Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 3

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 3
Om at omgås hjælpeånder KOMMENTAR AF NIELS HØJLUND Det er blevet mig fortalt, at de gamle eskimoer betragtede det som en meget upassende ting at påkalde hjælpeånder, hvis man ikke på forhånd havde gjort sig klart, hvad de skulle bruges til. Den formastelige, der unødigt påkaldte disse stærke kræfter, kunne komme ud for, at hjælpeånden forvandledes til et uhyre, der spredte rædsel og ødelæggelse omkring sig. Man kom til at tænke på denne gamle livsvisdom, da man hørte folketingets Grønlandsdebat fornylig. Normalt er folketingssalen ramme om debatter, hvor man ret hurtigt kan skære flosklerne fra og nå frem til de reelle interessekonflikter. De drejer sig om fordelingen af goderne i det danske samfund, og man behøver ikke at være professor i nationaløkonomi for at forstå, at når der skal gives til een gruppe må man nødvendigvis tage noget fra en anden. I Grønlandsanliggender forholder sagen sig ander- ledes. Her er der ikke nogen, der for alvor har pengepungen i klemme, og derfor kan man så let forenes i den de gode viljers politik, der har været ledetråd i alle folketingets grønlands- debatter gennem den sidste menneskealder. Derfor var det også så gribende at høre den nuværende og den forhenværende grøn- landsminister stå og klappe hinanden på skulderen, mens Knud Hertling fik sig et rap over fingrene, da man fik mistanke om, at han ville forstyrre den gode stemning. Grønland må ikke blive det man kalder „et politisk anliggende", ingen skal have mulighed for at betvivle de ædle hensigter bag dansk grønlands- politik. Og så sagde lille Knud straks be-be og blev optaget i det gode selskab igen. Man kunne uforstyrret fortsætte åndemaneriet. Uden for Christiansborgs mure opløftede AngmalortoK Olsen det store krigshyl mod danskerne, der er ved at „tvinge Grønland ud i selvmordet", og inden for fik ministeren mange gode råd om at tillægge sig lange øren, så han kunne høre „den grøn- landske stemme", der belærer os om vor forfejlede politik og kræver „grønlandsk medansvarlighed" og begrænsning af „dan- skernes dominans". Lige som ved en rigtig åndemaning var det som om det store hus fyldtes med et vældigt vejr, taget var ved at løfte sig under presset af de store mængder god vilje. Det lød vældig godt altsammen. Men som sagt skal man passe på det der med hjælpeånderne, hvis man ikke rigtig har gjort sig klart, hvad man vil bruge dem til. Hans Jørgen Lembourn, hvis politiske betydning i det konservative Folkeparti vist efter- hånden er reduceret til netop Grønlandsområdet, kunne hjerte- ligt forenes med Nikolaj Rosing om at kræve befolkningskoncen- trationen bremset. De taler den ældre generations sag i dette spørgsmål, hvilket selvfølgelig er udmærket om end næppe hen- sigten. De unges march mod byerne og uddannelsen kan de næppe bremse, og ønsker det sandsynligvis heller ikke. Alle deltagere i debatten kunne enes om det skammelige i den vok- sende danske dominans. Den slags lyder vældig besnærende og gør tilsyneladende stærkt indtryk på grønlændere i København. Men ingen kom ind på en nøjere specifikation af, hvilke grupper af danske det er, der er uønskede. Er det de udsendte sæson- håndværkere? I så fald må man gøre sig klart, at en væsentlig reduktion vil gå ud over bolig- og skoleprogrammer. Det er der næppe nogen der ønsker. Er det danske fiskere man tænker på? I så fald må man vel for det første svare, at de relativt få danske fiskere, der har arbejdet i længere tid heroppe, har væ- ret en god hjælp til uddannelse og inspiration for grønlandske fiskere. For det andet kan det vel ikke være urimeligt at gøre opmærksom på, at grønlændere der ønsker at komme i gang med fiskeriet, har verdens mest rundhåndede støtteordning via erhvervsstøtteloven. Ingen forhindringer nogen i at gå i gang. Men måske tænkte man slet ikke så meget på „de udsendte" som netop på de danske, der er blevet „lokale". Der er vel grund til uro i forbindelse med den stigende danske indvandring, men det bør bemærkes, at arbejdsløsheden i vintersæsonen ofte ram- mer dem lige så hårdt som den rammer