Tíminn - 11.03.1972, Blaðsíða 6

Tíminn - 11.03.1972, Blaðsíða 6
TÍMINN Laugardagur 11. tnarz 1972. Hver skattgreiðandi sjálfstæður skattþegn - Að því verður stefnt við áframhaldandi endurskoðun á skattkerfinu, sagði fjármálaráðherra EB-Reykjavik. Eftir talsveröar umræöur I fyrradag á Alþingi um skatta- frumvörpin, voru þau afgreidd milli þingdeiida. Stjórnarandstaðan flutti nokkrar breytingartillögur við þriðju umræöu, og voru þær allar felldar. t lok umræðnanna I gær um tekju- og eignaskattsfrum- varpiö i neori deild, lýsti Halldór E. Sigurðsson fjár- málaráðherra þvl yfir, aö viö áframhald endurskoöunar á skattkerfinu yröi stefnt að þvi aö gera hvern þann, sem aflar tekna, að sjálfstæðum skatt- þcgn. Fjármálaráðherra lýsti þessu yfir, þegar til atkvæða- greiðslu kom breytingar- tillaga frá Svövu Jakobsdóttur viö illskiljanlega breytingar- tillögu Gylfa Þ. Gislasonar, sem greint var frá i blaðinu i gær, en tillaga Svövu er þess efnis, að við áframhaldandi endurskoðun á skattkerfinu verði stefnt að þvl, að hver maður, sem afli tekna eða eigi skattskyldar eignir, verði sjálfstæður skattþegn án tillits til hjúskaparstéttar. — Er hér um að ræöa ákvæði til bráða- birgöa. Vegna yfirlýsingar fjár- málaráðherra dró Svava þessa tillögu sina til baka, en Jóhann Hafstein tók hana aftur upp. Tillagan var felld með 20 atkvæðum gegn 6 að viðhöfðu nafnakalli. Meðal þeirra sem greiddu atkvæði gegn henni, voru þau Svava Jakobsdóttir og Jóhann Hafstein. Rannsókn hafnarskil- yrða í Kelduhverfi EB-Reykjavlk. Allir þingmenn Norður- landskjördæmis eystra hafa lagt fyrir Sameinað þing til- lögu til þingsályktunar um,afi rlkisstjórninni verði falið að láta rannsaka I sumar hafnar- skilyrði I Kelduhverfi og leggja niðurstöður rannsókn- anna fyrir Alþingi. I greinargerð með tillögunni segir, aö á Alþingi 1962 hefðu sjö alþingismenn úr Norður- landskjördæmi eystra flutt sams konar tillögu til þingsá- lyktunar um rannsókn hafnar- skilyrða i Kelduhverfi. Hefði þar fyrst 'og fremst veriö átt við Fjallahöfða, en langt væri siðan þeirri hugmynd heföi verið hreyft, að þar yrði, ef skilyrði leyfðu, gerö hafskipa- höfn, sem komið gæti að góöu gagni, einkum i sambandi við Dettifossvirkjun, þegar úr henni yrði. Að öðru leyti þætti nægja að visa til greinargerð- arinnar, sem fylgdi tillögunni 1962, að þvi leyti sem við ætti nu, en þeirri tillógu hefði á sin- um tima verið vísað til rikis- stjórnar. Rannsókn sú, sem þar hefði verið gert ráö fyrir, hefði enn ekki verið fram- kvæmd. En úr þvl þyrfti að fást skorið, hvort þarna væri um hafnarstæði að ræða eins og vonir heföu staðið til. Stjórnarfrumvarp lagt fyrir Alþingi: SÖLUSTOFNUN NIÐURSUÐU- IÐNAÐARINS KOMIÐ Á FÓT EB-Reykjavlk. Stjórnarfrumvarp um stofnun sölustofnunar niðursuðuiðnaðar- ins var I gær lagt fyrir Alþingi. Samkvæmt frumvarpinu mun þessi stofnun hafa viö*Ru þjón- ustuhlutverki aö gegna. Aðal- verkefni hennar verður þá að annast sölu og dreifingarstarf- semi fyrir hönd niðursuöuverk- smiðjanna á erlendum mörkuð- um. Frumvarpiö gerir ráð fyrir, að sölusamtök selji islenzka framleiöslu undir einu vörumerki og annist auglýsingarstarfsemi erlendis. Einnig gerir frumvarpið ráð fyrir þvi, að sölusamtökin annist sameiginleg innkaup fyrir meðlimi sina, sem stuöla að þvi aö lækka framleiðslukostnaðinn. Jafnframt þessu er gert ráö fyrir að efla framleiðslugetuna innan- lands og auðvelda reksturinn, svo aö verksmiöjurnar geti mætt þeirri eftirspurn, sem skapast við starfsemi sölusamtakanna. Lagt er til I frumvarpinu, að þessi sölustofnun verið sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan