Tíminn - 04.01.1975, Blaðsíða 8

Tíminn - 04.01.1975, Blaðsíða 8
TÍMINN Laugardagur 4. janúar 1975 RÆTT VIÐ FULLTRÚA Á A 16. flokksþingi framsóknar- manna, sem haldið var I siðasta mánuöi, voru saman komnir full- trúar viðsvegar af landinu. Blaðamaður Tlmans hitti að máli nokkra fulltrUa og spurði þá fregna úr heimabyggð. Bjarni Arason frá Vestur- landi: „Miklar framkvæmdir á sviði orkumála i undirbúningi...." Bjarni Arason, héraðsráðu- nautur Borganesi, var einn full- trUa Vestlendinga á flokksþing- inu. Bjarni sagði að mjög miklar framkvæmdir og uppbygging hefði átt sér stað i Vesturlands- kjördæmi undanfarin ár. — t Reykholti hafa verið miklar byggingaframkvæmdir. Þar hef- ur staðið yfir stækkun skólans og verið byggt nýtizku skólahús- næði. A Hvanneyri er verið að endurbyggja skólann, og hefur hluti nýja hUsnæðisins þegar ver- iðtekinn ínotkun, en vonir standa til að heimavist og mötuneyti taki til starfa næsta vetur. Þá er unnið að byggingu nýs iþróttahUss á Akranesi, og stórt iþróttahús, sem verða skal landshluta- IþróttahUs, er að risa i Borgar- nesi. — Hvað heilsugæzlu snertir eru Vestlendingar tiltölulega vel sett- ir. í vetur mun verða tekin i notk- un ný læknamiðstöð i Borgarnesi, og þvi fylgir stórbætt aðstaða til. heilbrigðisþjónustu fyrir Borgar- fjarðarhérað. Á Akranesi er einn- ig starfrækt mjög gott og afar fullkomið sjúkrahUs. — Jöfn og mikil uppbygging hefur orðið i landbúnaði alls stað- ar I héraðinu nU siðustu ár, og af- koma bænda er betri en löngum áður. Það er áberandi, að viðhorf Friðjón Guðröðarson, Sighvatur Daviðsson, Guðmundur Svavars- son og Björn Axelsson frá Austur- landi: „Hringvegurinn gjör- breytti aðstöðunni hjá okkur...." þeirra, sem landbUnað stunda, til framtiðarinnar hefur gjörbreytzt, og meiri bjartsýni gætir. —Orku- og samgöngumál kjör dæmisins voru rædd itarlega á kjördæmisþingi Framsóknar- flokksins á Akranesi I byrjun nóvember, og þar eru mikil verk- efni framundan. í orkumálum standa yfir og eru i undirbUningi miklar framkvæmdir, m.a. er unnið að lagningu' raforku frá Andakilsárvirkjun vestur á Snæ- fellsnes og i Dalasýslu, en þessir hlutar kjördæmisins hafa verið afskiptir, hvað raforku snertir. Þá er unnið að hönnun hitaveitu fyrir Borgarnes og Hvanneyri, en fyrirhugað er að nýta heitt vatn frá Deildartunguhver. Hjá Leirá i Leirársveit stendur yfir leit að héitu vatni með djUpborun, en það er gert með hitaveitu fyrir Akranes fyrir augum. Þá er i kjördæminu mikill áhugi á að virkja Kljáfoss i Hvitá og að sU virkjun yrði að verulegum hluta i eigu sýslu- og bæjarfélaganna 1 kjördæminu. — Ferjan, sem fyrir skemmstu var keypt til Akraness, er þegar orðin veruleg samgöngubót fyrir Akranes, og hefur verið notuð mun meira en gert var ráð fyrir, þegar kaup fóru fram. NU eru i undirbUningi hafnarbætur bæði A Akranesi og I Reykjavik, þannig að hægt verði að aka beint að og frá borði, og mun það væntanlega stórauka gagnsemi ferjunnar. — Þegar Heydalsvegur var opnaður, batnaði mjög öll aðstaða til samgangna við og i Dalasýslu. t framhaldi þarf að gera nýjan veg yfir Alftafjö'rð, svo að Stykkishólmur fái Hka notið góðs af Heydalsveginum. Mikil þörf er fyrir bættar samgöngur milli kauptUnanna á Snæfellsnesi, og einnig þarf að bæta vegi um sunnanvert nesið. Fyr^r forgöngu Sambands islenzkra sveitar- félaga er nU hafin samvinna á Snæfellsnesi um varanlega gatnagerð þar. — Vestlendingar vænta þess, að þegar á næsta ári yerði hafin bygging brUar yfir Borgarfjörð- inn, en með þvi verður stigið mjög stórt skref I framfararátt. — t Olafsvik er unniö að hafnar- gerð og stækkun á viðlegurými, sem orðið er ónógt fyrir sivaxandi bátaflota. Þá má geta þess, að von er á nýjum skuttogara til Grundarfjarðar i byrjun næsta árs. — Ég held mér sé óhætt að segja, að stórhugur og bjartsýni er rikjandi meðal Vestlendinga. t öllum kauptUnum og I dreifbýli ér mikið unnið að