Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 6
 r~ tjenestemandit inatsisait nutåt tjenestemandit inatsisigssait nutåt Kanigtukut landsrådime OKaluserineKarput, inatsisigssatutdlo migssiliutit udvalgime OKaluserissagssångortineKardlutik. Atuagagdliutit normuåne tugdlerme naggatårutaussumik OKatdlincK erKartorneKåsaoK atuagagssiap årKigssornerata inernera sujoricutdlugo landsrådip akuer- ssissutigå, aningaussarsiorneK pivdlugo pilerssårusiornermut udvalge suliamik ingerdlatitserKisassoK Kalåtdlit-nunåne tjenestemandit piv- dlugit inatsisigssanut nutånut sujunersutinik atautsimineK. nångaja- lerpat isumaliutigssissumik sujunersumigdlo sarKumiussisavdlune. su- junertarineKarsimagaluarpoK upernagssaK atautsiminermit atdssute- Kartitsissungortitat, Marius Abeisen, Jørgen Olsen dmarn Erling Høegh, migssiliutinik OKaluseringnisassut. kisidne sujuligtaissoK sarKiimiussiv- dlune OKauseKarnermine kigsautigissaxarpoK aningaussarsiorneK piv- dlugo pilerssårusiornermut udvalge taortauvdlune OKaluseringnisa- SSOK. inatsisigssatut migssiliutit sancu- miuneKartut tåssåuput 1) Kalåt- dlit-nunåne tjenestemandit piv- dlugit inatsisigssatut sujunersut, 2) Kalåtdlit-nunåne nålagauv- fingme tjenestemandit il. il. so- raerningortarnerånut inatsisigssa- tut sujunersut åma 3) Kalåtdlit- nunåne tjenestemandit akigssau- tait il. il. åma tjenestemandit atorfisa ingmikortortalersugaune- rat pivdlugo inatsisigssatut suju- nersut. upernagssaK atautsimlnerme tjenestemandit inatsisigssåt nu- tåK pivdlugo navsuiaut sarKumiu- neKarpoK. tåssane entartorneKar- simåput tungavigssatigut male- ruagagssat inatsisigssatut suju- nersutinut tungaviliuneKarsima- ssut. — sordlo tamatumuna ersser- sok, landsrådip sujuligtaissua sar- Kumiussivdlune OKalungnermine taima OKarpoK, — kigsautigine- KarsimavoK tjenestemandit pisi- nautitaunere pissugssautitauneri- lo pivdlugit danskit tjeneste- mandinut inatsisåine maligtari- ssagssat nalinginaussut Kalåtdlit- nunåne tjenestemandit pivdlugit inatsisigssamut nungniarneKarsi- måput. inatsimut tåssunga sujunersu- mit ilåtigut takuneKarsinauvoK atorfinigtitsissarnerme periauseK eKaitdlisarniarneKarsimassoK, tai- malo tjenestemandit soraerneru- ssutisiaKarsinaussut atorfinigtine- Kartarnigssånut ukiut kigdligiti- tagssat aulajangersimassut ator- neKarungnåisavdlutik, taimåtaoK periarfigssaKåsavdlune ukiune aulajangersimassumik kigdliling- ne atorfinigtitsinigssamut åma atorfeKarfigissagssat angnertusi- neKarnigssånut. akornuteKångitsumik isumaKatigingniarnerit — tjenestemandinut tungassuti- gut nutårtaussoK pingårtOK tå- ssauvoK, Erling Høegh taima na- ngigpoK, nålagauvfiup tungånit akigssautit sulinermilo atugagssa- rissat igdluatungåinånit aulaja- ngerneKartarsimagaluartut Kimå- neKarsimangmata tjenestemandit pineKartut kåtuvfisa nålagauv- fiuvdlo akornuteKångitsumik isu- maKatigingniartarnigssånut. taimåitordle