Tíminn - 15.10.1970, Blaðsíða 2

Tíminn - 15.10.1970, Blaðsíða 2
TIMINN i FIMMTUDAGUR 15. október 1970 Svavari Pálssyni, endurskoðenda finnst eðlilegt: AÐ ALÞINGI BREYTILÖGUM svo hann geti orðið forstj. Sementsverksmiðjunnar ÍÍÍÍiP GRJOT I UNUHUS Á laugardaginn opnaði Páll Steingrímsson, listamaður úr Vest mannaeyjum, syaiagia á 30 mynd um í Unuhúsi. Myndirnar eru gerðar úr griótimulningi sem feng Kjördæmisþing á Suðuríandi Kjördæmisþiftg Firamsoknar- fédaganna í Suðurlandskjördæmi verður haildið að Eyrarvegi 15 á Selfossi laugardaginn 17. okt. n.& Formaður Framsóknarflokksins Ólafur Jóhannesson, mun mæta á þinginu og flytja ávarp í heild veifíur dagskráin þannig: 1. Þingsetning. 2. Skýrsla stjórn ar. 3. Skýrsla blaðstjórnar Þjóð- ólfs. 4. Skýrsla hússtjórnar. ">. Ávarp formatins Frams-óknarflokks ns, Ólafs Jóhannessonar. 6. Skýrsla framboðsnefndar. 7. Kosningar. 8. Þingslit. I in er úr srjóti er listamaðurinn hefur saínað, baðði á meginland- ; inu íslandi óg svo í Vestmanna- í "yjom. Eru myndir Páls ýmist ; ísntfesfejr eða landslagsmyndir. i Sýning hans í Unuhúsi verður I opin fram til 19. október frá kl. ! 2- -3'0 dnglega. Fiamsóknarfólk Suðíírnesjum Almennur fundnr verður hald- inn í AðaJveri Keflavík kl, 14 sunnudaginn 18. október, Á fund- inum mæí'3 þeir 4 menn, sem flest atkvæði tengs> í nýafstaðinni skoðanakönmin Framsóknarfélag- anna f Reykjaneskjördæmi og iiiiimi þeir flytja erindi um hags- munamál kjördæmisins og svara fyrirspurnum frá fundarmönnum. Framsóknarfélag Keflavíkur. gamgp: ¦; Hr. ritstjóri. í tilefni af s'krifum um storf mín hjá Sementsverksmiðju rík- isins í blaði yðar í dag óska ég að taka fram éftirfarandi: 1. Þegar formaður stjórnar Sementsverksmiðju ríkisins Ás- geir Pétursson í október 1968 fór þess á leit við mig, að ég tæki að mér framkvæmdastiórn fiár- anála verksmiðj'unnar, fevaðst ég mundu gera það, en þó því aðeins að allir stjórnarmenn verksmiði- unnar væru því samþyfckir. I stjórn verksmið.iunnar áttu þá sæti Ásgeir Pétursson, Pétur Ottesen, Gu'ðmundur Sveinbjörns- ! son, Daníel Ágústínusson og Inigi ! B. Helgason. 1 Ef erwhver einn af þessum mönnum hefði þá tailið. að ég : bæri ábjTigð á því misferli, sem uppvíst var um í rekstri verk- smiðjunnar, gat hann að sjálf- sögðu efeki saimþyfekt að setja mig itii þessara starfa. í stuttri fréttatilkynningu, sem send var öllum blöðum í nóvem- ber 1968 var þess greinilega getið ^ð allir stjórnarmenn hefðu verið J sammála um þessa ákvörðun. 2. í greinum þeim, sem Daníel Ágústínusson hefur skrifað í blað yðar um Sementsverfesmið.iumál- ið er margsinnis vísað til skýrslu þeirrar er ég samdi nm launa- uppgjöf hjá Sementsvarfesmiði- unni fyrir árið 1967, í þeim greinum kemur. hvepgi fram nein aðdróttun um, að ég hafi borið ábyrgð á rangri sfcýrslu gerð til skattayfirvalda, né nein aðdróttun um annað misferli af minni hálfu. 3. í ársreikingum Sementsverk- smiðju ríkisins og skýringum og sundurliðunum, sem þeim fylgja kom altaf greinilega fram hverj- ! ar voru heildarlaunagreiðslur til starfsmanna. J Ég hafði hinsvegar aldrei taiið mér skylt að aðgæta hvort þessi laun væru gefin upp til skatts, og taldi það .eikfei hlutverk mitt sem endursko'ðanda, heldur aðeins hitt að bera ábyrgð á að ársreikingar gæfu rétta mynd af efnahag, rekstr araffeomu og eignahreyfingum verfesmiðjunnar. í sfeýrslu Rannsóknardeildar Ríkisskattstjóra fyrir rekstrar ár- in 1964, 1965 og 1966 er gengið út frá þeim töilum um heildar- launagreiðslur, sem fram komu í ársreikingunum. 