Tíminn - 04.07.1975, Blaðsíða 5

Tíminn - 04.07.1975, Blaðsíða 5
Föstudagur 4. júll 1975. TIMINN Herförin gegn bændum í dagblaöinu Degi á Akur- eyri birtist nýlega leiðari, þar sem fjallað er um hinn óábyrga málflutning Visis i Iandbúnaðarmálum. í blaöinu segir: „Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi haft það orð á sér, að flytja óábyrgan áróður I ý 111 sum þjóðmálum. Þetta þykir sannast mjög glöggt I herferðþeirri.sem annaðaðal- blað flokksins hóf á hendur bændastétt landsins fyrir nokkru. Herferð þessi beinist að þvi að fækka bændum smátt og smátt, og flytja I þess stað inn búvörur frá öðrum löndum I vaxandi mæli. Dæmi eru sett upp þessu til réttlæt- ingar, en það fer oft svo þegar sanna á eitthvað með tölum, að einhverjum þáttum er sleppt, annað hvort af van- þekkingu eða til þess að fá þær niðurstöður, er styrki fyrir- fram ákveðna skoðun. Að hafa tungur tvær Almennar rökræður hafa spunnizt um mál þetta og má ætla, að þær hafi varpað ljósi á marga þætti landbúnaðar og þýðingu hans fyrir þjóöina og stöðu hans I þjóðfélagi okkar tima. Margir hafa gripið til pennans og rökrætt landbún- aðarmál og svarað málflutn- ingi þessa blaðs Sjálfstæðis- flokksins, um að litrýma bændum og kaupa biivörur i útlöndum. Þess hefur og verið krafizt, að Sjálfstæðisflokkur- inn lýsti þvl opinberlega yfir, hvort hann væri þessari skoð- un fylgjandi eða ekki. Það gerði flokkurinn ekki en lætur hitt aðalblað flokksins leggja áherzlu á byggðastefnuna og þar með öflugan landbúnað. Þetta er kallað að hafa tungur tvær og tala sitt með hvorri. Sjálfstæðisflokkurinn telur sér haglþvi, að hið útbreidda blað hans I Reykjavik, Visir, haldi fram útrýmingarboðskapn- um, þvi hann fellur mörgum borgarbúum vel I geð en Morgunblaðið heldur fram byggðastefnunni." Djarfur boðskapur Að lokum segir Dagur: „Þessi grái leikur stærsta stjórnmálaflokksins I landinu varpar ljósi á pólitisk vinnu- brögð, sem ættu að tilheyra liðinni tið. Það hefur engin þjóð lifað það af, að vanrækja land sitt og lifa i borgrfki. Hver sú þjóð, sem hneigzt hefur um of f þá átt, hefur beo- ið fjárhagslegt og menningar- legt skipbrot og ætti það að vera sæmilega skynibornu fólki næg viðvörun i þessu efni. 1 ljósi þessara staðreynda er það djarft að boða Utrým- ingu bændastéttarinnar á ts- landi og innflutning erlendra biivara, en jafnframt svo frá- leitt, að furðu gegnir á öld menntunar. Það eru gömul og ný sannindi, að hverri þjóð farnast þá bezt, er hiin býr sem mest að sinu og nýti þau náttúrugæði, sem lnin á yfir að ráða. Kjósendur ættu að að- vara þann stjórnmáiaflokk. sem heldur öðru fram." a.