Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 04.08.1966, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 04.08.1966, Blaðsíða 1
1$» GRØNLANDSPOSTEN ukiul 106-iat sisamangorneic 4. august 1966 Nr. 16 Mulighed for udnyttelse af uranmalmen i Grønland På Risø er mart nået frem til en proces, der menes at kunne give et rimeligt udbytte af uranforekomsterne i Grønland, men man er ikke så langt fremme, at et endeligt svar kan gives. Nu skulle der være muligheder for at udnytte uranforekomsterne i Gren- land. Efter adskillige års forsøg er der På forsøgsanlægget på Risø nået til en proces, der menes at kunne give et Landsrådets samling åbnes den 22. august Det bliver formentlig den sidste samling i den nuværende valg- periode. Landsrådet åbner sin 16. ordinære samling i Godthåb mandag den 22. august. På mødet skal den endelige behandling af landsrådsloven finde sted, ligesom et nyt forslag til er- hvervsstøtteloven skal drøftes, og hele investeringsplanen skal genoptages. Officielt foreligger der endnu ikke for- slag fra medlemmerne. De skal først drøftes i dagsordensudvalget. Lovforslaget om erhvervsstøtten går ud på en række ændringer i erhvervs- støtteordningen, bl. a. spørgsmålet om større tilskud og mindre eget indskud ved anskaffelse af større fiskefartøjer. Erhvervsstøtteudvalget har behandlet lovforslaget og indgivet indstillinger til ministeriet, men forslaget er endnu ikke kommet til landsrådssekretaria- tet. Landsrådets sekretariatschef, J. Karup Pedersen oplyser, at den kom- mende samling formentlig bliver den sidste i den nuværende valgperiode. Hvis der kommer ekstraordinær sam- ling til foråret, vil den uden tvivl mere få karakter af valgmøde end en egentlig drøftelse af fremkomne for- slag. Karup Pedersen venter i øvrigt, at allerede den kommende samling vil bringe optakten til valget. rimeligt udbytte af uranforekomsterne i Sydgrønland, og som både økonomisk og teknisk ser gennemførlig ud. Op- lysningen herom gives af civilingeniør Emil Sørensen, der er tilknyttet Risøs kcmiafdeling, i en artikel i tidsskriftet „Grønland". Emil Sørensen siger i artiklen, at en minevirksomhed ved Kvanefjeldet, hvor uranmalmen findes, uden tvivl vil få en vis betydning for Grønlands erhvervsliv, selv om man ikke skal overvurdere denne. Han mener, at en fabrik til udvinding af uran vil kunne anlægges uden alt for iøjnefaldende virkninger på 10 års programmet. — Uranfabrikken vil beskæftige 120 ar- bejdere, heraf halvdelen ufaglærte. BETINGELSEN ER TILSTEDE Emil Sørensen påpeger, at der ved Kvanefjeldet er udmærkede mulighe- der for at anlægge et bjergværk. Be- tingelsen for udvinding af uranmal- men er først og fremmest vand. På stedet findes der betydelige mængder vand. Der er gletcherelv, hvis vand er af tilfredsstillende kvalitet, og når den er tilfrosset, er der et betydeligt vandreservoir i den nærliggende TaseK sø. Den har en dybde på 25-30 meter og vil derfor aldrig bundfryse. En sænkning af søens spejl på een meter vil betyde 1 million kubikmeter vand eller nok til bjergværkets skøn- nede årsforbrug. Det anføres i artiklen som en af de gunstigste omstændigheder ved malm- forekomsten, at et fabriksanlæg vil kunne placeres uden større hindringer hvor som helst i elvdalen og forsynes med gode vejforbindelser til NarssaK eller egen havn ved NarssaK Ilua. En (Fortsættes side 3). Fra forsøgsbrydningen på Kvanefjeld uraneKarfingme misiltvdlune piainex i 1962. ' 1962-ime. Grønlandsrådet besøger Sydgrønland 9.