillögurnar höfðu farið fram, en eftir að þrír heiðursfélagar stigu í pontu einn af öðrum og héldu góðar vakningaræður. Tillaga Sigurðar var á þá leið að skipa skyldi nýja þriggja manna nefnd til þess að fara yfir tillögurnar öðru sinni, áður en þær yrðu bornar undir fé- lagsfund. Fundurinn samþykkti tillögu Sigurðar með eins atkvæðis mun, og er það ekki í frásögur færandi nema af því að í tillögunni var tekið fram hvernig endurskoðunarnefndin skyldi skipuð. Formaður skyldi vera einn heiðursfélaganna sex, annar skyldi vera „einn af fyrrum forystumönnum félagsins úr hópi eldri félaga“, en sá þriðji tilnefndur af stjórn. Þótti mörgum lýðræðis- hugmyndin þarna farin fyrir lítið og risu upp til að mótmæla, því fyr- irfram var ákveðið að meirihluti nefndarinnar skyldi skipaður eldri félögum. Annar þeirra heiðurs- félagi, hinn ekki einungis eldri fé- lagi, heldur „fyrrum forystumaður félagsins“ og þrengdist hópurinn þá til muna. Þegar til þess er litið, að umræður um opnun félagsins hafa lengi verið ræddar í röðum fé- lagsmanna, og virðast eiga meiri stuðning hjá yngri kynslóðum held- ur en þeim eldri, verður þessi til- laga að skipan nefndarinnar enn kostulegri. Eftir nokkrar umræður um hvað menn þyrftu að hafa verið félagar lengi til þess að teljast „eldri félagar“ samþykkti fundur- inn að kjósa milli tveggja slíkra. Kosningin fór þó á þá leið að yf- irlýstur stuðningsmaður tillagna stjórnarinnar fékk brautargengi. Hver má ekki vera með? Heiðursfélagarnir gerðu að um- talsefni í blaðagrein sinni í fyrra- dag, að með opnun félagsins væri hætta á að það kæmist í vondar hendur. Okkar skoðun er sú að LR sé á of fárra höndum, þess vegna viljum við opna félagið. Auðvitað eru til margar leið- ir til þess að opna félagið: Ættum við að opna það fyrir listamönnum eingöngu? Hjá félaginu starfar fjöldi fólks sem ekki eru listamenn, mega þeir ganga í félagið? Hvað með áhorfendur, sem eiga ekki lítinn hlut í sögu félagsins og viðgangi, mega þeir ganga í félagið? En um leið og þessum spurn- ingum er velt upp, hvernig skilyrði eigi að setja fyrir inngöngu í félagið, kviknar auðvitað stóra spurn- ingin: af hverju þarf að takmarka aðild að félaginu, hver má EKKI ganga í Leikfélag Reykjavíkur? Og af hverju ekki? Við viljum opna LR fyrir þeim sem vilja veita stefnumiði félagsins liðsinni, en yfirlýstur tilgangur félagsins er „að vekja áhuga á góðri leik- list og sýna sjónleiki í Reykjavík“, og tekið er fram í lögum félagsins að þessu ákvæði verði ekki breytt. Stendur okkur virkilega hætta af nýjum fé- lagsmönnum? LR er sjálfseignarstofnun sem rekur leikhús og er ekki hægt að breyta í gróðafyrirtæki. Akkur félagsins er í fyrsta lagi saga þess og í öðru lagi samkomulag við Reykjavíkurborg um leikhús- rekstur í Borgarleikhúsi og því hlýtur það að vera hagur félagsmanna að velja stjórn, og stjórnarinnar að velja stjórnendur, sem standa vörð um þessa mikilvægu sérstöðu. Reykjavíkurborg styrkir leik- húsrekstur í Borgarleikhúsinu af því að LR rekur þar listræna stefnu, sem þarf opinbers stuðnings við. Ótrúlegt verður því að teljast að fjöldahreyfing áhugamanna um leiklist muni flykkjast í félagið til þess að kúvenda þeirri menningarstefnu sem LR hefur leitast við að fylgja í 106 ár, og sem er grunn- forsenda starfsemi LR í Borgarleikhúsinu, einsog