Tíminn - 26.04.1972, Blaðsíða 8

Tíminn - 26.04.1972, Blaðsíða 8
TÍMINN Miðvikudagur 26. april 1972 VINNUALAGIÐ OG LIKAMSRÆKT í SKÓLUNUM VERÐI RANNSAKAÐ Dæmi um 80 klst. vinnutíma á viku, mánuðum saman - Tillaga frá Vilhjálmi Hjálmarssyni EB—Reykjavík. Vilhjálmur Hjálmarsson (F) hefur lagt fyrir Sameinað Aiþingi tillögu um.ao þingið álykti að skora á ríkisstjórnina að iáta rannsaka aðstöðu til likams- ræktar i skóium landsins og vinnuálagið í þeim. Skal þessari rannsókn hraðað svo sem tök eru á, og gera skal Alþingi grein fyrir árangri, þegar það kemur saman á nýjan leik i haust. I greinargerð tillögunnar segir Vilhjálmur: ___________________ „UmfangsmeSjta starfssvið þjóðfélagsins, ao heimilunum einum undanskildum, er innan veggja skólanna. Hvergi er slikur fjöldi að verki sem þar, þvi að tala „verkafólks" skiptir tugum þúsunda. Þegar hér við bætist, að sá stóri hópur er ungt fólk, sem er i mótun, dylst engum, að miklu varðar, að vel sé fyriröllu séð. Vissulega er margt vel um þróun islenzkra skóla- mála, enda vinnur að henni mikill Nýyrðiðjagmeti" heppilegt EB—Reykjavik. Þegar iðnaðarnefnd efri deildar Alþingis, fjallaöi um stjórnar- frumvarpið um lagmetisiðju rikisins i Siglufirði fékk hún m.a. umsögn um það frá málnefndinni. Kemur þar fram að nefndin telur, að nýyrðið „Iagmeti" sé heppi- legt orð til aö tákna bæði niður- soöin og niðurlögð matvæli, og mælir þvi með heitinu „lagmetis- iðja". Iönaðarnefnd var sammála um að frumvarpið verði að lögum, með smávægilegum breytingum. fjöldi mætra manna. Þó er gagn- rýni þörf og aðgæzlu. Ætlaður lengri vinnutími en öðru fólki. Það er alkunna, að skóla- nemendum er stundum ætlaður miklum mun lengri vinnutfmi en öðru fólki, þegar heimaverkefnin eru með talin. Og aðstöðu til likamsræktar er enn mjög áfátt á ýmsum stöðum, bæði i þéttbýli og strjálbýli. Vitað er, að i sumum tilvikum er vinnuálag i sömu námsgrein misjafnt eftir kynjum, þótt bæði stefni að sama prófi. Stafar þetta einkum af þvi, að á ýmsum skóla- stigum eru stúlkum ætluð mjög timafrek heimaverkefni, á meðan piltar i sama námi hafa litil sem engin. Þannig finnast þess dæmi, að vinnutimi nemenda, einkum stúlkna, fari yfir 80 klst. á viku, mánuðum saman, en það er meira en tvöfaldur sá vinnutimi, sem viðurkenndur hefur verið að lögum i velflestum starfs- greinum. Nauðsyn að gera sér grein fyrir því,hvað málið er um- fangsmikið. Þá má enn finna þess dæmi, að starfandi séu skólar eða skóla- deildir, þar sem alls engin likamsrækt er iökuð. Það mun flestra mál.að slikir starfshættir séu óheppilegir og að þeim beri að breyta sem fyrst, þar sem þeir geta hæglega leitt til heilsutjóns fyrir það fólk, sem við þá býr. Til þess að bót verði á ráðin, er nauðsynlegt að gera sér grein Vilhjálmur Hjálmarsson fyrir þvi, hvað málið er umfangs- mikið, en að þvi er stefnt með flutningi þessarar tillögu. Viðtæk upplýsingasöfnun varðandi húsnæði skóla hefur átt sér stað, og námsskrá og stunda- töflur skólanna gefa þýðingar- miklar upplýsingar. Greiðir það mjög fyrir athugunum þeim, sem tillagan fjallar um, þótt fleira þurfi að kanna, og þá m.a. heima- vinnu