Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 3

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 3
Kavdlunåt politivisut KagfariarnigssaK Kalåtdlit-nunane politit peKatigigfiata kigsautigigå, atorfig- dlit pivdlugit inatsisigssamut migssiliume kalåtdlit overbe- tjentingortarnigssåt taimågdlåt sujunersutigineKarmat Kalåtdlit-nunane politit pexatigigfidnut ilaussortat atautsimérssuarxd- merput. atautsimérssuarnerup kingornagut oxauseriumassaK imditox nagsiunexarpox: — Kalåtdlit-nunane politit peKatigigfiata atautsimi- nerane oxatdlisigineKartut ilagait kalåtdlit politit ajornartorsiutigissait, sordlo politingorniartunik atorfinigtitsissarnex, iliniartitaussarnerat igdlOKarniarneratdlo åmalo inatsisitigut maleruagagssaKartitaunerdnut KagfariarfigssaKartitaunerdnutdlo tungassunik aperxutit. aperKutit politéKarnermut tungå- ssuteKartut uvdlune måkunane pingårnerssåt piginéussuseKarneK najorKUtaralugo inatsisitigutdlo maleruagagssanik tungaveKartu- mik KagfariarfigssaKartitaunig- ssaK uvdlune måkunane OKatdli- sigineKartoK „Kalåtdlit-nunane atorfigdlit pivdlugit inatsit“-mut sujunersutip landsrådime sarKii- miuneKarnerane. politit peKatigigfiata påsisimavå inatsisigssatut sujunersut kalåt- dlit politit atugåinut pitsångutig- Samme avancementsmuligheder som danske politibetjente — Protestskrivelse fra Grønlands politiforening — Ifølge et udkast til tje- nestemandsloven kan de grønlandske politibetjente kun avancere til overbetjente. Grønlands politiforening har fornylig holdt generalforsamling. Efter generalforsamlingen blev der udsendt følgende udtalelse: — Grøn- lands politiforening, som netop har afholdt generalforsamling, har under sine drøftelser behandlet de for det grønlandske politikorps værende problemer, herunder aspirantansættelser, uddannelses- og boligforhold samt normerings- og forfremmelsesspørgsmål. Det mest aktuelle i dag er klasse- ficering og normering af politi- korpset, da lovforslaget til „Lov for tjenestemænd i Grønland" bliver behandlet i disse dage i Grønlands landsråd. ØNSKERNE OVERHØRT Politiforeningen har erfaret, at lovforslaget ikke indeholder for- bedringer for de grønlandske polititjenestemænd med hensyn til lønplacering og forfremmel- sesmuligheder, uagtet politifor- eningen, politimesterembedet i Grønland, rigspolitichefen og ju- stitsministeriet har fremsat be- grundede ønsker om, at der i den kommende lov vil blive åbnet muligheder for, at grønlandske polititjenestemænd vil kunne op- nå forfremmelser til politiassi- stenter m. v. Politiforeningen finder det højst uheldigt, at de fremlagte ønsker er blevet forbigået i lov- forslaget. Foreningen er interes- seret i at vide, hvem der bærer ansvaret for dette. Lovforslaget er endvidere ikke på noget tidspunkt blevet fore- lagt politiforeningen, hvilket ikke kan kritiseres stærkt nok, da for- eningen derved er blevet afskå- ret fra at reagere i rette tid. Politiforeningen må tage af- stand fra, at der ikke åbnes mu- ligheder for, at grønlandske po- lititjenestemænd får samme avancementsmuligheder som de- res danske kolleger, da begge parter gennemgår samme uddan- nelse, hedder det til slut i ud- talelsen. POLITIMESTERENS UDTALELSE Politimester J. Beckett siger til Grønlandsposten, at han ikke kan forstå, at politimesterembedets, rigspolitichefens og justitsmini- steriets indtilling om, at der i den kommende tjenestemandslov for Grønland åbnes avancementsmu- ligheder for de grønlandske poli- titjenestemænd pludselig er fal- det ud af normerings- og klasse- ficeringsloven. Jeg synes, det er helt naturligt, at de grønlandske politibetjente bliver ligestillet med deres danske kolleger, såle- des at de får samme avance- mentsmuligheder, når de har den fornødne alder og er velkvalifice- rede. De får jo en nøjagtig ens uddannelse i Danmark. — Jeg troede ellers, at man stræbte efter, at grønlænderne ef- terhånden selv skal klare deres egne sager. Indenfor politiet bli- ver det svært at nå dette mål, når der ikke åbnes avancements- muligheder for de grønlandske betjente. Vi har f. eks. fire grøn- landske stationsledere. Nogle