IbUðarhUsabygg- ingum, og gróska er i atvinnulif- inu, sagði Bjarni að lokum. Sitjandi við eitt borðið i SUlna- salnum voru fjórir fulltrUar frá Austurlandi, þeir Friðjón Guðröðarson, Sighvatur Daviðs- son, Guðmundur Svavarsson og Björn Axelsson, allir frá Horna- firði. Þeir sögðu, að uppbyggingin þar heföi orðið gifurlega mikil og hröð að undanförnu, en gæti verið enn meiri, ef nægir fjármunir væru fyrir hendi. T.d. vantaði til- finnanlega meira fé til nýja frystihUssins, sem þar væri i byggingu, og gengi bygging þess þar af leiðandi allt of hægt. — Hjá okkur hefur gætt mikils hUsnæðisskorts að úndanförnu, en nU eru I byggingu tvö fjölbýlishUs með 28 ibUðum, og komast hUs- næðismál i mun betra horf, þegar þau verða tekin I notkun. Einnig eru I byggingu nýjar verbUðir i Höfn. — Þá er verið að reisa heilsu- gæzlustöð. Við höfum mjög góðan lækni, en hann hefur alltof mikil verkefni, og ekki hægt að ætlast til aðhann anni þeim öllum. Það er þvi mikil þörf fyrir fleiri lækna á staðnum. Til bráðabirgða hefur verið komiö upp elli- og hjukrunarheimili með aðstöðu fyrir lækni. í þeim tilgangi voru keypt tvö viðlagasjóðshUs, sem þjóna þessu hlutverki einkar vel. — Við höfum alls ekki verið nægilega vel settir i rafmagns- málum, en nU er bUið að vinna að viðbótarframkvæmdum við Þórisós, svo að búast má'við betri utkomu I þeim málum i vetur en verið hefur. — t Flatey á Mýrum er hafin bygging heykögglaverksmiðju. Þar erbuið að sá 1200 hektara, og verksmiðjan tekur til starfa á vori komanda. — Nú er komið rennandi vatn á flesta bæi i nágrannasveitunum. Siðustu stórframkvæmdunum i vatnsveitumálum lauk nU i byrj- un vetrar, þegar lokið var við að leggja vatnsveitu á Mýrarnar. — Verið er að leggja arfmagn i siðustu sveitina, sem eftir var I sýslunni, þ.e. Lónið, sem er aust- ast I sýslunni. Rafmagnslinan er nU komin að fremstu bæjunum þar I sveit. — Þá er vert að benda á, að I haust og I vetur hefur verið saltað töluvert magn af sild á Horna- firði, og hver veit nema Höfn eigi eftir að verða álika sildarbær og Sigluf jörður var I sinni tið, ef vel verður á málum haldið. — Annars má segja, að tilkoma hringvegarins hafi g jörbreytt öllu Hfi og horfum á staðnum. NU fara allir flutningar fram á landi, og mun fleira fólk kemur til staðar- ins en áður gerðist. Okkur finnst ástæða til að hvetja þá, sem njóta vegarins mest, til að stuðla að viðgangi hans, með þvi að kaupa hlutabréfin, sem eru á boðstólum. — Mjög margir ferðamenn hafa heimsótt okkur i sumar en það er engin ástæða til þess að þeir geti ekki jafnt komið til okk- ar á veturna, við erum a.m.k. staðráðnir I að taka á móti öllum feröamönnum, sem koma, og leit- ast við að veita þeim viðunandi þjónustu. — Hvað framtiðarhorfurnar snertir, þá erum við afskaplega bjartsýnir og setjum mikið traust á nýja, unga þingmanninn okkar, sögðu fjórmenningarnir. Einn fulltrUanna Ur Norður- landi vestra var Stefán Guö- mundsson, framkvæmdastjóri Útgerðarfélags Skagfirðinga, en hann er frá Sauðárkróki. Stefán sagði, að fólk i hans byggðarlagi hefði notið mjög mikils góðs af byggðastefnu sið- ustu ára. Uppbyggingin á Sauðár- króki og I kjördæminu I heild hefði aukizt mjög og hagur at- vinnuveganna batnað. — Aöur má segja, að atvinnu- leysi hafi verið viðast hvar I kjör- dæminu, og fólksfækkun var áberandi, t.d. á stöðum eins og Sauðárkróki, Hofsósi og Skaga- strönd. Alls staðar i kjördæminu var annað hvort um fólksfækkun eða oeðlilega litla fólksf jölgun að ræða. — Aðeins fór að glóra til með stofnun útgerðarfélags Skagfirð- inga árið 1968, og vaknaði þá ný Stefán Guðmundsson frá Norður- landi vestra: „Ráðin hefur verið bót á atvinnuleysinu I kjördæm- von um bættan hag. En atvinnu- leysi var þó meira eða minna við- loðandi þar til við fengum skut- togarana á Sauðárkróki og Hofsósi. Rekstur skuttogaranna hefur gengið þolanlega, þótt auðvitað sé um byrjunarörðug- leika að ræða. En