sujunersut ima- KarpoK Kalåtdlit-nunåne tjene- stemandinut ingmikut itumik, tå- ssa akigssautinik angissusilinerit ikigtut atatlnarneKarsimangmata, taimalo Kalåtdlit-nunåne suli- ssugssanik nåmagtunik pigssarsi- niardlune Kalåtdlit-nunåne na- jugaKavigsungitsut Kalåtdlit- n’unånlnermingne tapisiaKartine- Kardlutik. sume inungorsimaner- mik pineKautigssaK Kalåtdlit- nunåne tjenestemandit inatsisåne måna atortussume ilusilerneKar- simassoK sujunersutigineKarpoK tungaviuinåsassoK tjenestemandit Danmarkime najugaKartut åma Kalåtdlit-nunåne najugaKartut kigdlilivfigineKarnerine. ukiut soraerningorfiussug- ssat åpasingnerussut — Kalåtdlit-nunåne nålagauvfiup tjenestemandinut soraerningor- tarneK pivdlugo inatsisigssatut sujunersut nåpertordlugo, taima nangigpoK sujuligtaissoK, danski- ne tjenestemandit soraerningor- tarnerånik inatsime tungaviussut Kalåtdlit-nunåne inatsisigssamut tungaviliuneKarsimåput. nutarte- rinerup ilåtigut nagsatarissug- ssauvå soraernerussutisiat agdli- sineKarnigssåt pivdlugo maligta- rissagssat avdlångorsimassut su- junigssame atusangmata. åipau- ssup soraernerussutisiaKarnera pivdlugo aulajangersagkat atuler- sineKåsåput taimalo tjeneste- mandit angutit arnatdlo soraerne- russutisiaKarnermikut naligigsi- neKåsavdlutik åmalo inussutig- ssarsiorsinaunerup Mi-iata atånut migdlisimanera pissutigalugo so- raerningornerme soraernerussuti- siagssat pivdlugit maligtarissag- ssat nutåt. sujunersut maligdlugo soraer- ningorsinaunermut ukiut kigdli- gititat Danmarkimingarnit åpa- singneruput. tamåna atorpoK Danmarkime najugaKartunut åma Kalåtdlit-nunåne najugaKartunut, isumaKartoKarmat Kalåtdlit-nu- nåne sulineK Danmarkime suli- nermingarnit artornarnerussumik ingerdlåneKartartoK. akigssautinik arKigssussineK nutåK eKainerussordlo Kalåtdlit-nunåne tjenestemandit akigssautait il. il. åma tjeneste- mandit atorfisa ingmikortortaler- sugaunerat pivdlugit inatsisig- ssatut sujunersutip ilåtigut tunga- vigå atulersineKarnigsså akig- ssautinik åndgssussinerup danskit inatsisåt åssigalugo akigssautiti- gut 40-nik kigdligititaKartoK. Danmarkime pissutsit åssigalu- git inatsisikut tamatumuna akig- ssautinik pitsångorsainigssaK ang- nertoK atortiniarneKångilaK, ki- siåne ingmikortortalersuinigssaK akigssautinik årKigssussinerme nutåme eKåinerussumilo. taimåi- tordle Kavsitigut atorfit atausiå- kåt imarissåta avdlaussumik nali- ligaunerata nagsatarissugssauvå angnikitsungitsumik akigssautiti- gut sujuariarneK. Kalåtdlit-nunånlnerme tapisiat Danmarkime najugaKartunut åma Kalåtdlit-nunåne najugaKartunut angnertussusigssåt pivdlugo au- URE URE URE HERREUR nr. 72, vand- tæt, stødsikkert, 17 stene. Et fint og stærkt ur, m. en pæn skive. I stål .... kr. 134,— Samme ur i gulddouble kr. 139,— Automatisk herreur, nr. 74, vandtær, stødsikkert, med dato. Stål eller guld- double kosse ........ kr. 188,— DAMEUR nr. 83, stød- sikkert, 17 sten guld- double, m. rem. Et smukt og tydelig ud ....... kr. 142,— Samme ur med guld- doublelænke i murstens- mønster ............. kr. 178,— URREPARATIONER Urreparationer godt og hurtigt, de bliver afsendt senest 1 uge efter modtagelsen. URMAGER SVEND BILDE Købmagergade 23, København K. Postnr. 1150 . Telefon (01) 11 45 53 lajangersagkat suliarineKarsimå- put Kalåtdlit-nunåninerme tapi- siat aulajangerneKarnigssånut tu- ngavigssat måna tikitdlugo Kiner- neKarsimassut nåpertordlugit. taimåitordle tamatumunga ata- titdlugo ersserKigsartariaKarpoK inatsit måne erKartorneKartoK ta- marmiutitdlune utarKisauginar- tugssaungmat, tdssa kingusingne- russukut taorserneKartugssauga- me nålagauvfiup åma tjeneste- mandit kåtuvfisa isumaKatigissu- tdinit. akigssautit ingmikårtOKar- fé dssigingitsut inatsimitut taimd- taoK maligtarissagssat avdlat, ta- matumunga atatitdlugo Kalåtdlit- nunåninerme tapisiat angissusi- lerneKarnigssånik maligtarissag- ssat, sujunigssame taimaisivdlu- tik isumaKatigissutitigut avdld- ngortineKarsinaussdsdput. inatsisigssatut sujunersutit tåu- ko pingasut atortineKalerpata ta- matumunga peKatigititdlugit inat- sit 1964-imérsoK åma 1958-imér- sok atorungnaersineKåsåput, isu- maKartoKarmat tjenestemandit inatsisit tåuko nåpertordlugit atorfinigtineKarsimassut tjeneste- mandit inatsisåt nutåK nåpertor- dlugo pitsaunerussumik inigssi- neKarumårtut. akigssautinut so- raernerussutisiaKarnermutdlo tu- — mérKat issaruaKartariaKaralu- artut issaruartångikångamik atu- arnermingne kinguarsarneKartar- put, Skou nangigpoK inåssutigalu- gulo sujunersutip ilaussortanit taperserneKarnigsså mérKat a- merdlavatdlårtut issaruaKångi- nertik pissutigalugo ajornartorsi- ortineKånguatsiarmata. sujuligtaissup takorguvå nu- navtine nakorsat Kutdlersåta a- tuarfeKarnikutdlo Kutdlersau- ssup sujunersutå pivdlugo OKau- serissait. perKingnigssamik isu- magingnigtutitat issaruartårtunut tapissuteKarnigssamingnut malig- tarissagssanik najorKutagssaKå- ngitdlat. atuarfeKarnikut Kutdler- sap taivå mérKat atuartut issa- ruaKartariaKaraluartut issaruar- tångitsortarnerat atuarfingne ili- simaneKardluartoK, atuarfitdlo i- kiunigssånut maligtarissagssanik tungavigssaKångitsoK. sujunersu- tip sarKiimiuneKartup akuerssi- ssutigineKarnigsså atuarfeKarni- kut OKartugssaussut inåssutigiv- dluarsinauvåt — tåssa mérKat a- tuartut issaruartårtariaKartut i- ssaruartårnerine landskasse tapi- ssuteKartåsassoK. sujuligtaissup OKautigå suliv- figssaKartitsiniarnerme ikiuissar- nermilo KutdlersaKarfingmiut i- sumaKartut mérKat atuartut issa- ruartårtarnerine aningaussartutit landskassip akilertariaKangikai. ngassutigut. tjenestemandit, su- jornatigut tjenestemandit inatsi- såt 1946-mérsoK nåpertordlugo, åssigingitsunik ingmikut pisinau- titaussut, tamatumunga atatitdlu- go åma sulingivfeKarsinautitau- neK, piåmerussumik soraerni- ngortarneK