Tíminn - 17.01.1975, Blaðsíða 9

Tíminn - 17.01.1975, Blaðsíða 9
Föstudagur 17. januar 1975. TÍMINN LEIÐBEININGAR við útfyllingu skatt- framtals árið 1975 sainkv. meðfylgjandi rekstrar- yfirliti. Hafi framteljandi tekjur af eignaleigu, án þess að talið verði að um atvinnurekstur sé að ræða i þvi sambandi, ber honum að gera rekstraryfirlit þar sem fram koma leigutekjur og bein útgjöld vegna þeirra, þ.m.t. vaxtagjöld sem eru tengd þessari teknaöflun. Sé slikra tekna aflað i atvinnu- rekstrarskyni ber að gera rekstr- arreikning skv. tölulið 1. Hafi framteljandi tekjur af út- leigu ibúðarhúsnæðis, hvort heldur hann telur það vera i at- vinnurekstrarskyni eða ekki ,ber honum að gera rekstraryfirlit þar sem fram koma leigutekjur frá hverjum einstökum leigutaka svo og leigutimabil og fasteignamat útleigðs ibúðarhúsnæðis og hlut- deildar i lóð. Til gjalda ber að telja kostnað vegna hins útleigða, svo sem fasteignagjöld, viðhalds- kostnað og vaxtagjöld, sem beint eru tengd þessari teknaöflun. Enn fremur skal telja fyrningu hús- næðisins sem nemur eftirfarandi hundraðshlutum af fasteignamati hins útleigða húsnæðis: Ibúðarhúsn. úr steinsteypu 1,0% Ibúðarhúsn. hlaðiðúr steinum 1,3% Ibúðarhúsn. úr timbri 2,0% Frádráttarbær viðhaldskostn- aður nemur eftirfarandi hundr- aðshlutum af fasteignamati hins útleigða húsnæðis: Ibúðarhúsn. úrsteini 1,5% Ibúðarhúsn.úrtimbri 2,0% Hreinar tekjur eða rekstrartap skv. rekstraryfirliti ber þvi að leiðrétta um mismun gjaldfærðs viðhaldskostnaðar og frádráttar- bærs viðhaldskostnaðar með árit- un á rekstraryfirlit og færa siðan hreinar skattskyldar tékjur i 2. tölulið III. kafla eða rekstrartap i 12. tölulið V. kafla framtals. I þessum tölulið má ekki telja tekjur af útleigðu ibúðarhúsnæði sem framteljandi lætur öðrum i té án eðlilegs endurgjalds, þ.e. ef ársleiga nemur lægri fjárhæö en 4% af fasteignamati ibúðarhús- næðis og lóðar. Slikar tekjur ber að telja i 3. tölulið III. kafla fram- tals. 3. Reiknuð leiga af íbúðarhúsnæöi: a. sem eigandi notar sjálfur Af Ibúðarhúsnæði, sem fram- teljandi notar sjálfur, skal húsaleiga reiknuð til tekna 4% af fasteignamati ibúðarhús- næðis (þ.m.t. bilskúr) og lóðar, eins þótt um leigulóð sé að ræða. Á bújörð skal þó aðeins miða við fasteignamat Ibúðar- húsnæðis. Sé ibúðarhúsnæði I eigu sama aðila notað að hluta á þann hátt sem hér um ræðir og að hluta til útleigu skal fasteigna- mati húss og lóðar skipt hlut- fallslega miðaö við rúmmál, nema sérmat i fasteignamati sé fyrir hendi. Á sama hátt skal skipta fasteignamati húss og lóðar þar sem um er að ræða annars vegar ibúðarhús- næði og hins vegar atvinnu- rekstrarhúsnæði i sömu fast- eign. I ófullgerðum og ómetnum ibúðum, sem teknar hafa veriö i notkun, skal reiknuð leiga nema 1% á ári af kostnaðar- verði i árslok eða vera hlut- fallslega lægri eftir þvi hvenær húsið var tekið i notkun og að hve miklu leyti. b. sem eigandi lætur öðrum i té án eðlilegs endurgjalds. Af Ibúðarhúsnæði, sem fram- teljandi