þ. baggakastarinn sparar bæöi tima og erfiði. Einn maður sér um hleðslu bagganna á fljótan og auðveldan hátt Kast-stefna bagganna er stillanleg úr sæti ökumanns, sem er kostur á hallandi landi. Til afgreiðslu nú þegar Nánari upplýsingar hjá sölumanni Fjáröflun til vegagerðar: Globusn LÁGMÚLI 5, SIMI 81555 ÞRJAR NYJAR REGLUGERÐIR HB BH— Reykjavik. — Fjármála- ráðuneytið hefur gefið út þrjár reglugerðir samkvæmt heimild- um I lögum um fjáröflun til vega- gerðar. Fjalla reglugerðir þessar um innheimtu bifreiðagjalda, ökumæla og endurgreiðslur innflutningsgjalds af bensini. Reglugerð um innheimtu bif- reiðagjalda o.fl., nr. 282/1975 kemur i stað reglugerðar nr. 264/1974. Reglugerðin fjallar aðallega um gjöld af flutninga- tækjum, er nota annað eldsneyti en bensin, svo og um gjöld af festi- og tengivögnum. Helztu breytingar, sem felast i hinni nýju reglugerð, eru þessar: 1. Af bifreiðum, sem eru 4 tonn eða meira að leyfðri heildar- þyngd skaí framvegis greiða skatt skv. ökumæli. Þessi mörk voru áður 5 tonna eigin þyngd. 2. Skattur af leigubifreiðum (disil) til mannflutninga, er taka allt að 8 farþega, skal vera kr. 2.80 á ekinn kilómetra skv. ökumæli. Áður var fastur skattur, er miðaðist við eigin þyngd bifreiðar. Stéttarfélag íslenzkra félagsráðgjafa: Athugasemdir við skrif um Breiðholt Vegna skrifa A.Þ. i blaði yðar laugardaginn 28.6. 1975, i dálki merktum „A viðavangi", vill Stéttarfélag islenzkra félagsráð- gjafa gera eftirfarandi athuga- semdir: 1. Af skrifum A.Þ. verður helzt ályktað, að höf. hafi ráðizt i ritun ofangréinds pistils af algjörri vanþekkingu, þrátt fyrir að dag- inn áður hafi i blaði yðar verið sagt allitarlega frá þingi nor- rænna félagsráðgjafa, sem þá stóð yfir. 1 þeirri grein var sérstaklega skýrt frá einu umræðuefni þings- ins, en það var skýrsla um félags- lega þjónustu i Breiðholti III, Það virðist hafa farið framhjá A.Þ., að markmið þingsins var að ræða um fyrirbyggjandi félagslegt starf. Ofangreind skýrsla um félagslega þjónustu i Breiðholti III var notuð sem umræðugrund- völlur tillagna um félagslegar umbætur i hverfinu. i grein sinni hefur A.Þ. valið að nefna nokkur atriði íir skýrslunni án samhengis eoa skýringa. Einnig blandar hann saman vandamálum, sem nú þegar er að finna i Breiðholti III, og tilgátum um vandamál, sem upp kunna að koma. Slikur málflutningur virð- ist siður en svo til þess fallinn að leysa vandann. 2. 1 grein A.Þ. kemur fram, að höf. telur okkur skorta jákvæð viðhorf til úrlausna félagslegra vandamála. Okkar mat er, að fyrst verði að gera sér grein fyrir, i hverju vandinn er fólginn, áður en reynt er að benda á úrbætur. Skýrsla okkar var tilraun til að skýra félagsleg vandamál i Breiðholti III og hugsanlegar af- leiðingar þeirra. Hún byggir á tvennu. Annars vegar tölulegum upplýsingum, sem aðgengilegar eru um félagslega uppbyggingu og þjónustu i Breiðholti III, og hins vegar á reynslu okkar i starfi. Visum við þvi dylgjum A.Þ. um rógburð um Breiðholt III algjör- lega á bug. 3. Okkur skilst af niöurlagi greinar A.Þ., að félagsleg þjón- usta I Breiðholti III sé svo skammt á veg komin og raun ber vitni, vegna þess að milljónum króna sé ausið i félagsráðgjafa. Verður það vart skilið öðru visi en árás á starf okkar. Ber það vitni þess, að A.Þ-hefur litt hirt um að kynna sér starfssvið og störf félagsráðgjafa, áður en hann reit grein sina. Viljum við enn benda A.