åma akeKångitsumik igdloKarneK, sujunersutit malig- dlugit pisinautitaunitik tamåko atatinåsavait. suleKatigigsitat sianigerKUsima- våt inatsisigssatut sujunersutit suliarineKarnerat tuaviutariaKar- simassoK, taimåitumigdlo ilimagi- ssariaKartOK migssiliutine ming- nerussunik iluarsissarnigssaK pi- ssariaKarumårtOK. tamatumunga atatitdlugo oKautigineKåsaoK inat- sisigssanut OKauserissat nalingi- naussut taimågdlåt suliarineKar- simassut, kisiåne Kalåtdlit-nunå- ne tjenestemanditut atorfit piv- dlugit inatsisigssatut sujunersu- mut ingmikut OKauserissat sulia- rineKarsimanatik, ilåtigut pissuti- galugo atorfit atausiåkåt ingmi- kortitigai(nerat pivdlugo kåtuvfit pingårnerssåinik isumaKatiging- niuteKarnerit sule nåmagsiving- neKarsimångingmata. åma Dan- markime ingmikortiterineK tai- måitOK aitsåt suliarineKarsima- vok folketingime sarKumiussinig- sujunersutigå nunavtinut ministe- renarfik sågfigineKåsassoK Kinu- vigalugo mérKat atuartut issaru- artårnerine aningaussartutit atu- arfingnit perKingnigssamigdlunit isumagingnigtutitanit (nåparsima- vingnit) akilerneKartåsassut. Jørgen Olsen isumaKarpoK a- ngajorKåt akilisinaussut mérKa- mik issaruartåve akilertariaKa- rait, angajorKåtdlo OKartugssau- ssunit ikiorneKartut mérait kisi- mik taimatut oKartugssaussunit ikiorneKartariaKartut. — inuvdlu- arniutinik atuissorujugssuit ikior- tariaKångitdlat. angajorKåt Kitor- namingnik ikiuerKårdlutik aitsåt inuvdluarniutisissariaKarput, o- KarpoK. sujuligtaissup taivå nunavtine najugaKavigsut kigutilerissumi- kångamik tusilarnertigdlunit pi- ssutigalugo tusartautitårångamik akilineK ajornerat. isumaKarpoK mérKat atuartut issaruartårtarne- rat åma taimatut ikiorsinermut sanigdliutariaKartoK. sivisumik OKatdlinerup kingor- na, K’issunguaK Kristiansen Knud Kristiansenilo sujunersumut ta- persérérmata Karl Skouilo OKar- mat ajornartorsiut sivisumik ata- rérsimagame årKigtariaKalersoK isumaKatigissutigineKarpoK nu- navtinut ministereKarfik sågfigi- neKåsassoK. Hundested motoren DEN MEST ENKLE OG LYD- SVAGE MOTOR A/S Hundested Motorfabrik 3390 Hundested . Telegramadresse: PROPELMOTOR SVENDBORG -VARME — med olie-ovne i særklasse: OLIEOVNE Svendborg Olieovne er driftsikre, økonomiske, de brænder b&de Gasolie og Petroleum. Brochure sen- des uden forbindende. iilBflÉii I ’ Ulf II |f Ilf j O 303 og O 305 ^LUUfQEiCa GI. Kongevej 70, Kebenhavn (01) #21 99 41 uuuu UUUU: LJLILW ULIJU UU jJ UL! U ium ULJULj UUUU □ULILJ W atuartut issaruait kiauna akilisagai! — mérxat nakorsanit issaruartårKuneKarsimassut ilait issaruartårneK ajorput. mérKat avdlat issarussamingnik aserortorsimassut nutånik issaruartårneK ajorput, angajorKåt mérKatik issaruarsissuneK ajor- matigik, Karl Skou ilåtigut OKarpoK mérKat atuartut issaruartårnig- ssånut tapissuteKartarnigssamik landsrådime sujunersuteKarame. 6

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.