lætur launþegum sin- um (og fjölskyldum þeirra) eða öðrum i té án endurgjalds eða lætur þeim i té án eðlilegs endurgjalds (þ.e. gegn endur- gjaldi sem lægra er en 4% af fasteignamati ibúðarhúsnæðis og lóðar. skal húsaleiga reikn- uð til tekna 4% af fasteigna- mati þessa ibúðarhúsnæðis i heild svo og af fasteignamati lóðar, eins þótt um leigulóð sé að ræða. A bújörð skal þó að- eins miða við fasteignamat ibúöarhúsnæðis. I ófullgerðum og ómetnum ibúðum gildir sama viðmiðun og I a-lið. 4. Vaxtatekjur. Hér skal færa i kr. dálk samtölu skattskyldra vaxtatekna I A- og B-liðum, bls. 3, i samræmi við leiðbeiningar um útfyllingu þeirra. 5. Arður af hlutabréfum Hér skal færa arð sem fram- teljandi fékk úthlutaðan á árinu af hlutabréfum sinum. ó. Laun greidd í peningum I lesmálsdálk skal rita nöfn launagreiðenda og launaupphæð i kr. dálk. Ef vinnutimabil framteljanda er aðeins hluti úr ári eða árslaun óeðlilega lág skal hann gefa skýr- ingar i G-lið, bls. 4, ef ástæður svo sem nám, aldur, veikindi o.fl. koma ekki fram á annan hátt I framtali. 7. Laun greidd í hlunnindum a. Fæði: Skattskyld fæðishlunn- indi: 1) Fullt fæði innan heimilissveit- ar: Launþegi, sem vann innan heimilissveitar sinnar, skal telja til tekna fullt fæði sem vinnuveitandi lét honum i té endurgjaldslaust (fritt). Rita skal dágafjölda i lesmálsdálk og margfalda hann með 375 kr. fyrir fullorðna og 300 kr. fyrir barn, yngra en 16 ára, og færa upphæðina til tekna. Fjárhæð fæðisstyrks (fæðispeninga) skal hins vegar teljast að fullu til tekna. Sama gildir um hver önnur full fæðishlunnindi, látin endurgjaldslaust í té, þau skal telja til tekna á kostnaðar- verði. 2) Fæðisstyrkur (fæðispeningar) á orlofstlma. Fjárhæð fæðisstyrks (fæðis- peninga), sem launþega er greidd meðan hann er i orlofi, skal teljast að fullu til tekna. 3) öniiur skattskyld fæðishlunn- indi: a. Launþegi, sem vann utan heimilissveitar sinnar og fékk fæðisstyrk (fæðispeninga) i stað fulls fæðis, skal telja til tekna þann hluta fæðisstyrks- ins sem var umfram 500 kr. á dag. Sama gildir um fæðis- styrk greiddan sjómanni á skipi meðan það var I höfn. b. Launþegi, sem vann hvort heldur innan eða utan heimilissveitar sinnar og fékk fæðisstyrk (fæðispeninga) I stað hluta fæðis, skal telja til tekna þann hluta fæðisstyrks- ins sem var umfram 200 kr. á dag. c. Allt fæði, sem fjölskylda fram- teljanda fékk endurgjaldslaust (fritt) hjá vinnuveitanda hans, fjárhæð fæðisstyrkja (fæðis- peninga) svo og hver önnur fæðishlunnindi, látin endur- gjaldslaust i té, skal telja til tekna á sama hátt og greinir i lið 1). Fritt fæði, sem eigi telst fullt fæði, látið pessum aðilum i té, skal telja til tekna eins og hlutfall þess af mati fyrir fullt fæði segir til um. I þessu sam- bandi skiptir eigi máli hvort framteljandi vann innan eða utan heimilissveitar sinnar. b. Húsnæði: Hafi framteljandi (og fjölskylda hans) afnot af ibúðarhúsnæði sem vinnuveit- andi hans lætur endurgjalds- lausti té, skal