Tíminn - 15.10.1970, Blaðsíða 3

Tíminn - 15.10.1970, Blaðsíða 3
FIMMTUDAGUR 15. október 1970 TIMINN Verkfræðingafélagið um iögbrot Framhald af bls. 1 berra starfsmanna sbr. 1. gr. lag- anna. Samkvæmt 5. gr. er skylt aS auglýsa lausa stöðu og skal það venjulega gert með 4ra vikna fyr- irvara. Ljóst er af framangreindu, að um brot er að tefla gegn þessu ákvæði, því áð Jón E. Vestdal lét af störium 31/8 1968, en stað- an hefur ekki verið auglýst enn. Ýmsir munu telja, að eigi hafi verið skylt að auglýsa stöðuna fyirr en Ijóst var orðið, hvort Jón E. Vestdal tæki til starfa á ný eða ekki, og það varð ljóst fyrri hluta janúar 1970. Þá hafði allt verið í vafa um stöðuna uim sex- tán mánaða skeið og var því ríkt tilefni til þess að bregða skjótt við, einkum er um svo þýðingar- mikla stö'ðu var aS ræSa. Benda má á í því sambandi, aS verð- mæti steinsteyptra mannvirkja, sem hafa verið byggð í landinu að undanförnu úr íslenzku se- menti, svara nm 3500 millión krónum á ári, en sementið er það efni, sem ræður einna mestu um varanleifc mannvirk.ianna. Einnig eir vinnsla sements og véla- kostur til þeirrar starfsemi vanda samt og marigþætt viðfangsefni, sem nauðsynlegt er að fram- kvæmdastjóri verksmiðjunnar hafi glöggan fræðilegan skilning á. Samkvæmt 5. gr. laga nir. 35, 1/4 1948 um Sementsverksmiðju ríkisins ræður verksmið.iustjórn- in framkvæmdastjóra og skal hann hafa „verkfræðilega mennt- un". Þetta ákvæði á við hvort heldur framkvæmdastjóri er fast- ráðinn eða ráðinn til þess að gegna starfinu um stundarsakir. Vafalaust er, að hvorugur þeirra manna, sem annazt hafa fram- kvæmdastiórn síðan Jón E. Vest- dal lét af starfi, fullnægir þessu skilyirði. Stiórn Verkfræðingafé- lags íslands telur, a'ð hér sé um aS ræða brot gegn 5. gr. 1. nr. 35/1948. Refsiákvæði, sem hér koma m. a. tíl greina, eru í XIV. kafla aOmennra hegningarlaga nr. 19 12/2 1940. Til athugunar má eink um benda á 135., 138., 140. og 141. gtr. Aðalábyrgðin á misferli því, sem hér hefur orðið, hvílir á stiórn Sementsverksmiðjunnar, eftir atvikum allri eða einstökum stjórnarmönnum. Hvort fleiri koma til greina skal ósagt látið. Samkv. framangreindu er það krafa^ stjórnar Verkfræðingafé- lags íslands, að mál þetta verði tekið til rannsóknar og ábyrgð verði komið fram á hendur þeim, er sekir kynnu að reynast. Virðirigarfylllst, Stjórn Verkfræðingafélags íslands Guðmundur Einarsson, form. (sign.) Ágúst Valfells. (sign.) Halldór Jónsson. (sign.) Eyvindur Valdimarsson. (sign.) Bárður Daníelsson. (sign.) Loftur Þorsteinsson. (sign.) ,lóii Bergsson. (sign.) Hinrik Guðmundsson, frkvstj. (sign.) Bréf þetta er dagsett 2. októ- ber, og samkvæmt upplýsingum frá embætti saksóknara ríkisins í dag, þá hefur saksóknari sent iðn aðarráSuneytinu mál þetta til um- sagnar, áður en ákveSið verður hvað gert skuli í málinu. Þá má geta þess, að í fyrra mánuði sendi stjórn Sementsverkjunnar bréf til iðnaðarráðuneytisins, þar sem farið er fram á að fram- kvæmdastjórastarfi Sementsverk- smiðiunnar verði skipt, og ef skipt ingin samrýmist ekki núgildandi lögum um verksmiðjuna, verði borið fram á Alþingi frumvarp til. laga um breytingu á lögum verksmiðjunnar. Um þetta síðaira bréf sögðú for- svarsmenn verkfræðingafélagsins á þá iei'ð, að hér væri um að ræða áskorun á iðnaðarráðuneytið og ef um lagabrot hefði verið að ræða áður, þá væri farið fram á að lögunum yrði breytt. Biðu sex mánuði eftir svari Verkfræðingafélagið skrifaði stjórn Sementsverksmiðjunnar bréf 13. marz, og spurðist fyrir um hvort starf framkvæmdastjóra Sementsverksmiðjunnar yrði aug lýst, en það var fyrst 12. ágúst að svarbréf barst, en í millitíð- inni skirifaði Verkfræðingafélag- ið tvö