Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 15

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 15
f nungnerme ajornartorsiutit inungnik exiterisitsineK ma- na sangmineKarKilerpoK. ta- matumunga atatitdlugo mau- na ildngupavut upernåx Si- simiune atautsimérssuarne- Karmat Sisimiune kommunal- bestyrelsip sujuligtaissuata Emilie Lennertip oxauserissai ilåtigut imditut: nunaKarfingmit igdloKarfingmut nungnerme ajornartorsiutit erKåi- saguvkit taimatut nungneK ajor- nartorsiutinik angnertunik piler- sitsissarpoK, oKartugssautitat tu- ngåinut tungåssuteKartuinåungit- sunik, tamåkume ajornartorsiu- tait anigorneKarsinaussarput ig- dluliornigssamut aningaussagssa- Kartaråine. åmame aningaussag- ssaKaråine nunaKarfingmit igdlo- Karfingmut nugfigssamut angat- dlagtitineK ajornångilaK, inuitdlu- me igdlugssåinut nutånut iserter- tinere ajornartorsiutauneK ajor- put, iserterérångatale aitsåt ajor- nartorsiutit nugtunut tungåssute- Kartorpiait pilersarput. nugtoK OKarfigineKartarpoK, å- juna igdlugssat. igdlo boligstøtte- mit aningaussaligauvdlune nåpa- gauvoK, Kularnångitsumigdlo a- merdlasorpagssuartigut inup ig- dlumik sungiusimassånit mardlo- riåumik pingasoriautingajang- migdlunit anginerussardlune. a- merdlasorpagssuit igdlugssaming- nut nugtertarput init soKångitsut pisatagssaKartinagit imalunit ta- marmik ingmikut sinigfigisinau- ssamingnik soKaratik. imaKa ig- dlumut iserternermik kinguni- ngåtsiå nungnersiutisisåput, ima- Kalo igdlume pisatsersutigssatik pissariaKarnerpåginai't pisiaralu- katuvfeKarnigssamik sujunersut! matumuna agdlagaminikut sujor- natigut A/G-me encaineKartarår- simassoK, tåssa Kal.-nunavtine „inusugtut peKatigigfisa" kåtuv- feKartariaKarnerat, Manitsume i- nusugtut peKatigigfiata kåmagtu- tigerKigkumavdlugo aulajangiusi- mavå. tåssame tamåna sinerissa- me soKUtigineKaraluartoK ma- lungnartarpoK, piviussiungortinig- ssånutdle KanoK iliuseKarnigssa- mik nalornineK angnerussumik aporfiussarsimavdlune. månale sineriagssuavtine „inu- sugtut peKatigigfé" sågfigåvut suliagssaK tamåna, måna pingit- sorneKartariaerutoK sapingisamik peKatauvfiginialerKuvdlugo. so- Kutigingnigtutdlo sujunersoruma- vavut, tapersersuinertik atåne at- siortumut nalunaerutigerKUvdlu- go, peKatigigfingmingne „malig- tarissagssat" nagsiutitigalugit. — ingmikutdlo Kåumarsainermut pi- ssortaKarfik, suliagssamut ikiu- nigssånik sujunersuinigssånigdlo neriugfigalugo sågfigårput! isu- maKarpugut sujuline OKautsit su- junersutaussut tungavigalugit, kåtuvfeKarnigssaK autdlartinig- sarneKalisassoK kingorna piviu- ssungorumårtumik. måna inusugtut Kåumarsainer- mut inuiaKatigissutsivdlo tungå- tigut, soKutigissaKaKatigigdlutik suliniartut nunavtine atautsimut eKiteruvfeKalernigssåt pissariaKa- livigpoK. Kå inusugtuse sineriag- ssuavtine, kangerdluit Kingortut ikeritdlo avigsårutaussut akornu- tiginagit, kåtusimanerulernigssaK nukigtunerulernigssardlo anguni- arniartigo! sinerissame