Þ. á, að einn af þáttum starfs félagsráðgjafa er einmitt að benda á og vekja athygli á þeim þáttum i umhverfi, sem leitt geta til félagslegra vandamála, og eft- ir þvl sem kostur er að vinna aö úrlausn þeirra. Virðist okkur, að A.Þ. ætti fremur að ganga i lið með okkur og beina spjótum sinum i aðrar áttir, t.d. til borgarstjórnar, sem fjárveitingum ræður, m.a. til félagsmálá i Breiðholti III. Hafi þessar skýringar ekki nægt A.Þ., bjóðum við honum á félagsfund til umræðna um marg- nefnda skýrslu, hvenær sem hann þess óskar. Stjórn Stéttarfélags Isl. félags- ráðgjafa 3. Festi- og tengivagnar yfir 6 tonn að heildarþyngd eiga að hafa ökumæla. Til þessa hafa skattar eigi verið innheimtir vegna notkunar slikra vagna. 4. Gjaldskrárflokkun flutninga- tækja, er hafa ökumæla, er fjölgað úr 7 i 22. 5. Gjalddögum þungaskatts skv. ökumælierfækkaðúr 413 á ári. 6. Viðurlög vegna vanskila eða misnotkunar mæla voru mjög hert með lögum nr. 79/1974. I reglugerðinni eru nánari ákvæði um beitingu þessara viðurlaga. 7. Eigendur bifreiða, sem til þessa hefur verið greitt gjald af skv. ökumæli, verða að hafa látið eftirlitsmann fjármála- ráðuneytisins lesa á og skrá stöðu ökumælis fyrir 11. júli n.k. kjósi þeir að gera skil vegna aksturs undanfarinna mánaða skv. ákv. reglugerðar nr. 264/1974. Verði bifreið eigi færð til álesturs fyrir 11. júll verður svo álitið, þegar álestur fer fram, að vegalengd skv. akstursmæli frá þvi siðast var lesið á mæli, hafi öll verið ekin eftir 10. júli 1975. Gjöld verða þá krafin skv. ákv. hinnar nýju reglugerðar. 8. Ráðuneytið mun ákveða með auglýsingu, hvenær gjald- skylda hefst vegna þeirra flutningatækja, sem hingað til hefur ekki verið greiddur þungaskattur af skv. ökumæli, en verða gjaldskyld með setnin'gu reglugerðar nr. 282/1975. II. Reglugerð um ökumæla nr. 283/1975 kemur i stað reglu- gerðar nr. 74/1970. Reglugerðin f jallar um Isetningu og innsigl- un ökumæla. Breytingar þær, sem verða með hinni nýju reglugerð eru til samræmis þeim nýmælum, er felast I reglugerð nr. 282/1975 og getið er hér að framan. III. Reglur um endurgreiöslur innflutningsgjalds af bensini nr. 284/1975koma I staö reglna nr. 9/1971. Framvegis verður hámark endurgreidds innflutningsgjalds af bensini miðað við 1000 lltra notkun á vélar, sem eru 15 hestöfl eða stærri. Við umsókn um endur- greiðslu vegna notkunar bensins á dráttarvélar skal umsækjandi leggja fram stað- fest afrit af kvittun fyrir greiðslu lögboðinna ábyrgðar- trygginga. Þá er og skilyrði endurgreiðslu, að dráttarvél sé skrásett. KRON VERÐ: Hámarks-verö KRON-VERÐ Kaffi 118.00 110.00 Hveiti 5 Ibs. 241.00 218.00 10 Ibs. 482.00 436.00 Vex þvottaduft 3kg. 631.00 571.00 Vex þvottalögur 3.81 1. 511.00 460.00 KRON MATVÖRUBÚÐIR MULTIPRESS MP-32 og MULTIMIX MX-32 BRflUH Nauðsynleg fæki i eldhúsio þegar völ er á nýju grænmef/ og ávöxfum Varahlutir í Braun heimilistæki og rakvélar fyrirliggjandi BRAUN-UMBOÐIÐ: RAFTÆKJAVERZLUN ÍSLANDS HF. Ægisgötu 7 — Sími 17975/76

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.