Tíminn - 21.06.1972, Blaðsíða 9

Tíminn - 21.06.1972, Blaðsíða 9
Miðvikudagur 21. júni 1972. TÍMINN Útgefandi: Fratnsóknarflokkurinn : Kramkvæindastjóii: Kristján Benediktsson. Ritstjórar: Þör.-jij iarinn Þórarinsson (ábm.), Jon Helgason, Tómas Karlsson.g Andrés Kristjánsson (ritstjóri Sunnudagsblaðs Timans).:;:: ! Auglýsingastjóri: Steingrimur Gislasoni. - Ritstjórnarskrif-:;: stofur í Edduhúsinu vio Lindargötu, slmar 18300-18306.:|:| :¦ Skrifstofur i Bankastræti 7 — afgreiðslusími 12323 — auglýs-:> ingasimi 19523. Aörar skrifstofurrsimi 18300. Askriftargialdjx : 225 krónur á mánuði innan lands, I lausasölu 15 krónur ein-|x takið. Blaðaprent h.f. Drykkjuskapurinn á þjóðhátíðardaginn Hátiðahöldin i Reykjavik á þjóðhátiðar- dagínn einkenndust af miklum drykkjuskap barna og unglinga. Lýsingar sjónarvotta á drykkjulátunum eru hinar óhugnanlegustu. Menn ræða að sjálfsögðu mjög um hverjar séu orsakir þeirrar drykkjuómenningar, sem settu svip sinn á höfuðborgina á þjóðhátiðar- daginn. Vafalaust eru þær margar og sam- verkandi. Það hefur alltaf verið hæpið að efna til stórfelldra dansskemmtana utan húss að kveldi þjóðhátiðardagsins og láta þær standa fram yfir miðnætti. Sölumennskan, sem hefur verið hátiðahöldunum samfara, hefur heldur ekki aukið reisn þeirra. En þetta er þó ekki meginástæða hins stóraukna drykkjuskapar barna og unglinga. Hana er að finna i þvi for- dæmi, sem hinir eldri veita hinum ungu. Þá má m.a. ráða af þvi, að margir foreldrar voru litt sjálfbjarga, þegar lögreglan kom heim með börn þeirra. Almennur drykkjuskapur hefur aukizt að undanförnu, ekki sizt á heimilum. Jafnhliða hefur svo aðhald heimila minnkað af ýmsum ástæðum. Þar þurfa skólarnir að hlaupa i skarðið, en skólakerfið ætlar þeim ekki það hlutverk. Það ætlar þeim að vera meira itroðslustofnanir en uppeldisstofnanir. Fræðslustarfsemi um áfengismál er nánast engin, þótt ekki sé litið gert úr vilja þeirra sem við þau mál fást. Þeim hefur ekki verið séð fyrir fé til starfsemi sinnar. Á undanförnum þingum hefur frumvarp um stofnun sérstaks áfengisvarnarsjóðs hvað eftir annað dagað uppi. Ölvunin, sem varð i höfuðborginni 17. júni, á að verða gagnleg áminning um það, sem er ábótavant i þessum efnum og þarfnast endur- skoðunar og endurbóta vegna breyttra tima. En fyrst og fremst ber þar að leggja áherzlu á uppeldi og fræðslu og betri aðstöðu til iþrótta og ýmissa hollra tómstundaiðkana. Höft og bönn koma hér að takmörkuðu gagni, þótt þau eigi rétt á sér innan vissra marka. Það er vafa- litið stærsta viðfangsefni vorra tima að taka allt uppeldiskerfið til gagngerðra endurbóta með tilliti til breyttra aðstæðna á mörgum sviðum. Áfengismálið og fiknilyfjamálin eru aðeins einn þáttur þess vanda, sem þar er við að fást. Geir og íbúðarhúsnæðið Morgunblaðið hefur reynt að réttlæta það, að Geir Hallgrimsson lagði 50% aukaálag á fast- eignaskattinn i Reykjavik, með þvi, að það hafi einnig verið gert á Norðfirði. Þetta er rangt. Þar var aukaálagið ekki lagt á ibúðarhúsnæði. Minnihlutaflokkarnir i borgarstjórn Reykja- vikur lögðu til, að þessi háttur yrði einnig við- hafður i Reykjavik, þ.e. að 50% aukaálagið yrði ekki látið ná til ibúðarhúsnæðis. Geir hafn- aði þvi. Þessa mættu ibúðareigendur i Reykjavik gjarnan minnast, þegar þeir greiða fasteigna- skattana. Þ.