Tíminn - 28.10.1970, Blaðsíða 8

Tíminn - 28.10.1970, Blaðsíða 8
8 TÍMINN MIÐVIKUDAGUR 28. október 1970 MNGFRÉTT1II Þingsályktunartillaga frá Tómasi Árnasyni og Ólafi Jóhannessyni: Utflutningsráði komið á fót til eflingar útflutnings- starfsemi Islendinaa Tómas Árnason og Ólafur Jó- hannesson hafa lagt frain á Al- þingi tillögu til þing^álykíunar um útflutr.íngsráð. Tillagan er svo* hijóðandi: Alþingi ályktar að. fela rílds- stjórninni að láta undirbúa og leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga um Útfl'itningsráð, er hafi það hlutverk að efla íslenzka út- fhitníngsstarfsemi og annast um útflutnings- og markaðsmál í sam- vhinu við utanríkisráð'ineytið og viðvkiptaráðuneytið. Útflutningsráð verði sjálfsíæð stofnun, skipað f'iOtrúum helztu saimtaka íslenzkra s';íflytjenda og atvinnuvega. Við- skiptafulltrúar utanríkisþjónust- unnar verði að hluta starfsmenn Útflutningsráðs. Segir svo í greinargerð með frumvarpin-u: „í nágrannalöndum okkar hefur verið komið á fót sérstökum út- * flutmingsráðum til þess m.a. að greiða fyrir framleiðendum með sölu á framleiðsluvörum sínum á erlenduim mörkuðum. Tórnas Ólafur Að dómi flutningsmanna er hér ' m að ræða þýðingarmikið og tírna- bært málefni. Mjög er áríðandi að örva og efla útflutningsverzlun þjóðarineiar og finna markaði fyrir vaxandi útflutningsframleiðslu, sér staklega í sjávarútvegi, iðnaði og landbúnaði. Með tilkomu markaðs- bandal-aga og aðildar okkar að EFTA vex nauðsyn á að ten, 'a á lífrænan hátt framleiðslustarfsemi itvinnuveganna við erlenda mark- aði í þeim tilgangi að greiða fyrir sölu á framleM5sluvörum 'okkar. Ætla verður, að erfiðleikum sé bundið fyrir einstök fyrirtæki að standa fyrir markaðskönnun á er- lendri grund. Hér þarf til að koma samstillt átak ríkisvaldsins og ís- lenzkra atvinnuvega. Útflutningsráð færi fyrst og fremst með útflutnings- og marks aðsmál í samvinnu við utanríkis- ráðuneytið og viðskiparáðuneytið. A skipulegan hátt yrði unnið að 'ví að afla markaöa erlendis fyrir íslenzkar framleiðsluvörur. Útflutn Tísráð þyrfti að vera upplýsioga- .og kynningarmiðstöð fyrir utflytj- jendur og atvinnuvegina. Það væri útflytjendum til ráðuneytis um verzlun og viðskipti milli landa. Þá hefði Útflutnimgsráið forgöngu um framleiðslu nýrra vörutegunda sem ætla mætti að markaður væri fyrir eða möguleikar á að skapa nýjan markað fyrir. Lagt er " til, að Útflutningsráð verði sjálfstæið stofnun, skipuð fulltúrum helztu samtaka íslenzkra útflytjenda og atvinnuvega. Ef hagkvæmt þætti, gætu utanríkis- ráðuneytið og viðskiptaráðuneytið einnig átt fulltrúa i Útflutnings- i'áði. FrarnhaH a bls. 3 Þingsályktunartillaga frá níu þingmÖnnum Framsóknarflokksins: eiri hagkvæmni í vöruflutoiogum og leiðir fundnar til jöfnooar á ffutningskosnaöi ir Ailfjörugar umræður urðu í gær í neðri deild Alþingis, þegar til 1. umræðu var frum- varp til laga frá þingmönnum Alþýðubandalagsins um verð- stöðvun. Fylgdi Lúðvík Jóseps- sini frumvarpinu úr hlaði. Þar er m.a. lagt til, að ríkisstjórn- in skuli ákveða að verð á hvers konar vöru megi eigi vera i hærra en það var 15. október 1970, nema með samþykki hlutaðeigandi yfirvalda, og megi þau þá ekki leyfa neina hækkun á vöruverði, nema þau telji hana óhjákvæmilega, sem eru vegna hækkunar á toll verði innfluttrai' vöru. Enn fremur skuli ríkisstjórnin ákveða, að hundraðshluti álagn ingar á vörum í heildsölu og smásölu megi eigi vera hærri en hann var 15. okt. 1970. Sama gildi um umboðslaun vegna vörusölu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin sé sem hundraðshluti á