Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 20

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 20
tingmissartortitseKatigit sujorna angussivdluartut 1969-ime tingmissartunik angatdlåssineK angnertumik agdle- riartoK, amigartorutigineKartugssatutdlo ilimagineKartut 2 mili. kr-ngajangnik ikingnerussut Kalåtdlit-nunåne tingmisscirtortitseKatigingne landsrådip sivnissuata Peter Heilmannip nalunaerutå tingmissartortitseKatigit autdlartinerd- nit aitsåt taimak isumavdluarpalugtigissunik OKausertaKarpoK. Heil- mannip nudnårutiginerarpå perndumik issornartorsiortOKdngingmat, OKautsitdle nersuiniutit tusartineKarmata. Gode resultater for Grønlandsfly Væsentlig forøgelse af trafikindsatsen og knap 2 mili. kr. mindre under- skud i 1969, end det forventede. Redegørelsen fra landsrådets repræsentant i Grønlandsfly, Peter Heil- mann, var den mest optimistiske i organisationens historie. Heilmann udtrykte sin glæde over, at man for første gang ikke hørte kritiske bemærkninger, men rosende ord. ukiup kingugdliup ingerdlanera- ne aulajangersimassumik orning- neKartartunut Nanortalik ilauti- neKalerpoK, ilaussoKarnerussaler- nerdlo pissutigalugo aulajanger- simassumik orningneKartartut atausiåkåt 1968-ime tikineicartar- nermingnit angnertunerussumik ornigarneKarput. åma K’utdlig- ssat. OmånaK Upernavigdlo ukiu- nerane Kanganit tikikulaneKarne- ruput. tingmissartut angalaneru- lernerånut pissutaussut ilagåt 1968-imisaoK Kujatåne sikorssua- Karujugssuarnera umiartornermut akornutaoKissoK. tamatuma na- låne ilaussunik agdlagkanigdlo angatdlåssineK tamåt tingmissar- tortitseKatigingnit isumagineKar- poK, avdlanit tingmissartortitsi- nigssamik pilerssårutigineKartut isumagineKarnerisa saniatigut. tingmissartussineK angnertuseriaKissoK helikopterit sisamåt julip Ker- Kane atulermat, silarKigtarmat atortutdlo ingmånguåinaK ajoKU- teKartarmata tingmissartortitsi- nerup Kanganit angnertuneru- ngåtsiaKissumik ingerdlåneKarne- ranut pissutauvoK. ilaussut 26.400 angatdlåneKarput, 1968-ime a- ngatdlåneKartunit 22 pct. migssi- liordlugit amerdlanerussut, ag- dlagkat 130.000 kg (+ 30 pct. migss.) nagsiussatdlo 51.000 kg (+ 38 pct. migss.). kisitsisinut tåukununga ilauti- neKångitdlat tingmissartortitse- Katigit tingmissartuinik DC-4-nik Kangerdlugssuarmit Narssarssu- armut uterdlugulo kisalo Kanger- dlugssuarmit Kulusungmut uter- dlugulo åmalo Alouettemik Tu- nugdliarfiup sikunerane Narssar- ssup, Narssap K’aKortuvdlo akor- nåne tingmissartortitsissarnerne angussat tåssaussut: ilaussut 4.250, agdlagkat 50.000 kg nagsiussatdlo 6.000 kg. aulajangersimassumik angat- dlavigineKartartut saniatigut he- likopterit angisut atordlugit 50- inik ingmikut tingmissartussine- KarpoK. taimatut tingmissartussi- nerit amerdlanerit tåssåuput nå- parsimassunik angatdlåssinerit, nugtariaKartunik aigdlernerit, å- nåussiniarnerit ujardlerneritdlo. Aloutte atordlugo 75-eriardlune ingmikut tingmissartussineKar- poK. tåuko amerdlanerssait siku- nik alapernaerssuivdlune angat- dlatinigdlo sikusiortunik ikiorsi- niardlune tingmissartussineruput. helikopterit angisut pujortit- dlugo tårtitdlugulo atorneKartar- nigssåt sule OKartugssaussunit a- kuerssissutigineKångilaK. nunavta ministereKarfianit sulisitat, Ka- låtdlit-nunåne tingmissartortitse- Katigingnérsumik ilaKartut, suju- nersutigisimavåt Kujatåne siku- nik alapernaerssuineK ukiune ag- gersune helikopterimik angisu- mik atortoKardlune ingerdlåneKa- lerKUvdlugo, Narssarssuarrmtlne- Kartumik. sujunersut akuerineKå- sagpat helikoptere Kalåtdlit-nu- nåne tingmissartortitseKatigit pi- siarisagåt ingerdlåneKarneralo i- sumagisagåt nalunaerume OKau- tigineKarpoK. amigartorutit 2 millioner kr-ngajangnik ikingnerussut ukiup nånerane tingmissartor- titseKatigingne sulissut katitdlu- tik 79-iuput. angatdlåtunik isu- magingnigtut katitdlutik 20-ussut ilait arfinigdlit