Þ. Ályktun öryggismálaráðstefnu í Brussel: Evrópa er nú á krossgötum Almenningur verður að taka virkan þátt í evrópskri samvinnu i BYRJUN þessa mánaöar var haldin i Brussei fjölsótt ráöstefna um öryggismál Evrópu, þarsem þátttakendur voru úr ýmsum stjórnmála- flokkum og almannasamtök- um i 30 Evrópulöndum. Frum- kvæðið aö ráðstefnunni áttu flokkar og samtök i Austur- Evrópu, og bar ráöstefnan þess blæ, aö austantjaldsmenn leggja nú mikið kapp á aö ná forustu i samstarfsmálum Evrópuþjóöa á sviöi afvopn- unar og öryggis. Þessvegna sneiddu þeir meira hjá ýms- um ágreiningsmálum en venja hefur verið. A ráðstefn- unni var samþykkt itarleg ályktun og þykir rétt að birta meginatriði hennar hér á eftir, . þar sem liklegt er að hér geti hafizt hreyfing, sem muni láta talsvert á sér bera, m.a. i sambandi við væntanlega ráð- stefnu Evrópurikja um öryggismál: „KÖNNUN á nú verandi ástandi i Evrópu hefur sann- fært okkur um það annars vegar, að á siðustu mánuðum hefur orðið mikilvæg breyting i þá átt, að draga úr spenn- unni, og hins vegar, að enn eru miklar hindranir og mótstaða, sem þarf að yfirstiga. Evrópa er nú á krossgötum. Annað tveggja munu þjóðir álfunnar taka þátt i aðgerð- um, sem munu breyta hinni jákvæðu þróun er nú á sér stað i óafturkallanlega fram- kvæmd, eða þær munu láta tækifærið fram hjá sér fara, og þá mun sá árangur sem náðst hefur verða að engu. Við lýsum okkur eindregið fylgj- andi öryggi og samvinnu. Við viljum ekki sætta okkur við það, að þær vonir, sem hafa nýlega vaknað reynist blekk- ing. Við erum þess fullviss, að með þvi komum við til móts við óslur allra þjóða Evrópu og þrá eftir frjálsri og sjálfstæðri framfaraþróun. VIÐ HOFUM orðið sam- mála um að styðja eftirfar- andi grundvallaratriði, sem eru algild og óryggi Evrópu ætti að byggjast á i anda sátt- mála Sameinuðu þjóðanna: — höfnun valdbeitingar og hótana um valdbeitingu. — friðhelgi núverandi landamæra. — virðingu fyrir þjóðernis- legu sjálfstæði og jafnrétti allra rikja. — virðingu fyrir fullveldi og landsréttindum allra rikja meginlandsins. — virðingu fyrir rétti allra þjóða til að ráða sjálfar mál- um sinum án ihlutunar ann- arra. — friðsamlega sambúð og góð grannaskipti rikja i milli. Uppfylling þessara grundvallaratriða hlýtur að vera inntak gervallrar friðar- og afvopnunarstefnu þannig að hernaðar- og stjórnmála- bandalög verði hluti hins liðna. Trygging og efling öryggis i Evrópu i öllum heimi eru nátengd virðingunni fyrir lýðræði og mannlegum rétti eins og þau eru skilgreind af Sameinuðu þjdðunum. RAÐSTEFNAN hefur einnig krufiö til mergjar þau megin vandamál, er þarfnast skjótr- ar lausnar, þar