Tíminn - 11.04.1975, Blaðsíða 2

Tíminn - 11.04.1975, Blaðsíða 2
TÍMINN Föstudagur 11. apríl 1975. FORSÆTISRÁÐHERRA: Launajöfnunarstefnan verður að ríkja áfram BH-Reykjavik. — „Það er von rikisstjömarinnar, aö meö ráð- stöfunum hennar I efnahagsmál- um og kjarasamningum, sem ný- lokið er, sé lagður grundvöllur að farsælli efnahagsþróun. Mikið er I luíli, að takist að finna farsæla lausn,og ekki sfður, að eftir- leikurinn verði ekki óvandaður i þetta sinn. t framhaldssamning- um verður að vicða þau meginsjónarmið, sem fylgt hefur verið við þessa úrlausn, sem nú þegar er fengin. Þá reynir á félagsþroska og þegnhollustu bæði vinnuveitenda og launþega," sagði Geir Hallgrimsson, forsætisráðherra, er hann ávarpaði aðalfund Vinnuveitendasambands tslands I gær. Forsætisráðherra ræddi þróun efnahags- og kjaramála undan- farinna ára i ræðu sinni, sem hann lauk með þessum orðum: „Hastarleg umskipti til hins verra i efnahagsmálum, ör verðbólga og mikill greiðsluhalli i viöskiptum við útlönd»hafa að undanförnu sett svip sinn á þróun efnahagsmála hér á landi eins og raunar i flestum nálægum lönd- um. Hér eru þó sviptingarnar, i tölum, hlutfallslega meiri en i flestum öðrum. Þessi umskipti eru þeim mun tilfinnanlegri sem hugmyndir manna um kjarabóta- möguleika og Utgjaldaáform, bæði hjá einstaklingum, opinber- um aðilum og öðrum, mótuðust i rikum mæli af velgengni undan- farinna fjögurra ára. Við rikjandi aðstæður i efnahagsmálum i heiminum verðum við að sætta okkur við, að lifskjör þjóðarinnar geti ekki batnað um sinn. For- gangsverkefnið á sviði efnahags- mála er að tryggja fulla atvinnu og atvinnuöryggi. Til þess að ná þessu markmiði, jafnframt þvi að haralað sé gegn verðbólgunni, verðum við að halda i við okkur og sniða okkur stakk eftir vexti. Þetta ætti okkur að vera vel unnt, þvi að hlutskipti okkar ertþrátt fyrir allt, gott, samanborið við flestar þjóðir aðrar. Þrátt fyrir andstreymi i efnahagsmálum er hér ekkert atvinnuleysi, ólikt þvi sem er i ýmsum nálægum lönd- um. Mikil óvissa rfkir i efnahgs- málum heimsins um þessar mundir. Við verðum þvi að keppa að þvi, allir sem einn, að gæta i hvivetna þess hófsemis, sem er forsenda atvinnuöryggis. Við þessar aðstæður hvilir sú ábyrgð á þeim, sem standa fyrir atvinn- urekstri, að leita allra leiða til þess að koma sem mestu jafn- vægi á rekstur og framkvæmdir til þess að tryggja örugga at- vinnu. Fyrirtækin verða eins og aðriraðsætta sig viðþrengri hag sinn, en þvi er treyst, að þau ræki skyldur sinar við þjóðfélagið, þótt á móti blási. A það mun nú reyna, hvort við verðum þess umkomin að snúast við vandan- um af viti. Það líggur i eðli okkar þjóðskipulags, að skilningur og stuðningur almennings og sam- taka hans er forsenda árangurs I þessum efnum: Einhliða aðgerðir hins opinbera standast ekki til lengdar ef almennur skilningur er ekki fyrir hendi á nauðsyn þeirra." Aðalfundur VSÍ A AÐALFUNDI VSÍ i gær voru kosnir tveir fundarstjórar, Ing- ólfur Finnbogason og Margeir Jónsson. Meðal fundarstarfa i gær voru ræður formanns VSI og forsætisráðherra, en auk þess flutti ólafur Jónsson, fram- kvæmdastjóri VSI, skýrslu