Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 9

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 9
»Hotel Godthåb« hoteliutilik Knud Rasmussen pilerssåruteicartoK Nungme nu- tåmik hoteliliornigssamik. Rasmussenip hoteligsså Ilulissani- toK ukiamut atulisassoK nunavtinut takomariartalernigssaK isumagalugo Kanigtukut angnertu- mik KaericussineKarpoK Globetrotterhotelime Kastrupime, savssarne- Kardlutik kalåtdlit nerissagssauta.it åssigingitsut. taimatut årmgssussi- neKarpoK KGH-p, SAS-ip Arctic Hotel Corporationivdlo suleKatiging- neranut atatitdlugo. kalåtdlit nerissagssautaisa suliarineKameråne pi- ssortauvoK Nungme hoteliutilik Knud Rasmussen, tåuna kalåtdlit ne- rissagssautåinik 2 tonsingajangnik nagsitsisinmvoK auigssinit I lulis sat angmagssåinut tamaisa ilangerdlugit. hoteliutilik Knud Rasmussen ma- na suleKateKalerpoK Arctic Hotel Corporationimik. Nungme hotelip atortarniarpai taineicartup takor- narianut ugsagsårutai takornaria- nutdlo bilitinut nioncuteKartarfik téussuma Københavnime agdlag- fingmine ingerdlåsså. pitsångorsainenartoK hoteliutigdlip Knud Rasmussenip Arctic Hotel Corporationivdlo su- leKatigingnerat måna angnertu- sisiniarneKarpoK. manåkut ataut- simissutigineKarpoK Nungme nu- tåmik hoteliliornigssaK pisoruap taortigssånik. Knud Rasmussenip Arctic Hotel Corporation suleua- tiserisimavå hoteliliornigssap tu- ngåtigut. ilimagissatut pissoKd- sagpat Rasmussenip nautsorssuti- gå hoteliliagssaK åipågo sanane- KalerumårtoK. mardlungordlugo sananeKasaoK, sujugdleK 25-nik mardlutarissanik ineudsavdlune ilorrisimåmigssaK isumagalugo tamanik pisatsersugaussumik. tåuna inisangatinetcarpoK 1972- ime. hoteligssaK sananeKåsaoK bilit uningassarfiåne mana hoteliussup saniane. pisonaK manåkutut ingerdlåneKaratdlåsaoK nutåp a- tordlualernigssåta tungånut, tau- va isaterneKåsaoK inigigalualo igdloKarfingme pilerssårut malig- dlugo bilinut uningassarfmgor- tugssauvoK. åmåtaordle Kanigtukut Nung- me hotele angnertumik iluarsåu- neKarsimavoK. init ardlagdlit ho- teline inivigsut åntigssuneKarput sinigfilerdlugit ingmikutdlo uv- fartarfilerdlugit. månamut nu- navtlne hotelime sinigfit Kulerit kisimik atugausimagaluarput, Nungmile hotelime init ilait ma- na Kuleriungitsunik sanilering- nigdle sinigfeKalerput nunane av- dlane hotelinisut. igavfik ama sa- narKingneKarpoK, taimalo periar- figssaKarnerulerdlune hotelip ne- riniartarfisa pitsaunerussumik isumagineKarnigssånut. hotelime tamarme imermik suputitagka- nik perusuersarfeKalerpoK. Nung- me hotele uvdlumikut 58-inik ineKarpoK. neriniartarfé mardlu- put katitdlutik 150-inut inigssag- dlit. takornariagssanut Knud Rasmussenip hoteliutigsså IlulissanitoK mana sananeKandli- saoK. tåuna taiguteKåsaoK „Hotel kigssaviarssuk KaKortoK". nunav- tine takornarianut hotelit sujug- dlersarisavåt inisangatineKarpor- dlo augustime. sananera unigti- neKarsimagaluarpoK aningaussa- lerniarnera ajornakusoruteKame- ra pissutigalugo. månale Knud Rasmussen nålagauvfingmit ku- larnavérKusivfigineKarsimavoK hoteliliardlo autdlartineKandsaoK atortugssat umiarssuåkut sujug- dlikut tikeriarpata. igdlo atortug- ssanit inerigkanik sanaussugssau- vok sukasumik katitemeKarsi- naussunik. igdlo agdlineKartar- tugssångordlugo sanåusaoK. su- liagssartå sujugdleK 26-nik mar- dlutarissanik ineKåsaoK, pårdliu- ssarssuaKardlune, igavfeKardlune sutorniartarfeKardlunilo 150-inut inigssalingmik. inai nutåne tama- En nyskabelse inden for hotelområdet i Grønland: et separat bad med kar. nunavtlne hoteline takornartaussoK: uvfarfik inimut atassoK ikissarfilik. nutaK låne hotelisut årKigssuneKåsåput pitsauvigsusavdlutik. tamarmik ingmikut uvfarfeKåsåput ikissar- filingnik, assagtarfeKardlutik pe- rusuersarfeKardlutigdlo. sinigfé 2 meterisut takitigisåput 1 meteri- sutdlo siligtigalutik. åmåtaordle init mardlungnik igsiavigssuaKå- såput, agdlagfeKardlutik igsiave- Kardlutik sinigfitdlo nerrivingua- Kardlutik. nance tamarmik nater- ssuarnik Kagdligåusåput. inertugssame sujugdlerme init tamarmik