Tíminn - 18.01.1975, Blaðsíða 4

Tíminn - 18.01.1975, Blaðsíða 4
TÍMINN Laugardagur 18. janúar 1975. LEIÐBEININGAR við útfyllingu skatt- framtals árið 1975 3. Rekstrarkostnaður bif- reiðar/ sbr. bifreiða- styrk. Hér skal færa sannanlegan kostnað vegna rekstrar bif- reiðar i þágu vinnuveitanda enda hafi bifreiðastyrkurinn verið talinn til tekna i tölulið 13, III. Útfylla skal þar til gert eyðu- blaö „Bifreiðastyrkur og bif- reiöarakstur á árinu 1974" eins og form þess og skýring- ar segja til um. Enn fremur skal fylgja greinargerð frá vinnuveitanda um ástæður fyrir greiðslu bifreiðastyrks- ins. Til frádráttar kemur sá hluti heildarrekstrarkostnað- ar bifreiðarinnar er svarar til afnota hennar I þágu vinnu- veitanda, þó eigi hærri upp- hæö, en nemur bifreiöastyrk til tekna i tölulið 13, III. Frá kröfunni um útfyllingu og skil greinds eyöublaðs er þó falliö I eftirtöldum tilvikum: a. hafi framteljandi i einstökum tilvikum notað bifreið sina i þágu vinnuveitanda sins að beiðni hans og fengið endur- greiðslu (sem talii; er tiltekna eins og hver annar bifreiða- styrkur) fyrir hverja einstaka ferð. í slikum tilvikum skal framteljandi leggja fram akst- ursdagbókaryfirlit eða reikn- inga sem sýna tilgang aksturs, hvert ekið og vegalengd 1 km ásamt staðfestingu vinnuveit- anda. Sé þessum skilyrðum fullnægt og talið að hér sé um raunverulega endurgreiðslu afnota að ræða i þágu vinnu- veitanda, enda fari þau ekki I heild sinni yfir 1.500 km á ari, má leyfa til frádráttar fjárhæð sem svarar til km notkunar margfaldaðrar með: 13,00 kr. fyrir timab. jan.—júni 16,30 kr. fyrir timab. júli—ágúst 18,50kr.fyrirtimab. sept—des. þo aldrei hærri fjárhæð en talin var til tekna. b.hafi framteljandi fengið greiðslu frá rfkinu á árinu 1974 fyrir akstur (eigin) bifreiðar sinnar i þess þágu og greiðslan verið greidd skv. samningi samþykktum af fjármálaráðu neytinu er framteljanda heim- ilt að færa hér sömu upphæð og talin var til tekna vegna þess- arar greiðslu i tekjulið 13, III, án sérstakrar greinargeröar, enda liggi fyrir eða framteljandi láti i té eftir á- skorun ótviræða sönnun þess að samningur, samþykktur af fjármálaráðuneytinu, hafi verið i gildi á árinu 1974. Samningur samþykktur af öðrum ráðuneytum eða rikis- stofnunum og ekki staðfestur af fjármálaráðuneytinu hefur ekkert gildi i þessu sambandi. 4. Risnukostnaður# sbr. risnufé. Hér skal færa sannanlegan risnukostnað þó eigi hærri upp- hæð en nemur risnufé sem talið hefur verið til tekna i tekjulið 13, III. Greinargerö um risnukostnað skal fylgja framtali ásamt skýr- ingum vinnuveitanda á risnuþörf. 5. Ferðakostnaöur, sbr. endurgreiddan ferðakostnað/ þ.m.t. dagpeningar. a. Sömu upphæð og talin hefur verið til tekna I tekjuliö 13, III, sé um að ræða feröakostnað og annan kostnaö sem framtelj- andi hefur fengiö endurgreidd- an vegna fjarveru frá heimili sinu um stundarsakir vegna starfa i almenningsþarfir. b. Beinan kostnað framteljanda vegna f jarveru frá heimili sinu um stundarsakir vegna ferða i þágu vinnuveitanda hans, ann arra en um ræðir i a-lið, þó eigi hærri upphæö en endurgreidd hefur verið af vinnuveitandan- um og talin til tekna i tekjuliö 13, III. 6. Laun undanþegin skv. 6. gr. og H-lið 10. gr. skattalaganna. Hér skal færa sömu upphæð launa og talin hefur verið til tekna i tekjulið 6, III, falli launin undir ákvæði 6. gr. skattalaganna um undanþágu frá tekjuskatti eða undir ákvæði H-liðar 10. gr. skattalaganna. 