Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 25.09.1970, Blaðsíða 25

Atuagagdliutit - 25.09.1970, Blaðsíða 25
mat, ilaKutaringnigdlo tusåma- ssanik nåmagtugagssaerupox." tamatuma nalåne uvdlangule- rérmat inarpugut. majip arKaneK-åipåt. — pisi- massuvit autdlarKautigilåka, atu- agkanik kisitsisinigdlo ugpernar- sautigssaxartinexaramik xularu- tigssåungitsut. igpagssaK unukut akimaneK iniminit tåkukame aperssuilerpoK. uvdlunerane ki- serdliornavérKutigalugo soraeru- mérutima ilait sangmivåka. aki- manerup aperKutai asulinax tug- dlerigsågåunginguatsiarmata tug- dleringnere maligdlugit agdlauti- giniaraluåsavåka sukut ardlåtigut iluaxutigisinaugavkit. sujugdlermik aperitutigå Tu- luit-nunåne mardlungnik amer- dlanerussunigdlunit erxartussi- ssutut sulisitaxartoxarsinauner- sok. okarfigåra piumagune arxa- neK-mardlungnik agdlåt sulisita- karslnaussoK, silatusårnerusassor- dle suliagssaK atauseK erxartussi- ssuserissumut atausinarmut su- liarititaruniuk. isumaga påsiv- dluånguatsiarpå, apererxigpordle: „KanoK isumaKarnera ersser- Kigsésavara. ivdlit Peter Haw- kinsilo, Exeterime Londonimlt ungaseKissumitume najugaxartu- se, ikingutigåvse, ikiutdluarnivsi- gutdlo Londonime igdlutigssara pisiaråra. issertuarnanga oxardla- nga Londonimit taima ungasigti- gissume najugalingmik ikiortig- ssarsiorsimagama pissutaussoK kigsautigissama kiserdluinarmik atortmexarnigssåt. OKariarta uva- nga ingerdlatarpagssuaxartunga umiarssuartigortitavnik Newcast- limut Durhamimutdlunit, imalu- nit Harwichimut Doverimutdlunit nagsitserusugtunga. igdloxarfit ardlåne nagsitsivigssavne isuma- gingnigsinaussutut najugalingnut atausiåkånut isumagissagssat ta- maisa isumagissagssångortikalua- ruvkit ajornénginerusångikaluar- nerpa?“ taimailiornigssaK ajornå- nginerpåusassox akeriarama, oxa- riaramalo uvagut erxartussfssu- serissut ikioxatigigtaravta igdlo- karfingne ardlalingnilunit suliag- ssat ilavtmit atautsimut isumagi- tinexarsinaussut, oxarxigpox: „xanordle pissoxarnigsså uva- nga nangminérdlunga aulajange- rumagaluarpara." „taimailiomigssat tupingnångi- lax, ingerdlatamik inungnit ta- mardluinamit ilisimanexalingi- nigssånik kigsautexartut amer- dlaxissut taimailiortarmata," aki- vara. akunermiliutoxardlune pisissup xanox iliornigsså ajornartorsiuti- gisinaussailo piarérsimavfigeré- råine pingitsornexarsmaussut su- nersut aperssutigeréramigit ni- kuipiloriutå aperaox: „sujugdlermérdlutit agdlang- nerpit kingorna iklnguterput Pe- ter Hawkins avdlalunit agdlagfi- gaiuk?“ sule agdlagfigissaxarsi- mananga oxarama akivox: „ikingutingnut avdlamutdlunit agdlangniarit piumaguvit måna- mit xåumat atausex namagtitdlu- go uvavnisinauvdlutit." „taima sivisutigissumik tikerår- nigssara kigsautigigagko?