selda vinnu eða þjónustu. Lagði Lúðvík áherzlu á að þetta frumvarp yrði sam- þykkt sem fyrst sem lóg frá Alþingi, vegna óðaverðbólgunn ar, sem skollin sé á, og rakti Lúðvík sögu henar mjög ítar- lega. Þórarinn Þórarinsson kvaðst sammála frumvarpinu og minnti í því sambandi á ræðu Ólafs Jóhannessonar, er hann gerði grein fyrir stefnu Fram- sóknarflokksins í byrjun þessa þings. Verðstöðvunin yrði að vera byggð á réttum grunni. Verðstöðvunin fyrir kosningarn ar 1967, hafi ekki verið það. Hún hafi verið byggð á víxl- um, sem féllu eftir kosn- íngar og þá hafi orðið gengis- felling og þannig hafi reynsl- an' af verðstöðvun einnig orð- ið 1959. Þórarinn Þórarinsson gat unt viðræður milli ríkis- stjórnaripnar ,pg aðila vinnu- markaðsins. Þar sem þær héldu nú áfram, hlyti jákvæðs árang urs að vera að vænta með skír skotun til yfirlýsingar er ASÍ sendi frá sér fyrir skömmu um þær viðræður. Ennfremur minnti Þórarinn ,á frumvarp til Iaga um afnám söluskatts af mestu nauðsynjavörum er Framsóknarmenn hafa endur- flutt á Alþingi. i------------------------------------------r j- r r r r . Skýrt var í blaðinu í gær frá þingsályktunartillögu er 9 þing- menn Framsólknarflokksins hafa lagt fram á Alþingi um skipulag vöruflutninga og jöfnun flutnings kostnaðar. í frumvarpinu er, sem fyrr segir, lagt til að kosin verði 5 manna miUiþinganefnd til þess að athuga vöruflutninga landsmanna og gera tillögu um bætta skipan þeirra. Bsri að stefna að bví, að gera flutningakerfið sem hagkvæmast og hraðvirkast án öhæfilegs cil- kostnaðar. Leita skal leiða til iöfn unar á flutningskostnaði. svo að allir landsmenn sitji við sama borð í þeim efnum, eftir því sem við verður komið. Mikilvægur þáttur í nútíma þjóðfélagi í greinargerð frumvarpsins seg- ir: „Ekki þarf orðum að því að eyða, hversu greiðar og öruggar samgöngur eru mikilsverður þátt-! ur í nútíma þióðfélagi. íslenzka ríkið ver miklum fjár-1 hæðum til vega, flugvalla, hafna og annarra samgöngumannvirkja.! ÝmsLr þætti samgangna njóta | beinna styrkja úr rikissjóði. Og j aðrir, t. d. strandferðirnar, eru reknar af ríkinu. Miklar sviptingar hafa orðið ; samgöngumálum íslendinga síð- ustu áratugina. Gildir það einnig um þann þáttinn, sem þessi til- laga fjallar um. Má minna á eft- irfarandi: Fastar áætlunarferðir milli- laDdaskipa frá nokkrum helztu viðs'kiptaborgum íslendinga til hinna ýmsu hafna víðsvegar á landinu eru lagðar niður að mestu. Strandferðaskip, sem sérhæfð eru til vöruflutninga, leysa af hólmi eldri skip, sem önnuðust jöfnum höndum flutning farms og farþega. Teknir eru upp í allstórum stíl vöruflutningar með bifreiðum hér aða á milli og landshluta. Hafnir eru vöruflutningar með flugvélum, bæði innanlands og landa í milli, Aukin hagkvæmni í vöru- flutningum innanlands Þegar þetta er haft í huga, þarf engan að undra, þótt skipan þess- ara mála sé nokkuð laus í reip- unum um þessar mundir og þurfi íhugunar við. Eins og fram ke"mur í tillög- unni, telja flutningsmenn, að gera þurfi hvort tveggja, auka hag- kvæmni í vöruflutningunum sjálf- um og finna leiðir til iöfnunar á flutnings'kostnaði. Hið síðarnefnda hefur þegar verið framkvæmt að nokkru, að því er varðar tiltekna vöruflokka. svo sem olíur og benzín, tóbak og áfengi og tilbúinn áburð Og minna má á það, að flutningskostnaður á innlendum landbúnaðarvörum ðf yfirleitt iafnaðifr út. Þannig eru t. d. mjólk og mjólkurvörur seld- ar á sama verði í Reyk.iavH« og í næsta nágrenni mjólikurbúanna, iafnvel þótt flytja þurfi norðan frá Akureyri. Telja flutningsmenn þessarar tillögu réttmætt og eðli- legt