Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 17.08.1967, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 17.08.1967, Blaðsíða 1
mmmmm GRØNLANDSPOSTEN ukiut 107-iat sisamångorneK 17. august 1967 Nr. 17 Skal kulminen bibeholdes? Det kan lade sig gøre, hvis en stab af unge, dygtige og målbeviste arbej- dere bliver i byen, mens den overskydende arbejdekraft flytter til andre byer, mener kommunalbestyrelsen i K'utdligssat. 1 dag, torsdag den 17. august, besøger Grønlandsrådet kulminebyen K'utdlig- ssat. Et af hovedformålene med Grønlandsrådets rejse er netop en drøftelse med den stedlige kommunalbestyrelse om kulbruddets fremtid. Som bekendt har man fra bevillingsmyndighedernes side ønsket, at kulminebyen med de 1300 indbyg- gere gradvis affolkes og nedlægges, da produktionen af kul ikke kan svare sig. Men så vidt Grønlandsposten erfarer, er kommunalbestyrelsen i K'utdligssat ind- stillet på at holde fast ved kravet om, at minen ikke nedlægges. Derimod har kommunalbestyrelsen ikke noget imod, at der finder en affolkning sted. Vi må derhen, at kulminen kan køre med det mandskab, der er nødvendigt til brydningen. I dag er befolkningen blevet for stor. Vi kan ikke skaffe ar- bejde til de mange mennesker. En stab af unge, dygtige og målbeviste arbej- dere må blive i byen, mens andre må flytte til andre byer, udtaler kommu- nalbestyrelsens næstformand i K'ut- dligssat, butiksbestyrer Hans Clasen til Grønlandsposten. Kommunalt flytteudvalg — Kommunalbestyrelsen er fuldt og *ast indstillet på tanken om affolk- ni»g, fortsætter Hans Clasen. Der er »edsat et kommunalt udvalg, som har til opgave at undersøge mulighederne *°r flytning til andre byer. I begyn- delsen af september foretager udval- get en studierejse langs kysten til byerne mellem Holsteinsborg og Fre- derikshåb for at tale med de lokale myndigheder. Adskillige familier fra K'utdligssat er allerede flyttet til Jakobshavn og Frederikshåb. Nogle familier rejste også sidste år på egen hånd til Godt- håb, men vendte tilbage, da de hver- ken kunne få arbejde eller bolig. Det er netop for at undgå den slags, at kommunalbestyrelsen har nedsat det nævnte udvalg. I Godthåb har jeg selv set de boliger, som tilflytterne fra K'utdligssat var blevet anvist. De var mildest talt elendige. Disse mennesker var også flyttet uden om kommunal- bestyrelsen. Vi har i dag 40 familier, der ønsker at flytte, men boligsituatio- nen i andre byer er en hindring. Nu skal det kommunale udvalg undersøge mulighederne for, at tilflytterne fra K'utdligssat kan sikres beskæftigelses- muligheder og betryggende boligfor- hold. Det er for risikabelt at flytte, k°ro følge af rationaliseringen i minen ^n lastning nu foretages med et mini- mum af arbejdskraft. Her er lastholdet under en middagspause. sulinermik pissaritdlisainerup kinguneri- ssånik måna usilersuineK ingerdlåne- KarsinångorpoK ikigtulnait sulissoralugit. tåssa usilersuissut uvdlup KerKarsimår- tut. Tilflyttere skal sikres boliger Byerne skal danne boligpuljer for tilflytterne. — Særligt hensyn til tilflyttere fra K'utdligssat. Der skal nu indledes et samarbejde J^ed kommunalbestyrelserne for at tøse