Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 9

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 9
IB— Del transportable el-værk Ingnatdla- gialiorfik angatdlåta gaK SarfagssaileKivit- HONDAgssaileKivit Er De i strømnod - er De i H OND Anød. Generalagent: Tingleff & Mathiassen A/s STRANDGADE 44 . 1401 KØBENHAVN K . TELEFON (01 27) ASTA 765 Autoriseret lagerforende forhandler af HONDA el-værker, stationære motorer og påhængsmotorer. TAGE SCHJØTT ■ RÆKKEHUSET 5 ■ NARSSAK NOTA-BENE ■ GODTHÅB. kapitale 4-me pivfigssamut sut- dliviussumut il. il. tungassume maleruagagssiaK maligdlugo suli- ssartut uvdlup tinuavdlo ingerdla- neråne ataKatigingmik nal. aku- nerine 11-ne KasuersårfigssaKåsa- ssut OKautigineKarpoK, måssale nal. akunerinut 8-nut sivikitdli- sitsissoKarsinautitsineKardlune. åma sapåtit nagdliututdlo suli- ngivfiunigssåt pivdlugo aulaja- ngersagaKarpoK. åma méritat inu- sugtuarKatdlo sulissarnerat piv- dlugo maleruagagssiaKarpoK. kapitale 5-ime nåkutigdliner- mut tungassume sulinermik nå- kutigdlinerup KanoK ingerdléne- Karnigsså maleruagagssiorneKar- simavoK. erKarsautigineKarpoK danskine sulinermik nåkutigdli- ssut nåkutigdlinermut Kutdler- såusassut; oKauseKautinile taku- neKarsinaussutut sujunersutigine- KarpoK nåkutigdlissut amerdline- Kåsassut Kalåtdlit-nunåne nåku- tigdliviliortOKarneratigut fabriks- inspektørimik nunalisitamik Kut- dlersalingmik. tauva nunaitar- fingne atausiåkåne nåkutigdlissu- titat fabriksinspektørip tåussuma sulinermine torKåmavigissarta- gagssarisavai. åma nåkutigdlissut nåkutigdli- nermik ingerdlåssinermingne Ka- noK piginautitaunerat sutdliving- nutdlo isersinautitaunerat kisalo sulissussut nåkutigdlissunut såg- figingnigsinautitaunerat tauvalo nåkutigdlissutitat nutånik sutdli- viliorniartunut sujunersuteKar- tamigssåt pivdlugit maleruagag- ssiaKarpoK. åma maleruagagssia- me avdlame OKautigineKarpoK Kalåtdlit-nunåne nåkutigdlissuti- tat aulajanginere sulinermik nå- kutigdlinermut direktørimut ingerdlaterKingneKarsinaussut tåussumalo aulajanginere suli- nermut ministerimut sarKumiu- terKingneKarsinauvdlutik. tamatumunga atatitdlugo OKau- tigineKåsaoK arbejdsråde agdlag- kiap autdlarKautåne taineKartoK Kalåtdlit-nunåne sulissartut ig- dlersorneKarnerånut tungassuti- gutaoK sulinermut ministerimut sujunersuissusassoK nautsorssuti- gineKarmat. rådile kalåtdlinut tu- ngassunik suliaKartugssångorå- ngame kalåtdlit ilaussortautitåi- nik mardlungnik ilassåsaoK. ilau- ssortap åipå kalåtdline sulisitsi- ssut peKatigigfinut sivnissusaoK åipålo GAS-imut sivnissusavdlu- ne. åma politit sulinermut nåku- tigdlissunut ikiutarnigssåt åmalo inatsimik tåunalo nåpertordlugo aulajangersagkanik avdlanik uni- orKuti tsissut pitdlarneKartarnig- ssåt pivdlugo maleruagagssiaKar- poK. inatsisigssaK sulissartut igdlersorneKarnigssanik dlo atugauneråne åam agssartor- nerme tauvalo sanaortornerme ajunårsinaunerit tauvalo pend- ssutsip inardlerneKarnere pine- Karput. kapitale 3-me pineKarput sut- dlivingme perKingnigssaK atuga- rigsårnigssardlo anguniardlugit KanoK iliusigssat. maleruagag- ssiorneKarput sutdliviup åndg- ssuneKarnigsså, init sutdlivit, uni- ngaortarfit, nerissarfit perusuer- sartarfitdlo — tamatigut sulissar- tut pendssusiata igdlersorneKar- nigsså atugarigsårnigssåtdlo suju- nertaralugo. åma