mardlutariåusåput. sa- någssane kingugdleme åma atau- siutarissat erKarsautigineKåsåput. hoteligssaK titartameKarsimavoK igdlugssanik titartaissartunit K. Karlssonimit åma O. Christensen- imit Sæbymingånérsunit. igdlo akeKåsaoK 3,5 mili. kr-nik, imig- ssamut imermutdlo igitagssamut avKuteKåsaoK ingnåtdlagissamig- dlo kiagsagåusavdlune. Knud Rasmussenip ilimagingilå ukioK måna takornariaKangåmig- sså, tåssagoK takomariartitsinig- ssaK årKigssutisavdlugo måna ki- ngusigpatdlålerérmat. åipågumut- dle neriugå takornariat tåkussu- lernigssåt. sulissut iliniartinerat 1963-ime februarime taimane Nungme gæstehjeme tigugamiug- dle Knud Rasmussenip soKutigi- lerpå hoteline neriniartarfingnilo sulissugssanik kalåtdlinik iliniar- titsinigssaK. månamut hotelimine kalåtdlit angnertumik sulissorisi- mavai, Nungmile hotele akuerine- KångisåinarsimavoK iliniartitsi- vigssatut. tamåna pivdlugo Knud Rasmussen OKarpoK: — månamut agsut ajussårutigi- simavarå iliniartitsinigssamik ki- nuteKartaraluarnera itigartine- Kartarsimangmat. ukiut sisamat ingerdlaneråne lærlingeudvalge KinuteKarfigissarsimagaluarpara Nungme hotele akuerineKarKuv- dlugo hotelime, neriniartarfingme agdlagfingmilo sulissugssanik ili- niartitsivigssatut. månamutdle iti- gartitsissoKartarsimavoK OKarto- Kartardlune nåmagtumik iliniar- titsisinéungitsugut, nauk igav- fingme taimatutdlo hotelip neri- niartarfiuvdlo sujulerssomeKar- nerane pikorigsarsimassunik ator- fingmutdlo iliniarsimassunik suli- ssoKaraluartugut. taimaingmat neriutigissariaKarpoK åssigingit- sut OKauserineKarsimassut åma sulinermut ikiuissarnermutdlo di- rektørip Alfred Damip tungånit, månamut angussaussunit ilua- mérnerussumik tungaveKarumår- tut. — kalåtdlinik hoteline sulissug- ssanik iliniartitsinigssaK pivdlugo KanoK sujunersuteKarumavit? — sujornatigut ilåtigut åma A/G-me sujunersuteKarsimavu- nga Kangerdlugssuarme hotelip atomeKarnigssånik hoteline suli- ssugssanut iliniartitsivigtut. suju- nersuteKarsimavunga Kåumatit pingasut sivisutigissumik hoteline sutomiartarfingnilo sulinermut tungatitdlugo pingåmerussutigut påsissutigssamik kursuseKartitsi- nigssamik pingasungordlugo avig- dlugo: 1) igavfingme suliagssanik kursuseKameK, 2) savssainermik pisatsersuinermigdlo kursuseKar- neK, 3) hotelip sågfigingnigtarfia- ne agdlagfianilo sulinermik kur- suseKarneK. taimailiomigssaK pi- lertortumik isumagineKarsinauga- luarpoK Kangerdlugssuarme, Nungme fagskolertåp atuartitsi- vine imalunit Ilulissane, tåssane hoteligssaK ukiunerane atome- Karsinaugaluardlune sujunerta- mut taimåitumut. sorunalume uvagut ikiukumavugut taimatut kursuseKartitsinigssamut, isuma- Karavtame iliniartitsisavdluta nå- magtumik påsisimassaKartugut. — KaKugo ilimanarpa Kalåtdlit- nunånut takornariat tikiussortua- lernigssåt? — nåmagtunik åndgssutdluag- kanigdlo hoteleKalerpat igdloKar- fingne amerdlaneme, angatdlåssi- nerdlo ima åndngneKarpat pissa- riaKångikaluamik sivisumigdlo u- tarKissamerit ikililerneKardlutik. KularnångilaK ukiut mardlugsuit Kångiugpata taimailersinåusaoK. taimaingmat pissariaKardluinar- poK månangåK iliniartitsilernig- ssaK kalåtdlit inusugtåinik, er- KaimassariaKarmåme sulissugssa- nik pikorigsarsimassunik iliniar- titsineK sivisunerussartoK tingmi- ssartunut mitarfiliornermit. T* Julut. Det er kunst at bygge... Som vad andra kunstartar laggar man inden for arkitekturen naturlig- vis stor vsegt pi det »statiske — Men lige si naturligt mi arkitekten tage hensyn til de funktionelle og praktiske kvaliteter. Og selv om det fardige byggeri betragtes og kriti- seres som en helhed, mi materialer og byggemetoder altid udvalges med sterste omhu. — Blandt andet der- for vinder PHØNIX TAGDÆK- NINGER stadig sterre indpas i det moderne byggeri. Sivel pi tegne- stuer som pi byggepladser har man indset, at der — alt taget i betragt- ning — er mange arkitektonisk rig- tige muligheder med PHØNIX TAG- DÆKNINGER. Det afbildede byggeri er LOUISIANA i Humlebak. 9

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.