það sem megin- máli skiptir I þessu samband er, að ráðin hefur verið bótá atvinnu- leysinu og nægilega atvinnu er að. fá á þessu svæði. Enda er nU töluvert aðstreöaðstreymi af fólki Ur öðrum landshlutum, fyrir utan það, að unga fóltyð sezt nU fremur að en áður. — í kjördæminu er margs kon- ar iðnaður. Þar er mjög fjöl- breyttur þjónustuiðnaður, sem þjónar bæði héruðunum sjálfum og selur framleiðsluna til Reykja- vfkur og viðar um land. Um nokk- urra ára skeið hefur verið starf- rækt sUtunarverksmiöja á Sauð- árkróki, og sokkabuxnaverk- smiðjan, sem þar er, mun senni- lega taka til starfa aftur eftir ára- mótin. — A Siglufirði er nýtekið til starfa fyrirtækið HUseiningar, sem væntanlega mun selja slna framleiðslu um land allt. Þar er nU ágætis ástand i atvinnumál- um, þótt ætið séu nokkrar sveiflur á vegna niðurlagningarverk- smiðjunnar. — Hvað orkumálin snertir, þá er margt I deiglunni þar,. Við höf- um trU á þvi, að virkjað muni I Jökulsá eystri I Skagafirði, en það mál er nU i rannsókn. Við von- umst til að það verii tekið með I dæmið I þvl sambandi, að verði virkjun verð I Jökulsá eystri, mun ekkert dýrmættland fara til spill- is, eins og sums staðar er hætta á. —Ekki er hægt að segja að við bUum við orkuskort, en við höfum þurft að notast töluvert mikiö við dlselvélar. — Hitaveituáætlun hefur verið gerð fyrir Siglufjörð, og fylgir henni kostnaðar- og rekstraráætl- un. Mikill áhugi er á að koma þeim áætlunum I framkvæmd sem fyrst. A öðrum stöðum i kjör- dæminu er einnig unnið að áætlun um hitaveituframkvæmdir. — Mjög mikið og þarft starf var unnið I samgöngumálum kjördæmisins siðasta kjörtima- bil. 1 þvl sambandi má nefna sér- staklega mikla vegalagningu I HUnavatnssýslu og Fljótunum I Skagafirði. — Ekki má gleymast, að unnið er að flugvallargerð á Sauðár- króki. Flugvöllurinn, sem nU er unnið að, mun verða afar full- kominn með 2000 metra langri flugbraut. Við vonumst til, að þessi flugvöllur verði að hluta tekinn I notkun þegar á næsta ári — Ég vil benda á það, i sam- bandi við hina gifurlegu uppbygg- ingu, sem orðið hefur i okkar landshluta nU slðustu árin, að Framsóknarflokkurinn er, hefur veriö og mun verða forystuflokk- ur íslendinga i byggðamálum og mótun réttlátrar byggðastefnu, og það er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir þeirri staðreynd. Eihnig er verst að benda á, að Framsóknarflokkurinn hefur ætið átt forystu I rikisstjórn, þegar landhelgin hefur verið færð Ut. Þess vegna trUi ég þvl, að Fram- sóknarflokkurinn muni einnig sjá 200 mllunum vel borgið. — Annars er þetta þing með ánægjulegri flokksþingum, sem ég hef setið. Það er gleðilegt að sjá hérna svo margt ungt fólk, sem allt virðist taka virkan þátt i störfum þingsins. Mér finnst störf þessa þings lofa góðu og gleðst yfir þeim samhug, sem hér hefur rlkt. Guðmundur Stefánsson frá TUni I Hraungerðishreppi var einn af fulltrUum Suðurlands á flokks- þingi framsóknarmanna. — Hvað landbunað I minni heimabyggð snertir, þá hefur orðið mikil uppbygging þar á undanförnum árum. Mikið hefur verið byggt og endurnýjað I hUsa- kosti, bæði ibUðar- og gripahUs. Einnig hefur afkoma bænda verið betri en oftast áður. Hinu er ekki að leyna, að horfurnar I landbUn- aðinum nU eru heldur slæmar, og óhugs gætir meðal margra bænda. Sérstaklega stendur þeim stuggur af ört hækkandi verölagi á rekstrarvörum til landbUnaðar- ins, og má i þvl sambandi benda á hina gifurlegu hækkun áburðar- verðs, sagði Guðmundur. — Umferðarþunginn um veg- inn austur um land hefur verið mjög mikill i sumar, og þörfin á þvi að haldið verði áfram við lagningu varanlegs bundins slit- lags á Austurveginn er knýjandi. Þaö væri gaman að fá samanburð á umferðarþunga um Norður- landsveg og Austurlandsveg á s.l. Guðmundur Stefánsson frá Suö- urlandi: „Byggingu brUar yfir ölfusárósa verður aö hraða...."

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.