4. Þegar uppvíst var orðið um að lau,n starfsmanna væru ekki gefin réttilega upp til sfeatts var mér til viðbótar við endurskoð- unarstarfið falið af iðnaðarráðu- neytinu að athuga hvort svo væri gert fyrir árið 1967, og framveg- is. Gerði ég þetta með skýrslum til stjórnar verksmiðjunnar, svo sem nefnt er hér að ofan, og voru afrit af þeirri skýrslu send til Ránnsóknardeildar Ríkisskattstjóra og tilanmara. 5. í blaði yðar segir m.a..... um að meira en lítið sé óhreint FYRIRLESTUR EB—Reykjavík, miðvikudag, f kvöld kom hingað til lands frá Galsgow, Gordon C. Eddie tæknilegur framkvæmdast.ióri við White Fish Authority í London. fyrirtæki er sér um margþættar rannsóknir i tengslum við sjávar- útveg Breta. Kemur Gordon C. Eddie hingað á vegum Fisfcifélags íslands, og mun annað kvöld, fimmtudags- fevöld kl. 8.30, halda fyrirlestur um fiskklak og fiskirækt. í pókahorninu fyrst breyta þurfi lögum til að feoma í veg fyrir að einhver annar maður en endur- skoðandinn hafi aðstöðu til að gluggia í gamla reikninga." Þetta er furðuleg staðhæfing í Ijósi þeirrar staðreyndar að Rann- sóknardeild Ríiksskattst.ióra hef- ur rannsakað bófchald verksmiðj- unnar fyrir árin 1964, 1965 og 1966 og hefur að sjálfsögðu heim- ild til að rannsaka allt bókhald verfesmiðiunnar hvenær sem henni þóknast, hver svo sem fram kvæmdastjóri hennar er, svo og aðrir þeicr aðilar, sem hér eiga hlut að máli. St.iórn verksmiðjunnar vill stefna að því að framvegis verði einum og sama manni efeki falin yfirstjórn f.iármála- og viðskipta- mála verksmiðiunnar jafnfrwanj tæknilegri yfiorstiórn fraimlelðsl- unnar. Hefur Alþingi gefið for- dæmið með breytingum á lögum um forstöðu Áburðarverksmiðj- unnar með nýium lögum frá mai 1969, og er því ekki óeðlilegt að sfcipa þessum málum hjá Sements verksmiðju ríkisins með sama hæfcti. Að öðru leyti sé ég efeki ástæðu til að svara aðdróttunum í blaði yðar. Virðingarfyllst, Svavar Pálsson (sign.). Fastanefndir Alþingis EB-Reykjavík, miðvikudag. í gær var kjörið í fastanefndir Alþingis og verða þær þannig skipaðar í vetur: SAMEINAÐ ÞING Fjárveitinganefnd: Halldór E. Sigurðsson, Ingvar Gíslason, Ágúst Þorvaldsson, Jón Árnason, Matt- hías Bjarnason, Gunnar Gíslason, Sverrir Júlíusson, Birgir Finns- son og Geir Gunnarsson. Utanríkismálanefnd: Aðalmenn: rysteinn Jónsson, Þórarian Þór- arinsson, Birgir Kiaran, Friðjón Þórðarson, Matthías Á. Mathiesen, Gylfi Þ. Gíslason og GÍls Guð- mundsson Allsherjarnefnd: Gísli Guð- mundsson, Vilhjálmur Hjálmars- soh, Matthías Bjarnason, Friðjón Þórðarson, Jónas Pérursson, Bragí Siguriónsson og Jónas Ámason. Þingfararkaupsnéfnd: Halldór E. Sigurðsson, Bjarni Guðbjörns- son, Jónas Pétursson, Jónas Rafn ar, Gunnar Gíslason, Jón Þor- steinsson. og Björn Jónsson. EFRI DEILD Fjárhagsnefnd: Einar Ágústs- son, Bj'arni Guðbjörnsson, Ólafur Björnsson, Axel Jónsson, Sveinn Guðmundsson, Jón Ármann Héð- insson og Björci Jónsson. Samgöngumálanefnd: Ásgeir Biarnason, Páll