heiðursfélagar óttast í blaðagrein sinni. Heiðursfélagar nefndu í grein sinni að formaður menningarmálanefndar borgarinnar hefði í út- varpsviðtali sagt að borginni kæmi ekki til hugar að blanda sér í innri mál Leikfélagsins. Það er satt og rétt, enda er það ekki á valdi borgarinnar að skipta sér af innri málum félagsins. Hins vegar hefur borg- arstjóri margoft lýst yfir ánægju með þetta frum- kvæði félagsins sjálfs, að taka innri mál til rækilegr- ar endurskoðunar. Fortíð, nútíð, framtíð Það er hugmyndafræðilegur ágreiningur innan LR, um eðli félagsins og framtíðarsýn, stjórn fé- lagsins leggur til að félagið verði opnað og aðrir en starfsmenn félagsins fengnir til að sitja í stjórn þess. Við teljum þessar breytingar nauðsynlegar fyrir framgang félagsins og endurnýjun, og lítum til þeirra tíma þegar fjölmargir aðrir unnendur leik- listar en starfsmenn LR voru félagsmenn og félagið lá ekki undir þeim grun að vera þröngt hagsmuna- félag starfsmanna félagsins. Okkur finnst óverjandi að liggja undir þeim grun. Að því sögðu viljum við enn og aftur taka fram, að í þessu felst ekki áfell- isdómur yfir fyrrum forystumönnum félagsins eða yfirlýsing um að grunurinn hafi átt við rök að styðj- ast. Það listræna starf, sem félagið hefur staðið fyr- ir í yfir hundrað ár, er grunnurinn sem félagið bygg- ir á. Heiðursfélagarnir og margir fleiri eldri félagar eiga heiðurinn af því. Það er því einlæg von okkar að sú nefnd sem fara á yfir tillögur stjórnar verði vett- vangur skoðanaskipta, og fundnar verði leiðir til þess að gera veg Leikfélags Reykjavíkur áfram sem mestan. Jóhann G. Jóhannsson Marta Nordal Theodór Júlíusson óhannsson Marta Nordal Theodór Júlíusson tímamótum Í FORYSTUGREIN Morgunblaðsins ígær er fjallað um framtíð hefðbundinslaganáms hér á landi. Vegna þess að þarer vikið að afstöðu lagadeildar Háskóla Íslands til þess máls er rétt að árétta að deild- in er ekki á móti því að lögfræði sé kennd við aðra háskóla hér á landi. Hins vegar hefur hún lagt áherslu á að tryggja þurfi gæði hefðbund- ins laganáms og auk þess fjárhaglegt jafnræði milli þeirra háskóla sem bjóða upp á kennslu í lögfræði. Til þess að skýra afstöðu lagadeildar Há- skóla Íslands tel ég rétt að birta hér á eftir út- drátt úr umsögn deildarinnar um fyrirliggj- andi frumvarp til breytinga á lögmannalögum sem hún sendi allsherjarnefnd Alþingis í apríl sl. (Vegna þess að um er að ræða útdrátt hefur textanum lítillega verið breytt. Jafnframt hefur millifyrirsögnum verið skotið inn í hann.) Strangar námskröfur við lagadeild HÍ Þótt ekki hafi verið gerðar í lögum sérstakar efniskröfur til laganáms við lagadeild Háskóla Íslands hefur deildin tekið mið af þeim námsgreinum og náms- kröfum sem gerðar hafa verið til hefðbundins laganáms í Dan- mörku og reyndar annars stað- ar á Norðurlöndum. Í Danmörku mun það tíðkast að þeir einir fá að hefja hefðbundið laganám við Kaupmannahafnarháskóla og Árósaháskóla sem hlotið hafa allháa einkunn á stúdents- prófi. Lagadeild Háskóla Íslands hefur ekki gert slíkar kröfur, heldur geta allir, sem lokið hafa stúdentsprófi eða sambærilegu prófi, hafið nám við deildina. Á hinn bóginn hafa ver- ið gerðar tiltölulega strangar námskröfur við lagadeild. Þannig er gerð krafa um lágmarks- einkunnina 7,0 í almennri lögfræði og skyldum grunngreinum