7. óbein fyrning skv. verðhækkunarstuðli. 'Ekki færð á rekstrarreikning.) Hér skal færa upphæð óbeinna fyrninga, sbr 3. mgr. 1. töluliðar III. kafla leiðbeininganna, hafi upphæðin ekki verið færð á rekstrarreikning eða landbún- aðarskýrslu. V. Frádráttur 1. Kostnaðurviðí- búðarhúsnæði/ sbr. tekjulið 3. a. Fasteignagjöld: Hér skal færa fasteignaskatt, brunabótaiðgjald, vatnsskatt o.fl. gjöljjh sem einu nafni eru nefnd fasleignagjöld. Enn fremur skal telja hér með 90% af iðgjöldum svonefndrar húseigendatryggingar svo og ið- gjöld einstakra vatnstjóns-, gler-, fok-, sótfalls-, innbrots-, brott- flutnings- og húsaleigutapstrygg- inga. Hér skal þó eingöngu færa þann hluta heildarupphæðar þessara gjalda af fasteign sem svarar til þess hluta fasteignar- innar sem tekjur eru reiknaðar af skv. tölulið 3, III. b. Fyrning og viðhald: Hér skal færa sem fyrningu og viðhald eftirtalda hundraðshluta af fast- eignamati þess húsnæðis, að meðtöldum bllskiir, sem tekjur eru reiknaðar af skv. tölulið 3, III. Af ibúðarhúsnæði úr stein- steypu 2,5%. Af ibúðarhúsnæði hlöðnu úr steinum 2,8%. Af ibdðarhúsnæði úr timbri 4,0%. (Ath: Fyrning og viðhald reiknast ekki af fasteignamati lóöa.) 2. Vaxtagjöld. Hér skal færa i kr. dálk mis- munartölu vaxtagjalda i C-lið, bls/3, I samræmi við leiðbeining- ar um útfyllingu hans. 3. a.ogb. Greitt iðgjaldaf líf- eyristryggingu. Færa skal i a-lið framlög fram- teljanda sjálfs en I b-lið framlög eiginkonu hans til viðurkenndra lifeyrissjóöa eða greidd iðgjöld af lifeyristryggingu til viður- kenndra vátryggingarfélaga eða stofnana. Nafn lifeyrissjóðsins, vátryggingarfélagsins eða stofn- unarinnar færist i lesmálsdálk. Reglur hinna ýmsu tryggingar- aðila um iðgjöld eru mismunandi og frádráttarhæfni iðgjalda þvi einnig mismunandi hjá framtelj- endum. Er þvi rétt að framtelj- andi ieiti upplýsinga hjá viðkom- andi tryggingaraðila eöa skatt- stjóra ef honum er ekki fullkom- lega ljóst hvaða upphæð skuli færa hér til frádráttar. 4. Iðgjald af lífsábyrgð. Hér skal færa greitt iðgiald af liftryggingu. Hámarksfrádráttur er 34.730 kr. (Rétt er þó að rita i lesmálsdálk raunverulega greidda fjárhæö ef hún er hærri en hámarksfrádráttur). 5. Stéttarfélagsgjald. Hér skal færa iðgjöld sem laun- þegi greiðir sjálfur beint til stétt- arfélags sins, sjúkrasjóðs eöa styrktarsjóðs, þó ekki umfram 5% af launatekjum. 