Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 19

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 19
 danskit maleruarKussait åma nunavtine atulersarianarput folketingsmand Knud Hertlingip Kalåtdlit-nunåne igdlonar- fingne sikuneK ajortune inuit eKitertineKarnerata angnertu- sarneKarnera akerdliuvfigigå. — nerifitigissarianarpoK Ka- låtdlit-nunane igdluliortiterfingne nåkutigdlingincKarnanilo sumiginaineKarsimångitsoK. isumanainarpunga taimåitoKar- nigsså årdlerinautilerujugssussoK, taima OKarpoK — nalerKutusångilaK Kalåtdlit- nunane ajunfirnerssuit kingugdlit mardluk — Nungme Kaertomer- ssuaK åma Angmagssalingme a- norerssuarnerane ajoKusinerit — ingmingnut sanigdliutisavdlugit erssiutautisavdlugitdlo nålagauv- fiup ayangnarpasigsuane igdluli- ortiternerme sumiginainermut pitsåungitsuliornermutdlo, taima OKarpoK folketingime ilaussortaK Knud Hertling, Kalåtdlit-nunane folketingimut ilaussortaussut åi- påt. — tamånale tåssauvoK pisima- ssut erKumitsorujugssuit nalaut- sornerat tamarmik ingmikut i- nungnut tamanut misigissaKau- taussorujugssuit, Knud Hertlingip OKautsine taima ilavai. igdluliortiternermut tunga- ssutigut inatsisiliorneK Ka- låtdlit-nunane amigautaussoK — danskit igdluliortiternerme maleruagagssait Kalåtdlit-nunane atortungitdlat. — tamåna pissusigssatigut er- KortugunaraluarpoK igdluliorti- ternerme inatsisit Kalåtdlit-nu- nåta amigautigingmagit. sordlo assersutigalugo Nungme etagehusinik igdluliortiternerme moderneussume pilerssårusior- nerme, Kaertornerssuarmik erKU- gaussume, sianiginiarneKarsimå- put igdluliornerme maleruagag- ssat isumangnaitdlisainigssardlo pivdlugo aulajangersagkat sapi- ngisamik angnertussusilingmik. aulajangersagkat maleruarKU- ssatdlo Kalåtdlit-nunane igdluli- ortiternerne tamane maleruarne- Kartarnersut aperimtauvOK avdla. politikerit nåkutigdlisinaunerat tåssunga kigdleKartarpoK, nåku- tigdlissutdlo tatiginagagssaråvut. GTO-p direktøria, Gunnar P. Rosendahl, måna perKussisima- vok misigssuineKarKuvdlugo. — danskit igdluliortarnerme i- natsisåta Kalåtdlit-nunane ator- tineKalernigsså pissariaKarpa? — taimane nålagauvfik kisime Kalåtdlit-nunane igdluliortiter- nermik suliagssaKaratdlarmat ig- dluliortiterneK pivdlugo inatsisi- liornigssaK mingnerussumik pi- ssariaKarsimagaluarpoK. uvdlumi- kutdle nåmagsiniagagssat ang- nertunerujartuinartut entrepre- nørinut privatiussunut Kavdlunå- nut kalåtdlinutdlo suliagssångor- tineKartalerput, tamatumanilo a- migautauvoK Kalåtdlit-nunane igdluliortiternerme inatsit male- ruarKussanik pencussutinigdlo i- laKartOK, tamatumunalo akissug- ssåussuserujugssuaK entreprenø- rinut tugtineKartarpoic. taimåitumik Kalåtdlit-nunane igdluliortiternerme inatsisilior- nigssaa pissariaKaleralugtuinar- POk. tamatumungalo tungassuti- gut inatsisiliornigssaK tuaviune- KartariaKalerunarpoK. inatsisip Kalåtdlit-nunanut atortugssap kukussumik aningaussalissutig- ssarpagssuit pitsailisinåusagunar- pai. — Kalåtdlit-nunane igdluliorti- ternerme sumigmaineK pingitsor- tineKarsinauva? — neriutigissariaKarpoK Kalåt- dlit-nunåne igdluliortiterfingne nåkutigdlingineK sumiginainerdlo pingitsortitausinaussut. isumaKåi- narpungale taimåitoKarnigsså år- dlerinautilerujugssussoK. Kalåtdlit-nunane igdluliortiter- neK ingerdlåneKarpoK Danmarki- me atugagssarititaussunit avdlau- neruvdluinartunik atugagssaaar- dlune. igdluliorfigssap nalå sivi- kitsuinauvoK, najugkane amer- dlanerne ukiut Kåumataisa 12- iussut ilåine 3-ginarne ingerdlå- neKarsinauvoK. tamatumunga