Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 22.01.1970, Blaðsíða 2

Atuagagdliutit - 22.01.1970, Blaðsíða 2
Byggeriet bliver et grønlandsk erhverv I løbet af 1970-erne vil det blive muligt at erstatte mange udsendte håndværkere med grønlændere, og det er ikke udelukket, at fremstilling af en række byggematerialer vil ske på fabrikker i Grønland. Af direktør GUNNAR P. ROSENDAHL, GTO I 1950’erne trådte teknikken sine første vaklende skridt i Grønland. Ved indgangen til 1960’erne var man rustet til løsningen af den op- bygningsopgave, som ganske afgørende skulle ændre levevilkårene. Anlægs- og byggeaktiviteten blev tredoblet i løbet af tiårsperioden fra 1960—1969, og i alt blev der — i 1969 priser — investeret for 2 milliarder kroner. Den hektiske byggeaktivitet har unægtelig sat sine spor. og det er næppe for meget sagt, at billedet af de grønlandske byer har ændret sig totalt i 1960’erne. ETAGEHUSE AFLØSTE EENFAMILIEHUSE I samarbejde med kommunal- bestyrelserne og bebyggelsesud- valgene er der udarbejdet bypla- ner, som skal sikre mod tilfæl- digheder ved placeringen af byg- ninger, veje, m. v. Resultatet skulle gerne blive velfunderede byer, hvor de enkelte ting ligger bekvemt og oprigtigt i forhold til hinanden. Usikre over for al den nye tek- nik har man i 1960’erne med in- teresse og stor dygtighed gået ind i arbejdet. Eenfamiliehusbyg- geriet havde hidtil været domine- rende. Det ville imidlertid blive temmelig kostbart, hvis man skulle give dette byggeri den hygiejniske standard og de mo- derne bekvemmeligheder, alle øn- skede, og som var en klar nød- vendighed i de voksende bysam- fund. Desuden kræver eenfamilie- huse megen plads, og den er næ- sten aldrig til rådighed. Etage- husbyggeriet afløste derfor i sti- gende omfang eenfamiliehusene i 1960’erne. Her kunnne beboerne få rin- dende koldt og varmt vand, bade- værelser, vandklosetter, central- varme, maskinvaskerier, m. v. Etagehusbyggeriet har desuden haft en betydelig indflydelse på sundhedstilstanden. For hver blok, der er taget i brug, har sundhedsvæsenet kunnet konsta- tere en nedgang i befolkningens sygelighed. Moderne byggemeto- der er taget i brug. Byggeriet er mekaniseret og rationaliseret. Disse foranstaltninger har væ- ret betingelsen for, at vi i det hele taget har kunnet løse byg- geopgaverne så hurtigt, som man ønskede, og for at vi har kunnet holde de — af mange grunde — høje byggepriser på et rimeligt niveau, ja sågar har kunnet bringe dem væsentligt ned. KOMMUNERNE OVERTAGER FLERE ARBEJDSOMRÅDER 1960’erne var også de lokale mestres blomstringsperiode. De ca. 300 mestre, der nu findes, klarer henved en trediedel af da- gens byggeri. De dygtigste af dem er ved at udvide deres rent tekniske formåen, så de også kan begynde at overtage de større og mere komplicerede opgaver, som de udsendte entreprenører hidtil har måttet udføre. 1960’ernes bygge- og anlægsvirksomhed var præget af, at såvel danske som grønlandske politikere ønskede, at det store behov, der var for nutidige boliger, skoler, sygehuse, børnehaver, industrianlæg, butik- ker, pakhuse, kajer, veje, vand, m.v., blev dækket hurtigst muligt, og der måttet et betydeligt kon- tingent af udsendt arbejdskraft til for at opgaven kunne løses. Det er mit indtryk, at de mest presserende behov nu er dække- de, og at 1970’ernes hovedopgave derfor bliver en noget anden in- den for det tekniske område. Kommunalbestyrelserne har læn- ge haft ønsker om en udvidet aktiv medvirken på det tekniske felt. Jeg tror, at en egentlig kom- munal teknisk forvaltning er i sigte. 1970’ernes kommuneinge- niører vil næppe nøjes med at overtage de kommunale opgaver, som GTO nu røgter. De vil nok URE URE URE HERREUR nr. 72, vandtæt, stødsik- kert, 17 stene. Et fint og stærkt ur, m. en pæn skive. I stål .. kr. 134,— Samme ur i gulddouble .. kr. 139,— Automatisk herreur, nr. 74, vand- tæt, stødsikkert, med dato. Stål el- ler gulddouble kasse .... kr. 188,— DAMEUR nr. 83, stødsikkert, 17 sten gulddouble, m. rem. Et smukt og tydeligt ur ...... kr. 142,— Samme ur med gulddoublelænke i murstensmønster ..... kr. 178,— URREPARATIONER Urreparationer godt og hurtigt, de bliver afsendt senest 1 uge efter modtagelsen. URMAGER SVEND BILDE Købmagergade 23, København K. Postnr. 