af dem har arbejdet som sådanne i flere år. De er stadigvæk ansat som politibetjente uden stations- ledertillæg. Vi har ganske vist også danske stationsledere, der heller ikke får det nævnte tillæg, men danske stationsledere med mere end to medarbejdere får tillægget. Blandt vore grønland- ske stationsledere har vi f. eks. én, der har tre medarbejdere og en halvdags kontordame. Han får intet stationsledertillæg. — Danske politibetjente i Dan- mark bliver overbetjente, når de har 14 års anciennitet. Denne avancementsmulighed er foreslået efter udkastet til normerings- og klasseficeringsloven for Grøn- land, men de grønlandske politi- betjente kan ikke avancere vi- dere til politiassistenter efter for- slaget. Alle vore grønlandske be- tjente — også dem med over 14 års anciennitet og de grønlandske stationsledere — er stadig ansat som politibetjente. De kan ikke avancere, før de bliver placeret i normerings- og klasseficerings- loven — udover overbetjente. Jeg synes, at de får en uretfærdig behandling, ikke mindst når man tænker på, at man forlanger af dem, at de klarer alle former for politiets sager, herunder sager, som politiet i Danmark slet ikke beskæftiger sig med. Det er mit håb, at landsrådet, der behandler tjenestemandsloven i disse dage, medvirker til at løse problemet, siger politimesteren til slut. ssanik ilaKångitsoK, akigssaute- Kartitaunerat KagfariarfigssaKar- titauneratdlo encarsautigalugit, nauk politit peKatigigfiata, Ka- låtdlit-nunane politit Kutdlersa- Karfiata, nålagauvfiup politéKar- nerme pissortarissåta kisalo er- KartussissoKarnermut politéKar- nermutdlo ministereKarfiup pi- ssuteKartumik kigsautigerérsima- galuaråt kalåtdlit politivisa poli- tiassistentitut avdlatutdlo Kagfa- riartitaunigssamut inatsit nutåg- ssaK tungavigalugo periarfigssa- Kartitaulernigssåt. politit peKatigigfiat isumaKar- poK ajoraluaKissoK politit tungå- nit kigsautigissatut sarKumiune- Karérsimassut sujunersusiame KarssupmarneKarsimangmata. po- litit peKatigigfiata kigsautiginar- tikaluaKå Karssupinermut tama- tumunga kina pissutitariaKarner- sok påsisavdlugo. inatsisigssatut sujunersusiaK politit peKatigigfiånut sarKumiu- neKarsimångisåinarpoK. tamåna peKatigigfingmit såkortumik isso- riumaneKarpoK, inatsisigssatut sujunersusiaK peKatigigfingmut sarKumiuneKarsimagaluarpat po- litit periarfigssaringneruvdlutik KanoK iliuseKarsimåsagaluarmata. politit peKatigigfiånit issorine- KarpoK kalåtdlit politive Kavdlu- nåtut suleKatimigsutdle Kagfari- arnigssamut periarfigssineKå- ngingmata; politit kalåliugunik Kavdlunåjugunigdlunit åssiging- mik iliniartitaussarmata, OKause- Kaut naggaserneKarpoK. politimesterip okuusc nunavtine politéKarnikut Kutdler- saussoK J. Beckett Atuagagdliuti- ne suleKataussumut OKarpoK på- sisinaunago Kalåtdlit-nunane po- litéKarnerme KutdlersaKarfiup, nålagauvfiup politéKarnerme pi- ssortarissåta kisalo erKartussisso- Karnermut politéKarnermutdlo ministereKarfiup akuerssissuti- gerKUSså: kalåtdlit polititut ator- figdlit atorfingmingne Kagfariar- figssaKartitaunigssåt Kalåtdlit- nunane atorfigdlit pivdlugit inat- sisigssame ilånguneKåsassoK akig- ssauteKartitauneK pivdlugo inat- sime ilånguneKångitsorsimang- mat. isumaKarpunga pissusigssaK erKordluinardlugo iliornerusaga- luartOK kalåtdlit politit politéKa- timingnut Kavdlunåjussunut nali- gigsitauleraluarpata, utorKåussu- sertik Kanordlo piginauneKartigi- nertik najorKutaralugit atorfing- mingne Kagfariartorsinautitauv- dlutik. åssigigdluinarmingne Dan- markime iliniarsimassuput. — isumaKaraluaramauna kalåt- dlit nunamingne isumagissagssat nangmingnérdlutik isumagilisa- gait anguniarneKartoK. angunia- gaK tamåna politit angujuminåi- tisavåt kalåtdlit politit atorfing- mingne Kagfariarnigssamingnut periarfigssaKartineKångigpata. — sordlo politéKarfingne sisamane kalåtdlinik pissortaKarpugut. tåu- ko ilait ukiune ardlalingne taima- tut sulisimåput, politingorKåtut- dle pissortaunermingnut tapissu- tinik pigssarsisanatik suliput. po- litéKarfingne KavdlunånigtaoK pi- ssortaKarpugut pissortaunertik pivdlugo tapisineK ajortunik, Kav- dlunåtdle