boligproblemerne for tilflytterne, fa foranledning af boligstøtteudvalget 1 Godthåb vil spørgsmålet om dannel- ^en af boligpuljer for tilflytterfami- ller blive taget op i de enkelte kommu- nalbestyrelser. I øjeblikket foretager landshøvding N. O. Christensen og kontorchef J. Nolsøe fra boligstøtte- kontoret, en rejse langs kysten for at *8re forhandlinger med en række kom- munalbestyrelser. En mere organiseret flytning er ble- Vet påkrævet efterhånden som byg- §eriet på de små steder er blevet be- Srsenset og boligbyggeriet koncentre- res i byerne, og nu er det blevet nød- vendigt at reservere en del af bolig- massen i byerne for tilflyttere. I bolig- Programmet for 1966-70 er det forud- sat, at der for de penge, der spares ved at begrænse byggeriet på de små ste- der, skal stiHes et tilsvarende antal °°liger til rådighed i byerne for til- flyttere. 90 boliger i 1968 t>et er endnu uvist, om den af Grøn- landsrådet foreslåede ekstrabevilling på 450 boliger indtil 1970 kan realise- res, i hvert fald de første par år, men alligevel ønsker man sagen taget op inden for de nuværende bevillings- rammer. Ministeriet for Grønland har over for boligstøtteudvalget foreslået, at der i 1968 ialt stilles 90 boliger til rådig- hed for tilflyttere. Disse 90 boliger skal fordeles i byerne Julianehåb, Nar- ssaK, Frederikshåb, Godthåb, Hol- steinsborg, Christianshåb og Jakobs- havn. I 1969 skulle der i de samme byer samt Nanortalik og Sukkertoppen kunne stilles ialt 290 boliger til rådig- hed for tilflyttere. Der stilles ikke krav om, at tilflyt- tere fra andre kommuners udsteder skal have fortrinsret. Dog har bolig- støtteudvalget af hensyn til arbejdsløs- heden i K'utdligssat fundet det på- krævet, at der reserveres et mindre antal boliger af puljen til tilflyttere fra denne by. Det overlades fortsat til kommunal- bestyrelsernes afgørelse, i hvilken rækkefølge og efter hvilke kriterier tilflytterne får tildelt bolig. uden at man på forhånd ved, om de to ting er i orden. Her i byen kæmper vi også med de fortvivlede boligforhold. Kommunen har købt adskillige saneringsmodne huse her i byen for at skaffe boligløse et tag over hovedet. I dag er det helt umuligt at opføre huse fra boligstøtten på grund af kulbruddets usikre frem- tid. Man må heller ikke foretage ud- videlser af eksisterende huse for bo- ligstøttens midler. Fra kommunalbe- styrelsens side finder vi det ønskeligt, at andragender om lån fra boligstøtte bliver imødekommet. VINTERARBEJDSLØSHED — Hvordan ligger det med beskæf- tigelsesmulighederne i øjblikket? — Vi har ikke så store beskæftigel- sesproblemer i sommerperioden, men (Fortsættes side 3). K'utdligssat er en dejlig by. Her ses Handelens bygninger ved stranden på baggrund af det imponerende basalt- fjeld. K'utdligssat alianaitsorssuput. tåssa handelip igdlQtai sigssamTtut timåne KåKarssuarmut nalerKiusimassut. K'utdligssat atainasapat? tamana K'utdligssane kommunalbestyrelsip ajornåsangatingilå sulissartut inusugtut pikorigsut CKersimårtutdlo amerdlavatdlå- ngitsutdlo uningåinarpata sulissugssatdle siporutut igdloKar- fingnut avdlanut nugterdlutik uvdlume, sisamångornerme augustip 17-iåne