Tíminn - 03.10.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 03.10.1972, Blaðsíða 3
Þriðjudagur :!. október 1972. TÍMINN Hinn annáluðu Skeiðarárhlaup hafa gert það að verkum, að vegalagning yfir Sandinn hefur löngum þótt nokkuð fjarstæðukennd. Þessi mynd var tekin i einu sliku hlaupi i lok marz s.l. vetur áf visindamönnum við störf sin. 30 km af hringveginum lokið — brúargerð í vetur Stp-Reykjavik Vegaframkvæmdir lokaáfanga hringvegarins á Skeiðarársandi ganga samkvæmt áætlun. Sett hefur verið bráðabirgðabrú á Núpsvötnin, sem mun vera fær öllum bilum, en þetta er plankabrú. Þá hefur verið hafizt handa við að byggja varanlegu brúna. Er þvi hægt að aka austur að Súlu á hvaða jeppa sem er, að sögn Einars Valdemarssonar á Kirkjubæjarklaustri. Er þá eftir að briia Su'lu, Blautukvisl/ Gigju og Skeiðará, en ætlunin er að vinna eingöngu að brúargerð i vetur. 1 allt sumar hefur verið unnið við vegafram- kvæmdir frá Klaustri austur að Núpsstað, og eru þvi fyrst nú að hefjast framkvæmdir á sjálfum Sandinum. Þessi nýi vegur er mjög myndarlegur og næstum fullfrágenginn og er hann um 30- 40 km að lengd og fylgir að mestu . gamla veginum. Ný jar brýr eru á flest öllum vatnsföllum á þessari leið. Aðalbrýrnar eru á Geirlandsá og Fossálum, en svo eru nokkrar smærri brýr. Amerískur smokkfiskur á vestfirzkar lóðir Krjúl-Bolungavik. Það er orðið langt á beitufjöru hjá Vestfirðingum. Nú fyrir skemmmstu kom Hafrún frá Bolungavik frá Færeyjum með á Stolið frá SÍS í Hamborg ÞÓ-Reykjavik Nýútkomnar Sambandsfréttir skýra frá þvi, að brotizt hafi verið inn i skrifstofu sambandsins i Hamborg. Haft er eftir Böðvari Valgeirssyni, framkvæmdastjóra Hamborgarskrifstofunnar, að þegar starfsfólkið kom til vinnu 21. sept. s.l. hafi verið vopnaðir lögregluþjónar i byggingunni. Kom i ljós, að brotizt hafði verið inn á öllum fjórum hæðum hússins. Böðvar segir, að rafmagns- reiknivél og segulbandstæki hafi verið stolið af skrifstofunni. Einnig hafi þjófarnir reynt áð komast inn i peningaskápinn, en án árangurs. Auk þess unnu þeir þó nokkur spjöll á skrifborði og innréttingum. Mér sýnist á öllu, ségir Böðvar, að hér hafi verið um að ræða byrjendur i faginu. Til marks um það er, að þeir hafa skilið eftir fingraför um allt, og auk þess hafa þeir sýnilega eytt tima og þreki i það að opna hurð,sem var opin. Ekki var búið að ná þjófunum, þegar siðast fréttist. Sambandið mun ekki verða fyrir fjárhags- legu tjóni vegna innbrotsins, þar sem innbú og vélar voru tryggð gegn næturheimsóknum óvið- komandi aðila. annað hundrað lestir af amerisk- um smokkfiski i beitu handa bát- unum og er þessu skipað upp á Flateyri, Suðureyri og i Bolunga- vík. Sild til beitu fæst nú ekki frem- ur en glóandi gull, og smokkfisk- urinn, sem fyrir nokkru fyllti hér hvern fjörð og rak jafnvel á fjör- ur, svo að tina mátti hann upp, sést ekki framar. A þeirri tið, er engin þurrð var á smokkfiskin- um, var hér fundið upp sérstakt tæki til þess að veiða hann: Blý- hólkur, sem á voru festir álmar, er allra veiðilegast þótti að vefja með rauðu bandi. En af er sú tið. Ekki nægir minna en teygja sig þvert yfir Atlantshafið. Miklum varnargörðum hefur verið ýtt upp við Súlu, en nokkuð erfiðlega hefur gengið að halda þeim uppi, þar sem óvenjulega mikið hefur verið i ánni eftir