á fyrsta misseri námsins og síðan lágmarkseinkunnina 6,0 í öðrum náms- greinum við deildina, meðan flestar aðrar deildir háskólans gera kröfu um lágmarksein- kunnina 5,0 á einkunna-skalanum 0-10. Þessar ströngu námskröfur hafa m.a. leitt til þess að árlega hafa á bilinu 40-60 lögfræðingar út- skrifast frá lagadeild hin síðari ár. Þetta munu vera álíka margir eða ívið fleiri lögfræðingar en útskrifast hafa í Danmörku síðustu árin, miðað við íbúatölu. Eftir því sem næst verður komist hafa lögfræðingar, sem útskrifast hafa frá lagadeild Háskóla Íslands, staðist fyllilega samanburð við erlenda lögfræðinga, hvort sem er í námi eða starfi erlendis. Meiri áhersla lögð á magn en gæði Samkvæmt núgildandi lögum um háskóla er menntamálaráðherra ekki veitt bein heim- ild til þess að setja reglur um inntak náms og námskröfur í einstökum fræðigreinum. Hér á landi hafa heldur ekki verið settar neinar sam- ræmdar reglur um það efni og á það jafnt við lögfræði sem aðrar greinar. Þessu er öðru vísi farið á öðrum Norðurlöndum, t.d. í Dan- mörku, þar sem settar hafa verið ítarlegar reglur um háskólanám í hefðbundinni lög- fræði. Þar er m.a. kveðið á um þær grunn- greinar, sem kenndar skulu, og þær náms- kröfur, sem gera skal. Einungis tveir háskólar í Danmörku, Kaupmannahafnarháskóli og Ár- ósaháskóli, hafa heimild danska menntamála- ráðuneytisins til þess að útskrifa embættis- genga lögfræðinga þar í landi. Öfugt við það, sem gert hefur verið á öðrum Norðurlöndum og víðast hvar í Evrópu, virð- ist svo sem menntamálayfirvöld hér á landi hafi tekið þá ákvörðun að láta þá háskóla, sem hlotið hafa almenna viðurkenningu mennta- málaráðuneytisins, sjálfráða um það hvaða námsgreinar og námskröfur eru lagðar til grundvallar prófum í lögfræði, hvort sem er BA-prófi eða embættis- eða meistaraprófi. Þótt lagadeild Háskóla Íslands telji æskilegt að háskólar njóti sem mests sjálfræðis, er eðli- legt að því sjálfræði séu settar skorður með tilliti til gæða kennslu og þar með náms, eins og reyndar er gengið út frá í núgildandi lögum um háskóla. Í sjálfu sér er engin ástæða til að ætla annað en að íslenskir háskólar muni leitast við að gera vissar lágmarkskröfur um gæði kennslu og náms, þ.m.t. náms í hefðbundinni lögfræði. Hins vegar er sennilegt að þær kröfur verði aðrar og minni en gerðar hafa verið hingað til á þessu sviði háskólanáms hér á landi. Ástæð- an er ekki síst sú að fjárframlög til háskóla- kennslu miðast við þær námseiningar sem þreyttar eru. Ef gerðar væru t.d. sambæri- legar námskröfur við lagadeild Háskóla Ís- lands og gerðar eru í flestum öðrum deildum háskólans myndu 100-120 laganemar standast próf við deildina á fyrsta ári í stað 50-60 sem þýddi að útskrifuðum lögfræðingum frá deild- inni myndi fjölga um á að giska helming frá því sem verið hefur. Vegna þess að þreyttum einingum fjölgaði allverulega myndu fjár- framlög til deildarinnar aukast að sama skapi án þess að útgjöld ykjust í sama mæli. Fjár- hagur hennar myndi því batna til muna. Sérstaða laganáms í samanburði við viðskiptafræðinám Nám í hefðbundinni lögfræði hefur haft þá sérstöðu í samanburði við annað nám í félagsvísindum, ekki að- eins hér á landi, heldur á öðrum Norðurlöndum og víðast hvar í Evópu, að gerðar hafa verið strangari kröfur til þeirra, sem stundað hafa