inusugtoKativut i- kingutingnersumik inuvdluarKuv- dlugit. INCTSUGTOK’ MANlTSOK’ ved/ Karl A. Møller, Ivigssuit Kåvat, Sukkertoppen. git, ilame 2000 kruniugaluitdlunit nungnersiutisiaralugit angnertu- mik pisissutigssåungingmata. ni- ngiorpagssuputdlo igdlup pisat- sersornigssånik ilisimassaKangå- ngitsut taimatutaoK igdlup aser- fatdlagtailinigssånut, tamatuma- lume kingunerissånik igdlorpå- lugssuit aserfatdlagtailinerdliu- gaussardlutik. igdlume angutitaussoK kommu- nime nunaKarfingmit avdlamér- sugune tikitame piniarfinik av- dlagssåsaoK sungiussiniarKårta- riaKardlunilo. imaKame nunagi- ssamingne aulisarfingnåKarpoK, imalunit autdlainiarfingnåKardlu- ne nunaKarfingminik ilisimåring- ningnine nåpertordlugo sussåsa- nane. månile nunagiligkamine su- ngiutinago amalo silå, sarfå, pi- niarfitdlo pitsaussut sumissusé, angatdlavitdlo ilikartinagit ar- dlaleriaKalune angilugtordlune a- ngerdlartariaKartarpoK, imaKa Ki- matamine tamåna sungiusimå- ngikaluardlugo. nunaKarfime Kimagkat amer- dlasut piniarfigigsussarput, ajor- nångitsunguamik igdlume nang- mineK atugagssanik aulisartoKar- sinauvoK autdlainiartoKarsinauv- dlunilo. uvdlup KanoK ilinerati- gut piniarniarnigssaK aulisariar- nigssardlunit nangmineK aulaja- ngigagssaussarpoK, ingerdlanig- ssaK nangmineK ånugssutdlugo, taimalo KaKutiguinaK sussårdlu- ne angerdlarsinaussardlune. ta- månalume piniartumut mikingit- sumik pingåruteKardlune. nugtoK igdloKarfingmut pigune piniutine angnikeKissut piniuti- galugit, imaKalo umiatsiåråinar- mik aKuteralangmik motoriling- mik angatdlateKardlune angnike- Kissumik pigssarsissutigissagka- minik piniarnermik ingerdlatsi- niarssarinåsångikune igdloKar- fingme aningaussarsiorfigisinau- ssaminik suliagssarsiortariaKaler- sarpoK. suliagssarsiortariaKarpor- me ukiunilo kingugdlerne pissut- sit nåpertordlugit igdlOKarfiup nangmineK inuinut, imaKa ingmi- nit sungiussisimanerussunut å- malo igdloKarfingme pissutsinik ingminerminit ilisimangnigdlua- russunut, sulinermigut unang- migdlerniartugssauvdlune. tamatuma kingunerisinauvå u- kiup ilåtigut sulivfigssaeruneK. nugtunume sulivfigssausinaussut igdloKarfivtine amerdlångeKaut, pingårtumigdlume ukiunerane ig- dlOKarfingne angutit suliagssaKar- tiniarnerat ajornakusortarpoK; rejeKariarångatdle arnat ilait su- liagssaKarsinåuput. napardlinarneK angutinut ki- nguneKaratarsinauvoK sussag- ssaerutdlune avdlamut såssardlu- ne imertalerneimik, sualugtikiar- tuinarsinauvdlunilume. ukiune måkunane amerdlaKaut tusartagkavut nunalisitat suliar- tortitat imalunit Kavdlunåt sumik ardléinik pissuteKardlutik kalåt- dlit nunavtiniginartartut Kalåt- dlit-nunåne nunaveKartunut (ka- låtdlinut) unangmigdlertungor- tarmata, agdlåme Kalåtdlit-nunå- ne nunaveKartunit (kalåtdlinit) suliagssamut iliniartineKarKångl- kaluardlune suliarineKarsinauv- dluaraluartunik suliaKartineKar- tartunik. tamatumane erKarsauti- gåka sulissartut iliniarsimångitsut