-22. august Rådet vil holde sit 7. møde i Godthåb, lørdag den 20. august. Som planlagt kommer Grønlandsrå- det herop i denne sommer. Rådet vil berejse den sydlige del af vestkysten > dagene 9.—22. august. Ligesom sid- ste år er der tale om en arbejdsrejse, som slutter med et rådsmøde i Godt- håb. Til rejsen har Grønlandsrådet chartret kystskibet „TikeraK". I den Pågældende periode vil „TikeraK" bli- ve afløst af „tJmånaK" i kysttrafikken. I rejsen deltager rådets formand, departementschef H. H. Koch samt følgende medlemmer af rådet: Lands- høvding N. O. Christensen, landsråds- ttiedlem Erik Egede, folketingsmedlem Simon From, folketingsmedlem Lis Groes, landsrådsmedlem Peter Heil- rnann, folketingsmedlem Knud Hert- hng, folketingsmedlem Jakob Kirke- gaard, folketingsmedlem Erik Ninn- Hansen, folketingsmedlem Nikolaj Ro- sing og folketingsmedlem fru Gunhild Due. Foruden medlemmer deltager i rej- sen de tilforordnede: Direktør Hans C. Christiansen, departementschef Erik Hesselbjerg og direktør Gunnar P. Ro- sendahl. Fra sekretariatet kommer sekretariatschef Claus Bornemann, fuldmægtig Anker Knudsen, sekretær Bodil Pedersen og assistent Kirsten Høyrup. Rejseselskabet skal besøge følgende byer og udsteder: NarssarssuaK, K'ag- ssiarssuk, NarssaK, Julianehåb, Uper- naviarssuk, Igaliko, Sydprøven, Lich- tenau, AugpilagtOK, Nanortalik, Ar- suk, Grønnedal, Ivigtut, Frederikshåb, Fiskenæsset og Færingehavn. Efter planen holder rådet sit 7. møde i Godthåb, lørdag den 20. august. Rå- dets afrejse fra Søndre Strømfjord er fastsat til den 22. august. ^M*^^j4^^fcJ>:*.'-:..-i..:__ Studenter-Sangforeningen i Grønland studentit erinarssoKatigive nunavtine Studenier-Sangforeningens besøg i Grønland blev en sfor sukces. Det var førsfe gang, ei grønlandsk publikum stiftede bekendtskab med en større dansk kunstnergruppe, og det blev en stor oplevelse at overvære koncerterne med de dygtige sangere. Trods dårligt vejr og det stramme program, gennemførtes turen efter planen med et besøg i hver by mellem NarssaK og; Upernavik. Her ses sangforeningens 30 medlemmer under koncerten i Godthåb forsamlingshus. studentit erinarssoKatigive nunavtine tikerårnermingne iluagfitsivdluaKaut. famatumunåkut kalåtdlit fakornarput Kavdlunanik erKumifsuliortunik atautsikut ardlaliuvdlutik angalaorfunik, erinarssortartufdlume pikorigsut tamane alutor- ssautigineKaKaut. sila pitsåungikaluartoK angalanerdlo tuavioraluaKissoK tusar- nårtitsissarneK pilerssårut maligdlugo nåmagsineKarpoK. tåssa erinarssoKatigit katitdlutik 30-ussut Nungme katerssortarfingme tusarnartitsissut. Studenter-Sangforeningens dygtige dirigent, musikchef Eifred Eckart-Hansen. studentit erinarssoKatigivisa sujulerssortåt pikorigsok, musikchef Eifred Eckart-Hansen. måna ilimanarsivoK nunavtine uranip iluaKutigineicarnigsså periautsimik navssårtoKarsimavoic, isumaKartoKardlune tåuna atordlugo nunavtine uran akilersinaussumik piarneKarsinau- ssok, sulile piårpatdlårpoK ersseritigsumik oitåsavdlune måna såriarfigssaicalersimavoK nu- navtine uran iluaKutiginiarsinåusav- dlugo. ukiut ardlagdlit misilissoicarsi- mavdlune atomip nukinganik misili- gauvfingme Risømitume periauseK navssårineKarsimavoK, isumaKartoKa- lersimavdlune tåuna atordlugo nunav- tine uran ingminut akilersinaussumik iluaKutiginenarsinaussoK, taimailior- nigssaK