6. Greitt fæði á sjó .... dagar. Hér skal rita sama dagafjölda og Aflatryggingarsjóður greiddi hlutdeild i fæðiskostnaði fram- teljanda. Siðan skal margfalda þann dagaf jölda með tölunni 64 og færa útkomu i kr. dálk. Greiðslur Aflatryggingarsjóðs til útvegsmanna upp i fæðiskostn- að skipverja á bátaflotanum skal framteljandi hvorki telja til tekna né frádráttar. Hafi Aflatryggingarsjóður ekki greitt framlag til fæðiskostnaðar framteljanda á þilfarsbát undir 12rúmlestum, opnum bát eða bát á hrefnu- og hrognkelsaveiðum skal margfalda fjölda róðrardaga með tölunni 250 og færa útkomu i kr. dálk. 7. Sjómannafrádr. miðaðurviðslysa- tryggingu hjá út- gerðinni.... vikur. Sjómaður, lögskráður á is- lenzkt skip, skal rita hér þann vikufjölda, sem hann var háður greiðslu slysatryggingariðgjalda hjá útgerðinni, enda ráðinn sem sjómaður. Ef vikurnar voru 26 eða fleiri skal margfalda viku- fjöldann með tölunni 3834 og færa utkomu i kr. dálk. Hafi vikurnar verið færri en 26 skal margfalda vikufjöldann með tölunni 523 og færa útkomu i kr. dálk. Hlutaráðnir menn skulu og njóta sama frádráttar þótt þeir séu eigi lögskráðir, enda geri út- gerðarmaður fulla grein fyrir hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða timabil launþegi hefur tekið kaup eftir hlutaskiptum. 8. 8%af beinum tekjum sjómanns eða hlutaráðins land- mannsaf fiskveiðum. Hér skal færa 8% af beinum tekjum sjómanns af fiskveiðum á islenzkum fiskiskipum, þ.m.t. hvalveiðiskipum. Sama gildir um beinar tekjur hlutaráðins land- manns af fiskveiðum. Sjómaður, sem jafnframt er útgerðarmaður fiskiskipsins, skal njóta þessa 8% frádráttar af hreinum tekjum fiskiskipsins af fiskveiðum eða hlut, hvort sem lægra er. Þessi frádráttur reiknast ekki af öðrum tekjum sem sjómaður eöa hlutaráðinn landmaður kann aö hafa frá útgerðinni. 9. 50% af laun- um eiginkonu. Hér færast 50% þeirra launa eiginkonu, sem talin eru i tölulið 12, III, enda hafi hún aflað þeirra sem launþegi hjá vinnuveitanda sem á engan hátt er tengdur henni, eiginmanni hennar eða ó- fjárráða börnum rekstrarlega eða eignarlega. Sama gildir um laun, sem eiginkonan hefur aflað sem launþegi hjá hlutafélagi, þótt hún, eiginmaöur hennar eða ó- fjárráða börn eigi eignar- eða stjórnaraðild að hlutafélaginu, enda megi ætla að starf hennar hjá hlutafélaginu sé ekki vegna þessara aðilda. 10. Frádráttur vegna starfa eigin- konu við atv.r. hjóna o.fl. Hér færast 50% eftirtalinna tekna eiginkonu, þó að hámarki 134.025 kr. 1. Tekna af atvinnurekstri, sem hún vinnur við og er i eigu hennar, eða af sjálfstæðri starfsemi sem htin rekur. 2. Tekna vegna starfs við at- vinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eiginmanns hennar. 3. Launa vegna starfs við at- vinnurekstur eða sjálfstæöa starfsemi ófjárráöa barns (barna) hjónanna. 4. Hluta hennar af tekjum af sameiginlegum atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi hjóna, metins miöað við beint vinnuframlag hennar við öflun teknanna. 5. Launa frá sameignarfélagi sem hjónin eöa ófjárráða börn þeirra erií aðilar að eða hluta- félagi, enda megi ætla að starf hennar hjá hlútafélaginu sé vegna eignar- eða stjórnar- aðildar hennar, eiginmanns hennar eða ófjárráða barna. 