“ agsut ånilårdlunga aperåra. „tamåna agsut kigsautigåra — akerdlillsagaluaruvit agdlåt iti- gartitsiniarpunga. nålagarissat sulissuminik autdlartitsingmat erxarsautiginexarpox uvanga kig- sautigissåka kisimik aulajangi- ssusassut, akilinerdlugtututdlo oxautiginexarsinåunginguatsiar- punga.“ avdlatut saperama anginarta- riaxarpara, nålagara erxarsauti- gissariaxaravko uvanga pinanga. åma akimanex Dracula oxalugtit- dlugo issaisigut periausiatigutdlo erxaisinexarpunga parnaerussau- ssunga xanordlo ilioriarsinåungit- sunga. akimanex pilerpox: „agdlagkangne måna suliang- nut tungassut kisisa erxartusagi- tit xinuvigåvkit. ikingutivit nuå- nårutigisånguatsiarpåt ajungine- rit angerdlamutdlo apunigssang- nut erinisungnerit." taima oxar- dlunilo påpiarat agdlagfiginexar- simassut pingasut agdlagkatdlo pugssait pingasut isåupai. xungu- julavdlune tulorissane anitdlagti- simangmagit issikuatigut påsiva- ra xanox agdlagaxarnigssara mia- nerssutigissariaxariga. taimaing- mat aulajangerpunga måna isser- tuarnanga agdlariardlunga ki- ngorna issertordlunga Hawkinsi- mut Minamutdlo agdlagkumav- dlunga, Minamume agdlagkåka stenografereruvkit akimanerup påsivdluarnaviångingmagit. ag- dlagkat mardluk agdlaréravkit erxigsivigdlunga atualerpunga åipara agdlagtox atuagkanigdlo ardlalingnik xuperaissarniardlu- ne. tauva agdlagkåka mardluk ti- goriardlugit agdlagkaminut ilå- ngutdlugit ilivai. anivdlune mato matuniariarmago agdlagkane ag- dlagfingmut pusitisimassai mu- meriardlugit atualerpåka. ilerasu- texarnanga atuarpåka misigisi- magama xanox iliuserisinaussåka tamaisa atordlugit ingminut ig- dlersortariaxardlunga. agdlagkat atautsit Samuel F. Billingtonimut, The Crescent nr. 7-ime, Whitbyme, najugalingmut agdlagåuput, avdlat angumut Leutnerimut, Varname najuga- lingmut, avdlat Coutts & Com- pagnymut, Londonimut, aningau- sserissunut Klopstockimut Bill- reuthimutdlo, Budapestime naju- galingnut. agdlagkat ilait mar- dluk naxissuserdlugit sule matu- nexarsimångingmata atuarniali- sagivkalo matup tigumivia tigu- nexardlune aulariartox takuvdlu- gulo agdlagkat inåinut ileriutai igsiavivnut ingipunga. akimanex agdlagkanik atautsinik inime av- dlamititdlune agdlagsimassami- nik tigumiardlune sule iseriångit- sox atuagara tigorxerérpara. ag- dlagkat nerriviup xånitut tigori- ardlugit frimærkilersorpai. tauva uvavnut xiviariardlune oxarpox: „neriugpunga gjorisångikit uva- nga nangminex suliagssautivnik isumagissagssaxarnermit aninig- ssara. atorfigssaxartitat tamaisa nanisinåusagitit neriugpunga.“ matumut sågkame uningatsiariar- dlune oxarpox: „asassara ikingut inusugtox, su- junersordlagit — ilame agdlåt ilu- ngersuvigdlunga mianerssorxula- git init uko ilåt ximåsimatitdlugo avdlame sinilersornigssangnut. ig- dlussårssuax pisoxaoxigame ukiut ingerdlaneråne pissartunut erxåi- ssutigssarpagssuaxarpox, initdlo uko isersimavfigissartagkavit ila- gingisåne sinisagaluaruvit sing- nagtornerdliorujugssuåsautit. er- xaimaniaruk mianerssorxunexa- ravit! xaxugulunit