Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 25.09.1970, Blaðsíða 7

Atuagagdliutit - 25.09.1970, Blaðsíða 7
aningaussanik akuerssissartut uvdlune 16-ine tikerårnerat: — sujuarsainerme kalåtdlit aningaussaléKataussariaKarput aningaussanik nålagauvfiup atortitagssainik akuerssissartut nunavta kimut sineriåne tamarme najugarineKartut ardlag- dlit takugait, Avanerssuarmit Nanortalik tikitdlugo uvdlut 16-it angalanermingne — tamane sujuariamerit angnerto- Kissut påsineKartut, kulturimutdle tungassutigut sujuariar- neKarsimångitsoK — oKausenartmeKartartut ilåt isumaKar- toK radio, åssinik sarssuatitaniik autdlakåtitsivit atuagkanig- dlo atorniartarfit angnerussumik iluanutiginiartariaKartut agdl., åssil.: Hans Janussen aningaussanik nålagauvfiup atortitagssainik akuerssissartut inatsissar- tut ilaussortait ungasingitsukut uvdlune 16-ine nunav tine tikerårput. ilaussortat tamåkeratik nunavtiniput, pingasut angalaKatausinåu- ngingmata. angalanek issornartorsiorneicarpoK sordlo nunavtine si- nerssortautit pitsaunerssåt angatdlatigineKarmat. issornartorsiuineK pivdlugo ingmikut Kinigkat sujuligtaissuat oxarpoK sulitigalutik anga- lavdlutik. tamåna pissutigalugo atorfigdlit påsisimassaicardluartut, nunavtinut lungassunik sulianartut, ardlagdlit atautsikordlutik anga- lanermingne ilitsersuissigait. igdloKarfit, nunanarfit asimioKarfitdlo ardlagdlit Avanerssuarmit Nanortalik tikitdlugo orningneKarput, si- neriarujugssuaK uvdlut taima ikigtigissut ingerdlaneråne angatdlavi- ginexardlune, nunavtine inutigssarsiutit dssigingitsut tamarmik timi- tarsinexardlutik. Angmagssalik ama tikinexartugssaugaluarpoK, tai- maitinarneKarpordle taimailiornermut pissutaunerpauvdlune uvdlut unuatdlo mardluk ornitagssame nalunaerxutap akunerine tatdlimåi- narne uninganigssau. angalaxataussutaoK tusarpåt piterarnerane ase- ruanexartut iluarsarneKarérsut. angalanertik naggatåralugtuar- dlugo sujuligtaissuat Kresten Damsgaard Atuagagdliutine sule- Kataussumut ima OKarpoK: — aningaussanik nålagauvfiup atortitagssainik akuerssissartut akornutigssaKångikångamik inat- sissartut sivnerdlugit ukiut tat- dlimat Kångiunerisigut Kalåtdlit- nunånut tikerårtarput. åssigingit- sunik ardlalingnik pissuteKardlu- ta tikerårneK ajuleraluardluta ki- same tikerårpugut. kingugdler- mik 1961-ime tikerårpugut, uki- utdle tatdlimat Kångiunerisigut tikerårtaraluaruvta tamåna ani- ngaussanik nålagauvfiup atorti- tagssainik akuerssissartunutaoK iluaKutåusagaluarpoK. — aningaussat nålagauvfiup a- tortitagssai ilivse aulajangertar- pase. Kalåtdlit-nunavtinut ani- ngaussalissutigssat KanoK amer- dlatiginigssåt ilivse aulajanger- tarparse. ukiune kingugdlerne a- ningaussalissutaussartut Kanon a- merdlatigissarpat? — aningaussat nålagauvfiup a- tortitagssai uvavtinit naggatåmik aulajangivigineKartarput. ani- ngaussalissutigssatdle uvavtinit aulajangivfigineKartinatik Grøn- landimit, landsrådimit ingmikut- dlo påsisimassalingnit åssigingit- sunit OKatdlisigineKarérsimassar- put. taimåikaluartoK aningaussa- nik akuerssissartut Kalåtdlit-nu- nanut tungassunik angnertåmik ilisimatineKarnigssåt pingårtu- vok. åmame pissutsinik ilisima- ssanardluarpugut ukiut ingerdla- neråne månérérsimagavta — må- na ilaussortaussut ilait ardlale- riardlutik Kalåtdlit-nunånisima- lerput. ukiune kingugdlerne 9-ne sujuariarnerujugssuaKartoK — ilisimaneKartutut ukiune ki- ngugdlerpaine ukiumut 500 mili. kr. migssiliortut akuerssissutigi- ssarpavut; aningaussatdlo atugag- ssångortitaussartut ukiune ki- ngugdlerne amerdliartuinarput. 