Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 18

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 18
savautilingortut ilait aningaussakitdliortut narssautiliornermut taorsigagssarsiat kisimik 30 procente ta- pissutitut tuniunenartarput, inautit ivigausivitdlo sananenar- nerine taorsigagssarsiat tapivfigineicåsanatik — Kanon ilior- nikut savautigdlit inusugtut namagtunik taorsigagssarsisinau- nigssåt årnigtariaKalersoK, savauteKarneK pivdlugo ingmikut atautsimitartune landsrådip ilaussortautita Niels Holm isu- maKartoK — savautigdlit inusugtut ajornartorsiutåt angnerpåK pingortarpoK ukiune sisamane savautenarfingme Upernaviarssungme iliniarérdlu- tik savautiligtut nangminerssortutut autdlartinialerångata. inusugtut måna angajornårnigsut savautiléruatut aut diar tisinaujungnaer put. sa- vautetcarfik nutåu autdlartinendsagångat aningaussarpagssuit atorfig- ssaKartineKartarput. inusugtut autdlartinigssamingne atugagssaming- nik aningaussanik namagtunik sipagagssanarneK ajoramik inutigssar- siutitårniartut taorsigagssarsiniartarfiat isumavdlutigissariaKartarpåt. taorsigagssarsisitsissarneK pivdlugo inatsisit maligdlugit narssautilior- nermut taorsigagssarsiat kisimik 30 procente tapissutitut tuniuneKar- tarput, inautit ivigausivitdlo sananeKarnerine taorsigagssarsiat tapiv- figineicåsanatik. kanoK iliornikut savautigdlit inusugtut namagtunik taorsigagssarsisinaunigssåt årKigtariaKalbrpoK, savauteKarneK pivdlu- go ingmikut atautsimitartutitane landsrådip ilaussortautita Niels Holm nalunaeruminik sartcumiussigame onarpoK. Holmip OKautigå ilaKutarit savau- teKarnerinarmik napåssuteicåsa- gunik 300—500-nik savauteKarta- riaKartut. pitsaunerpåusagaluar- poK savautilik ikingnerpåmik 1000-inik savauteKarpat, savauti- ne tamaisa namagtunik nerissag- ssaKartikunigit inautinilo tamaisa isersimatisinaugunigit. matuma sujornagut savautilingordlåK nå- lagauvfingmit — savauteKarfing- mit Upernaviarssungmit — sava- nik 200-nik taorsigagssarsisinau- ssarpoK ukiut ardlagdlit ingerdla- neråne savanik umassunik taor- sersitertagkaminik. taimailiortar- neK atorungnaerpoK. savautili- ngordlåt måna savautimingnut autdlarKautitut pigissagssatik aningaussanik akilerdlugit pig- ssarsiarissalerpait. inusugtut ili- niarnermik nalåne aningaussar- siorfigssaKarneK ajorput. tai- maingmat ilait igdloKarfingne su- livfigssarsiortarput, sordlo trak- torinik ingerdlatitsissutut suliv- dlutik aningaussanik autdlarti- nigssamingne atugagssanik kater- ssissardlutik. avdlat Islandime Danmarkimilo naussorigsaissune ikiortitut sulissarput. ukiut 10—15 Kångiugpata savat 60.000-ingusåpat? Marius Abelsenip OKautigå savau- tilingordlåK autdlartinermine mingnerpåmik 20.000 kr-nik ani- ngaussauteKartariaKartoK. nåla- gauvfiup manarnit angnerussu- mik savautilingordlånut ikiute- Kartarnigsså tuaviutdlugo namag- siniartariaKartoK inutigssarsior- nerdlo pivdlugo ingmikut ataut- simltartut suliarissariaKaråt Ma- rius Abeisen isumaKarpoK. Niels Holmip OKautigå 1969-ip nånerane nunavtine savautigine- Kartut katitdlutik 31.763-iussut, ukiume sujuliane pigineKartunit 2.759-init amerdlanerussut. savat amerdlanerpåt — 31.018-it — Nar- ssap, K’aKortup Nanortagdlivdlo kommunine pigineKarput. 