árstima. Hafa þvi orðið að vera ýtur til taks á staðnum til að halda görðunum við og fylla upp i skórðin, sem áin brýtur. Ekki munu þó hafa orðið stórkostleg spjöll af völdum árinnar. í vetur er ætlunin að brúa Núpsvötn og Súlu, en þessum vatnsföllum verður veitt saman, svo að um eina brú verður að ræða. Af vegafrarnkvæmdum er aðeinseftirvegurinn yfirsandinn frá Núpsstað að Skaftafelli en hann verður rúmar 30 km að lengd. Það mun vera áætlunin, að Slys við Moldhaugahaís Stp—Reykjavik A laugardagsnótt varð bilslys við Moldhaugaháls utan við Akureyri. Það var um hálf-fjögur um nóttina, að bill lenti þar út af, eh i honum voru tveir menn. Leikur grunur á, að þeir hafi verið ölvaðir. Leigubill frá Akur- eyri kom að skömmu eftir að slysið skeði og flutti hann mennina i sjúkrahúsið á Akur- eyri. Var annar þeirra Iagður inn strax, en hinn fékk að fara heim. Billinn mun ekki vera mikið skemmdur, þar sem hann lenti i mýrlendi utan vegarins. öllum þessum framkvæmdum verði lokið fyrir þjóðhátiðarárið 1974 og væri það að vonum,að svo yrði. Það, sem miðað hefur enn sem komið er, lofar alla vega góðu. Vegagerðarmenn eiga þó eftir að horfast i augu við mikla erfiðleika. Um 60 manns munu vinna við brúargerðina á Núpsvötnum og Súlu i vetur. Mikil atvinna hefur verið fyrir vörubilstjóra i öræfum við framkvæmdirnar i sumar. Siggeir i Holti hefur verið með sinn flokk og svo hefur Vega- gerðin verið með sina bila. BrUarsmiðirnir eru að sunnan. LÍ.Ú. varar við nýju lögunum Landssamband IsL útvegs- manna hefur sent frá ser orð- sendingu til útgerðarmanna þess efnis, að hinn 1. október tóku gildi lög nr. 58/1972, en þau leggja hlut- læga ábyrgð á útgerðarmenn, vegna manna sem starfa i þeirra þágu. Vill L.I.U. vara utgerðarmenn við þvi að halda skipum til veiða, þar sem ekki hefur tekizt að fá gildistöku laga þessara frestað, þrátt fyrir margitrekuð tilmæli samtakanna. Vátryggingarfélögin hafa lyst þvi yfir, að útgerðarmenn séu ötryggðir fyrir þessari nýju ábyrgð, sem getur numið milljónatugum vegna hvers skips. LANDHELGISSOFNUNIN: Herferðin hafin Óskað eftir að fólk gefi eins dags laun í október til landhelgissöfnunarinnar Klp-Reykjavik Nii hefur landssöfnunin i landhelgissjóð staðið yfir i einn mánuð, en hún hófst formlega þann 1. september s.l. Á þessum eina mánuði hafa safnazt röskar 14 milljónir króna, og hefur þetta fé borizt frá ýmsum stofnunum, félögum, fyrirtækjum, ein- staklingum, hreppsfélögum og sveitarfélögum. Mun fénu verða varið til kaupa á varðskipi fyrir landhelgisgæzluna en ekki til reksturs hennar, eins og sumir hafa haldið. Nú hefur framkvæmdanefnd söfnunarinnar, sem skipuð er 9 mönnum, ákveðið að hrinda af stað meginþætti söfnunarinnar. Verða sendir söfnunarlistar til at- vinnurekenda og launþega um allt land og þess farið á leit við alla landsmenn, að þeir leggi fram jafnvirði launa eins dags i októbermánuði i Landhelgissjóð; eða þá upphæð aðra, sem þeir kunna að kjósa fremur. Er búizt við, að þessir söfnunarlistar verði á öllum stærstu vinnustöðum landsins i þessum mánuði. Listarnir verða sendir til við- komandi aðila i dag og næstu daga. Eru þeir sérstaklega merktir, svo og kvittanir, sem fylgja með. Framlög eru undan- þegin tekjuskattf, ef kvittun fylgir með. Tekið skal fram, að ekki verður gengið i