nemenda. Varhugavert að leggja tvö sveitarfélög Austurlands undir Akureyrarlæknishérað - Gert ráð fyrir því í frv. um heilbrigðisþjónustuna SALA HOLTS FÆR GÓÐAN BYR EB—Reykjavík. Þegar fram var haldið s.l. mánudag fyrstu umræðu um frumvarpið um breytta skipan heilbrigðisþjón- ustunnar, vakti Vil- hjálmur Hjálmarsson athygli á þvi, að var- hugavert væri að leggja tvö nyrztu sveitarfélög Austurlandskjördæmis undir Akureyrar- læknishérað, eins og gert væri samkvæmt frumvarpinu. Vilhjálmur minnti á, að á Vopnafirði væri sjúkraskýli og fram hefði þar fariö fjársöfnun til að endurbyggja það og Vopn- firðingar leitað til ríkisins til stuðnings þessum fram- kvæmdum. Heföi verið orðið við þeirri beiöni, i fjárlögum þessa árs væri veitt byrjunarfjármagn til framkvæmdanna. Vilhjálmur sagði ennfremur.að ljóst væri aö Vopnfirðingar gætu ekki notið heilsugæzlu frá Þorshöfn og hann minnti á , að um fjölmörg mál væri fjallað sameiginlega innan kjördæmanna. Aðurnefnt fyrirkomulag, sem frumvarpiö gerði ráð fyrir væri þvi óheppi- legt. Þá vakti Vilhjálmur athygli á þvl, aö Læknafélag Austur- lands hefði fjallað um þetta mál og sent frá sér greinargerö, sem getið hefði verið um i blöðum. I greinargerðinni væri gert ráð fyrir minni heilsugæzlueiningum en frumvarpið gerði ráð fyrir. Þingnefnd sú, sem fengi frum- varpið til meðferðar þyrfti að ihuga vel þetta atriði. Vilhjálmur kvaöst fagna fram- komu frumvarpsins. Væri nú á ný hreyft við þessum málum'. Hann kvaöst ekki ætla að ræða efnislega um frumvarpið nú, hér væri um umfangsmikið og við- kvæmt málefni að ræöa, sem snerti hvern einstakling I landinu. — Að gefnu tilefni gat Vilhjálmur pess, að það hefði oft átt sérstað, að ráðherra gerði grein fyrir frumvörpum, sem þingnefndir flyttu.ensem... kunnugtermælti Magnús Kjartansson, heil- brigðisráðherra fyrir þessu frum- varpi i siðustu viku, en það er flutt af heilbrigðis- og félags- málanefnd. Jóhann Hafstein (S), Stefán Gunnlaugsson (A) og Matthias A. Mathiesen (S) tóku einnig þátt I umræöunni um frumvarpið 8.1. mánudag, en umræðunni var siðan enn frestað, þar eð þing- fundartimi var útrunninn. EB—Reykjavík Allt bendir nti til þess.að frum- varpið um sölu Holts i Dyrhóla- hreppi verði samþykkt á Alþingi, en á fjórum þingum i röð hefur það ekki náð samþykki. Frum- varpið fékk i vetur góðan byr i efri deild þingsins, var samþykkt þar þrátt fyrir harða andstöðu Sjálfstæðisþingmanna í land- búnaðarnefnd þingdeildarinnar — og nú hefur meiri hluti land- búnaðarnefndar neðri deildar mælt með samþykkt frum- varpsins. Fulltrúar Sjálfstæðis- flokksins i þeirri nefnd eru, eins og I efri deild algjörlega andvigir sölunni. Kom það m.a. vel I ljós á fundi I neðri deild s.l. mánudag enda fór stór hluti þingfundartim- ans þar i deilur um sölu þessarar eyðijarðar. Attust það viö þeir Agúst Þorvaldsson (F)og Pálmi Jónsson (S), sem báðir eiga sæti i landbúnaðarnefndinni. Agúst mælti fyrir áliti meiri hluta nefndarinnar og sagði hann m.a.,að meðferð þessa máls I þinginu væri harla óvenjuleg, þegar stefna þingsins væri sú, að iarðir ættu að vera i eigu bænda og sveitarfélaga en ekki ríkisins. Þá sagði