1970-ime atugagssångortitaussut 634 miil. kr-nik amerdlåssuseKar- put. encarsautigineKarunarpoK sanaortugagssat amerdlanerit nå- magsineKariarpata aningaussat atugagssatut aulajangerneKartar- tut ikiliartortineKalerumårtut. sa- naortugagssat ukiorpagssuarnut pilerssårusiorneKarérput, pilersså- rusiatdlo maligdlugit aningaussa- lissutaussartut 1975-imit ikiliartu- lerumårput. tåssa imåipoK kalåt- dlit nangmingneK aningaussall- ssutigissartagait månamit ang- nertunerulerumårput. — Kalåtdlit-nunavta kimut si- neriå tamåt umiarssuarmik a- ngatdlavigårput, piniartut, auli- sartut angalaneruvdlo nålernera- ne savautigdlit tikitardlugit. ivdlit sujusingnerussukut nunavtinisi- mavutit. måna takussatit suju- singnerussukut takussangnut sa- nigdliutisagugkit KanoK ipat? — Kalåtdlit-nunåne måna a- ngalaornerput sivisoKaoK, Thule- mit Nunap Isua tikitdlugo anga- lagavta. isumaKarpunga ilaussor- taKativka tamarmik isumanartut ukiune kingugdlerne Kulingilua- ne angnertorujugssuarmik sujua- riarneKarsimassoK. aningaussanik akuerssissartut angalanatigalugit 1954-ime, 1961-ime månalo Ka- låtdlit-nunåt takussarpara. ukiu- ne kingugdlerne Kulingiluane pi- simassut najorKutarisagåine tu- pingnåinavigsumik sulissoKarsi- mavoK. aningaussat atugagsså- ngortitaussartut sulivfilianut pit- saussunut atorneKarsimånguatsi- arput. 1954-ime angalanivtinit erKaimassåka najorautaralugit mingnerungitsumik igdlut, tai- manikut kalåtdlit sanåginangaja- rissait, avdlångorsimåput Dan- markime igdluliaussartutut pit- sautigilersimavdlutik. aulisagka- nik niorKutigssiorfit aulisagka- nigdlo niorKutigssiortarneK åma pitsaviuput, pilersuinermilo ator- tut avdlat sanaortorneKarsima- ssut tamarmik atorsinaussunguat- siarput. akisuvatdlårsimanersut onautigineK saperpara, aningau- ssatdle akuerssissutigineKartar- tut pitsaussunik sanaortutigine- icarsiméput. — angalanen sukasumik anga- laneruvoK. takussat atautsimut katitdlugit erKarsautigisinauler- nigssånut uvdlorpålugssuit sule erKarsarfigssaussarianarunarput. nauk angalanen sukakulugkalu- artOK Kalåtdlit-nunavtine Kanor- piaK pissoKarsimanersoK imana Kanganit påsisimanerulerparse? — isumanångilanga sukasumik angalassugut. uvdlut 16—17 a- ngalavugut, takornariatutdlo a- ngalångilagut. uvdlut tamardlui- naisa sivisumik atautsimltarpu- FLYTNING til og fra GRØNLAND Brdr. Rosendahl s •det gamle firma Illands Brygge 81-83 København S. Telex 9543 Specialister i flytning Telf. (01) 27 As. 4301 til og fra GRØNLAND Tlg.adr. Flytterosendahl Opbevaring Adresser Deres gods til vort firma - for god service LARSEN og RATHJEs MASKINFABRIK v/ Sv. Aa. Larsen & Helfred Laraen „Lille Skagen" ilevKflrnartoK isumangnaitsoK akikitsoK 7—25 HK „Lille Skagen" Økonomisk Driftssikker Billig Fra 7—25 HK SKAGEN FRIMÆRKE-TILBUD 100 forskellige Danmark kr. 4,75 100 jub. velg. Danmark kr. 12,00 150 jub. Sverige kr. 14,00 150 jub. Norge kr. 16,00 Indbetaling Ciro: 17 34 32 W. KJÆRULFF Højbjergvej 192 . 2740 Herlev Som bekendt blev „Disko" benyttet under hele rejsen i Grønland. Ved mindre steder blev rejse-deltagerne sejlet ind og ud i flere hold med „Disko“s motorbåd. ilisimaneKartutut nunavtine angalaneK tamåkerdlugo „Disko" angatdlati- gineKarpoK. nunaKarfingnut mingnerussunut pinerme angalaKataussut „Disko“p pujortulérånik ardlaleriaKåtartartumik ikåussorneKartarput. gut, atorfigdlitdlo Kalåtdlit-nu- nåne pissutsinik ilisimassaKar- dluartut angalaKatigåvut, tåssa KGH-me, GTO-me Kalåtdlit-nu- nåtalo ministereKarfiane pissor- tat, angalanivtalo naggatå’tungå- ne ministere, penatåuput. taima- tut atautsirmtarnivtine takussa- vut OKatdlisigissarpavut. åma nå- lagkersuineK ingerdlésimassarput ukiunilo aggersune imaKa inger- dlaterKitagssarput erKartortar- parput. sulinivtine pitsaussumik tungavigssaKalerpugut. pissutsit angnertumik påsiniavigauvut. isumavdluarneK — angalanivtine påsiniagkavta i- lagait nunap pingortitåussutsine najorKutaralugo ajornartorsiuti- (Kup. tugdl. nangisaox) ' ^fiOLD DEM TIL VOLVO... DENHOLDERTILDEM Omgående levering „ . __ SAS-huset • Vesterbrogade 6A • København V AUT. VOLVO FORHANDLER Telefon 120438 ■ Telegr.edr.: OVLOV SAS SVEND PETERSEN AUTOMOBILER % at o re fornuftjg I I 1 JA SEND MIG OMGÅENDE OG UDEN FORBINDENDE I OPLYSNING OM SPECIALPRISLISTE FOR GRØNLAND PÅ: I • □ VOLVO 142 □ VOLVO 144 | □ VOLVO 145 STATIONCAR I □ VOLVO 164 J NAVN ___________________________________________ I ADRESSE ________________________________________ I 7

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.