framteljandi rita I lesmálsdálk fjárhæð gildandi fasteignamats þessa ibúðar- húsnæðis og lóðar og mánaða- fjölda afnota. ' Telja skal til tekna 4% af þeirri fjár- hæð fyrir ársafnot en annars eins og hlutfall notkunartima segir til um. Hafi framteljandi (og fjöl- skylda hans) afnot af ibúðar- húsnæði, sem vinnuveitandi hans lætur i té gegn endurgjaldi sem er lægra heldur en 4% af gildandi fasteignamati ibúðar- húsnæðis og lóðar, skal fram- teljandi telja mismuninn til tekna eftir þvl sem hlutfall notkunartima segir til um. c. Fatnaður eða öniiur hlunnindi: Til tekna skal færa fatnað sem vinnuveitandi lætur framtelj- anda i té án endurgjalds og ekki er reiknaður til tekna i öðrum launum. Tilgreina skal hver fatnaðurinn er og telja til tekna sem hér segir: kr. Einkennisföt k'arla....... 9.000 Einkennisföt kvenna..... 6.200 Einkennisfrakkar karla .. 7.000 Einkenniskápu kvenna... 4.600 Einkennisfatnað flugáhafna skal þó telja sem hér segir: kr. Einkennisföt karla....... 4.500 Einkennisföt kvenna..... 3.100 Einkennisfrakka karla... 3.500 Einkenniskápu kvenna... 2.300 Fatnaður, sem ekki telst ein- kennisfatnaður, skal talinn til tekna á kostnaðarverði. Sé greidd ákveðin f járhæð i stað fatnaðar ber að telja hana til tekna. önnur hlunnindi, sem látin eru i té fyrir vinnu, ber að meta til pen- ingaverðs eftir gangverði á hverjum stað og tíma og telja til tekna i tölulið 7. c., III, á framtali. M.a. teljast hér sem hlunnindi af- not launþega af bifreiðum, látin honum i té endurgjaldslaust af vinnuveitanda eða gegn óeðlilega lágu endurgjaldi. I lesmálsdálk skal rita afnot. bifreiðarinnar I eknum kilómetrum (þ.m.t. akst- ur úr og í vinnu) og margfalda þann kilómetrafjölda með 15 kr. fyrir fyrstu 10.000 kilómetraafnot, með 13 kr. fyrir næstu 10.000 kiló- metraafnot og 11 kr. fyrir hver kilómetraafnot þar yfir. Fjárhæð, þannig fundna, ber að færa i kr. dálk, þó að frádregnu endurgjaldi ef um það var að ræða. Fæði, húsnæði og annað fram- færi framteljanda, sem býr i for- eldrahúsum, telst ekki til tekna og færist þvi ekki i þennan lið, nema foreldri sé atvinnurekandi og telji sér nefnda liði til gjalda. 8. Elli- eða örorkulíf- eyrir frá alm. trygg. (Abending: Að beiðni Trygg- ingastofnunar rikisins er vakin athygli á þvi að stofnunin veitir upplýsingar um greiðslur frá al- mannatryggingum i Reykjavik i simum 20228, 20518 og 20624. Sams konar upplýsingar utan Reykja- vikur verða gefnar af umboðs- mönnum stofnunarinnar.) Ellilifeyri og örorkulífeyri úr almannatryggingum skal telja til tekna i tölulið 8, III, á framtali. Upphæðir geta veriö mismun- andi af ýmsum ástæðum. Til dæmis er ellilifeyrir greiddur i fyrsta sinn vegna næsta mánaðar eftir að lifeyrisþegi varð fullra 67 ára. Heimilt er að fresta töku elli- Hfeyris og fer hann þá hækkandi hjá þeim sem það gera. Almennur ellilifeyrir allt árið 1974 var sem hér segir: Lifeyrishækkun vegna lágra tekna (svonefnd „tekjutrygg- ing") og frekari uppbót á elli- og örorkulifeyri, ef greidd var, skal talin til tekna með Hfeyrinum. örorkustyrk skal hins vegar ekki telja hér til tekna heldur i tölulið 13, III, á framtali. 