Tíminn - 18.10.1970, Blaðsíða 1

Tíminn - 18.10.1970, Blaðsíða 1
_ PRYSTIKISTUB * * FRYSTISKÁPAR * 236. tbl. — Sunnudagur 18. okt. T970. — 54. árg. Löggjöf verði sett um varnir gegn mengun EB^-Jfteykjavík, laugardag. Ólafur .Tóhanncsson endurflytur nú á Alþingi tillöga til þingsálykt ttiiar iim ráðstafanir til varnar gegn skaðlegri mengun í lofti og í vatni. — TiTJagan er svoMjóð- andi: Alþingi ályktar að fela ríkis stjórninni að láta undirbúa lög- gjöf um rá'ðslafanir til varnar gegn skaðlegri mengun í lofti og vatni. Greinargerð með þingsálykt Unartillögunni fer hér á eftir: Mengun í lofti og vatni er orðið eitt mcsta vandaimál í þértbýlum og iðnvíedduin löndum. Eitrua lofts og vatns er orðið alvarlegt böl hjá iðnaðarþjóðum. Andrúms loft sumra stórborga er oxðið svo menigað, að til vandræða horfrr. Fisfcur drepst vfða í ám og vötn- um vegna mengunar. Særinn við strendiur landa eir siuns staðax orð Ól afur Jóhannesson inn hættulega mengaður. Kunnáttu menn spá því, að í sunnim stór borgmm verði orðið nær ólíft eft- ir nökkur ár, ef svo heldur fram sem nú horfiir. Þessi sívaxandi mengunarhætta er að verða eirni mesti ógnvaldur mannkynsins. Þetta böl hefur enn að mestu leyti sneitt hér hjá garði. Þó hef- ur þegax orðið vart nokkurrar mengunar hér. Það enu þó smá munir hjá því, sem annars stað- ar er. Enn er loftið hér hreint og tært, landið tUtölulega hreint og vötn og sjór að mestu laus við mengun. En hættao er hér aug ljós og vaxandi, eftir þvi sem verksmiðjum f jölgar og iðnvæðing færist í aukana. Hér þarf því að vera vel á verði og gera í tæka tfð viðeigandi varnarráðstafanir. Það er of seint aTS byrgja brunninn, þegar barnið er dottið ofan í. Við megum ekki glata þeim auði, sem við eigum í óspilltri náttúru. Við megum ekki láta mengun spilla lifinu í sjónuiii við strendur lands ins. Við megum ekki láta spilla hinu hreina andrúmslofti. Við meg um ekki láta óhreinindi og meng un eyðileggja hinar dýrmætu ár okkar og fiskivötn. Hér má ekki sofa á verðinum. Það þarf þegar að rannsaka, hvernig ástalt er. Það þarf að athuga löggjöf alla, sem að þessu lvlur. Og það þarf að hef jast handa um setningu nauðsynlegrar löggjafar um við- eigandi varnarráðstafanir. Þeirri löggjöf þarf sfðan að fylgja fram án aTJra undanbragða. Það þarf að vckja menn til skilnings á þeirri miklu og vaxaudi liættu, sem hér er á ferð. Og það þarf Framtoald á bls. ML í^SSS&Ów^kSkÍ* Rifbjerg Fjaorafok í Danmörku: Palme og Margrét prínsessa í eina sæng h/a Rifbjerg Sjá frétt á baksíðu if *<^-^^**++++*^<*»>+^**+ ***+-****•**+* Stjórn S.U.F. vill formlegar viðræður EJ—Reykjavík, laugardag. Á fumíi í stjórn Sambands ungra Framsóknanmanna í gæx- kvöldi, var gerð eftirfarandi sam þykkt: í samræmi við þá samþykkt síð asta þings Sambands ungra Fxam sáknarmanna, að Framsóknarflokk urinn eigi að beita sér fyrir mynd un víðtækrar vinstri hreyfingar og rækja fcröftuglega þáð hlutverk sitt að vera höfuðandstæðingur íhaldsaflanna í landinu, og í til- efni af tillögu frá Miðstjórn Al- þýðuflokksins um að hafnar verði sameiginlegir fundir þriggja vinstri flokka uim stöðu vinstri hreyfingar á íslandi og ennfrem ur í tilefni af saimþykki aðalfund- ar Samtaka frjálslyndra í Reykia vík um að hafin verði könnun á möguleibum á samstarfi vinstri sinnaðxa flökka og samtaka með vinstra samstarf að lokmum kosn ingum að markmiði, féhrr stjórn STJF formanni sínum að flytja á næsta fundi Framkvæmdastjornar FramsóknarfJokksins eftirfarandi tillögw: „Framkvæmdastjórn Framsókn arflokksins samiþykkir að óska nú þegar eftir viðræSum við Alþýðu- flukkinn, Alþýðubandalagið og Samtök frjálslyndra og vinstri manna um framtfð íslenzkrar vinstri hreyfingar og möguleika á vinstru samstarfi mn stjórn lands ins. Viðræðurnar verði formlegar og verði niðurstöður þeirra birtar opinberlega". Ræddi yfir veginn undir Elliðaárbrúnni OÓ—Reykjavífc, laugardag. Lögreglunni var í gærkvöldi tQkynnt að bíll væri í hættu nndir nýju ElTiðaárbrúnni á Rafstöðvarvegi. Lenti bffiinn í djúpu vatni, en áin rann yfir ' veginn. Mikill vöxtur var í Elliðaán uim vegna rigninganna og var vatnið svo djúpt á Rafstöðvar veginum sém liggur undir brúna að bfllinn stöðvaðist. Bíl stjórinn óð á þurrt o<? lögregl an var beðin um aðstoð. Tókst ' fljótlega að ná bílnum. Þessi vegarspotti