11. Sjúkra- eða slysadagpeningar. Hér skal færa sjúkra- eða slysa- dagpeninga frá almannatrygg- ingum, sjúkrasamlögum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga sem jafnframt ber að telja til tekna i tölulið 9, III. 12. Annar frádráttur. Hér skal færa þá frádráttarliði, sem áður eru ótaldir og heimilt er að draga frá tekjum. Þar til má nefna: ( 1) 50% af hreinum tekjum barns hafi þær numið 37750 kt. eða lægri f járhæö, sjá nánar i leiðbeiningum um útfyllingu E- og F-liða, bls. 4. ( 2) Afföll af seldum verðbréfum (sbr. A-liö 12. gr. laga). ( 3) Feröakostnað vegna lang- ferða (sbr. C-liö 12. gr. laga). ( 4) Gjafir til menningarmála, visindalegra rannsóknarstofn- ana, viðurkenndrar liknar- starfsemi og kirkjufélaga (sbr. D-liö 12 gr. laga). Skilyrði fyrir frádrætti er að framtali fylgi kvittun frá stofnun, sjóði eða félagi sem rikisskattstjóri hefur veitt viðurkenningu skv. 36. gr. reglugerðar nr. 245/1963. ( 5) Kostnað við öflun böka, timarita og áhalda til visinda- legra og sérfræðilegra starfa, enda sé þessi kostnaöarliður studdur fullnægjandi gögnum (sbr. E-lið 12. gr. laga). ( 6) Frádrátt frá tekjum hjóna, sem gengið hafa i lögmætt hjónaband á árinu, 127.897 kr. ( 7) Frádrátt v/björgunarlauna (sbr. B-lið 13. gr. laga). ( 8) Frádrátt einstæðs foreldris, er heldur heimili fyrir börn sin, 144.960 kr., að viöbættum 16.610 kr. fyrir hvert barn. ( 9) Námsfrádráttmeöaná námi stendur skv. mati rikisskatt- stjóra Ti'ireina skal nafn skóla og bekk. Nemandi, sem náð hefur 20 ára aldri, skal út- fylla þar til gert eyðublað um r.ámskostnaö óski hann eftir.að njóta réttar til irádráttar námskostnaðar að námi loknu, sbr. næsta tólulið. (10) Námskostnað, sem stofnað var til eftir 20 ára aldur og veit- ist til frádráttar að námi loknu, enda hafi framteljandi gert fullnægjandi grein fyrir kostn- aðinum á þar til gerðum eyöu- blöðum (sbr. E-lið 13. gr. laga). (11) Afskrift heimæðargjalds v/hitaveitu, heimtaugargjalds v/rafmagns og stofngjalds v/vatnsveitu i eldri byggingar 10% á ári næstu 10 árin eftir að hitaveita, raflögn eða vatns- lögn var innlögð (tengd). Ofangreind stofngjöld vegna innlagna (tenginga) I nýbygg- ingar teljast með bygginga- kostnaði og má ekki afskrifa sérstaklega. Um útfyllingu stafliða A - G A-liður, bls. 3. a. Eignfærsla. í þessum staflið framtals ber þeim sem ekki eru bókhalds- skyldir að sundurliða eins og þarsegir til um allar framtals- skyldar og skattskyldar inn- stæður i bönkum, sparisjóöum og löglegum innlánsdeildum fé- laga, sbr. ákvæöi 21. gr. skatta- laganna, svo og verðbréf sem hlita framtalsskyldu og skatt- skyldu á sama hátt skv. sér- stökum lögum. Þessar tegund- ir eigna eru framtalsskyldar og skattskyldar til jafns við skuld- ir framteljanda og ber að til- greina upphæð hverrar eignar i dálknum „Upphæð kr. með vöxtum". Til skulda i þessu sambandi teljast þó ekki eftir- stöövar fasteignaveðlána að hámarki 1.060.000 kr. ef þau voru tekin til 10 ára eða lengri tima og sannanlega notuð til að afla fasteigna eða endurbæta þær. Hafi framteljandi einung- is talið framtalsskylda og skattskylda eign i þessum staf- lið ber að færa samtölu slíkra eigna i linuna „Skattskyldar innstæður, verðbréf og vext- ir.... alls kr." og færa