uernalersusa- galuaruvit ivdlit iningnut initdlu- nit uko isersimavfigissartagkavit ilånut ingerdlapatdlangniarna, taimailioruvit erxigsivdlutit xa- suersåsautit. mianerssuaitdliusa- galuaruvitdle, tauva —“ oxautsi- ne någamigit agssane assagtussår- pai, pissusilersornera ersinartutut itdlune. xanox isumaxartox på- sivdluarpara. månamut påsingisa- tuara tåssa månamut misigissav- nit amilårnarnerussumik singnag- torsinaunersunga. kingusingnerussukut. — ki- påhængsmotorer gi'r Dem mere for pengene derfor er den verdens mest solgte JOHNSON-ip motorisa aKumut ikutagkat akiliutitit tangeKartmerusavai - taimåitumik silarssuarme tunissaunerpauvoK r -V jSm H '."Vs- Johnson p** En Johnson påhængsmotor har alle de egenskaber, De forlanger af en motor, der tit kommer på hårdt arbejde. Den er gennemprøvet under alle tænkelige ar- bejds- og temperaturforhold, indtil den har opfyldt de strenge krav, Johnson stiller med hensyn til saltvandsbestan- dighed, lydsvaghed, top-ydeevne og lavt brændstofforbrug. Det er simpelt- hen verdens mest driftssikre motor. De mange modeller gør det muligt for Dem at vælgeden bedst egnede til Deresfor- mål. Alle har2årsgaranti -fraden mind- ste på 1,5 HK til den største på 115 HK. Johnson-ip motfiriata aKumut Ikutagkap tao- tdrimut akulikitsumik sulerulugtitaussartumut tungassumik piumassarissatit pigai. sulivfigssa- ne silanilo éssigmgitsorpagssuarne misiligtar- nøKarsimavoK Johnson-ip Imamut akiuslniu- ssutsimik, nipåissutsimik, angnerpfimik méku- ssisinaunermik ikumatigssamigdlo atuiniklner- mik piumassarissainik angussaKarnigsså tikit- dlugo. silarssuarmime motdrine ingerdlavdluar- nertunerpauvoK. modellit éssigmgitsorpagssuit pislnautipåtit ilingnut nalerKunerpåmik torKai- nigssangnut. tamarmik ukiune mardlungne KularnavftrKusigéuput - mingnerpflmit 1,5 HK- lingmit angnerpdmut 115 HK-lingmut. Lei Motoraervice v/harr Preben Lei 3912 Sukkertoppen Tage Schjøtt 3921 Nereeeq Godthåb Elektroværksted v/herr Mogens Trolle 3900 Godthåb Arctic Handels Co. 3920 Julianehåb Den Kongelige Grønlandske handels udsalg i Grønland . Olsvig Godhavn Smediø- og Rørværksted v/Harald Hansen 3953 Godhavn Importør: j JOHN HOLME A/S Skovlunde Byvej 94 2740 Skovlunde Telegramadr.: johnholme ngugdliutdlugo agdlautigissara ugpernarsautigssarsivara; månale xularutigssåungitsumik misigissa- xarpunga. åiparma isersimavfigi- ngisåne sumilunit siningnigssara ånilångatigingilara. ujamima nå- xutåt såningassuliussax akitsima atånitilerpara. isumaxarpunga taimailiornikut singnagtungineru- savdlunga; såningassuliussardlo akitsima atånitualisaox. aningmat inivnut iserpunga. ni- pimik tusagaxåsasoralunga nå- lautsiarérdlunga tusagaxångeria- rama inivnit anivunga majuartar- figtigutdlo majuardlunga kujåmut xinerfigisinaussavnut ingerdlav- dlunga. issigissama angnertoxi- ssup tikinerdle sapigkama kaju- ngernaraluåssusia! ativnipox