745- inait Påmiut Nuvdlo kommunine pigineKardlutik. sujorna aussauneranit nuna hektarit 21 migssiliordlugit angi- ssusilik neruvkautigssanik nau- titsivigssatut suliarineKarsima- vok. narssautiliat katitdlutik må- na hektarinik 200 migssiliortunik angissuseKalerput. påsisimassag- dlit nautsorssutigåt nunavtine sa- vautigineKartut 60.000-inik amer- dlåssuseKarsinaussut. savat taima amerdlatigisagpata narssaussiari- neKartut hektarinik 600-nik angi- ssuseKartariaKarput. ilimagine- KarpoK ukiut Kulit 15-itdlunit Kå- ngiugpata narssautiliat taima angissuseKalerumårtut. navsuiaut erssernigsoK Isboseth Petersenip Niels Holm aperå savauteKarneK pivdlugo ingmikut atautsimitartutitat sine- rissap ilåne savauteKarfigssatut piukunartunik misigssuisimaner- sut. Arsungme ardlalingnik sa- vautileKarpoK Påmiunilo inuit mardlugsuit savauteKarneK inu- tigssarsiutimingnut avdlamut ta- pertaråt. Holm OKarpoK savauteKarneK pivdlugo ingmikut atautsimitar- tutitat ajunårnerssuaK kingug- dleK su.iorKutdlugo Påmiut pigi- ssåne angalaorsimassut. savaute- Karnerup ingerdlavdlualerKing- nigsså anguniardlugo ulapåmeKa- Kingmat nalunaerutigssaK sule suliarineKångilaK, angalassutdle savauteKarfigssarKigsunik ardla- lingnik Påmiut erKåne navssårsi- måput. narssausiorfigssanik ing- mikut navssårniartitaussut nu- na vta kujasingnerussortåne sa- vauteKarfigssatut piukunautigdlit nalunaerssorpait. suliaK ingerdla- terKingneKåsaoK påsineKarsinau- niåsangmat nutåmik savauteKar- fiusinaussut KanoK amerdlatigi- nersut. sujuligtaissup kigsautiginerarpå savauteKarneK pivdlugo ingmikut atautsimitartut ersserKigsumik navsuiauteKåsassut savautilingor- dlåt ajornartorsiutigissartagait pivdlugit, åmalo sujunersusiusa- ssut aulajangivfiginiarumågagssa- mik. KJOLESTOF EFTERÅR/VINTER 70/71 Direkte ab lager sælges nu de nye efterårsstoffer i Spinlon-He- lanca Terylene-Trevira/Silke og Polyester Jersey, i de moderigtige farver og mønstre. Vor prøvekollektion tilsendes Dem, mod kr. 2,— i frimærker. Enkelte restdessins til stærkt ned- satte priser. Rabat til systuer og sykurser. MIDTJYDSK STOF SERVICE Postbox 22 — 7430 Ikast. ånorågssat ukiaK/ukioK 70/71 måna pigssamausivingmit tunine- Kartarput ånorågssat uklarsiutit Spinlon-Helanca Terylene-Trevira/ silikit åma Polyester Jersey Ka- lipautigigsut kussanartunigdlo ag- dlagdlit. 2 kr.-t frimærkfngordlugit akiliu- tigigugkit misiligutigssanik nag- siussineKåsaoK. sivnit atausiåkåt akikitdlerujugssuagåuput. mer- ssortitsissarfit merssornermigdlo iliniarfit akikitdlivfigineKåsåput. MIDTJYDSK STOF SERVICE Postbox 22 — 7430 Ikast. Kostskolen Sandalhuus Drenge og piger fra ind- og udland optages. Særlig undervisningsordning for udlandsdansk«. Skolen har eksamensret. Indhent oplysninger. Pris pr. elev årligt kr. 5.500.