kalåliuput. pinga- sut angatdlåtunik isumagingnig- tut inivigdlutik iliniarsimassuput, sivnerilo iliniartuput. teknikimut tungassunik suliagdlit (30-ussut) ilait mardluk kalåliuput tingmi- ssartut motorinik iluarsaissartu- tut inerdlutik iliniarsimassut Kavdlunåtdlo sisamat mekanike- rit, Nungme najugagdlit. kalåt- dlit tingmissartut motorinik ilu- arsaissartutut inerdlutik iliniarsi- massut ukioK måna tatdlimångu- ngikunik arfinilingusåput. Kalåtdlit-nunåne tingmissar- tortitseKatigit 1969-ime nautsor- ssutåine takuneKarsinauvoK nu- navtine ilaussunik angatdlåssineK 5,35 mili. kr-nik amigartorutau- simassoK, 7,15 mili. kr-nik ami- gartorutaunigsså ilimagineKarsi- magaluardlune. avdlanik tingmi- ssartussinerme sivneKartorneKar- poK. tingmissartunik angalassut a- merdliartuinarnerat pissutigalugo sulissorineKartut ukiup atautsip ingerdlanerane ukiutdlunit mar- dluk ingerdlaneråne ilassariaKå- sangmata najugagssånik ilaKuta- ringnut ardlalingnut igdlugssamik sule atautsimik 1971-ime Nungme sanassoKagssamårpoK. igdlo tåu- na sananeKarpat Nungme igdlu- liagssatut autdlarKåumitdle ting- missartortitseKatigingnit pilersså- rutigineKartut tamåkerdlutik sa- naneKåsåput. David Broberg aperKuteKarmat landshøvdinge akivoK K’eKertar- ssuarme helikopterit mivfigissar- tagagssåt mikissoK ukiunerane mivfigineKartartume åipågo sana- neKarsinåusagunartOK, mivfigi- neKartartoK nuname avdlångut- sailiugkamipoK Københavnime i- liniarnertut atuarfiånit OKausig- ssaKarfigineKartume. Upernavingme helikopterinut mitarfiliortOKarnigsså Knud Kri- stiansen ip kigsautigingmago di- rektør V. Lauritsen ima akissute- KarpoK: — landsrådime uvdluml- kut oKauserineKartut tungaviga- lugit helikopterinut mitarfigssa- mik sanarKuneKåsagaluaruvta taimailiusagaluarpugut! Edvard Reimerip tusarumavå Agtume helikopterinut mitar- fingmik mikissumik sanassoKar- sinauneranik Kangåtsiame kom- munalbestyrelsip aperKutå KanOK akineKåsanersoK. sujuligtaissup direktør Lauritsenivålo OKautigåt Agtumut imaKalo Kangåtsiamut agdlagkanik nåkartitsissoKartar- naunerånik aperKut kisiat nang- mingneK tusarsimagigtik. direk- tørip OKautigå tingmissartortitsi- neK pivdlugo KutdlersaKarfiup maleruarKUSsai maligagssarigitik. tingmissartoK ilaussoKartitdlugo agdlagkanik nékartitsissoKarsi- nåungilaK, KaKutiguinardlo heli- kopterit ilaussoKångitsortarput. — helikopterinut mitarfik mikissoK sananeKarsinaunersoK misigssor- neKarsinauvoK, direktør Laurit- sen oKarpoK. I løbet af det sidste år er flyv- ningen på rutenettet udvidet med en fast forbindelse til Nanortalik, og beflyvningen af de enkelte af- snit på rutenettet har som følge af et forøget behov været gen- nemført med større frekvens end i 1968, også med hensyn til be- flyvningen af K’utdligssat, Omå- naK og Upernavik i vinterperio- den. Medvirkende til denne for- øgelse var, at issituationen ved Sydgrønland i 1969 også skabte store vanskeligheder for sejlad- sen, og Grønlandsfly overtog i denne periode al passager- og posttransport i området i tillæg til den normalt planlagte trafik. VÆSENTLIG FORØGELSE AF TRAFIKINDSATSEN Indsættelse af fjerde helikopter i midten af juli, gunstige vejr- forhold og relativt få tekniske problemer med materiellet resul- terede i en væsentlig forøgelse af trafikindsatsen. Der blev befor- dret 26.400 passagerer, en stig- ning på ca. 22 pct. i forhold til 1968, 130.000 kg post (+ ca. 38 procent). Disse tal omfatter ikke flyvnin- ger med selskabets DC-4 mate- riel på strækningerne Sdr. Strøm- fjord — NarssarssuaK v. v. og Sdr. Strømfjord — Kulusuk v. v. Med DC-4 og med Alouette, der blev benyttet mellem Narssar- ssuaK, NarssaK og Julianehåb, medens Skovfjorden var lukket af is, blev der befordret 4.250 passagerer, 50.000 kg post og 6.000 kg fragt. Udover de faste programmer er der med de store helikoptere udført 50 specialflyvninger, ho- vedsagelig i form af