bréf, og rak auk þesi, á eftir svari í síma. Meirihluti stjórnar Sements- verksmiðjunnar felldi tillögu um að auglýsa starfið. í þessu sambandi er rétt að að geta bess, að tveir stjórnar- menn þeir Daníel Ágústínusson og Hafsteinn Sigurbjörnsson höfðu beitt sér fyrir því að starf fram- kvæmdastjóra yrði auglýst laust til umsóknar, en tillögur þeirra fengu ekki hliómgrunn hjá öðrum st.iórnarmönnum verksmið.iunnar. Forsvarsmenn Verkfræðingafé- lagsins lögðu imjög mikla áherzlu á að tæknimenntaður maður væri framkvæmdastióri verksmið.iunn- ar, þæði vegna daglegs reksturs hennar, og svo líka með tilliti til framþróunar í framleiðslunni. Sérstaklega væri nauSsynlegt að verkfræðingur væri framkvæimda- stjóri, þar sem í stjórn verksmiðj unnar væri enginn verkfræðingur. Tveir verkfræðingar starfa nú við Sementsverksimiðjuna, efaa- verkfræðingur og vélaverkfræð- ingur, en alls eru starfandi hér á landi 189 erkfræðingar hjá opin berum fyrirtækjum (bæ og ríki) og 184 hjá öðrum. Eins o« að framan greinir, þá hefur saksóknari ríkisins nú feng ið tnál þetta til meðferðar,—..eSa að við ráðningu í starf fram- kvæmdastjóra Setnentsverksmiðj- unnar hafi ekki verið farið að lögum, og saksóknari síðan sent málið til iðnaðarráðuneytisins, og óskað umsagnar þess um málið. Er því þæði beiðni stjórnar Sements verksmiðjunnar um skiptingu starfs fracnkvæmdastjórans, og lagabreytingar, ef þörf krefur, og beiðni stjórnar Verkfræðinga- félagsins um rannsóikn á starfi framkvæmdastiórans í höndum Jóhanns Hafsteins, forsætis- og iðnaðarráðherra. Fiskiðnskóli Framhald af bls. 1 in í verstöðvum landsnis, eftir því sem við verður komið. Skólatími, inntökuskilyrði, námsefni Skólatími skal vera full 2 ár, þar af 6 mánuðir verkleg þj'álfun í starfandi fiskiðjuveri eftir regl- um, er skó^anefnd setur. Verkleg þjálfun fari fram að sumri til, þrír mánuðir í upphafi skó!atím- ans og þrír mánuðir á milli bekkja. Umsækjendur séu fullra "Jl ára og bafi gagnfræðapróf eða hlið- stæða bók.'ega menntun. — Skóla- stjóra skal heimilt að veita u "'in- þágu frá inntökuskilyriðum og verk legri þjálfun innan takmarka sem skólanefndin setur. Helztu þókregar námsgreinar skulu vera: — Fiskvinnslufræði, sem nái yfir greinar fiskiðnðar- ins og vélbúnað hans, gæðaeftirlit og fiskmat, reikningur og rekstr- arbókhald, efnafræði, eðlisfræði, fiskifræði, ger.'afræfði, vinnurann- sóknir, verzlumiarlandafræði, lög og reglur um fiskvinnslu og fisk mat, og að auki aðrar námsgrein- ar, sem skólanefnd telur ástæðu til að kenna. Helztu verklegar námsgreinar skulu vera: — Meðferð á nýjum fiski, ísun, flökun, frysting, sölt- un, síldarsöltun, herz.'a, reyking, niðursuða, framleiðsla fiskrétta, lifrarbræðslu, fiskmat, vinnurann- sóknir, og að auki aðrar náms- greinar sem skóranefnd telur '.- stæðu til að kenna. Nánari ákvæði um starfsemi skólans skulu sett með reglugerffl. Áhugaleysi ríkisstjómarinnar Greinargerðin með frumvarpinu sýnir vel fram á það áhugaleysi sem ríkisstiórnin hefur sýnt þessu máli, og er greinargerðin svo hi'jóðandi: „Liðin eru full 10 ár síðan Hutn- ingsmenn þessa frumvarps hreyfðu því á alþingi með flutningi þings- ályktunartillögu, a® nauðsynregt væri að stofna fiskiðnskóla hér á landi. Eftir margra ára endurflutn ing var loks hinn 30. apríl 1964 samþykkt þingsá.'yktun frá flm. frv. og tveim öðrum þingmönnum um skipun nefndar til þess aS semia tillögur ,aun stofnun og starfstilhögun almenns fiskiSnskóla í landinu". Skyldi nefndin 'iúka störfum fyrir 10. októþer 1964. NY SAMKEPPNI! HANDAVINNA HEIMILANNA HUGMYNDABANRINN Hugmyndabankinn efnlr á ný til samkeppnl um beztu tillögur aS, ýmsum handunnum vörum úr islenzku ullarbandi og lopa frá Gef jun og a5 margs konar föndurvörum úr fslenzkum loSgærum frá löunni á Akureyri. Verðlaun eru þvi veitt i tveim flokkum: 1. Prjónles og hekl 2. Skinnavörur hvorskonar úr langhærðum eSa klipptum loSgærum. 