9. Sjúkra- eða slysa- bætur (dagpeningar) Hér skal telja til tekna sjúkra- og slysadagpeninga. Ef þeir eru frá almannatryggingum, sjúkra- samlögum eða úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga koma þeir einnig til frádrattar i tölulið 11, V, á fram- tali. 10. Fjölskyldubætur frá alm.trygg. Fjölskyldubætur frá almanna- tryggingum skulu færðar til tekna i tölulið 10, III. Fjölskyldubætur á árinu 1974 voru 16.251 kr. fyrir hvert barn umfram eitt í fjölskyldu á fram- færi allt árið. Fjölskyldubætur með fyrsta barni I fjölskyldu voru samtals 7.500 kr. frá 1. jan. til 30. júni 1974 en féllu þá niður, nema ef greitt var skv. sérstakriumsókn. 1 þeim tilvikum voru fjölskyldubætur með fyrsta barni jafnháar og fyrir hvert barn þar umfram eða alls 16.251 kr. ef barnið var á framfæri allt árið. Fyrir börn, sem bætast við á - árinu, þarf að reikna bætur sér- staklega. Fjölskyldubætur fyrir barn, sem fæðist á árinu, eru greiddar frá 1. næsta mánaðar eftir fæðingu. Fyrir barn, sem verður 16 ára á árinu, eru bætur greiddar fyrir afmælismánuðinn. Fjölskyldubætur árið 1974 voru: Jan.—sept 1.250kr.á mán. Okt.—des. 1.667 kr. á mán. Fjölskyldubætur með fyrsta barni i fjölskyldu féllu þó niður frá og með 1. júli, nema ef greitt var skv. sérstakri umsókn. 11. Tekjur barna. Hér skal færa I kr. dáík sam- l.iilu skattskyldra tekna barna, yngri en 16 ára, I E-lið, bls. 4 i samræmi við leiðbeiningar um útfyllingu hans. 12. Laun eiginkonu Hér skal færa launatekjur eiginkonu. I lesmálsdálk skal rita nafn launagreiðanda og launa- upphæð i kr. dálk. Athuga skal þó að helmingur eða hluti af launa- tekjum giftrar konu sé frádrátt- arbær ber að telja allar tekjurnar hér. 13. Aðrar tekjur. Hér skal færa til tekna hverjar þær skattskyldar tekjur sem áður eru ótaldar, svo sem: (1) Eftirlauna- eða lifeyris- greiðslur, þ.m.t. barnalifeyri, úr eftirlauna- eða lífeyrissjóð- um eða frá öðrum aðilum. (2) Skattskyldar bætur frá al- mannatryggingum, aðrar en þær sem taldar eru i töluliðum 8, 9 og 10, III, og skulu þær nafngreindar, svo sem ekkju- og ekklabætur, lifeyri til ekkju eða ekkils, lifeyri vegna maka og barna örorkulifeyrisþega, makabætur og örorkustyrk. Einnig skal færa hér barnalif- Fyrst tekin: frá 67 ára aldri frá 68 ára aldri frá 69 ára aldri frá 70 ára aldri frá 71 árs aldri frá 72 ára aldri Einstaklingar 141.456 kr. 153.486 -r 171.243 — 188.898 — 212.166 — 236.337 — Hjón 254.622 kr., þ.e. 90% af lifeyri tveggja einstak- linga sem báðir tóku lifeyri frá 67 ára aldri. Fresti hjón, annað eða bæði, töku lifeyris hækkar hann um 90% af aldurshækkun einstaklinga. Fresti t.d. annað hjóna töku lif- eyris til 68 ára aldurs en hitt til 69 ára aldurs var lifeyrir þeirra árið 1974 90% af (153.486 kr. -I- 171.243 kr.) eða 292.256 kr. örorkulifeyrir allt árið 1974 var sem hér segir: Einstaklingar ......141.456 kr. Hjón .............. 