grønlænderne. Den har altså ikke nødvendigvis noget med det dansk-grønlandske for- hold at gøre, derimod måske en hel del med den almindelige erhvervssituation, og hvad det angår nøjedes man med at på- kalde den hjælpeånd, der hedder „nye erhvervsmuligheder" — og det har man jo ligesom hørt før uden af den grund at se epokegørende resultater. Hvis man sigter til danske mestre og butiksindehavere, er misundelsen vel fuldt ud forståelig, men ikke desto mindre er det vel et spørgsmål, om man skal skyde på næsten det eneste danske befolkningslag, der ikke er turister i landet, som ofte er grønlandsk gift og som trods alt er med til at skabe en del af de så hårdt savnede arbejdspladser. Man kunne stort set enes om at være forargede på grønlænder- nes vegne, men ingen pegede på det langt mere kontante pro- blem, hvordan man overhovedet kan forestille sig en øget grøn- landsk selvstændighed, så længe man uforandret opererer med en overflytning af 600-700 mio kroner om året til grønlandske anliggender. Helt præcist: Hvorfor var den ingen, som stillede spørgsmålstegn ved visdommen i at udbygge Godthåb til en storstad på 30.000 indbyggere gennem projekt Maleneland? Den investering vil med 100 ®/o sikkerhed fremkalde en „dansk do- minans", der siger sparto til det meste af, hvad man kender i dag, simpelthen fordi projektet i hele sin størrelsesorden og tek- niske kompleksitet er et avanceret dansk projekt, som ingen grønlænder får nogensomhelt væsentlig indflydelse på uanset hvor mange pressionsgrupper man danner nede i København. Og på den anden side: hvis man standser „projekt Maleneland", er der mange blomstrende danske virksomheder i Godthåb, der kommer til at gå nedenom og hjem og så løser problemet med „dansk dominans" sig næsten af sig selv. Eller hvorfor var der ingen der spurgte, om ministeren agtede at se tiden an og standse planerne om en udbygning af de fabrikker i åbentvandsområdet, der i øjeblikket kører med mindre end halv kapacitettsudnyttel- se. De 100 mio kroner til fabriksudvidelser i de næste fem år vil ligefrem skrige efter dansk dominans bare til anlægsarbej- det, og når de fordoblede fabrikker først ligger der, skal der jo på en eller anden måde fyldes fisk i dem. Danske og udenlandske trawlere vil blive indforskrevet, og så får grønlandske fiskere endnu engang lejlighed til at tænke: det er såmænd lige meget om vi fisker noget eller ej. Tingene kører uden vor hjælp. Der kunne måske nævnes endnu flere exempler, men det havde været fuldt tilstrækkeligt om en eller anden havde taget fat på disse ganske konkrete spørgsmål i stedet for forargelsens væv. Man kan ikke køre videre med en enorm investeringsplan, som skal sikre alle grønlændere arbejde i Grønland til lønninger, der giver dansk levefod, og samtidig forvente en øget grønlandsk dominans i samfundet. Vil man ikke rokke ved de ærgerrige fremtidsmål, må man finde sig i de barske nutidsrealiteter. Det er ikke danskerne, der dominerer i Grønland, det er de danske skatteyderes penge, og så længe ingen gør mine til at ville lukke for den guldhane, forbliver virkeligheden den samme, uanset hvor mange af fortidens hjælpeånder man påkalder. De er des- værre magtesløse over for nutidens problemer. Niels Højlund. inungortartut ikileriarujugssuartut 1966-ime Kalåtdlit-nunåne inu- ngortut amerdlanerpåuput. nalu- naerssut landshøvdingeitarfingmit nagsiuneicarsimassoK nåpertor- dlugo 1969-ime inuit 3—4-nik ukiugdlit amerdlanerssåuput. 1966-ime inungortut 1202-uput. ukiume tugdlerme inungortut 100- 'k ikileriarérput. 1968-ime ikili- ut 1012-inut, 1969-imilo inungor- tut 830-ulnarput, tåssa 1959-ip ki- ngoma inungortut ikingnerssait taimane inungortut 807-iugamik. nalunaerssutip taimatut misig- ssuatårnerane amigautaussoK tå- ssauvoK, 16-inik ukioKalemigssar- tik sujoncutdlugo tOKussut nalu- naerssume ilånguneicarsimånging- mata. kisiåne kisitsisinut ilångu- neKarsimagaluarunigdlunit avdlå- ngutaungårnaviångitdlat. nalunaerssume kisitsisit iking- nerpårtaussut pisoKaunerssåuput., tåssa 1954-ime, ukiume tåssane inungorsimassut 1969-ime inussut 508-uput. 1954-ip kingorna inu- ngortartut amerdliartuårsimåput 1966-ime mardloriautertik sivner - dlugo amerdlåssuseKalerdlutik, tamatumalo kingorna sukaneru- ssumik ikiliartorsimåput. 