að jafna á likan hátt kostnað við aðra flutninga margs konar. Með margvísiegu móti má stuðla að aukinni hagkvæmni í vörufjutn ingum innanlands. Sumar þ.ióðir, t. d. Vestur-Þjóðverjar, hafa bein- línis komið í veg fyrir tiltekna flutninga, sem þeir töldu þjóð- hagslega óhag'kvæma. Vissulega má hér miklu til leiðar koma án þess að grípa til svo róttækra aðgerða. Skal þó ekkert fullyrt um það fyrir fram, hvort slíkt kynni að reynast réttmætt ein- hverjum kringumstæðum. Atvinnuhættir, landslag og bú- seta fóTksins í str.iálbýlu landi valda því, að flutningar allir eru. eins og nú er háttað, misiafnlega dýrir fyrir atvinnuvegina og heim- ilin. Fyrir þvi er það brýn nauð- syn að gera allt, sem unnt er, til þess að gera þá byrði sem léttbær- asta og jafna henni á landsfólkið." ; F2utningsmenn þingsá'lyktunar- tillögunnar eru: Vilhjálmur Hiálm arsson, Gísli Guðmundsson, Magn- ús H. Gíslason, Bjarni Guðbjörns- son, Ásgeir B.iarnason, Páll Þor- steinsson, Stefán Valgeirsson, Sig- urvin Einarsson og Eysteinn Jóns- son. |sg|\IOPALLl Gylfi Þ. Gíslason sagði að ríkisstjórnarflokkamir myndu koma saman bráðlega og ræða um verðstöðvun. Sagði hann að verðstöðvun þyrfti að koma á innan tíðar. Magnús Kjartansson sagði Gylfa fáorðan um þetta mál, þrátt fyrir aUar brýningarnar, sem Lúðvfk hefði gefið hon- um. Spurði hann Gylfa um það', hvort ríkisstjórnin myndi koma í veg fyrir 5—7% vísitöluhækk un 1. des. Þá áleit Magnús ríkisstjórnina ætla að fara fram á vissa hluti í viðræðum sínujn við ASÍ. Gylfi Þ. Gíslason kvað úr lausu lofti gripið að ríkissljórn in ætlaði að koma í veg fyrir vísitöluhækkunina 1. des, og lagði áherzlu á, að í viðræðum ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðsins væri aðeins um skoðanaskipti að ræða og gagnasöfnun um ástandið á vinnumarkaðinum. •k Halldór E. Sigurðson mælti í gær í neðri deild fyrir frumvarpinu um afnám sölu- skatts af mestu nauðsynjavör- um, sem ekki náði fram að ganga á síðasta þingi. Er þetta frumvarp Framsóknarmanna raunar eina tillagan, sem lögð hefur verið fram á Alþíngi nú, til að berjast gegn verðbólg- umii. Málinu var að lokinni ræðu Halldórs, vísað til Z. umr. og fjárveitinganefndar. •k í efri deild mælti Eggert G. Þorsteinsson fyrir tveim frumvörpum um aflatrygginga- sjóð sjávarútvegsins. Þá mælti Ingólfur Jónsson fyrir frum- varpi um stofnlánadeild land- búnaðarins, en Ásgeir Bjarna- son gerði athugasemd við það. — Ennfremur mælti Einar Ágústsson fyrir frumvarpinu um ráðgjafa- og rannsóknastofn uii skólamála. Ingólfur og landbúnaðarmálin: Engar fjárveitingar úr Frasnl a næsia an Frumvarp rfkisstjórnarinnar um breytingu á lögum um Fram- leiðnisjóð landbúnaðarins var ti] 1. umræðu í neðri deild Alþingis í gær- Ingólfur Jóns- son (S) fylgdi frumvarpinu úr hlaði. Rakti hann efni frum varpsins, en þvi er lagt cii að á árunum 1972—1976 skuli greiddar úr ríkissjóði til Framleiðnisióðs 50 milliónir ki'. 10 milljónir hvert ár. Gat starf- semi sióðsins haldið áfram 1970 þar eð enn þá var til i sjóðnum nokkurt fjármagn tii ráðstöf- unar. Hins vegar til þess að frek- ara framhald geti orðið þar á verði aukning stofnfiárframlasa að koma til. Stef án Valgeirs son (F) minnti á að sumanð 1969 stór- skemmdist og eyðilagðist mik tð af heyi stærstu land- oúnaðarhéru-1 um landsins os nú á haustnön- um horfa margir oændur upp a að verða að skerða bústofn sinn verulega vegna kalskemmda og og sprettuleysis á liðnu sumri Það sé ekki mál bændanna einna eins og sumir telja hvernig til Fra.uhaíd i bls 1

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.