Þorsteinsson, Jónas Rafnar, Jón Árnason, Stein- þór Gestsson, Jón Þorsteinsson og Karl Guðjónsson. Landbúnaðarnefnd: Ásgeir Biarnason, Páll Þorsteinsson, Stein þór Gestsson, Jónas Rafnar, Jón Arnason, Jón Þorsteinsson og Karl Guðjónsson. Sjávarútvegsnefnd: Ólafur Jó- hannesson, Bjarcii Guðbjörnsson, Jón Árnason, Axel Jónsson, Sveinn Guðmundsson, Jón Ármann Héðinsson og Gils Guðmundsson. Iðnaðarnefnd: Einar Ágústsson, Bj "rn Fr. Biörnsson, Jónas Rafn- ar, Axel Jónsson, Sveinn Guð- mundsson, Jón Ármann Héðinsson og Gils Guðmundsson. Heilbrigðis- og félagsmálanefnd: Ásgeir Bjarnason, Biörn Fr. I .örnsson, Ólafur Björnsson, Stein þór Gestsson, Axel Jónsson, Jón Áj-mann Héðinsson og Björn Jóns- son. Menntamálanefnd: Einar Ágústs son, Páll Þorsteinsson, Ólafur Björnsson, Sveinn Guðmundsson, Steinþór Gestsson, Jón Þorsteins- son og Gils Guðmundsson. Allsherjarnefnd: Biörn Fr. Bj'örnssoa, Einar Ágústsson, Ólaf- ur Biörnsson, Steinþór Gestsson, Sveinn Guðmundsson, Jón Þor steinsson og Karl Guðjónsson. NEÐRI DEILD Fjárhagsnefnd: Vilhj. Hiálmars Þórarinn Þórarinsson, Matthías Á. Mathies ., Pálmi Jónsson, Geir Hallgrímsson, Sigurður Ingimund arson, Lúðvík Jósepsson. Samgöngumálanefnd: Sigurvin Einarsson, Bj'örn Pálsson, Ásberg Sigurðsson, GuSlaugur Gíslason, Friðión Þórðarson, Beoedikt Gröndal og Steingrímur Pálsson. Landbúnaðarnefnd: Stefán Val- geirsson, Virhjálmur Hjálmarssonj Jónas Pétursson, Bjartmar Guð- mundsson, Pálmi Jónsson, Bene- dikt Gröodal og Eðvarð Sigurðs- son. Sjávarútvegsnefnd: Jón Skafta- son, Björn Pálsson, Sverrir Júlíus- son, Pétur Sigurðsson, Guðlaugur Gíslason, Birgir Finnsson og Lúð- vífc Jósepsson. Iðnaðarnefnd: Gísli GuSmunds- son, Þórarinn Þórarinsson, Ásberg Sigurðsson, Pétur Sigurðsson, Pálmi Jónsson, Sigurður Ingi- mundarson og Éðvarð Sigurðsson. Heilbrigðis- og félagsmálanefhd: Jón Kj'artansson, Stefán Valgeirs- son, Guðlaugur Gíslason, Matthías Bjarnason, Geir Hallgrímsson, Bragi Sigurj'ónsson og Jónas Árma son. Menntamálanefnd: Sigurvin Ein arsson, Eysteinn Jónsson, Gunnar Gíslason, Biartmar Guðmuindsson^ Birgir Kjaran, Benedikt Gröndal og Magnús Kiartansson. Allsherjarnefnd: Gísli Guð- mundssoii, Stefán Valgeirsson, Matthías Bjarnason, Pétur Sigurðs son, Jónas Pétursson, Bragi Sig- urjónsson og Steingrímur Pálsson. f* ^ ^**^»0^^^>^^i^»^< EB—Reykjavík, miðvikudag. Alþingismennirnir Magnus Kjartansson og Geir Gunnars- son lögðu í gær fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um ráðstafanir til að takmarka ilja tafarlaust full- komin hreinsitæki í álbræðslunni t'i mengun frá álbræðslunni 1 Straumi. — Hljóðar tillagan svo: „Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórn- ina að mæla svo fyrir, að taf- arlaust verði komið upp full- komnum hreinsitækjum í ál. ; bræðslunni við Straumsvík öl þess að takmarka mengun svo sem kostur er." í greinargerð með frumvarp- [ inu er vitnað í greinargerð frá J Ingólfi Davíðssyni grasafræð- ingi, sem birtist í Tímanum i 1. október s.l., þar sem Ingóif- ur skýrði frá athugunum sin- um á gróðri í Hafnarfirði og! i Straumsvík. Ennfremuir er vitnað í viðtal er Þ.ióðvilii.un átti við Ingólf o» birtist í'; blaðinu 3. o^t. s.l. í í,~—-

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.