ajorndsangatineKarane ani- ngaussanut teknikimutdlo tungassut er%arsautigalugit. tamåna pivdlugo nalunaeruteKarpoK civilingeniør Emil Sørensen RisømingånérsoK, atuagag- ssiame „Grønland"ime. Emil Sørensen agdlagpoic Narssap erKåne Ilimaussame uraneKarfingme fabrikiliortOKåsagpat, tamåna nunav- tine inutigssarsiornermut pingårute- KalersinaussoK, måssa isumavdluar- patdlårnigssaK mianerssutigissariaKa- raluartOK. Emil Sørensen isumaKar- poK uranimik akuiaivfigssamik fabri- kiliortOKarsinaussoK, ukiune Kuline a- ningaussalissutigssatut pilerssårutau- ssut ilångarujugssuångikaluardlugit. uranimik akuiaivfigssaK 120-nik su- lissoKartugssåusaoK, tåukunånga ag- fait ingmikut iliniagaKarsimassusana- tik. imi'K apei-KutauvoK Emil Sørensenip tikuarpå Ilimau- ssame såriarfigssaKardluartoK augti- tagssarsiorfingmik pilersitsisavdlune. uranimik akuiåisagåine sujugdlermik aperKutaussoK tåssa imeK, uraneitar- fiuvdlo erKåne imeKardluarpoK. tå- måne koKarpoK ervnga atorneKåsav- dlune nåmaginartumik, tåunalo siku- simatitdlugo erKånitoK TaseK nåmag- tumik imeKarpoK. tåuna 25—30 meter ititigaoK ilungingisåinartugssauvdlu- ne. tatsip ervnga 1 meterimik åpåsag- pat augtitagssarsiorfigssaK imeK uki- umut atugagsså pigssarsiarineKarsi- måsaoK, tåssa 1 million kubikmeteri- sut angnertutigissoK. agdlautigissame taineicarpoK aju- ngeKutaussut ilagigåt fabrikigssaK kotkup Håne sumilunit nåparne-Kar- sinaungmat, pitsaussunigdlo avKusi- niortoKarsinaungmat Narssamut ima- lunit ingmikut umiarssualivigssamut Narssap lluanut. ajungeKutaussutaoK ilagåt piaivjigssaK kugssangajåjung- (Kup. 3-me nangisaoK). Grønlandsråde Kujatåne angalåusaoK 9.-22. august råde arfineK-åipagssånik atautsimTsaoK, Nungme, arfinfngornerme au- gustip 20-ane. pilerssårutigineKartutut Grønlands- råde aussaK måna nunavtinukåsaoK. rådip angatdlavigisavå Kitåta kujatå augustip 9-ånit 22-ånut. sujorna ti- kerårnermisut råde sulivdlune anga- låusaoK, naggatåtigutdlo Nungme a- tautsimisavdlune. angalanigssamine Grønlandsrådip „TikeraK" atusavå. tamatuma nalåne „TikeraK" taorser- dlugo „"CTmånaK" sinerssutigineKåsaoK. angalanigssame peKatåusåput rådip sujuligtaissua departementschef H. H. Koch, rådimutdlo ilaussortat uko: landshøvding N. O. Christensen, lands- rådsmedlem Erik Egede, folketings- medlem Simon From, folketingsmed- lem Lis Groes, landsrådsmedlem Peter Heilmann, folketingsmedlem Knud Hertling, folketingsmedlem Jakob Kirkegaard, folketingsmedlem Erik Ninn-Hansen, folketingsmedlem Niko- laj Rosing åma folketingsmedlem Gunhild Due. ilaussortat saniatigut peKatåusåput taiseKatausinaunatik rådime peKatau- ssut: direktør Hans C. Christiansen, departementschef Erik Hesselbjerg åma direktør Gunnar P. Rosendahl. agdlagtOKarfingmit peKatåusåput: ag- dlagtOKarfiup pissortå Claus Borne- mann, fuldmægtig Anker Knudsen, sekretær Bodil Pedersen åma assistent Kirsten Høyrup. angalassugssat tikeråsavait igdlo- Karfit niuvertoruseKarfitdlo uko: Nar- ssarssuaK, K'agssiarssuk, NarssaK, K'aKortOK, Upernaviarssuk, Igaliko, Agdluitsup-på, AgdluitsoK, Augpilag- tOK, Nanortalik, Arsuk, Grønnedal, Ivigtut, Påmiut, K'eKertarssuatsiait Kangerdluarssoruserdlo. pilerssårut nåpertordlugo råde arfineK-åipagsså- nik atautsimisaoK, Nungme arfini- ngornerme augustip 20-åne. aulaja- ngerneKarsimavoK råde Kangerdlug- ssuarmit autdlåsassoK augustip 22-åne.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.