er enn ekki full- gerður og á sjálfsagt eftir að hækka, svo að ekki verði hætta á að flæði yf ir hann þegar vöxt. i ur er í ánum. // ARA PILTUR FORST Á KEFLA VÍKURFIUGVELU Mikil úrkoma en litlar vegaskemmdir KJ—^Reykjavík, laugardag. Þrátt fyrir hina miklu úrkomu á Suður- og Vesturlandi, var Vega málaskrifstofunni ekki kunnugt um neinar alvarlegar vegaskemmd ir er Tíminn spurðist fyrir um það í morguii. Geldingadragi varð að vísu óf ær Fnaimihaild á bls. 11 KJ—Reykjavík, laugardag. Á miðvikudagskvöldið varð það slys á Keflavíkurflugvelli, a'ð 11 ára gamall sonur varnarliðsmanns, lézt af meiðslum er hann hlaut í leik með fallhlíf. Dró fallhlífin drenginn langan veg yfir óslétt land, og sneri höfuði'ð' niðnr. stö'o'v aðist fallhlifin ekki fyrr drengar inn lenti á húsgafli og mun hann þá hafa verið látinn. Drengurinn hét Kenneth Garvin og fóru foreldrar hans af landi brott í gær vegna slyssins. Fallblífin sem dxengurinn var að Ieika sér með, var uoi 12 fet í þvermál eða nálægt fjórum metr um, og mun annað hvort vera fallhlíf sem þotur nota við lend- ingu, eða varafallhlíf sem fall- hlífastökkvarar nota í stökkum sín um. Ekki er vitað hvar drengur inn komst yfir faUhlífina, en hann var að leika sér með hana, og hafði fyrst bundið stein í hana, og latið hana draga steininn. Síð an batt hann fallhlífina um mittið á sér, með þessum hörmulegu af- leiðingum. Mun líkami drengsins hafa verið mjög skaddaður er hann lenti á húsveggnum. Vaxnar liðið hefur með höndum rannsókn á máli þessu, og mun síðar seníla embætti lögreglusfcjórans á Kefla vikurflugvelli skýrslu sína, en að öðru leyti hafa íslenzk yfiryöld ekki afskipti af slysum sem þess um er verða hjá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli, að því er Ólaf ur Hannesson fulltrúi lögreglu- stjórans á KeflavíkurfJugvelli saigði Timanum í morgun. Enn hækkar verð á bens/ni og ol/u þótt álagningarprósentan lækki KJ—Reykjavík, laugardag. Benzínlítrinn hækkaðr í gær úr kr. 13,00 i kr. 13,30 og ennfremur hækkaði í gær olía til húskynding ar og á dieselbfla úr 3.67 í 4.39, sem er hlutfallslega miklu meiri hækkun en á bensíninu. Hækkun þessi er tilkomin vegna hækkunar á innkaupsverði sam- kvæmt nýjum samningum við Rússa, og einnig vegna hækkun ar á flutningsg.iöldum, en sem kunnugt er, þá flytja Rússar sjálf ir nær alla þá olíu, sem þeir selja hingað. Vegna hækkunar á rekstrar- kostnaði olíustöðvanna, hækkun flutningskostnaðar á ströndina inn anlands og hækkun á fleiri kostn Framhala á bls. U Iðnnemasambandiö tilnefni þrjá f ulltrúa í iðnf ræðsluráð EB—Keykjavík, föstudag. Þórarinn Þ órarinsson og Ingvar Gíslasun hafa lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 68 frá ö. maí 1966,' nm ionfræðslu. — f frumvarpimi er kveol'ð svo á, að 5. gr. lagamia orðist svo: „T. H'ðherra skipar iðnfræðsln- ráð til f jögurra ára í senn. ÞaS skal skipað 11 mönmun, Skulu tveir þeirra vera iðnmeistaiar tilnefndir af Landssambandi iðnaðarmaima, tveir iðnsveinar og einn fulltrúi iðnverkafólks tilnefndir af ASÍ, þrír tilncfnd- ir af rðnnemasamliandi ís- lands, cinn tilncfndur af Félagi isl. iðnrekenda og cinn tilnefnd ur af Sambandi fðnskóla á fs- landi. Formann sMpar rá'ð- herra án tQnefningar. — lín- fræðsluráð fer með mál, sem greinir í lögum þessum og reglugerð, er ráðherra setur." í grcinargcrð méð frumvarp inu scgja flutningsmenn: „BðnfræiSsluráð sér um fram kvæmd mlla, er varða iðn- fræðsta og iðnfræðsluskóla. Það sér um, að fyrirmælum um iðnfræðslu sé hlýtt, t.d. varð- andi skólahald og verknám. Það er eflaust, að það skiptir enga meira en iðnnema, hvernig iðnfræðslan er fram- kvæmd. Þelta sjónarmið viðíir kenndi Alþingi 1965 að nokkru, þegar það samþykkti, að einn fulltrúi frá Iðnnemasambandi íslands skyldi eiga sæti í iðn- fræðsluráði. Það var spor í rétta átt. En erfitt getur reynzt einum fulltrúa að halda fram rétti umbjóðenda sinna í rifa manna ráði. Þess vegna er lagt til í þessu frv., að Iðnnemasacn bandið tilnefni þrjá fulltrúa í iðnfræðsluráð og fjölgi fulltrú- um í ráðiau samkvæmt því. Þetta er í samræmi við þá stefnu, sem nú ryður sér hvar- vetna til rúms, að tryggja auk- inn hlut nemenda til áihrifá á kennsluhætti og fræSslusnál." yp><n^<ng>^<Nin>i^i^n#^yjNNWWNfy^jj#^^

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.