suliarisinaussarpagssuarigalue; sordlo igdluliorfingne sanaortor- fingnilo salinermut tungassut. ta- matumane. kalåtdlit sulissorine- Karsinångornigssåt angmåuniarta- riaKarpoK. nugtutdle, imaKa piniartuner- mik aulisartunermigdlunit inu- tigssarsiuteKardlutik sungiussisi- massut, maunga tikikångamik i- nussauseK avdlauvdluinartOK i- serfigissariaKartarpåt. nungikat- dlaramik nangmingneK aulaja- ngertarpåt KaKUgo piniariardlutik aulisariardlutigdlunit autdlåsa- nerdlutik. månåkutdle pivfigssa- me aulajangersimassume suliar- tusåput åmalo pivfigssame aula- jangersimassume suliungnåisav- dlutik; tåssa sungiusimaringisaK åmalo téukua inussausiånut nå- pertutingitdluinartOK. sulivfigi- ssamilume KanoK iliornigssaK nangminérdlune aulajangerssor- neK ajornaKaoK. taimåtaoK umiarssuårKanut au- lisariutinut ikerusugkaluartut a- kilersorneKarneK aporfigigajug- tarpåt, uvfa amerdlaKissutigut aulisariutit nåmagtunik inugtag- ssaKartångikaluartut, tåssame i- nugtarissat akilersorneKarnigssait årKigssussåungingmat. inugtari- ssat åssigingitsut pissanik pigssar- siat avgornerisa Kavsinginik akig- ssarsiaKartineKåsanersut aulisali- nginerme isumaKatigissutiginiar- neKarneK ajorpoK. åssiglngeKissu- mik akilersuineKartarpoK, tamå- nalo nåmaginångeKUtigalugo. ma- tuma sujornatigut nugtup nang- mineK suna tamåt aulajangerssu- garå, månåkutdle kiavdlunit su- liagssigpane suliarerKussaussoK nåmagsiniartugssauvå. taimatut pingitsailineKardlune sulisitaunerup imaKalo aulaja- ngersimassumik akilersorneKå- nginerup kingunerisinauvå suliv- figissamut tåkutingitsorneK av- dlatdlo tamatumunga agtumåssu- teKarsinaussut. sulivfigissamik isumagingni- nginermik pissuteKartumik ani- ngaussarsiorungnaernerup imalu- nit aulisarneK piniarnerdlunit a- jutorpata kingunerissugssauvåt pilersuissussup akilersugagssami- nik akilisinaujungnaernera, tå- ssaussunik boligstøttimut akili- gagssanik imalunit erhvervsstøt- temut taorsigagssarsianut akilisi- naujungnaerneK — tamåkume sagdliutdlugit misigssorneKartar- put tamatumalo kingorna akili- gagssat mikissualuit akilerneKå- ngitsut tåkussortardlutik. taimai- ligunilo inuk ingminut issertorni- alersarpoK, imertalersardlunilo. nugtoK maunga igdloKarfing- mut nungnigssånik oKaloKatigi- ssara OKarpoK: „ingminuinaK er- Karsautigisaguma nunaKarfingme Kimatavne pigssarigsårneruvdlu- nga inuvunga, uvavtinuinardle erKarsautigisinåungilavut, Kitor- navutdle erKarsautigissariaKarpa- vutaoK, inersimalerunik nunaxar- fingmiginardlutik KanoK ilivdlu- tik inuniarnigssataoK erKarsauti- gissariaKaravtigo.