Agiist, að rökin fyrir þvLað Jóhanna i Nykhóli fengi keypta jörðina, væri ekki siður siðferðilegs eðlis. Jóhanna ætti fullan siðferðislegan rétt á að kaupa þessa rikisjörð. Þetta væri ættarjörð hennar. A þinginu hefði margoft verið samþykkt án allrar fyrirstöðu að selja þessum og hinum jarðir, sem kaupendurnir væru i engum ætta tengslum við. — Pálmi var ekki aldeilis á þvi að vera sammála Agústi. Sagöi hann m.a., að með sölu Holts væri verið að reka fleyg á milli rikisjarðanna tveggja sitthvoru megin viö Holt. Pálmi sagði,að Jarðeignadeild væri neikvæð gagnvart sölunni, það kæmi fram# I umsögn hennar um máliö. Með* þvi að samþykkja frumvarpið væru gerðir þingmanna ekki í samræmi við umsagnir. — Agúst sagði, að umsagnir ættu ekki að ráða gerðum þingmanna. Þær ættu að vera þingmönnum til upp- lýsinga. Þingmenn ættu að greiða atkvæði samkvæmt sinni samvizku. — 1 lok deilna þeirra Agusts og Pálma, sté Gunnar I Glaumbæ I ræðustólinn og sagði, að umsagnir um þetta mál hefðu einvörðungu ráðið afstöðu sinni, þ.e. að vera andvigur sölu Holts. Mkvæðagreiðslu um frumvarpið varfrestaðað umræðum loknum. Fóstbræour hafa eignazt eigið félagsheimili 00—Reykjavik. Félagsheimili Karlakórsins Fóstbræðra var vigt s.l. laugar- dag, að viðstöddu fjölmenni. Félagsheimilið er til húsa á efri hæð Langholtsvegar 109 - 111 og er hið vandaðasta og vistlegasta að gerð og búnaði. Stærð félagsheimilisins er rösklega 400 fermetrar að gólf- fleti. Eru i þvi stór samkomu- salur, minni ^æfingasalur, vin- stúka, eldhús og tilheyrandi snyrtiklefar og anddyri. Þorsteinn Helgason, formaður bygginganefndar, sagði i ræðu, sem hann flutti við vigsluna, að það hafi lengi verið draumur Fóstbræðra að eignast eigið húsnæði, en kórinn hefur ávallt verið á hrakhólum með pláss til æfinga og félagsstarfsemi þar til nú. Bygging hússins hófst árið 1968, og árið eftir var það fokhelt. Allt frá þeim tima hafa Fóst- bræður unnið i sjálfboðavinnu við bygginguna og frágang félags- heimilisins og margir lagt þar fram drjúgan skerf. Hefur húsið verið tekið i notkun i áföngum og var fyrst gengið frá æfinga sal, 'en.nú er loks allt húsnæðið full fragengið. Sagði Þorsteinn, að verðmæti húseignarinnar og inn- húss væri um niu millj. kr. Að lokinni ræðu sinni afhenti for- maður bygginganefndar Einari G. Þorsteinssyni lykla hússins, en Jón Halldórsson, fyrrverandi söngstjóri Fóstbræöra lagði horn- steininn. Fóstbræðrum bárust margar góðar gjafir á vigsludaginn. Frá vigslu félagsheimilis Fóstbræöra. A myndinni eru m.a. Halldór E. Sigurðsson, fjármálaráðherra og frú, Páll Lindal, borgarlögmaður og Birgir tsleifur Gnnnarsson, forseti borgarstjórnar, ásamt eigin- konum sinum og Gylfi 1>. Gislason, fyrrverandi menntamálaráoherra og frú. — Timamynd Gunnar. Meðal þeirra var konsertflygill, sem Einar Asmundsson og frú gáfu og eiginkonur kórmanna afhentu fórlátavel gerðan fána, sem i er saumað merki Fóst- bræður sungu. bræöra. Auk núverandi kórfélaga voru Við viglsuna voru ræður og gamlir Fóstbræður og konur árnaðaróskir fluttar og Fóst- þeirra viðstaddir á vigsludaginn.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.