Grønlandsråde tikerårpoK K'utdligssanut. Grønlandsrådip måna angalanerane sujunertaussut pingår- nerit ilagåt K'utdligssane kommunal- bestyrelsip oKaloKatigineKamigsså au- marutigssarsiorfiup sujunigsså pivdlu- øo. sårdlo nalunetcdngitsoK aningau- ssanik akuerssissartut tungånit kig- sautigineKarsimavoK igdloKarfiup tåu- ssuma 1300-nik inoKartup arritsumik inuerusarneKarnigsså taimaitmeicar- nigssålo. Atuagagdliutitdle påsissåt maligdlugo K'utdligssane kommunal- bestyrelsip aulajangiusimavå auma- rutigssarsiorfiup taimaitineKånginig- sså. taimåitordle kommunalbestyrelsip akerdleringilå igdloKarfiup inuisa iki- UsarneKarnigssåt. — anguniartarianarparput aumaru- tigssarsiorfiup ingerdlasinaunigsså a- merdlåssutsimikut nåmåinartunik su- lissoKardlune. uvdlumikut igdloKar- fiup inune napatisavdlugit artulersi- massutut ipai, sulivfigssaKarnigssaK erKarsautigalugo amerdlavatdlålersi- mangmata. inuit taima amerdlatigissut sulivfigssaKartingilavut. inusugtut pi- korigsut eicérsimårtutdlo sulissorine- KartariaKarput, siporututdle igdloKar- fingnut avdlanut nugtariaKardlutik, kommunalbestyrelsip sujuligtaissuata tugdlia, pisiniarfiup pissortå Hans Clasen, Atuagagdliutinut OKarpoK. kommunip nugtertitseicatigive — kommunalbestyrelsip akuerssor- dluinarpå inuit ikilisarneKarnigssånik Kommunalbestyrelsens næstformand i K'utdligssat, butiksbestyrer Hans Clasen. K'utdligssane kommunalbestyrelsip næstformandia, pisiniarfiup pissortå Hans Clasen. erKarsaut, Hans Clasen nangigpoK. kommunalit udvalgimik pilersitsisi- simåput, nugtugssat igdloKarfingne avdlane såriarfigisinaussåinik misig- ssuissugssanik. septemberip autdlarti- nerane udvalge tåuna angalassugssau- vok sinerissame igdloKarfit Sisimiut Påmiutdlo akornåne igdloKarfingne pissortat OKaloKatigissåsavdlugit. Kutdligssarmiut ilaKutarit ardlag- dlit måna norérput Ilulissanut Påmiu- nutdlo. sujorna ilaKutarit Kavsit nang- minérdlutik Nungmukaraluarput uter- Kigsimavdlutigdle sulivfigssarsisinåu- nginamik igdlugssaicaratigdlo. tåssauna tamåko pingitsortiniardlu- git kommune udvalgeicalersitsisima- ssok. uvanga nangminérdlunga Nung- me takusimavåka K'utdligssanit nug- tugaluit KanoK inilugtigissut, tåssa tåuko kommunalbestyrelse avancut- dlugo nugsimassut. måna Kutdligssar- miut ilaKutarit 40 nungnigssartik kig- sautigåt, igdloKarfingnile avdlane i- nigssaileKinerssuaK tamatumiinga a- kornutauvoK. månale kommunalit ud- valgiata misigssorniarpå K'utdligssa- nit nungniartut suliagssaKarniarnerup pitsaussumigdlo inigssaKarniarnerup tungåtigut isumangnaitdlisaivfigine- Karnigssåt, nalorninartoKarpatdlårtar- porme tamåko iluamik sujumut ilisi- marérnagit nusagåine. måne igdloKarfivtine åma inigssai- leKinerujugssuaK angnertumik ajor- nartorsiutigårput. igdlupalåt Kavsit kommunip pisiarissariaKarsimavai i- nigssaKångitsut iserfigssaKartikumav- dlugit. uvdlumikut boligstøttimit ig- dlutårniarneK ajornardluinarpoK ig- dlOKarfiup sujunigssåta nalorninarto- Karnera pissutigalugo, igdlutdlunime piorérsut boligstøttimit agdlineKarsi- nåungitdlat. kommunalbestyrelsip tu- ngånit kigsautigigaluaKårput igdlu- tårniartut akuerineKartarsinaunigssåt. ukiume sulivfigssaeruneK — månåkut sulivfigssaKarniarneK KanoK OKautigineKarsinauva? — aussaunerane sulivfigssaKarniar- nerup tungåtigut angnertHnik ajor- nartorsiuteKartångilagut, usilersuiner- dle nåmagsigångat ukialerångatdlo a- jornartorsiutit pimorutdlugo nagdliu- tarput. ukioK måna K'utdligssane su- livfigssaerutut 30-uput, ukiornigsså- nutdle sulivfigssaerutut sule amerdla- nerussugssduput, agdlåme nautsorssu- tigårput suliagssamut ingmlkut ilini- arsimassut ilångutdlutik sulivfigssae- rukumårtut. — ikiuinermut aningaussartutit ang- nertugunaKaut? — ukioK måna kommunip aningau- ssarpagssuit atortisimavai sulivfig- ssaerutunut. ilåtigutdle nangåssårtar- simåput inunermingne nikanarsautitut isasoralugo. kommunivdle tungånit navsuiåussiniartarsimavugut tamåna ajornartornikut iliornerussoK, sulivfig- (kup. 3-me nangisaoK) nugtut inigssaKåsåput igdloKarfingne sitdlimatigssanik igdluliortOKåsassoK nugtunut nautsorssussanik — K'utdligssanit nugtugssat sagdliutineicåsa- ssut kommunalbestyrelse måna suleKa- tigineKalisdput nugtut inigssaicartini- arnerat pivdlugo. boligstøtteudvalgip Nungmitup noricåissuteKarneratigut kommunalbestyrelsit atausiåkåt sule- uatigineKalisåput nugtut igdloKarfing- ne inigssanik sitdUmateKdlernigssånik. månåkut landshøvding N. O. Christen- sen åma boligstøttip agdlagfeKarfiane kontor chef iussoK J. Nolsøe sinerissa- me angalaorput kommunalbestyrelsit ardlagdlit OKaloKatigissåsavdlugit. årKigssussamik nugtertitsinigssaK pissariaKalersimavoK nunaKarférKane igdluliortiterneK angnikitdliartuinar- titdlugo igdlOKarfingnilo sanaortorneK angnertusiartuinartitdlugo, manalo pi- ssariaKalersimavoK nugtunut inigssa- nik sitdlimateKalernigssaK. 1966—70 sanaortugagssanik pilerssårutaussume nautsorssutigineKarpoK, nunaKarfér- Kane igdluliortiternerup kigdlilivfigi- neKarneratigut aningaussat sipågkat atortineKåsassut nugtugssat igdloKar- fingne inigssaKartineKarnigssånut. åipago igdlut 90 sule måna ilisimaneKångilaK 1970-ip tungånut ingmikut igdluliagssat 450 akuerssissutigineKarnigssanik Grøn- landsrådip sujunersutigisså piviussu- ngortineKarsinau j umårnersoK, ukiut sujugdlit mardluk ingerdlaneråne, tai- måikaluartordle kigsautigineKarpoK igdluliagssanut tåukununga atugag- ssat månamut akuerssissutaorérsunit tiguneKarnigssåt. nunavtinut ministereKarfik bolig- støtteudvalgimut sujunersuteKarsima- vok nugtugssanut 1968-ime igdlut 90 atugagssångortineKåsassut. igdlut tåu- ko avguatårneKåsåput igdloKarfingnut ukununga: K'aKortoK, NarssaK, På- miut, Nuk, Sisimiut, K'asigiånguit I- lulissatdlo. 1969-ime igdloKarfingne taineKarérsune amale Nanortalingme Manitsumilo nugtugssanut atugagsså- ngortineKarsinåusåput igdlut katit- dlugit 290. piumassarineKångilaK kommuninit avdlanit nugtugssat sagdliutineKåsa- nersut. taimåitordle K'utdligssane su- HvfigssaileKineK pissutigalugo bolig- støtteudvalgip pissariaKartipå igdlut amerdlasorssQngikaluartut igdloKar- fingmit tåssånga nungniartunut atu- gagssångortineKarnigssåt. kommunalbestyrelsit sule aulaja- ngertartugssauvåt nugtugssat igdlug- ssaKartiniarnerat sut najorKutaralugit tugdlerigsineKartåsanersoK.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.