eð úrlausn þeirra mun skera úr um fram- tið okkar. Þátttakendur i ráðstefnunni styðja einróma hugmyndina um að kalla saman Evrópu- ráðstefnu allra rikja, er taki þátt i henni á jafnréttisgrund- velli. Þeir eru reiðubiinir til, hver á sinu sviði, að: — eiga virkan hlut að þvi að hraða undirbúningi að ráð- stefnu, er stjórnir landa þeirra eigi aðild að. — styðja leit og könnun raunhæfra tillagna, er myndu tryggja árangur ráðstefnunn- ar. — skapa i sambandi við ráð- stefnuna andrúmsloft hag- kvæmt skilningi á markmið- um hennar. Þátttakendur i ráðstefnunni lita svo á, að nauðsynleg sé fyrir frið og öryggi i Evrópu þátttaka beggja þýzku rikj- anna á jafnréttisgrundvelli. Þeir viðurkenna þýðingu nið- urstöðu fyrsta samningsins milli Austur-Þýzkalands og Vestur-Þýzkalands, sem munu gera mögulegt að koma á eðlilegum samskiptum milli rikjanna tveggja. Þeir lita svo á, að timi sé kominn til, að öll riki, sem ekki hafa enn gert þaö, viðurkenni Austur-þýzka alþýðulýðveldið og bæði þýzku rikin fái aðild að Sameinuðu þjóðunum. ÞATTTAKENDUR i ráðstefnunni lita svo á, að skipulagning samvinnu sé óhjákvæmilega tengd öryggis- málunum og hún krefjist aðildar hinna ýmsu greina evrópskra almenningssam- taka. Fulltrúar almennings, sem ekki eru bundnir af stjórnmálalegum samning- um, geta rætt alveg frjálst og óháð hin flóknustu vandamál, sem hafa munu mikla þýðingu i framtiðinni. Þeir lita svo á, að framgangur öryggis og samstarfs innan Evrópu muni leiða til góðs fyrir þjóðir, sem eru fórnarlömb fasisma og berjast fyrir frelsi sinu. Við- tæk þróun efnahagslegra, tæknilegra og visindalegra tengsla á meginlandsgrund- velli, verndun og hreinsun umhverfisins og aukning skipta á andlegum pg mann- legum verðmætum biýður allt upp á samskipti og virk tengsl milli fulltrúa almennings i hinum ýmsu rikjum. Sam- keppni og barátta milli ölikra þjóðfélagslegra hugsjóna mega ekki leiða til „sálfræði- legs hernaðar" milli rikja, þvi að slikt strið spillir samskipt- um og vekur vantraust, hatur og ótta. FRIÐUR og þróun andlegra verðmæta i Evrópu byggjast á fræðslu allra stétta þjóð- félagsins og sérstaklega æsk- unnar i anda friðar og gagn- kvæmrar virðingar. Þess vegna snúa þátttakendur ráð- stefnunnar sér sérstaklega til starfsmanna sjónvarps, út- varps og blaða. Fjölmiðla verður að nota alveg sérstak- lega i þágu friðar og skilnings þjoða i milli. Friður er almennur og ódeilanlegur. Þátttakendur i ráðstefnunni eru þess fullvissir, að traust öryggi og friðsamar aðstæður i Evrópu eru mikilsverð atriði til sköpunar heimsfriðar. Þeir eru einnig sannfærðir um, að samstarf innan Evrópu mun um heim allan, sérstaklega i þróunarlöndunum, metiö Evrópu til ávinnings. Þvi viðtækari og virkari stuðning sem evrópskur al- menningur veitir hugsjónum öryggis og samvinnu með þvi að beita öllu valdi sinu og áhrifum, þeim mun fyrr verða þessar hugsjónir aö veruleika. En til þess að gera þær aö veruleika, verður fyrst og fremst að skapa grundvöll