—. MARKHOLT-OLESENS REALSKOLE J.H. JACOBSEN 7000 FREDERICIA (05) 92 1818 BEDFORD M5SMS 2 helt nye - store og stærke dieselmotorer - teknisk avancerede mere robuste og mere driftssikre - skabt til lang levetid! Da atora Badford lastvogne KM, KH og KG ar nu udstyret med de nya diesel- motorer, VI leverer dam med NY BED- FORD-QARANTI: 1 ir el. 40.000 km tor vogne over 31 totalvaegt. DER ER BEDRE ØKONOMI I BEDFORD VI ER ALTID til Dem tjeneste med komplet reservedelsleger semt nyt mo- derne dieselvaerksted for repa- ration af braendstotpumper og dyesor. Stort ombytningelsgor ef: eter- tnr, dynamo, keloro, koblinger, brssndstofpumper, dysser og sander. — eller hvis Deres motor „bræk- ker ned*, kontakt os, og vi sen- der omgående ombytningsmo- tor, så De uden store afbrydel- ser kan køre, mens vi reparerer. Hurtig og omhyggelig ekspedi- tion. Bedste referencer fra Grønland. raVAUXHALL-BEDFORD .FREDERIKSEN I HOLBÆK TELEFON (03)431313 Nyetablerede fåreholdere mangler ofte startkapital 30 procents tilskud kun til opdyrkningsarbejder og ikke til stald- og lade- bygninger. — Hvorledes de unge fåreholdere kan få tilstrækkeligt store lån til etablering, er et problem, som bør løses, mener landsrådets re- præsentant i samarbejdsudvalget vedrørende fåreavl, Niels Holm. — Det største problem for unge fåreholdere opstår, når de er færdig- iiddannede efter fire års oplæring på landbrugsstationen, Upernaviar- ssuk, og vil etablere sig som selvstændige fåreholdere. I dag kan man ikke længere indstille sig på, at de unge starter i det små, som deres fædre har gjort. Til et nyt brug skal der bruges mange penge. Da de unge ikke har mulighed for at opspare en tilstrækkelig stor startkapi- tal, er de henvist til at søge erhvervsstøttelån. 1 henhold til erhvervs- støttelovgivningen gives der kun tilskud på 30 procent til opdyrknings- arbejder og ikke til stald- og ladebygninger. Hvorledes de unge fåre- holdere kan få tilstrækkeligt store lån til etablering er et problem, som bør løses, sagde landsrådets repræsentant i samarbejdsudvalget vedrørende fåreavl, Niels Holm, i sin beretning. Holm oplyste, at den nederste grænse for en familie, der kan leve udelukkende af fåreavl, er en bestand på 300-500 får. Det bedste er, om fåreholderen har mindst 1000 får, blot han har fo- der og staldplads nok. Før i tiden kunne en nyetableret fåreholder låne 200 moderfår fra staten — forsøgsstationen Upernaviarssuk — og han fik lov til at erstatte dem med levende får gennem en årrække. Denne ordning gælder ikke mere. Nu skal nyetablerede fåreholdere købe grundstammen til deres besætninger. Under læ- retiden har de unge ikke mulig- hed for at tjene penge. Derfor sø- ger nogle af dem til byerne og arbejder f. eks. som traktorførere for at samle startkapital. Andre arbejder som fodermestre både i Island og i Danmark. Holm oplyste, at samarbejdsud- valget vedrørende fåreavl havde foretaget en rejse i Frederikshåb- distrikt før den sidste katastrofe. Udvalgets beretning er endnu ikke udkommet på grund af travlheden med at rette fåreav- len op, men udvalget har fundet flere velegnede steder også i Fre- derikshåb distrikt. Opdyrknings- udvalget er i gang med at kort- lægge velegnede steder i den syd- ligste del af Grønland. Arbejdet ^ fortsætter for at man kan finde frem til, hvor mange brug, der kan etableres. Formanden udtrykte sit håb om, at samarbejdsudvalget ved- rørende fåreavl fremkommer med en detaljeret redegørelse for ny- etablerede fåreholderes problemer samt et forslag til en eventuel godkendelse. 