hús til að safna fé á vegum nefndarinnar. Jafnframt þessu verður haldið áfram að taka á móti framlögum i bönkum — póstgiró 11000 — og á skrifstofu söfnunarinnar, Lauga- vegi 13, Reykjavik, simi 26723 og 26729. Vinnuaflsskorturinn við sjávarútveginn Einar Sigurðsson útgerðar- maður segir i pistli sinum i Mbl. síðastl. sunnudag: „Það hefur nokkrum sinn- um verið bent hér á hin miklu vandamál sjávarútvegsins og hvernig allur almenningur á sitt undir velgengni hans. Og þá alveg eins rikisstjórnin. Kn það eru fleiri vandamál, sem sjávarútvegurinn hefur við að glima en rekstrarcrfið- leikar, og það er vinnuafls- skortiirinn, sem má þó segja að l'ari sainan. Ef mikil fjár- hagsvandræði eru hjá útgcrð- iuni og fiskvinnslunni, flýr fólk þcnnaii atvinnuveg. Nú cru limamót hjá sjávar- úlveginum. Mikið af náms- fólki hefur bæði unnið á fiski- skipunum og i frystihúsunum i siimar, scm hvcrfur nú aftur að námi. „Kjarninn" verður cftir, cn það cr cins og hann rýrni alltaf. Það cr kannski cinn votttir vclmegunarinnar, mcnii vilja ckki vcra til sjós, ncnia þcir cndilcga þurfi, og l'ólk ckki að vinna i frystihús- imi cða að sallfiskverkun, ncma það mcgi til. Kólkscklan cr ekki eins mik- ið vandamál á haustin og hina !l iuánuði ársins. Bátum cr þá lagl af v in s u ni áslæðum, niinna fiskmagni og fjárhags- crfiðlcikum, cn vitaskuld myndi hækkað fiskverð og bctri ai'koma viniisluiiiiar ýta injög undir útgerð og fisk- vinnslu. Kiskvcrðið og afkoma frystiliúsamia öryar ekki að- eins lil mciri útgcrðar, hcldur að ineira sc landað af aflanum licima." Alþjóðlegt vandamál Kinar Sigurðsson scgir enn- l'remur: „Kn þclta mcð vinnuafls- skortinn i sjávarútveginum er ckki aðcins vandamál á is- landi. Þcssu cr ekki alveg ólikt l'arið og mcð fiskstofnana. Þcgar cinu sinni hefur verið vanrækt að lialda þeim við, getur vcrið mjög crfitt að auka þá aftur. i Sviþjóð er ckki aðeins stöðnun, heldur afturför i sjávarúlvcgi. i Dan- niö'rku cr sama sagan. i báð- inu þcssum löndum cr urmull af stórum, nýlegum, dýrum fiskihálum lil sölu úr landi. Þarna er algengt að 2-3 menn séu á mcðalslórum togbátum, og ástæðan er sú, að þeir rcyna með þessu að drýgja kaupið sitt, og svo hitt, að þcir lá ckki fólk. Á austurströnd Kandaríkj- anna hel'ur útgerð svo til verið lögð niður borið saman við það, scm áður var. A þeim lilla l'iskiskipaflota, sem eftir cr, eru mcst gamlir menn, scm slunda sjóinn af gömlum vana. — Þjóðverjar eru með mikið al' útlcndingum á siiiiim togurum." Hvað á að gera? Kinar Sigurðsson segir að lokum: „Kn hvað á að gera til þess að stemma stigu við þessari óhcillaþróun, sem gerir vart við sig á islandi eins og annars staðar. Það þýðir ekki að vera að fá heilmikið af nýjum fiski- skipum, ef ekki fást á þau sjó- menn eða fólk til að vinna afl- ann, eða ef helmingi fleiri skipum en bætast i Hotann verður lagt. i fyrsta lagi ú að búa svo vel að sjávarútveginum, að hann geti greitt hærra kaup en aðr- ar atvinnugreinar. Vinnustað- ir á sjó og i landi þurfa að vera aðlaðandi, en þá þarf lika þessi atvinnuvegur að hafa þá afkomu, að svo geti verið. Það væri mjög mikilvægt að koma á fót stórum sjóvinnuskóla, cins og Arsæll Jónasson hefur stungið upp á. Vinnan i frysti- Framhald á bls. 12

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.