laganám, heldur en annað nám, sem fellur undir félagsvísindi í rýmri merkingu, þ.m.t. nám í viðskiptafræði. Jafnframt hafa verið gerðar ít- arlegri kröfur um inntak náms í hefðbundinni lögfræði en tíðk- ast hefur í öðrum greinum. Ástæðan er sú að hefðbundið laganám felst, öðrum þræði, í undirbúningi undir störf lög- manna og dómara, þar sem gerð hefur verið krafa um víðtæka þekkingu á sviði lögfræði, þ. á m. á tilteknum grunngreinum hennar. Þetta þýðir að nám í viðskiptafræði er miklum mun fjölbreyttara að eðli og inntaki en nám í hefðbundinni lög- fræði, enda er boðið upp á viðskiptafræðinám (og nú á síðari árum nám í svonefndri við- skiptalögfræði) í fjölmörgum háskólum á Norðurlöndum, meðan aðeins er mögulegt að stunda hefðbundið laganám við tvo háskóla í Danmörku, þrjá í Noregi, fimm í Svíþjóð og þrjá í Finnlandi. Æskilegra að gera kröfur „fyrirfram“ en „eftir á“ Ef áfram á að gera sömu eða sambærilegar kröfur til almennrar þekkingar lögmanna á sviði lögfræði og gerðar eru samkvæmt nú- gildandi lögum má segja að einkum komi tvær leiðir til greina. Sú fyrri er að gera strangar og samræmdar lágmarkskröfur til hins hefð- bundna háskólanáms í lögfræði, þannig að því megi treysta að þeir, er útskrifast sem lög- fræðingar úr háskóla, hafi aflað sér þessarar menntunar. Þessi aðferð er sú, sem viðhöfð hefur verið hér á landi, svo og á öðrum Norð- urlöndum og reyndar í flestum öðrum Evr- ópuríkjum. Síðari leiðin er að efna til sérstaks prófs fyrir verðandi lögmenn, að loknu há- skólaprófi í lögfræði, til þess að ganga úr skugga um að þeir hafi yfir að ráða þeirri al- mennu þekkingu á lögfræði sem til þarf. Sú aðferð tíðkast í Bandaríkjunum og nokkrum öðrum ríkjum. Séu þessar tvær leiðir eru bornar saman hefur fyrri leiðin, þ.e. að gera strangar og samræmdar lágmarkskröfur til háskólanáms í hefðbundinni lögfræði, ýmsa kosti umfram þá síðari. Í fyrsta lagi hefur það ótvíræðan kost fyrir þá, sem stunda laganám, að fá sem fyrst úr því skorið hvort þeir hafi aflað sér tilskil- innar menntunar til þess að öðlast lögmanns- réttindi. Að öðrum kosti þyrftu þeir fyrst að ljúka fimm ára háskólanámi í lögfræði og síð- an sérstöku prófi, þar sem m.a. yrði reynt á kunnáttu þeirra í ýmsum grunngreinum lög- fræðinnar sem þeir hefðu e.t.v. lagt stund á nokkrum árum áður. Slíkt tvöfalt kerfi yrði í senn tímafrekara og kostnaðarsamara en það fyrirkomulag sem nú gildir. Í öðru lagi er tryggt, með þeirri skipan, sem gilt hefur hér á landi og á öðrum Norðurlöndum, að þeir, sem lokið hafa háskólaprófi í lögfræði, hafi tileink- að sér tiltekna grunnmenntun á því sviði. Slíkt er mikilvægt vegna þess að lögfræðingar sinna ekki einungis lögmanns- og dómara- störfum, heldur hefur verið sóst eftir þeim í önnur störf, jafnt af hinu opinbera sem einka- fyrirtækjum. Sá ágalli er á fyrirliggjandi frumvarpi til breytinga á lögmannalögum, að þar er gengið út frá því að gerðar séu tilteknar kröfur til há- skólanáms í hefðbundinni lögfræði. Slíkt er hins vegar ekki tryggt, eins og gerð er grein fyrir hér að framan. Því þyrfti að breyta frum- varpinu ef ætlunin er að leggja það að nýju fyrir Alþingi. Höfundur er forseti lagadeildar Háskóla Íslands. Eiríkur Tómasson Tryggja þarf gæði laganáms Eftir Eirík Tómasson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.