stjórnmálalegrar hugsunar Evrópubúa, gera þær að óað- skiljanlegum hluta sannfær- ingar þeirra, að rikjandi þætti i borgaralegri tilfinningu þeirra og undirstöðu i fræðslu uppvaxandi kynslóðar. RAÐSTEFNAN hefur að lokum komizt að þeirri niður- stöðu, að óhjákvæmilegt sé að ræða traust og varanlegt form þeirra tengsla, sem þegar hafa stofnazt milli hinna ýmsu greina evrópskra almennings- samtaka. Hún heitir á félags- leg og stjórnmálaleg Öfl, þjóðanefndir, hópa, stéttir og samtök um öryggismál Evrópu, að útbreiða hugsjónir rábstefnunnar. Að henni lok- inni munu undirbúningstillög- ur að sáttmála fyrir þjóðir Evrópu lagðar fram. Hún fer þess á leit, að þau vinni að kynningu hugsjóna hennar til þess að tryggja enn viðtækari sámstöðu allra þjóða Evrópu. Ráðstefnan telur, að starf- semi undirbúningsnefndar- innar skuli haldið áfram og starfssviðið vikkað og hefur þvi ákveðið að breyta nefnd- inni i samstarfs- og samvinnu- nefnd og fela henni það hlut- verk að vinna að framgangi stefnumála sinna fyrir friði, öryggi og samvinnu á grund- velli þeirra meginatriða, sem sett eru fram i þessari yfir- lýsingu. 1 lok þessarar yfirlýsingar og með tilliti til þeirra atriöa, sem hún hefur að geyma skor- ar ráðstefnan alvarlega á all- ar þjóðir og öll stjórnmálaleg og félagsleg öfl i Evrópu, að sameina kraft sina að þvi að gera meginland sitt að svæði friðar og árangursrikrar sam- vinnu. Sú er ósk og von allra þjóða og hún er orðin að raunveru- legum möguleika. Það er á okkar valdi að breyta þessum möguleika i sigursælan raun- veruleika." Samið um smíði 2ja skuttogara á Spáni Miðvikudaginn 14. júni voru undirritaðir i San Sebastian á Spáni samningar um smiði á tveim skuttogurum, i stað þeirra, sem hætt var við að smíða hjá Slippstöðinni h.f. á Akureyri. Rikisstjórnin ákvaö að leita eft- ir samningum viö skipasmiða- stöðina Astilleros Lusuriaga á Spáni, um smiði tveggja skut- togara af sömu gerð og stærð og hinir skuttogararnir fjórir, sem samið hafði verið um smiði á, og var það skilyröi sett, að kaupend- ur fengju að leggja fram helztu vélar og tæki, sem Slippstöðih h.f. hafði fest kaup á. Undirbúnings- viðræður hófust i marz s.l., en i byrjun júnl fór samninganefnd utan, og skipuðu hana: Sveinn Benediktsson framkvæmdastjóri, formaður, Guðmundur B. Ólafs- son framkvæmdastjóri, GIsli Konráðsson framkvæmdastjóri, Vilhelm Þorsteinsson fram- kvæmdastjóri og Gylfi Þórðarson deildarstjóri. Jón B. Hafsteinsson skipaverkfræðingur var til ráðu- neytis. Meðalverð skipanna er um 189 milljónir, en búizt er við,að fjórði togarinn af þeim, sem samið var um við Spánverja haustið 1970 á föstu'i verði, um 150 milljónir króna, veröi seldur á um 174 milljónir, og að þessi mismunur á kaupveröi og söluverði skipsins verði notaður til verðlækkunar fyrrgreindra tveggja skipa, sam- tals um 24 milljónir króna. Fyrra skipið. verður afhent I desember 1973 og hið slðara I febrúar 1974.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.