og lagði fram endurskoðaða reikn- inga. Þá fóru fram kosningar og umræður. Loks sátu fundarmenn boð félagsmálaráðherra siðdegis. I dag hefst aðalfundurinn kl. 10 en lýkur i kvöld. Forsætisráðherra Geir Hallgrimsson ávarpar aðal- fund VSt. Frá aðalfundi VSt i gær. Jón H. Bergs, formaður sam- bandsins, i ræðustóli. FORMAÐUR VSÍ: KAUPGREIÐSLUVÍSITALAN VERÐI AÐEINS LÁTIN MÆLA HÆKKUN FRAMFÆRSLU- KOSTNAÐAR AÐ HLUTA BH-Reykjavik. — „Þau félög, sem þegar hafa samþykkt sam- komulag Vinnuveitendasam- bands tslands og Alþýðusam- bands tslands frá 26. f.m.^geta r'eitt sig á stuðning VSt, ef svo færi, að staðbundnar vinnudeilur héldu áfram, vegna þess að ein- stök verkalýðsfélög kunna að hafna samkomulaginu, og vera má að á einstökum svioum at- vinnulifsins kunni VSt að þurfa að gripa til verksviptingaraðgerða til aðstoðar félagsmönnum sin- um, sem standa vilja við heildarsamkomulagið. Til sliks myndi VSt þó aðeins gripa sem nauðvarnaraðgerða, en ekki til árása." Þannig komst Jón H. Bergs, formaður Vinnuveitendasam- bands lslands,að orði, i ræðu sinni, er hann flutti við setningu aðalfundar Vinnuveitendasam: bands Islands, er hófst i gær. i niðurlagi ræðu sinnar sagði Jón. H. Bergs m.a.: „Framundan eru samninga- viðræður um kjarasamninga til langs tima eftir 1. júni. Til þess, að um slikt náist samkomulag, verður Hklega ekki hjá þvi komizt að taka upp einshvers konar verðtryggingulauna,enda munu viðræður fyrst og fremst snúast um þetta atriði, þar eða þegar hafa verið veittar miklar launa- hækkkanir, sem hljóta að teljast liðurisamningagerðinni til lengri tima. I sambandi við breytingar á visitölukerfinu er I hópi vinnu- veitenda helzt rætt um, að kaupgreiðsluvisitalan verði að- eins látin mæla hækkun fram- færlsukostnaðar að hluta, eins og tiðkast I nágrannalöndum okkar, að visitalan verði endurskoðuð sjaldnar, t.d. tvisvar á ári i stað fjórum sinnum og að við út- reikning visitölunnar verði tekið tillit til breytinga á viðskiptakjörum þjóðarinnar. Með þessu er stefnt að þvi, að draga úr verðbólguáhrifum visi- tölukerfisins og afskiptum rikis- valdsins af kjarasamningum, þegar viðskiptakjör versna. Höfuðmarkmiðið hlýtur að vera að gera kjarasamninga, sem tryggja fulla nýtingu atvinnu- tækja þjóðarinnar og draga úr verðbólgunni, sem leikið hefur at- vinnurekstur Islendinga, gjald- miðil landsmanna og þjóðar- heildina svo grátt. Þróun kjara- mála I sumar og haust mun fara mjög eftir breytingum verðlags hér á landi og I helztu viðskipta- löndum okkar næstu mánuði. Enn reynir á samstöðu félags- manna Vinnuveitendasambands Islands, þvi verður að treysta, að félagsmenn samtakanna og aðildarfélög láti ekki i neinu undan kröfum, sem ganga lengra en samningar heildarsam- takanna ráðgera. Félags- mennirnir geta treyst á stuðning og aðgerðir Vinnuveitendasam- bandsins gegn slikum kröfum. Mönnum er skylt að hafa i huga, að undanlátssemi kann að grafa undan heildarsamkomulagi, sem þjóðfélaginu er mikil nauðsyn á að riki á vinnumarkaðinum, en með algerri samstöðu auka vinnuveitendur efnahagslegan styrkleika á Islandi." BREYTINGAR A UAAFERÐAR- LÖGGJÖFINNI STÖÐVA