fjárhag og reikningshald og verði staðsett i Reykjavik. Stofnaöilar sölu- stofnunarinnar verði rikið og at- vinnurekendur i niðursuðu- og niðurlagningariðnaði. Þá er lagt til að sölustofnuninni verði aflað tekna til starfseminn- ar á eftirfarandi hátt: a) Rikisstjóður leggur fram sem óendurkræft framlag 20 milljónir kr. ar hvert, fyrstu fimm starfsárin. b) Rtkissjóöi er heimilt að á- byrgjast fyrir hönd stofnunarinn- ar lán, sem nemur allt að 100 milljónum kr. c) Niðursuðuverksmiðjurnar greiða sölulaun til stofnunarinn- ar, sem nota skal til að mæta sölukostnaði fulltrúaráðs, sem at- vinnurekendur, er aöild eiga að stofnunni mynda, en það verði skipað einum fulltrúa fyrir hvert fyrirtæki. d) Stofnuninni er heimilt að taka umboðslaun fyrir þær vörur, sem hún flytur inn eða útvegar samkvæmt ákvörðun stjórnar hennar. Þá er lagt til, að næstu fimm árin skuli öll utflutningsgjöld af niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum, söltuðum grá- sleppuhrognum, söltuðum ufsa- flökum, hraðfrystum og sykur- söltuðum þorskhrognum og salt- og kryddsildjundanþegin hinum almennu ákvæðum um út- flutningsgjöld, en renni þess i stað i sérstakan sjóð, sem hafi það verkefni að efla niðursuðu- iðnaðinn, auka tilraunir með nýj- ar vörutegundir og afla þeim markaða erlendis. Þetta frumvarp er samið af nefnd, sem iðnaðarráðherra skip- aði s.l. sumar til að fjalla um vandamál niðursuðuiðnaðarins. Halldór E. Sigurðsson, fjármálaráðherra á Alþingi: EÐLILEG TEKJUÖFLUN sem stuðlar að jafnrétti þegnanna EB-Reykjavik. Við aðra umræðu um tekju- og eignarskattsfrumvarpið I neðri deild tók Halldór E. Sigurðsson fjármálaráðherra til máls. t ræðu sinni svaraði hann gagnrýni, sem þingmenn stjórnarandstöðu- . flokkanna höfðu látið frá sér fara um frumvarpið,og sýndi fram á það með Ijósum rökum, að nauð- syn bæri til að afgreiða skatta- frumvörpin. Ef ekki hefði átt að gera það á þessu þingi, þá hefði orðið að fresta breytingum á tryggingakerfinu og fleira, sem rikisstjórnin væri þegar búin að gera. Eðiileg tekjuöflun t lok ræðu sinnar sagði fjár- málaráðherra, að hann væri sannfærður um, að sú stefna, sem mörkuð væri nú með þessum frumvörpum, væri rétt. Hún miðaðist fyrst og fremst yið að leggja á tekjur þar sem tekjur væru og eignir þar sem eignir væru. Ekkert i þessum frum- vörpum gengi út i öfgar. Það væri ekki hægt með nokkrum rétti að halda þvi fram, að þau fældu menn frá tek- juöflun, eða verið væri að þrengja kosti útgerðarmanna. Það sem .i-^^S! II;illdór E. Sigurðsson fjármálaráðherra. verið væri að gera, væri ekki annað en eðlileg tekjuöflun, sem þyrftí að eiga sér stað á meðan ekki væru notaðar aðrar leiðir til þess að jafna milli þegnanna, þeirra sem hefðu miklar tekjur og hinna. Tekjuskatturinn jöfnunar- tæki milli þegnanna Fjármálaráðherra sagði, að sér væri fullkomlega ljóst, að hægt væri að nota aðrar leiðir i þessum tilgangi. Til dæmis væri hægt að gera þennan jöfnuð i gegnum tryggingakerfið, en eins og við notuðum tryggingakerfið nú, væri enginn jöfnuður i sliku. Þess vegna yrði að nota tekjuskattinn sem jöfnunartæki milli þegnanna. Stefnan.sem allir munu fylgja. Fjármálaráðherra kvaðst einnig vera sannfærður um, að það myndi sýna sig, að sú breyting.sem verið væri að gera á tekju- og eignarskatti og tek- justofni sveitarfélaga, væri sú stefna, sem bæði alþingismenn og fólkið i landinu myndi fylgja. — Ég er lika sannfærður um það, að með framhaldsvinnu i þessum málum, tekst rikisstjórninni að ná þvi marki, sem hún stefnir að. Hér er byrjun hafin, og það er búið að vinna hér mikið og gott verk, þótt margt