pe- Katigititdlugo pilerssårusiat ang- nertut atortineKartugssåuput. en- treprenørit tamarmik suliagssar- pagssuarne tamåkunane ulåputig- ssaKartorujugssuput. Angmagssalingme ajutor- nerssuaK sualugunenartoK Angmagssalingme anorerssuarne- rane ajutornerssuarmut atatit- dlugo OKautigineKarsimavoK ig- dluliat pisoKaunerit nutåliani- ngarnit sanavdluagaunerussut. nalautsornerugunarpoK Ang- magssagdlip ilå nutåliaunerussu- nik igdluliorfigisimassoK eraor- neKarnerpaungmat. igdlut åssi- giåt ilait agsut ajoKuserneKarsi- måput, kisiåne avdlat, sårdlo ra- diup KåKånitut piterarnerssua å- tatdluarsimavdlugo. teknikerit erssencigsumik er- sserKigsarsimavåt Angmagssa- lingme igdluliortiterneK ingmikut isumangnaitdlisarneKarsimassoK, tåssa anorerssuarssuit tåssångåi- nartut sermerssuarmit pissut år- dlerinarnerujugssuat ilisimaga- miko. februarime igdlOKarfing- miut misigåt silardlugssuaa suju- mut ilimagineKarlngitsumik ang- nertussusilik. sumiginaisimaner- mik OKalusavdlune tungavigssa- KångilaK. Angmagssalingme aseruinerit sualugutdlugit erKartorneKarsi- måput, inuitdlo ingassagtajårtu- mik påsissaKartineKarsimavdlu- tik. OKautigineKarsimavoK igdlo- Karfiup agfå aseruvigsimassoK. misigssuinerme kingugdlerme a- joKusigkanigdlo nalunaerssuiner- me påsinarsivoK igdloKarfingme igdlut 5 åma 10®/o akornåne ajo- Kuserdluinarsimassut. igdlut av- dlat angnerussumik mingnerussu- migdlo ajoKusigausimåput. — danskit OKartugssautitåinit igdloKarfik sumiginarneKarpa? — taima OKarneK ajornaKaoK. aserugkat angnertoKaut, ajoKusi- neritdlo iluarsiniardlugit igdlo- Karfiup sulissartut atorfigssaKar- tipai. nunaKarfingme igdlulior- nermut atortugssat amerdlaKaut. nangminérdlunga angmagssa- lingmukarnigssara isumaliutigiga- luarpara, taimaititdlugule — pi- ssutigalugo tamatumuna imaKa sulissartut angalanigssånut igdlo- Karfingmilo ineKarniarnigssanut akornutauginarsinaugama. departementschef Erik Hessel- bjerg åma vicedirektør Hans 01- gaard GTO-mit pissoK kingorna Angmagssalingmut piput. tautfa- lo pissutsit erKigsisimanarneru- ssut atutitdlugit migssiliorsinau- vait akuerssissutigssat sut ator- figssaKarlineKartut. inuit ikilisineKartariaKartut — anorerssuarneratigut ajutor- nerssuaK Angmagssagdlip atåi- narnigssånut nagsataKåsava? — uvdlumikut Angmagssagdlip inugissaitut amerdlatigissunut i- nussutigssarsiorfiussugssat naler- Kiitut amigautåuput. ilåtigut inuit ikilisineKarnigssåt pissariaKåsaoK, oaartugssautitatdlo inusugtut kå- magtorumavait Tunumit nung- niarKuvdlugit igdloKarfiup ava- tåne iliniartitautiniardlugit. kukunerusaoK inuit ilait Kitåta sineriåne igdlOKarfingnut sikuneK ajortunitunut nugtertisavdlugit. tåssame tunumiut kitåmiutdlo å- ssigingitsorujugssuput, mingneru- ngitsumik OKautsimikut, åmalo igdloKarfingme sordlo Nungme i- nuiaKatigingnut tunumiut naler- Kutungorsarniarunik agsorssuaK ajornartorsiuteKartugssåuput. igdlOKarfit sikuneK ajortumi- tut — Nup saniatigut Sisimiut, ManitsoK åma Påmiut — ajomar- torsiuteKaréKaut nåmagtunik ig- dlugssarsioraluardlugit kalåtdlit sinerissame nunaKarfingnit miki- ssunit norKuvdlugit kajumigsår- neKartartut. kisa åma aumarssu- arsiorfingme K’utdligssanit inu- ssutigssarsiorfigssailatsinartumit nugtertugssat åma igdloKartinia- gagssåuput. — Tunume inussutigssarsiorfi- usinaussut KanoK ipat? — Angmagssalingmit Tunup i- lainut avdlanut inungnik nugtit- sinigssaK ajornésaoK. Kungmiune inuit månåkornit amerdlaneruler- sinåungitdlat, Kap Dan-imilo i- nuit amerdlavatdlårérput. Scores- bysundip