1. verSlaun í hvorr' grein eru T5 þúsund krónur. 2. verðlaun kr 10 þúsund. 3. verSlaun kr. 5 þúsund. Flmm aukaverðlaur kr. 1.000,00 í hvorrl greln. Allt efni tfl keppninnar: garn, lopi og skinn margskonar, fæst f Gofjun Austurstræti en þar liggja einnig frammi nánari upplýsingar um keppnina, matsreglur dómnefndar o.fl., sem elnnig er póstlagt eftlr belSnl, VerSlaunamunir og vinnulýsingar verSa eign Hugmyndabankans tll afnota endurgialdslaust, en vlnna og efnl verSur greitt sérstaklega eftlr mati dómnefndar. Áski'inn er réttur til sýningar á öllum keppnlsmuntim í 3 mánuSi eftir aS úrslit eru birt. Keppnismunl skal senda meS vlnnulýsingu tli Hugmyndabankans Gefjun, Austurstræti merkta númeri, en nafn höfundar meS sama númeri skal fylgia i lokuSu umsldgi. Skilafrestur er til 10. desember n. k. Dómnefnd sklpa fulltrúar frá HeimilislSnaSarfélagi fslands, Myndllstar- og handiSaskóla tslands og Hugmyndabankanum. LigglS ekki á 1181 ykkar. LeggiS i Hugmyndabankann. GEFJUN AUSTURSTRÆTI Ríkisstjórnin lét undir höfuð leggj ast að skipa nefnd þessa í tæka tíð, og það var ekki fyrr en 27. nóvem'ber 1964, sem þáverandi sjávarútvegsmálaráðherra skipaði 8 menn í fiskiðnskólanefnd, síðar var bætt við tveimur, þaninig að alls sátu í nefndinni 10 fu.ltrúar, sem allir voru í nánum tengslum við hagsmunasamtök fiskiSnaðar, rannsóknarstofnanir atvinnuveg- anna og fiskmatsyfirvöld. Formað ur nefndarinnar var Hjalti Einars son efnaverkfræðingur, einn fremsti sérfræðingur þjóðarinnar í fiskvinnslufræðum. Aðrir nefnd- armenn voru: Bergsteinn Á. Berg- steinsson fiskmatsstjóri, Jón Árna- son a.'þm., Jón Skaftason alþm., Margeir Jónsson útgerðarmaður, dr. Sigurður Pétursson gerlafræð ingur, dr. Þórður Þorþjarnarson forstjóri Rannsóknarstofnunar fisk iðnaðarins, Tryggvi Jónsson for- stjóri. niðursu0uverksmiðjunnar Ora í Kópavogi, Leó Jónsson síld- armatsstjóri og Sveinn Björnsson framkvæmdastirilðnaðarmálastofn unar íslands. Álit fiskiðnskólanefndar. Fiskiðnskólanefnd sat að stiirf- um um tveggja ára skeið. Skilaði hún áliti tiil ríkisstiórnarinnar í desember 1966, og var það aðal- niðurstaða nefndairinnar að leggja til við ríkisstjórnina, að stofna skyldi sérstakan fisðiðnskóla, er hefði það aSalmarkmiS að veita fræðslu í fiskiðngreinum og út- skrifa fiskvinnslufræðinga. Því miður hefur ríkisstjóirnin haft tillögu fiskiðnskólanefndar að engu og viriðst staðráSin í að láta sitia við fullkomið aSgerSa- leysi. í fræSslumálum fiskiSnaS- arins nú sem endranær. Brýnasta hagsmunamálið, Má slíkt þó furSuilegt heita, þar sem fullvíst er, aS ekki er ágrein- ingur um meSal áhuga- og kunn- áttumanna á sviSi siávarútvegsins og fiskframleiðslu, a'S aukin starfs þekking og skólamenntun sé nú brýnasta hagsmunamál fiskiSnað arins. Þess þarf varla aðminnast, að fiskafurðir eru aðalútflutnings- vörur íslendinga og standa að langmestu leyti undir beinni giaid eyrisöflun b.ióðarinnar. Vanræksla á sviði fræðslumála fiskiðnaðar- ins iafngildir því að vanrækja að- alatvinnuveg landsmanna. Flm. þessa frv. líta svo á,, að ekki verði lengur við aðgerðar- leysi unaS í fiskiSnskólamálinu, og vil.ia nú freista þess að taka upp hugmynd fiskiSnskólanefndar frá 1966, eins og hún kemur fram í tillögu nefndarinnar til frum- varps til laga um fiskiSnskóla. sbr. f.iölritaS nefndarálit, dags. í des. 1966. Er frv. nefndarinnar flutt hér óbreytt, ásamt skýring- um hennar á greinum firum- viarpsina."

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.