upphæð- ina siðan i kr. dálk töluliðar 7,1, (Inneignir) 1 framtali. Hafi framteljandi hins vegar talið fram allar umræddar eignir sinar i þessum staflið ber að færa samtölu þeirra i þar greindan reit en draga þar frá upphæð skattfrjálsra eigna (þ.e. þær eignir sem eru um- fram aðrar skuldir skv. C-lið en áður umrædd fasteignaveðlán) og færa mismun (þ.e. upphæð jafna öðrum skuldum en áður umræddum fasteignaveðlán- um) 1 þar til gerðan reit fyrir skattskyldar eignir og færa upphæðina einnig i kr. dálk, tölulið 7, I, (Inneignir) i fram- tali. b. Vaxtafærsla. Þeim, sem ekki eru bókhalds- skyldir ber að sundurliða reiknaöar, greiddar og gjald- fallnar vaxtatekjur af fram- talsskyldum og skattskyldum eignum skv. a-lið og tilgreina vaxtatekjurnar i dálknum „Vaxtatekjurkr.". (Um áfalln- ar vaxtatekjur,- sjá sameigin- legar leiöbeiningar um útfyll- ingu A-, B- og C-liða). Enn- fremur skal tilgreina skatt- skylda vexti af útteknum inn- stæðum og innleystum verð- bréfum á árinu. Hafi framtelj- andi einungis talið skattskylda eign og skattskyldar vaxtatekj- ur þar af i þessum staflið ber að færa samtölu vaxta 1 kr. dálk linunnar „Skattskyldar inn- stæður, verðbréf og vextir.... alls kr.". Um innfærslu vaxta i tölulið 4, III, visast til leiðbein- inga urri útfyllingu B-liðar framtals. Hafi framteljandi hins vegar talið fram allar framangreindar eignir sinar ber einnig að færa i dálkinn „Vaxtatekjur kr"' alla reikn- aða, greidda og gjaldfallna vexti af þessum eignum en draga siðan frá skattfrjálsa vexti miðað við hlutfall skatt- frjálsra eigna og færa niður- stöðu i kr. dálk skattskyldra vaxta. Um innfærslu vaxta i tölulið 4, III, visast til leiðbein- inga um útfyllingu B-liðar. c. Bókhaidsskyldir aðilar. Bókhaldsskyldum aöilum ber að færa allar áður umræddar eignir og vexti af þeim i bækur sinar og ársreikninga, sbr. 3. mgr. 21. gr. skattalaganna, en um framtaisskyldu og skatt- skyldu þessara eigna og vaxta- tekna af þeim visast til siðustu málsgreinar 1. töluliðar I. kafla og 4. og 5. málsgreinar 1. tölu- liðar III. kafla leiöbeininganna. B-liður/ bls. 3. I þessum stafliö framtals ber að sundurliða eins og þar segir til um allar verðbréfaeignir sem ekki bar að telja fram skv. A-liö (vixlar teljast verðbréfaeign) þótt geymdar séu f bönkum eöa séu þar tilinnheimtu. Enn fremur allar utistandandi skuldir, stofn- sjóösinnstæður, inneignir I verzl- unarreikningum o.fl. að meðtöld- um ógreiddum vöxtum og færa i dálkinn „Upphæð kr.". Samtölu þessara eigna skal siðan færa i tölulið 9, I, (Veröbréf o.s.frv.) 1 framtali. I dálknum „Vaxtatekjur kr." ber að tilgreina allar reiknaðar, greiddar og gjaldfallnar vaxta- tekjur af þessum eignum og sams konar eignum sem innleystar hafa verið á árínu. (Um áfallnar vaxtatekjur, sjá sameiginlegar leiðbeiningar um útfyllingu A-, B- og C-liða). Samtölu þessara vaxtatekna, ásamt samtölu skattskyldra vaxtatekna skv. A- lið en að frádregnum vaxtatekj- um af stofnsjóðsinnstæðum, ber að færa i þar til gerðan reit i B-lið

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.