maleruagagssia- KarpoK sutdlisinut inuitdlo atau- siåkåt igdlersutitut atortorissåi- nut, s. i. niaKorortinavérKutinut, tungassunik; maleruagagssiat ilait sulissussut ajunårnigssat pitsai- liugauneråne suleKataunigssånut, tåssa isumangnaitdlisaeKatiging- nut ilaussortagssanik torKaissar- nermikut, tungassuput. I li (1 II | li Type ED 250 Jævnstrom E 300 E 800 Veksel-jævnstrom ED 1000 Jævnstrom EG 1500 E Vekselstrøm E 2500 E 4000 Vekselstrøm - Jævnstrøm Spænding 6 V 12 V 24 V 220 V 12 V 220 V 12 V 12 V 24 V 220 V 220 V 220 V 12V 24V 12V 24V Ydelse 9 AMP 14,5 AMP 9 AMP 300 W 8 AMP 800 W 8 AMP 40 AMP 1500 W 2500 W 4000 W 4,2 AMP 8,3 AMP Frequenz 50 Hz ±1,5% 50 Hz ±1,5% 50 Hz ±1,5% 50 Hz ±1,5% 50 Hz ±1,5% Tankindhold 2 Itr. 2 Itr. 2 Itr. 3 Itr. 3 Itr. 9 Itr. 13 Itr. Benzinforbrug 0,4 Itr./time 0,4 Itr./time 0,6 Itr./time 1,2 Itr./time 1,2 Itr./tme 1,8 Itr./time Dieselolie ca. 2 Itr. pr. time Vægt 18,5 kg 18,5 kg 35 kg 45 kg 40 kg 79 kg 187 kg tamatuminga inatsisigssamut sujunersumut migssiliut lands- rådip udvalgiane sangmineKasaoK sulissartut kåtuvfiata siv- nissue penatigalugit sulissartut igdlersorneKarnigssanik nunavtine inatsisigssamut migssi- liut landsrådimut sarKumiunenarpoK sangmineKåsavdlunilo udvalgime, tåssane ilaussortatut torKarneKardlutik sujuligtaissoK, Niels Holm, Pe- ter Heilmann åma Jørgen Olsen, udvalge inatsisigssamik suliaKarner- mine peKateKåsaoK sulissartut kåtuvfiata sivnissuinik sulissutiginiar- pålo sujunersutip sapingisamik piårtumik piviussungortineKarnigsså. månamut nunarput sulissartut ig- dlersorneKarnigssåtigut inatsise- KarsimångilaK, teknikikutdle ine- riartornerup pissariaKalersisima- vå inatsiseKalernigssaK inuit ig- dlersorniardlugit ajunårnernut perKingnigssåkutdlunit navianau- tinut inutigssarsiordlune suline- rup nagsatarisinaussainut, sordlo maskinanut atortunutdlo perKing- nigssamut ulorianarsinaussunut. inatsisigssamitaoK isumagineKar- POK sulinerme tondgsisimårneru- nigssaK. 1963-ime GAS grønlandsmini- steriamut sågfigingnigpoK Kalåt- dlit-nunane taimåitunik inatsise- KalernigssaK sujunertaralugo. grønlandsministeria isumaKatauv- dlune isumaKarportaoK Kalåtdlit- nunåne inatsisinik taimåitunik atulersitsinigssamut pivfigsså- ngorsimassoK, taimaingmatdlo su- linermut ministereKarfik Dan- markime inatsiseKarnermik tai- måitumik isumagissaKartOK såg- figå Kalåtdlit-nunåne inatsisig- ssamut sujunersusiorKuvdlugo ki- nuvigalugo. suliagssap ingmikut itunera pissutigalugo sulinermut ministereKarfiup nålagauvfingme atorfigdlit ingmikut påsisima- ssagdlit ardlalialuit sågfigai suli- nermik nåkutigdlinermut direk- tøre Danmarkime sulissartut ig- dlersomeKarnigssånik inatsise- Karnerup uvdluinarne atortitau- neranik nåkutigingnigtussoK pi- ssortaralugo inatsisigssamut suju- nersutigssamut migssiliusiorKuv- dlugit. sulissugssautitane grøn- landsministeriap sulinermutdlo ministereKarfiup saniatigut GTO åma KGH sivnissoKartitausimå- put. juni 1968-ime sulissugssautitat sulinermut ministereKarfingmut isumaliutigsslssumik inatsisigssa- mut sujunersutigssamut migssi- liumik ilaKartumik sarKumiu- ssingmata ministeriap arbejdsrå- de sulissartut igdlersorneKarnig- ssåt pivdlugo ministereKarfing- mut sujunersuissuvdlune pingår- tumik sulissartut sulisitsissutdlo sivnissutitåinik (atorfiligpåluit