LJÓTAN LEIK Á VÉLSLEÐUAA FB-Reykjavik. Vélsleðum fer stöðugt fjölgandi hér á landi, en engar reglur eru enn til um með- ferð þeirra, skráningu eða þau réttindi, sem ökumenn þeirra þurfa að hafa til þess að mega aka sleðunum. Þrátt fyrir það eru þetta kraftmikil ökutæki, sem hægt er að komast á yfir 100 km hraða á klukkustund, og finnst sumum, að hér sé varla um barnaieikföng að ræða, þótt nokk- uð beri á þvi, að börn og ungling- ar fái að þjóta um á sleðum for- eldra sinna. Nýlega ærðu nokkrir vélsleða- menn um 30 hross, sem eru i eigu Ólafs Ólafssonar bónda i Garðs- horni, rétt við Akureyri. 1 hrossa- hópnum voru margar fylfullar hryssur. Ærðust hrossin, þegar vélsleðamennirnir komu þjótandi þar að, sem þau voru. Hlupu þau af stað og náðust ekki fyrr en fram hjá Krossastaðaá á Þela- mörk. Ólafur Ólafsson bóndi sagði i viðtali við Timann, að vélsleða- akstur væri ekki óalgengur I grennd við sig, enda byggi hann skammt frá Akureyri og Skiða- hótelinu þar, en einmitt þar um kring væru menn mikið að leika sér á sleðunum. Sagði hann, að mjög bagalegt væri, að sleðarnir skyldu ekki vera merktir á nokk- urn hátt, þvi að ekki er hægt að kæra akstur manna á þeim, nema þegar svo vel vill til, að ökumenn- irnir þekkist. Engin merki eru á sleðunum, sem hægt er að gefa upp, ef kæra þarf. Ólafur sagði, að sleðamennirnir hefðu ekið meðfram hrossahópn- um eftir að hann fældist, svo ekki væri annaðhægtaðsjá, en að þeir hefðu verið að reyna sig við hrossin til að sjá hver kæmist hraðast. Olafur sagði ennfremur, að i fyrra hefðu sleðamenn ekið hring eftir hring i kringum hrossahóp þarna I nágrenninu, og auösýnilega verið að æra hrossin aðyfirlögðu ráði I það skiptið. Ólafur W. Stefánsson i dóms- málaráðuneytinu skýrði Tlman- um frá þvi, að i undirbúningi væri frumvarp um breytingar á um- ferðarlögum, þar sem komið yrði inn á notkun snjósleðanna, skrán- ingu og annað, sem þeim við kemur. Sagði hann, að frumvarp- ið ætti að geta komið fram og jafnvel afgreitt fyrir þing- slit nú i vor. I þessu frumvarpi verður einnig fjallað um skrán- ingu bila, en mikið hefur verið rætt um það að undanförnu, að breyta skráningu bifreiða. Enn fremur verður þarna kveðið á um vátryggingarfjárhæðir, svo nokk- uð sé nefnt. S/ö stelpur í Stykkishólmi Æfingar hafa staðið yfir hjá leikfélaginu Grimnir Stykkis- hólmi, siðan i marz,á leikritinu „Sjö stelpur" eftir Erik Thor- stensson. Leikfélagið áformar frumsýningu á verkinu I Stykkishólmsbiói kl. 21.00 á morgun. Leikendur eru 12 og.leikstjóri verksins er Þórir Steingrimsson en honum til aðstoðar er Dag- björt Höskuldsdóttir. Leikmynd önnuðust Björgvin Þorvarðar - son og Þorsteinn Aðalsteinsson i samvinnu við Trésmiðjuna ösp, en alls starfa við sýninguna 18 manns. Þetta er 9. verkefni leik- félagsins frá stofnun þess 1967. Raðgert er að sýna verkið viðar en I Stykkishólmi. Stelpurnar sjö leika (talið f.v. og byrjaö I aftari röð) Dagmar Kristjánsdóttir, Magðalena Bragadóttir, Rut Leifsdóttir.Jóhanna Rún Leifsdóttir, Súsanna Þorvarðardóttir, Harpa Agústsdóttir og Ingveldur Björgvinsdóttir.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.