ig- dlussårssup kaujaluisså tårtuinax kajungernångexissox. parnaeru- ssaunera sordlo aitsåt malugiv- dlualeriga. sordlo unuaunera so- xutiginago silåinarigsarusuleralu- artunga. unuame erxumavatdlår- nera pissutigalugo sordlo sianiuti ka pitsauvatdlårungnaertut. ilame tarrara takuinarångavko ånilåru- jugssuartarpunga, ersinavigsunig- dlo ingassavigsunik takussaxarso- riuåinarpunga. najugapalåra ilu- mut ersinartoxaraluaxissox itsua- riaxaunga xåumatigingårame uv- dluneratut xaumatigingajagpox. issigissara alianaitdluinarpox, xå- xat ungasexissut xorortait tårne- rumårivdlutigdluko. issigissara alianaexingmat nuånårnerulersu- tut misigalunga igalåx angmari- ardlugo niaxora silamut anitdlag- tingåtsiaxalugo itsuarama init ativne tugdlernitut uvanga itsu- artorfivnit såmerdliunerulårtut ilåne, akimanerup inigigunagåne, aulassumik takussaxarpunga. issi- gingnågkama takoxinangmanga tarrerxåriardlugo mianerssoxalu- nga itsuarpunga. (norm., tugdl. nangisaoK) Model 392 tulujuk silame atorsinaussoK angfssusia: 12 14-nik ukiu- lingnut (40) (42) 50/52 ATORTUGSSAI: GLORIA CREPE 500 (600) 650 g NUERSSAUTIT: „Aero“ tulfljungnut nr. 3 åma 4. „Aero“ nuerssautit kåvinartut nr. 3 (40 cm-imik takissusigdlit). nuerssarnigssåta sukangåssusigsså: nerutussnsianut agdlalersugkamut 7 cm naligå. kiatåta nerutussusigsså: 84 (98) 112 cm agdlalersornigsså: Kilariarnemik 14-inik 3-nigdlo avguarsinaussoK. nuerssaut 1: „silåmut 1, Kilariåinardlugo, tugdlia tigutnardlugo, silåmut 1, ti- guinagaK silåmukamut Kulautsiguk, silåmut 9, 2-t atautsikut, Kilariåinardlugu- lo“ — (taimatut nalunaeKutsigkat nangeKåtåikit kingugdlerdlo KilariarneK atau- seK silåmuinartitdlugo). nuerssaut 2: tå uko sujugdlit taorsemere tamaisa ilungmufnarmik nuersså- såput. nuerssaut 3: „silåmut 2-t, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, silåmut 1, tiguinagaK tåssunga Kulautsiguk, silåmut 9 2-t atautsikut, KiLariåinardlugulo“ — taimatut nalunaeKutsigkat nangeKåtåikit kingugdlerdlo silåmuinardlugo. nuerssaut 5: „silåmut 1, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, silåmut 1, ti- guinagaK Kulautsiguk, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, atauseK silåmut, tiguinagaK tåssunga Kulautsiguk, silåmut 5, 2-t atautsikut, Kilariåinardlugo, 2-t atautsikut, Kilariåinardlugo" — taimatut nalunaeKutsigkat nangeKåtåikit Kila- riarnerup atausinångorneranut silåmutdlo atautsimik inårdlugo. nuerssaut 7: „silåmut 2-t, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, silåmut 1, tiguinagaK tåssunga Kulautsiguk, silåmut 3-t, 2-t atautsikut, Kilariåinardlugo, 2-t atautsikut, Kilaråinaixilugo, silåmutdlo atauseK" — tåuko nangeKåtåikit ki- ngugdlerdlo atauseK silåmuinardlugo. nuerssaut 9: „silåmut 1, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, atauseK silå- mut, KilariåinagaK tåssunga Kulautsiguk, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlu- go, silåmut 