politéKarfingne pissor- taussut mardluk sivnerdlugit su- leKatigdlit tapisiaKartineKartar- put. kalåtdlit politéKarfingne pi- ssortarissavta ilåt pingasunik su- leKateKarpoK uvdluvdlo agfå su- lissartumik arnamik agdlagteKar- dlune. tåuna politéKarfingme pi- ssortaunine pivdlugo tapisineK ajorpoK. — Kavdlunåt politingorKåt Dan- markime sulissut ukiune 14-ne taimatut sulisimagångamik over- betjentitut atorfeKalertarput. Ka- låtdlit-nunåne atorfigdlit akig- ssauteKartitaunerat pivdlugo inat- sisigssamut migssiliume åma tai- matut KagfariarsinaunigssaK su- junersutigineKarpoK, sujunersut- dle maligdlugo kalåtdlit politit KagfariarKigdlutik politiassisten- tmgorsinåungitdlat. kalåtdlit po- litit sulissorissavut tamarmik — ukiut 14-it sivnerdlugit sulerérsi- massutaoK politéKarfingnilo pi- ssortaussut — politlngorKåtut su- le atorfeKarput. inatsisitågssaK maligdlugo overbetjentingorsi- naugaluarput, tåussumingale Kag- fasingnerussumut atorfiningneK saperput. isumaKarpunga tamåna kalåtdlinut politinut nåpertuiv- dluångitsumik iliornerussoK, pi- ngårtumik entarsautigigåine po- litit suliagssait sugaluartutdlunit suliarisagait, ilåtigut Danmarki- me politit suliarineK ajordluina- gåinut agdlåt, piumavfigineKar- tut. neriutigåra landsråde atorfig- dlit pivdlugit inatsisigssamik uv- dlune måkunane suliaKartOK ajor- nartorsiutip årKingneKarnigssånut peKataujumårtOK, nunavtine po- litéKarnikut KutdlersaussoK nag- gatågut OKarpoK. Jagt- og fiskeritegn Et udkast til en ny bekendtgørelse om jagt- og fiskeritegn i Grønland gik i udvalg efter en kort behandling i landsrådet. Bekendtgørelsen skal gælde turister og borgere i riget, der ikke har opfyldt seks må- neders bopælskrav i Grønland. Ministeriet og politiet i Grønland skal udstede jagt- og fiskeritegn, og afgifterne skal tilfalde den grønland- ske landskasse. Ifølge udkastet bliver der tale om tre forskellige jagt- og fi- skeritegn: 1. For en afgift af 50 kr. kan man få udstedt et fiskeritegn, der giver adgang til ferskvands- fiskeri af ikke erhvervsmæssig karakter. Det gælder dog ikke fiskeri efter laksefisk med anven- delse af enhver form for ruse, bundgarn, net eller andre redska- ber til massefangst. 2. Jagt- og fiskeri tegn med en afgift på 100 kr. giver adgang til fiskeri i det under 1. nævnte om- fang, samt til jagt af ikke er- hvervsmæssig karakter. Det gæl- der dog ikke jagt på havpattedyr, jagt på rovfugle og indsamling af æg. Landj agten foruden ryper gælder kun harer, hermelin og lemning. 3. Afgiften for det stort jagt- og fiskeritegn er 500 kr. Det gi- ver adgang til jagt og fiskeri i det under 1. og 2. nævnte om- fang, samt til jagt af ikke er- hvervsmæssig karakter på 2 styk- ker af hver følgende dyr: Hvid- ræv, blåræv, ren, ringsæl, grøn- landssæl, remmesæl og klapmyds. Jagt på ren kan begrænses til kun at gælde tyre. Anvendelse af automatiske og halvautomatiske skydevåben for- bydes, ligesom det er forbudt at anvende speedbåd, luftfartøj og snescooter under jagt. Overtræ- delse af fredningsbestemmelser medfører bøde, og overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser medfører inddragelse af jagt- og fiskeritegn samt bøde og konfi- skation til fordel for landskassen. Flere medlemmer, bl. a. David Broberg, Lars Chemnitz og Ali- bak Josefsen mente, at det er for meget at forbyde anvendelse af speedbåde under jagt. Peter Niel- sen og Lars Chemnitz fandt en afgift på 500 kr. for lidt til at få tilladelse til at nedlægge to rens- dyr. Som eksempel nævnte Peter Nielsen, at man i statens skove i Danmark betaler 1000 kr. i af- gift til staten for hver nedlagt rådyr. Julut. Jern- og metalaffald er penge værd... Vi er køber til alle arter jern- og metalaffald til højeste dagspriser. NORDISK JERN & METAL A'S Hvissingvej 116, Glostrup, Danmark. IRANSKE (PERSISKE) TÆPPER v/ HENRY L. W. JENSEN STRANDGADE 30 1401 KØBENHAVN K. TLG.ADR.: IRANCARPETS SÆLGER UDSØGTE TÆPPER FRA IRAN OG AFGHANISTAN I TRANSIT, UFORTOLDET OG AFGIFTSFRIT FRA VORT FRIHAVNSLAGER SKRIV OG FA ET UDVALG UDEN FORBINDENDE 3

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.