1969- imile 930-ngorsimavdlutik. inungortartut ingerdlausiåne avdlångumut tåssunga plssutau- sorineKardluinarput KivnikåK Ka- låtdlit-nunåne kalåtdlit danskit- dlo arnartåinit akuerineKariartu- årsimassoK. inungortartut amerdlåssusiat måna tikitdlugo inuit amerdleria- pilornerånut pissutaussutut taine- KartarsimavoK. ukiune måkunane inungortartut ikileriarnerujug- ssuat akerdlianit angneruvordlu- nit. tamåna inuiaKatigit aningau- ssarsiorneratigut, inoKatigingner- mut tungassutigut KanoK kingu- neKåsanersoK påsisimassaKardlu- artut kisimik oKautigisinauvåt, kisiåne nalunångitdluinarpoK ingerdlauseK nutåK kinguneicar- tugssaussoK Kalåtdlit-nunåne u- kioKatigikutåt amerdlaKatigissu- siata naligingnerulerneranik. tåssame nalunaerssume oKauti- gineKarpoK Kalåtdlit-nunåne inuit 0-mit 16-inut ukiugdlit 14.974- iussut imalunit Kalåtdlit-nunåta inuisa tamarmiussut agfangajait. pissutsit taima exungatigissut si- Tarssuarme kitdlerme inungne su- juarsarsimassune misiligtagaKar- fiungitdlat. ajornartorsiutit Ka- låtdlit-nunåne pissutsinut taima ltunut tungassut amerdlaicaut. mérårKanut paorKingnigtarfit, børnehavit, atuarfit, timerssortar- fit åma sungivfingme iluaxuser- sutigssat avdlat, igdlut, sulivfig- ssat, iliniartitauneK, pissutsit ta- måko tamarmik amerdlanerpag- ssuitdlo tungåssuteKardluinarput Kalåtdlit-nunåne mérarpagssuar- nut inusugtorpagssuarnutdlo. kisiåne KivnikåK pitsauneru- ssup tungånut pissutsinik avdlå- ngortitsissugssauvoK, tåssa inuia- Katigit aningaussarsiornikut ilua- Kutigssåt pineKarpat. suniutit su- jugdlit nalunaerneKarérsimåput. isumaKarnardluinarpordlo inger- dlauseK taimatut nanginarneKa- rumårtoK. -den. KØB DERES NY FORD Mekaniker søger arbejde i Grønland. Er vanit til at reparere alt, også entreprenørmateriel. Har været 3 år i Grønland. Billet-mrk. 7097, Grønlandsposten, Godthåb. HOS }caKiiadam ALTID 300 NYE BILER PA LAGER Forening af formænd De grønlandske underformænd og formænd på rejefabrikken i Chri- stianshåb har planer om at starte en forening af lokale underfor- mænd og formænd, der er ansat ved statens fabrikker i Grønland. Initiativtagerne har sendt en skri- velse til samtlige produktionsste- der på Vestkysten og har fået til- sagn om støtte fra Jakobshavn, OmånaK og Sydprøven. Såfremt der bliver god tilslutning forven- ter man at kunne starte den på- tænkte forening i begyndelsen af 1971. De grønlandske underformænd og formænd er utilfredse med de- res lønninger og ansættelsesfor- hold. Formand Peter Dalager, rejefabrikken Christianshåb for- tæller, at der er stor lønforskel på lokale og udsendte formænd. En lokalt ansat må først arbejde i meget lang tid som underformand inden han rykkes op som for- mand. Men det sker, at udsendte arbejdsmænd bliver ansat som formænd uden videre. De bliver sat ind i deres nye fagområde af grønlandske underformænd med lang erfaring i fabriksarbejdet. En grønlandsk underformand får kun halvdelen af, hvad en dansk formand tjener for det samme timeantal og for det samme ar- bejde. Derfor vil man nu starte en forening med det formål at få en repræsentant ind ved lønforhand- lingerne. Den påtænkte forening vil ligeledes gøre KGH opmærk- som på ved ansættelse at tage hensyn til kvalificerede grøn- lændere frem for danske arbejds- mænd, der ikke forstår grøn- landsk. REGARD pOt Danmarktme tunineicarner- pårtåt nårtunlgssamut nåpautipi- lungnutdlo igdlersutauvoK. pOt silarssuaime pitsaunerpåt så- nerpåtdlo. USA-me sanåt. | REGARD 1 I Danmarks mest solgte mærke. ■ Verdens bedste og tyndeste ■ hygiejne-gummi fremstillet 1 ■ I USA. I — Beskytter mod svangerskab og | sygdomme. , De får den bedste betjening og De får det største udvalg i person- vare- og lastvogne når De handler Ford med Scaniadam. Skriv efter brochuremateri- ale og priser, og De vil få omgående svar. Referer ven- ligst til vor repræsentant Kurt Molge. Vi sælger gerne med 50 % i udbetaling og restsum over 18 måneder. jC Ak I ADAM H. C. Andersens Boulevard 18 1553 København V - Telex 6363 Telegramadresse: Scaniadam 3

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.