254.622 kr. eyri sem greiddur er frá al- mannatryggingum vegna ör- orku eða elli foreldra (fram- færanda) eða með barni manns sem sætir gæslu- eða refsivist. Barnalifeyrir, sem greiddur er frá almanna- tryggingum með börnum, yngri en 16 ára, ef annað hvort foreldra er látið eöa barn er ófeðrað, færist hins vegar i dálkinn til hægri á bls. 1 svo sem áður er sagt. Hér skal enn fremur færa mæðralaun úr almannatrygg- ingum, greidd ekkjum, ógift- um mæðrum og fráskildum konum sem hafa börn yngri en 16 ára, á framfæri sinu, Sama gildir um sambærileg laun sem greidd hafa verið ein- stæðum feðrum eða einstæðu fósturforeldri. Á árinu 1974 voru mæðralaun sem hér segir: Fyrir 1 barn 12.414 kr., 2 börn 67.362 kr. og fyrir 3 börn eða fleiri 134.718 kr. Ef barn bætist vib á árinu eða börnum fækkar verður að reikna sjálfstætt hvert tima- bil, sem móðir nýtur bóta fyrir 1 barn, fyrir 2 börn o.s.frv., og leggja saman bæt- ur hvers timabils og færa I einu lagi i kr. dálk. Mánaðargreiðslur á árinu 1974 voru sem hér segir: Fyrir 1 barn: Jan.—mars 858kr.ámán. April—sept. 1.072 kr. á mán. Okt.—des. 1.136 kr.ámán. Fyrir 2 börn: Jan.—mars 4.653 kr.ámán. April—sept. 5.817 kr. á mán. Okt—des. 6.167 kr.ámán. Fyrir 3 börn og fleiri: Jan.-mars 9.307 kr. á mán. April—sept. 11.633 kr.ámán. Okt— des. 12.333 kr. á mán. (3) Styrktarfé, þ.m.t. náms- styrki frá öðrum aðilum en rikissjóði eða öðrum opinber- um sjóðum, innlendum elleg- ar erlendum, gjafir (aðrar en tækifærisgjafir), happdrættis- vinninga (sem ekki eru skatt- frjálsir) og aðra vinninga svipaðs eðlis. (4) Skattskyldan söluhagnað af eignum, afföll af keyptum verðbréfum og arð af hluta- bréfum vegna félagsslita eða skattskyldrar útgáfu jöfn- unarhlutabréfa. (5) Eigin vinnu við eigið hús eða ibúð að þvi leyti sem hún er skattskyld. (6) Bifreiðastyrki fyrir afnot. bifreiðar framteljanda. Skipt- ir þar eigi máli i hvaða formi bifreiðastyrkur er greiddur, hvort heldur t.d. sem föst ár- leg eöa timaviðmiðuð greiðsla, sem kilómetragjald fyrir ekna km eða sem greiðslu á eða endurgreiðsla fyrir rekstrarkostnaði bifreið- arinnar að fullu eða hluta. Enn fremur risnufé og endur- greiddan ferðakostnað, þar með talda dagpeninga. Um rétt til breytinga til lækkunar vegna þessara framtöldu tekna visast til leiðbeininga um útfyllingu töluliða 3, 4 og 5 i IV. kafla. IV. Breytingar til lækkunar á fram- töldum tekjum skv. III. 1. Skyldusparnaður. Hér skal færa þá uppphæð sem framteljanda á aldrinum 16-25 ára var skylt að spara og inn- færð er i sparimerkjabók árið 1974. Skyldusparnaður er 15% af launatekjum eða sambærileg- um atvinnutekjum sem unnið er fyrir á árinu. Sparimerkjakaup umfram skyldu eru ekki frádráttar- bær. 2. Frádráttur frá tekjum barna skv. F-liðá bls. 4. Hér skál færa i kr. dálk samtölu frádráttar i F-lið bls. 4, i sam- ræmi við leiðbeiningar um út- fyllingu hans. FRAMHALD Á MORGUN

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.