“ aperisinauvugut mérKat suna sujunertaralugo angnerussumik iliniagaKartiniarpait? illniarnertik sumut atusagamiko? månåkut ta- kusinaulerérparput inusugtut sor- dlo 9. klassime atuarungnaertut sulivfigssarsiniamerisa ajornaku- suleriartuinarnerat. agdlagfing- me, pisiniarfingne Kuerssuarni- lunit inigssaKartineKångitdlat, tauva KanoK iliusåpat? atuarner- mingne sujunertarisimanaviångi- låt atuarungnaerunik sussaKara- tik napardllnamigssartik. inatsi- sine tungaviussune § 75 Kalåtdlit- nunavtinut atutusimåsagaluar- porme, månamutdle angnertumik KanoK iliuseKartoKångilaK angu- niardlugo, kinalunit sulisinaussoK sulivfigssaKartiniarneKåsassoK ingminut pigssaKartinigssaminut pigssarsiorfigisinaussagssånik. inusugtut erKarsautigalugit pi- ssariaKarpoK Danmarkime suli- nermut sungiusarfingmik (træ- ningscenter) pilersitsissoKarnig- sså, inusugtut suliagssanik åssi- gingitsunik sutdlivingnigdlunit i- ngerdlatsinermut sungiusarfigisi- naussåinik, taimailiornikut inu- sugtut danskit sutdliveKarfine su- galuanilunit — ilame nunarssuar- me sumilunit pissutsit najorKuta- ralugit — ilutimigtutdle sutdlivig- ssarsisinaorKuvdlugit. savaling- miormiut sume tamåne nåpitag- ssåuput, kalåtdlitdle nåmik — ka- låtdlime iliniartitauvdlualeralua- runik tauva suleriautsivtaoK tu- ngåtigut nagdlersusinaulisagalu- arput. OKartoKarniaKinane kalåt- dlit inuiangnit avdlanit sutdler- dlungnerussut. avdlatutdle peri- arfigssaKartitauleruvta angumag- sinaugaluarpugut. nugtut ikiorserniarneKarnigssåt pivdlugo sujunersutiginiagkavka måkutiniarpåka: nugtertitsisso- Kalersinago nugtiniagkat igdlo- Karfingmik nugfigssånik navsui- autdluarniartariaKarput, taima- tutdlo nugtune sut ajornartorsiu- tausinaussut navsuiautiginiarta- riaKardlutik. inuit taimatut navsuiåussissar- tugssat suliagssamingnut piuku- nåinaratik atordluarsinaussussa- riaKarput. nugtugssat isumaKa- lersiniartariaKångitdlat nunagi- ssåinit nugfiginiagåt tamatigut a- tugarigsårnarnerussoK, ajornar- torsiutausinaussutdle sukumig- dlugit påsisitsissutiginiartariaKar- put. nerinerup nalåne nipilerssugkat Kalåtdlit-nunåta radiuane neri- nerup nalåne nalåne nipilerssug- kane kalåtdlisut tapariautsit a- torneKångipatdlårnere agsut ami- gautaussarput. åle Kalåtdlit-nu- nåta radiua. agpipatdlåsåput pop- it jazzit nipilerssugagssiarssuit- dlo. Kalåtdlit-nunåta radiorisagpa- go uvanga isumaga maligdlugo soruname åma kalåtdlisut tapa- riautsit atorneKartamigssåt agsut kigsautiginaraluarpoK. taima kig- sauteKardlunga måna agdlagami- nera sarKumiupara neriugdlunga nerinerup nalåne autdlakåtitsi- nerme åma kalåtdlisunik nipiler- ssortoKartalerumårtOK. Egede Elisasen. X X EVIN RU DE 2 cyl. — 25 HK 60 km/timen Altid startsikker. Leveres med trækstart eller elektrisk start. Skriv efter 4-farvet brochure tamatigut autdlartartoK. pineKarsinauvoK nusugtagkamik elektrici- tetimigdlunit autdlartitslssutiligtut. agdlagdlutit brochure 4-nik Ka- lipautilik Kfnutigiuk. Kuponen sendes til generalagenten agentimut nagsiuneKåsaoK: agdlagfigssaK general- KETNER MARINE, Vordingborggade 6-8, 2100 København 0. Send 4-farvet brochure på EVINRUDE SKEETER Navn/ateK ................. Adresse/najugaK ........... By/igdloKarfik ............ EVINRUDE SKEETERit brochuriat 4-nik Kalipautilik nagsiuguk 15

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.