patient-, evakuerings-, rednings- og efter- søgningsflyvninger. Med Alouette er der udført 75 specialflyvninger, hvoraf den største del som is- rekognoscering og islodsning for istjenesten. Det er fortsat ikke muligt at opnå myndighedernes tilladelse til instrumentflyvning med de store helikoptere, og en arbejds- gruppe, nedsat af Ministeriet for Grønland — hvor Grønlandsfly har været medlem — har fore- slået, at isrekognosceringsflyvnin- gerne i Sydgrønland fremtidig udføres med en S-61N helikop- ter, stationeret i NarssarssuaK. Såfremt forslaget bliver god- kendt, skal helikopteren indkø- bes og opereres af Grønlandsfly, hedder det videre i redegørelsen. Ved årets udgang bestod sel- skabets personale af i alt 79 per- soner. Indenfor stationsorganisa- tionen med i alt 20 medarbejdere er antallet af grønlandske med- arbejdere nu 6. Tre er fuldt ud- dannede trafikassistenter og re- sten elever. I teknisk afdeling (med 30 ansatte) er ansat to cer- tificerede grønlandske flytekni- kere samt fire lokalansatte dan- ske mekanikere. Antallet af cer- tificerede grønlandske flytekni- kere vil i løbet af i år blive for- øget til 5-6. MINDRE UNDERSKUD Grønlandsfly’s regnskab for 1969 sluttede for internflyvningens vedkommende med et underskud på 5,35 miil. kr. mod et budget- teret underskud på 7,15 miil. kr. For eksternflyvningen udviste regnskabet et overskud. Til dækning af et forøget bo- ligbehov, der indenfor de kom- mende 1-2 år vil opstå som følge af den forøgelse i personalet, der nødvendiggøres af trafikudvik- lingen, er det planlagt at opføre endnu en boligblok i Godthåb i løbet af 1971. Opførelsen af denne boligblok vil afslutte selskabets oprindeligt planlagte byggepro- gram i Godthåb. På forespørgsel fra David Bro- berg oplyste landshøvdingen, at der til næste år skal kunne laves en helistop i Godhavn på samme sted, helikopteren lander om vin- teren. Denne landingsplads findes i et fredet område, der admini- streres af Københavns univer- sitet. Til Knud Kristiansen, der øn- skede, at opførelsen af heliport i Upernavik bliver fremskyndet, svarede direktør V. Lauritsen: — Hvis udtalelserne i landsrådet i dag kan befordre, at vi kan kom- me i gang med at bygge en heli- port med det samme, så gør vi det! Edvard Reimer ville vide, hvor- dan man vil besvare KangåtsiaK kommunalbestyrelses forespørg- sel, om der kan laves en helistop i Agto. Formanden og direktør Lauritsen, oplyste, at det kun er postdrop til Agto og eventuelt også til KangåtsiaK, de er blevet præsenteret for. Direktøren op- lyste, at de skal følge reglerne flyvning med passagerer må man ikke foretage postdrop, og det er sjældent, at helikopterne flyver uden passagerer. — Hvorvidt man kan bygge den ønskede helistop, kan undersøges nærmere, sagde direktør Lauritsen. SCHJØTT-G RØN LAND 3921 NarssaK Taløgramadr. SCHJØTT, NarssaK Postgiro 142095 Stort lager i NarssaK af forskellige With modeller, — joller såvel som speedbåde. Bemærk: Fri levering Grønlands vestkyst. Stort lager i Penta og Johnson påhængsmotorer. Skriv efter special- brochure og pristilbud. KØS DERES NY De får den bedste betjening og De får det største udvalg i person- vare- og lastvogne FORD når De handler Ford med Scaniadam. Skriv efter brochuremateri- ale og priser, og De vil få omgående svar. Referer ven- ligst til vor repræsentant HOS Kurt Molge. Vi sælger gerne med 50 % i }CAhllADAM udbetaling og restsum over 18 måneder. }CAhllADAM H. C. Andersens Boulevard 18 1*^*1 KnhPnhavn \J - TpIpv film ALTID 300 NYE BILER PÅ LAGER Telegramadresse: Scaniadam FLYTNING tfl og fra GRØNLAND Brdr. Rosendahl g - det gamle firma Islands Brygge 81-83 København S. Telex 9343 Specialister i flytning Telf. (01) 27 As. 4301 tU og fra GRØNLAND Tlg-adr. Flytterosendahl Opbevaring Adresser Dsres gods til vort firma - for god service

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.