saniatigut) ilaussortaKartoK oKau- seKarKuvdlugo Kinuvigisimavå. sujunersut perKigsårtumik oKalo- Katigissutigissarérsimavdlugo ar- bejdsråde isumerpoK ilaussorta- mik ilainik Kalåtdlit-nunånukar- titsiniardlune, Kalåtdlit-nunåne sulinerup KanoK ingerdlassarne- ranik påsiniaiginaratik Kalåtdlit- nunåne sulissartut sulisitsissutdlo peKatigigfinik isumaKatigingning- niartugssanik. autdlartitat juni—julime sapå- tip akunera atauseK Kalåtdlit- nunånlput tauvalo Nungme Ma- nitsumilo sutdlivit ardlagdlit mi- sigssordlugit. Nungme atautsimé- Katigingnigput DGA-p åma FANG-ip GAS-ivdlo sivnissuinik. atautsiminerne tåukunane aut- dlartitatdlume akunermingne isu- maKatigingniartarnerine sussag- ssaKartut tamarmik tamåkissu- mik isumaliutigsslssume sujuner- sumut isumaKataunerat angune- KarpoK, måssa avdlångutigssat angnikitsunguit isumaKatigissuti- gineKaraluartut. åma grønlandsministeriap suju- nersut ilalersimavå, måssale na- ngånartoKartitdlugo avdlångutig- ssanut sujunersut sulinermut nå- kutigdlissutitanut (arbejdstilsyn) atassumik Nungmilo najugaKar- dlune fabriksinspektøriussumik pissortaKartumik Kalåtdlit-nunå- nut nåkutigdliviliornigssamik. grønlandsministeriap kigsautigå aperKut tamåna grønlandsrådip decemberime atautsiminerane o- katdlisigineKåsassoK. migssiliutip Nungme isumaKatigingniutigine- Karnerane Nungme najugaKartu- mik Kalåtdlit-nunånut nåkutig- dlissutitaliornigssaK isumaKati- gingnerme pingåruteKardluinar- tutut OKautigissariaKarmat. suli- nermut ministereKarfik isuma- KarpoK isumaKatigingnerup ilå tamånåtaoK atutinartariaKartoK. inatsisigssamut sujunersutip su- liarineKarnerane åma anguniar- neKarsimavoK inatsisigssap dan- skine sulissartut igdlersorneKar- nigssånik inatsisinut sapingisa- mik åssingunigsså. taimåikaluar- tordle påsisimaneKarsimavoK Ka- låtdlit-nunåne pissutsit ingmikut itut åmalo inatsiseKarnerup tai- måitup Kalåtdlit-nunåne nutauv- dluinarnerata kingunerånik pi- ssariaKaratdlartugssåusassoK piu- massarineKartut aulajangersagka- nut Danmarkime atutunut naler- Kiutdlugit sukangavatdlångineru- nigssåt åmalo Danmarkime pi- ssartunut sanigdliutdlugo angner- tunerussumik ingmikut akuerssi- ssuteKartoKartariaKarnigsså. inatsisigssamut sujunersut ima årKigssussauvoK kapitalime 1-ime maleruagagssiat tåssauvdlutik inatsime pineKartunut inatsisiv- dlo maleruarneKarnigssånut suli- sitsissup akissugssauneranut tu- ngassut; åmale ilåtigut sulissartut akissugssaunerat pineKatsiarpoK. ingmikortOK 1-ime taineKarpoK inatsit sulisitsissumik sutdlissi- nermut atutugssaussoK, kisiåne Danmarkime inatsisip åssigisså- nik tamatumunga ilåungitdlat ila- Kutaringne, umiartornerme, auli- sarnerme, autdlainiarnerme kisa- lo silåinåkortarnerme suliaKar- neK. tåukuale tungaisigut ardla- lialungnik aulajangersagaKarpoK maskinanut sulianutdlunit navia- nartunut igdlersorneKarnigssamut tungassunik. kapitale 2-me pineKarput aju- nårnerup perKissutsivdlo inar- dlerneKarsinaunerata pitsailine- Karnigssåt. maskinat imersagkat- WaLTEI? J E55EN kQ>% Danavej 2G—30 København V. Telegramadresse: Waltjessen Hårdtræ — Trælast — Kryds- finer — Isoleringsplader — plasticplader finerit mångertut — Kissuit krydsfinerit — OKorsautigssat celodexikut åssigissaitdlo — plasticpladit 9

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.