se' óunnið ennþá, sagði Halldór E. Sigurðsson fjár- málaráðherra að lokum. Tómas Karlsson í þingræðu: 21.5% stjómarandstæðinga al gerlega úr lausu lofti gripin EB-Reykjavlk. Þegar önnur umræða um tekju- og eignarskattsfrumvarpið fór fram I neðri deild, kvaddi Tómas Karlsson (F) sér hljóðs til þess að mótmæla þeim dylgjum, sem stjórnarandstæðingar höfðu uppi i umræðunni um tillöguflutning Þórarins Þórarinssonar um skattvisitöluna á undan- förnum árum, en Tómas situr uii á þingifyrir Þórarin. Að gefnu tilefni minnti Tómas á það, að Þórarinn hefði alltaf lagt áherzlu á, að skattvlsitala fylgdi framfærsluvisitölunni og að persónufrádráttur og skattstigar breyttust i samræmi við fram- færsluvisitölu. Af orðum tveggja þingmanna Sjálfstæðisflokksins, Matthiasar Á. Mathiesen og Matthiasar Bjarnasonar, hefði mátt skilja, að Þórarinn Þórarinsson heföi á undanförnum þingum flutt tillögu um það, að skattvisitölu yröi breytt, og þá notuð einhver önnur viðmiðun, hærri og hagstæðari fyrir skatt- þegna en núverandi rfkisstjórn hefði beitt sér fyrir í þeim saman- burðarútreikningum, sem fluttir hefðu verið og færð rök fyrir I umræðunum, þ.e. saman- burði á gamla skattkerfinu og hinu nýja. Hér væri um algjörlega staðlausa starfi að ræða. Tala algjörlega úr lausu lofti gripin Síðan sagði Tómas Karlsson meðal annars: En af hverju eru þessar dylgjur hér fluttar? Það er verið að reyna að færa rök fyrir þvi, með þessum hætti, án þess að það sé á nokkurn hátt rökstutt eða vitnað I einhver þau þingskjöl, sem Þórarinn Þórarinsson hefur lagt hér fram, að það sé einhver grundvöllur, sem Þórarinn Þórarinsson hafi átt þátt i að leggja, fyrir þeirri tölu, 21,5%, sem háttvirtir st- jórnarandstæðingar segja, að skattvisitalan eigi að hækka um, áður en samanburöarútreikn- ingar á gamla kerfinu og þvi nýja fari fram. Þessi tala, 21,5%, er algjörlega úr lausu lofti gripin, og það er ekki hægt að færa fram nein skynsamleg rök i samhengi við það, sem menn eru almennt sammála um að miða beri við, til þess að rökstyðja þá tölu. Tómas minnti þessu næst á það, hvernig fyrrverandi rikisstjórn fylgdi skattvisitölu við fram- kvæmd sinna skattalaga. Heildarendurskoðun á skran- ingarmálum félaga qg firnia EB-Reykjavík. Allsherjarnefnd hefur athugað og rætt tillögu til þingsályktunar um að koma á stofn félags-og firmaskrá yfir landið I heild, en þessi tillaga var lögð fyrir þingið fyrr I vetur. Leggur nefndin til,að þessi tillaga .: verði samþykkt I nokkuð breyttu horfi. Eru breytingarnar, sem nefndin leggur til svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela rikis- stjórninni að taka til heildar- endurskoðunar lagaákvæði um skráningarmál félaga og firmu I þviskyni, aö skráningin fari fram á einum stað fyrir landið allt og að öðru leyti gerðar þær breyt- ingar, sem hæfa nútima þjóð- félagsháttum. Að endurskoðun- inni lokinni skal rikisstjórnin lata semja frumvarp til nýrra lög- gjafar um þessi efni og leggja fyrir næst a þingV Björn Fr. Björnsson mælti fyrir áliti nefndarinnar á fundi sam- einaðs þings s.l. fimmtudag. Hann gat þess m.a.,að nefndin hefði leitað umsagnar hjá Dómarafélagi tslands og Hag- stofunni um þingsályktunar- tillöguna og málið i heild. Þessir aöilar hefðu báðir mælt meö að- gerðum til ýmiss konar úrbóta á þeim reglum, sem giltu um þessi skráningamál, og m.a. i þá átt, sem tillagan gengi. Hagstofan legði auk þess sérstaka áherzlu á, að málið yrði allt tekið til gagn- gerðar endurskoðunar, og tæki Hagstofan sérstaklega fram, að þessi mál séu i miklu ófremdará- standi.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.