1, tiguinagaK Kulautsiguk, Kilariåinardlugo, silåmugardlo tåssunga Kulautsitdlugo, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, silåmut 1, tiguinagaK tåssunga Kulautsiguk, atauseK silåmut, 2-t atautsikut, Kilariåinardlugo" — tai- matut nalunaeKutsigkat uteKåtåikit kingugdlerdlo silåmuinardlugo. nuerssaut 11: „silåmut 2-t, Kilariåinardlugo, atauseK tiguinardlugo, silåmut 1, tiguinagaK tåssunga Kulautsiguk, Kilariåinardlugo, tugdlia tiguinardlugo, silå- mut 1, tiguinagaK Kulautseriardlugo tugdlia Kilariåinardlugo, tugdlia tiguinar- dlugo, 2-t atautsikut, tiguinagardlo Kulautsitdlugo, Kilariåinardlugo, 2-t atautsi- kut, tiguinagaK Kulautsiguk, Kilariåinardlugo, 2-t atautsikut, tiguinagaK Ku- lautsiguk, Kilariåinardlugo, 2-t atautsikut, Kilariåinardlugo, silåmut 1." — tåuko uteKåtåikit atautsimigdlo silåmut inårdlugit. nuerssaut 12: ilungmut. nuerssautit tåuko 12-t agdlalersornigssanut iatusåput. tunugsså: nuerssautinik nr. 3-nik 87 (101) 115-inik autdlartitsigit nuerssautit nr. 3-t ator- dlugit Koruårtumigdlo 3 cm-imik portussusilingmik (silåm. 1, ilungm. 1) nuer- ssaeriardlutit, nuerssautit nr. 4-nut taorserardlugit agdlalersordlugo autdlartit- dlugo, sinai igdlugtut silåmortltardlugit. 36 (42) 46 cm-ingorpat — dmalunit taki- ssusigitikumassaK tiklpago unianut igdlugtut 14-inik inåsaoK (angissutsinut ta- manut) unialo 18 (20) 21 cm-inik taklssuseKalerpat tuvigssånut 3 X 6 (3 X 8) 3 X 9-nik inårseriardlutit sivnere atautsikut inårdlugit. sågsså: tunuatut nuerssåsaoK unia 14 (16) 17 cm-imik taklssuseKalemeranut, tauva Kila- riarnerit 7 (9) 11-t inåriardlugit sanerai ingmlkut nuerssåsåput. nuilåne atautsi- mik 3 — 2 — 3-nik (atautsimik 3 — 2 — 3-nik), atautsimik 4 — 3 — 2 — 2-nik inårsissardlutit. tunuatut taklssuseKalerpat tunuatut tuvé inåsåput. igdlua pår- dlagtlnardlugo åssinganik. taligsså: nuerssautinik nr. 3-nik 45 (45) 45-nik autdlartitseriardlutit 4 cm-imik Koruårtu- mik sinilioruk nuerssautitdlo nr. 4-nut taorserdlugit agdlalersordlugo (sinigssai igdlugtut silåmukåt erKaimåkit). nuerssautit arfiniligssane igdlugtut 1-imik ila- ssardlugit Kilariarnerit 63 (73) 83-ingornerånut — Kilariarnerit arnerdliartornerå- ne agdlalersornera nangitdlugo. 42 (48) 50 cm-imik taklssuseKalerpat igdlugtut 4 X 7-inik inårsissardlutit (angissutsinut tamanut) sivnerilo atautsikut igdlua åssinganik nuerssaruk. katiternigsså: ånoråminermik isugutassumik maminganit naKilåriardlugo, tuvé sanerailo mer- ssukit talisa sanerai mei'ssukit — maminga Kagdliutitdlugo — Kulåne 7 cm-it merssomago tåuko tunuanut såvanutdlo mersstiterKåriardlugit ilångartigkat merssiitlsangmata. nuilåta sinigsså: nuerssåumik kåvinartumik nuilåne 100 (110) 110-nik nuioråriardlutit 6 cm ko- ruårtumik nuerssaruk Kasungassumigdlo inårdlugo. MODEL ELE KRAGH 25

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.