1150 . Telefon (01) 1145 53 også komme til at overtage ar- bejdsområder, som i dag er stats- opgaver, som f. eks. vejvedlige- holdelse, terrænpleje, brandværn, distribuering af vand- og el, m. v. Med andre ord: Tekniske op- gaver, som i Danmark varetages af kommunerne. Endelig vil kom- muneingeniørerne kunne yde kommunalbestyrelserne den støt- te, som de har følt, de savnede ved vurderingen af byplaner, statens investeringsplaner, m. v. ØGET TILGANG AF LOKAL ARBEJDSKRAFT I de kommende år vil arbejds- kraftsituationen i følge de fore- liggende beregninger efterhånden ændre sig. Den hidtidige mangel på lokal arbejdskraft vil efter al sandsynlighed blive udlignet, og der vil endog nogle steder kom- me et overskud af lokal arbejds- kraft. I diskussionerne om be- skæftigelses- og erhvervsmulig- hederne har vi fra GTO’s side ofte peget på, at man ikke må overse de muligheder, der alle- rede foreligger inden for bygge- sektoren, og inden for det tek- niske område i det hele taget, hvor de mange udsendte hånd- værkere og arbejdsmænd vil kunne erstattes med grønlandsk arbejdskraft. En fortsat udvikling af den lo- kale mesterstand vil, sammen med en øget tilgang af lokal ar- bejdskraft, i løbet af en årrække kunne gøre byggeriet til et egent- ligt grønlandsk erhverv på linie med de hidtidige hovederhverv. Bliver den fravandring, som der i dag tales en hel del om, en nød- vendig realitet, vil en uddannel- se inden for bygge- og anlægs- sektoren samtidig gøre den ar- bejdskraft særdeles anvendelig overalt i Danmark. Vi er i GTO ved at forberede os på den for- ventede ændring i beskæftigelses- forholdene, og vi regner med, at det tekniske område skal opsuge en betydelig del af den tilgang, der kommer af lokal arbejdskraft. Vi er således ved at få gen- nemført ændringer i de udsendte entreprenørers betingelser, så det bliver lettere end hidtil for dem at anvende lokal arbejdskraft. Der lægges stor vægt på at få disse ændringer ført ud i livet dels fordi mange danske på dette felt kunne afløses af grønlændere, dels fordi de udsendte entrepre- nørers arbejdspladser ofte vil væ- re veldrevne og velorganiserede og dermed vil være gode oplæ- ringssteder. For de lokale mestres vedkommende overvejer vi at få gennemført sådanne ændringer af betingelserne, at det bliver mere attraktiv for mestrene at beskæf- tige lokal arbejdskraft. FLERE LÆREPLADSER Vi mener at kunne konstatere, at der kan være en tilbøjelighed til at benytte udsendt arbejds- kraft også i tilfælde, hvor an- Gunnar P. Rosendahl vendelig lokal arbejdskraft synes at kunne fremskaffes. Inden for GTO’s egne virksomheder er vi ved at vurdere den kommende arbejdskraftsituation. Formålet hermed er at få opstillet en plan for, hvorledes man i de enkelte virksomheder kan få den udsend- te arbejdskraft, der anvendes i dag, erstattet med lokalt ansatte. Undersøgelsen skal bl. a. benyt- tes ved opstillingen af planer, der kan sikre, at man i fornødent om- fang får igangsat uddannelse af den grønlandske arbejdskraft. Størsteparten af de forarbejdede bygningsdele, der indgår i bygge- riet, er hidtil blevet sendt op fra Danmark i færdig stand. Ganske enkelt, fordi denne løsning var den billigste. Det er nærliggende at tænke på at flytte en del af denne produktion op til fabrik- ker i Grønland. Selv om fremstillingen skulle blive noget dyrere, vil man her- ved få gode lærepladser for den lokale arbejdskraft, og får des- uden skabt lokal beskæftigelse. Skal alle disse bestræbelser på mere aktivt at inddrage den grøn- landske arbejdskraft i arbejdet lykkes, vil en ændret indstilling i mange tilfælde være nødven- dig. Således vil kravet om effek- tivitet og overholdelse af færdig- gørelsestidspunkter ikke altid kunne forliges med ønske om ind- føring og oplæring af utrænet ar- bejdskraft. Der >er imidlertid for mig næppe tvivl om, at man vil finde udstrakt forståelse for, at anlægs- og byggearbejder i så- danne tilfælde både kan blive af noget sløjere kvalitet, kan bli- ve dyrere og kan blive senere færdige, end det egenllig var øn- skeligt. X EL-RADIATOR Med det mindst mulige strømforbrug sørger Adax for ideel varmekom- fort. Den indbyggede termostat regulerer selv radiatoren - den tænder og slukker automatisk - garanterer den ønskede stuetemperatur, når huset er i brug og holder det tørt og frostfrit, medens De er borte. De kan også indkoble konstant grundvarme, der hindrer træk. ADAX kan kombineres med den populære week-end-styring. der sør- ger for. at Deres fritidshus er opvarmet, når De ankommer. Kontakt Deres el-installatør. __ __ __ RDRX termostaten tænder og slukker EL-RADIATOR automatisk radiatoren havemands f /. w ,« / r II # f /. e nr - c r o s as aage havemanns eftf., mosedalvej 11,2500 valby 12M - 12M STATIONCAR - 12 M VAN - 17 M - 17M STATIONCAR - 20 M - TRANSIT KASSEVOGN - TRANSIT LADVOGN - TRANSIT BUS -sa ESCORT - ESCORT STATIONCAR - ESCORT VAN - CORTINA - CORTINA STATIONCAR - SAMT FORDS STORE LASTVOGNSPROGRAM SCAfc I ADAM De får den bedste betjening og De får det største udvalg i person- vare- og lastvogne når De handler Ford med Scaniadam. Skriv efter brochuremateri- ale og priser, og De vi! få omgående svar. Referer ven- ligst til vor repræsentant Kurt Molge. Vi sælger gerne med 50% i udbetaling og restsum over 18 måneder. }CAhllADAM H. C. Andersens Boulevard 18 1 553 Kobenhavn V. Telegramadresse: Scaniadam 2

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.