60.000 FÅR OM 10-15 ÅR? Marius Abeisen oplyste, at en ny- startet fåreholder mindst skal have 20.000 kr. til at etablere sig med. Det haster med at løse spørgsmålet om, at staten giver en større støtte til nyetablerede fåreholdere, og erhvervsudvalget bør tage sig af sagen, mente Ma- rius Abeisen. Niels Holm oplyste, at ved ud- gangen af 1969 var der i alt 31.763 får i Grønland, en fremgang på 2.759 i forhold til året før. De fleste får — 31.018 — findes i NarssaK-, Julianehåb- og Nanor- talik kommuner. Kun 745 findes i Frederikshåb- og Godthåb-kom- muner. Siden sidste sommer er der op- dyrket ca. 21 hektar jord. De op- dyrkede arealer er nu på i alt ca. 200 hektarer. De sagkyndige reg- ner med, at der kan leve 60.000 får i Grønland. En så stor be- stand kræver 600 hektar opdyrket jord. Man regner med, at dette tal kan nås i løbet af 10-15 år. DETALJERET REDEGØRELSE Isboseth Petersen spurgte Niels Holm, om samarbejdsudvalget vedrørende fåreavl har under- søgt, om der findes andre distrik- ter på kysten, der er velegnede til fåreavl. I Arsuk er der nogle fåreholdere, og i Frederikshåb et par mænd, der driver fåreavl som bierhverv. lej en bil til opholdet i Danmark. Nye modeller, flere størrelser. Billigste pri- ser bl. a. fordelagtige uge- og månedspriser. Skriv efter komplet prisliste eller ring til 12 05 75. ■ »7* TTTT 3 PUGGAACDSGADF. 21. KOIltNHAVN V Torskefiskeriet Torskefiskeriet i Grønland i årets første ni måneder viser en tilba- gegang på 1.694 tons — fra 15.130 tons til 13.436 tons — i forhold til indhandlingen på samme tids- punkt sidste år. Der er ganske vist sket en fremgang for ind- handlingen i Nanortalik, Juliane- håb, Frederikshåb og for ind- handlingen af de grønlandske fi- skere til Nordafar, men indhand- lingen i de andre distrikter er gået stærkt ned. Resultaterne i de enkelte di- strikter ser således ud: Juliane- håb — for første gang, siden hæk- trawleren „Nuk“ begyndte at le- vere fisk til Godthåb Fiskeindu- stri, har Julianehåb distanceret GFI — 2.708 tons, en fremgang pa 149 tons, Godthåb Fiskeindu- stri, inkl. Fiskenæsset: 2.606 (-b 710), Sukkertoppen: 2.172 tons (~ 1.192), Frederikshåb: 1.731 tons ( + 197), Nanortalik: 1.683 tons ( + 423), NarssaK: 951 tons 56), Egedesminde: 710 tons (-=- 30), Holsteinsborg: 392 tons (~- 169), Angmagssalik: 188 tons (-f- 90), Grønlandske fiskeres salg til Nordafar: 174 tons (+ 95), Godt- håb: 107 tons (-f- 290), Godhavn: 12 tons (-=- 21) og Jakobshavn: 2 tons (+ 2). I forhold til 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1963 og 1962 er der tale om en tilbagegang på hen- holdsvis 11,2, 8,7, 28,0, 32,4, 12,7, 24,7 og 50,6 pct., og i forhold til 1964 er der tale om en fremgang på 12,1 pct. Færøske fiskere, der fisker fra Kangårssuk, har indhandlet 482 tons torsk til Frederikshåb. Hæk- trawleren „Nuk“s indhandling til Godthåb Fiskeindustri er på 2.029 tons (+ 801). „Båtsfjord 1“ har leveret 695 tons til Sukker- toppen, og „Carl Égede" har le- veret 35 tons til henholdsvis Suk- kertoppen og Holsteinsborg. 18

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.