pilersineKarnerane Ej- nar Mikkelsenip nugtertitsinera- tut angnertutigissumik nugtertit- sinigssaK åma ajornåsaoK. kisiåne ukiune kingugdlerne pi- ngasune misilineK iluagtitarsima- vok. piniartut kigsauteKartut pi- niariartarfingne atortorigsårute- Kångitsune ukissarsimåput na- jugkamingne nakorsaKaratik nå- lagiarfigssaKaratigdlo. nangming- nérdlutik piniariartarfingnik ig- dloKarfingme inunermingarnit i- lordlikut misigissutsimingnut na- lerKunerussumik. gas avdlanit navianarnerungilaK — Nungme ikussugkat gas-imut atortut navianarsimanerdlutik? — gas-imut atortorissat malig- tarissagssat maligdlugit ikussor- neKarsimagunik Kaertornigssa- mut ulorianauteKångitdlat. Nung- me ajunårneK avautigalugo ug- pernarsautigssarsisimavugut iku- ssugkat ajoKuteKarpata navianar- toKartartoK. Nungme etagehusili- ane gas-imik atortOKarnigssaK aulajangiuneKarmat elektricite- tip nåmagtup pigssarsiariniarne- ra ajornakusorsimavoK. ingnåt- dlagissiorfiup pisoraap taima ag- tigissumik nåmagsiniagagssaKa- lerneK saperpå, akikinerussug- ssamigdlo isumaliornikut gas-ip kiagsautitut atorneKarnigsså au- lajangiuneKarsimavoK. tamatuma kingorna pissutsit avdlångorsimå- put. ingnåtdlagissiorfik avdla Nungme suliarineKarsimavoK, nå- magsisinaussatdlo angnerulersi- måput. taamtumunga peKatigitit- dlugo ingerdlautsip nagsatarisi- mavå elektricitet atordlugo kiag- sainerup akikinerulernera. Kalåtdlit-nunånut ministerip A. C. Normann-ip aulajanginera entortuvoK gas-ilersuinerit tai- maititikamigit elektricitetilo ator- neKalersitdlugo. inipalåKarfiliorneKångilaK — Kalåtdlit-nunåne igdloKarfing- ne etagehusiliortarneK sujunigssa- me inipalåKarfiulisava? — igdlorssuarne nutåliane inig- ssiat mingnerussut amerdlasut pissariaKarsimåput ilaKutarit i- nigssaaångitsut Kangatsivfigssar- siniardlugit. ukiut pingasut matuma sujor- natigut Kalåtdlit-nunåne igdlulia- ne nutåne init avguaKatigigsit- dlugit 52 kvadratmeterinik angi- ssuseKarput. tamatuma kingorna angnerulersimåput 65 kvadrat- meterinut. sanigdliutdlugo Dan- markime avguaKatigigsitdlugit a- ngissuserissaK 75 kvadratmeteriu- VOK. kalåtdlit ilaKutarit inoKutigit Danmarkime inoKutigingnit a- merdlanerussarput, kisiåne mig- ssingersusiat takutipåt ukiune aggersune inoKutigit ikingneru- ssalerumårtut, tåssa inungortar- tut ikingnerulersimangmata. tai- måitumik ingerdlautsip tamatuma nagsatarissugssauvå inuit atausi- åkåt angnerussumik inigssaKa- lernerat. igdloKarfingne sikuneK ajortu- ne, Sisimiune, Manitsume, Nung- me Påmiunilo månåkutut sukati- gissumik ingerdlåniartariaKångi- laK. inuit amerdlåssusigssånik migssingersutit åma avdlatut issi- koKalersimåsagunarput ukiune tatdlimane pilerssårusiat 1971/72- imit autdlarnertugssat Kimerdlu- leruvtigik. inuit igdloKarfingne angisune najugaKarérsut soruname igdlo- Kartugssåuput, kisiåne inungnik eKitertitsiniarneK taima såkortu- tigissumik kajumigsårutaussaria- KångilaK. amerdlasut Nungmut nungnigssamut ussernartorsior- tarput inugtusiartorpatdlårnine pivdlugo ajornartorsiuteKarérsu- mut. KularnauteKångilaK inuit amer- dlanerssaisa igdlOKarfit najuga- torKatik najuinarusungnerugalu- arait iluamérsunik najugkaming- ne igdlugssarsisinaugaluarunik, taima naggasivoK Knud Hert- ling. Chokolade med original spiritus sukuiate imigagssarKing- mik imalik POKALER med ægte PUNCH eller COGNAC Reichardt Pokalit Punch-ivingnik Cognacivingnigdlo imagdlil JOLLY sikututdls nigdlertigitcoK — imeruernartoK iskold der slukker 19

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.