Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 30

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 30
landsrådip atautsimineranit David Broberg David Brobergip sujunersutå nu- navtine imigagssamik atorner- dluissarneK pivdlugo inatsiseKa- lernigssamik, ingerdlaterKingne- KarpoK imigagssamik atuivatdlå- nginigssaK isumagalugo atautsi- mititaussunut. David Broberg su- junersuteKarpoK inatsisitigut tu- ngavigssaKalersariaKartoK imi- gagssamik atornerdluissut pit- dlarneKarsinångordlugit. taimatut pineKarsinaulertariaKarput anga- joncåt imigagssamik ingassåu- ssivdlutik angerdlarsimavfing- mingne takuvsunartuliortut Kitor- namingnigdlo erKigsivitdliortit- sivdlutigdlo issiginerdlugtitsissut. taimatutaoK pineKartariaKarput inusugtut putumavdlutik igdlo- Karfiup iluane perugdluliortartut kisalo inuit inusugtunguanik imi- gagssamut uverisaissut. åmåtaoK David Broberg sujunersuteKar- poK nunavtine imerniartarfit sa- pingisaK tamåt ikilisartariaKar- tut. K’issunguaK Kristiansen isuma- KarpoK imigagssamik atuivatdlå- nginigssaK pivdlugo atautsimiti- taussut sulinerat angnerussumik kinguneKarsimångitsoK, taimåitu- migdlo aningaussat tåukununga atugagssångortitaussartut tuniu- tariaKartut Blå Korsinut atuar- fingnutdlo, tåuko imigagssap sor- ssugfigineKarnera suniuteKarne- russumik ingerdlåsinaungmåssuk. sujuligtaissoK OKarpoK imigag- ssamik atuivatdlånginigssamik atautsimititaussut suliniarnerat kinguneKarsimassoK. ukiut 2—3 ingerdlaneråne imigagssamik ki- migtumik atuineK agfåinångorsi- mavoK. sujuligtaissup åmåtaoK taivå landsråde akuerssissartu- ssok imerniartarfigtårniartunut taimalo åma kigdlilisinåussuse- Kardlune. sivikitsumik OKatdlineKarérmat Karl Skouip sujunersutå akueri- neKarpoK, sujunersut ingerdlater- KingneKardlune imigagssamik a- tuivatdlånginigssaK pivdlugo atautsimititaussunut. sujunersutit inutigssarsiornermut tungåssuteKartut Kavsit ingerdla- tineKarput landsrådip inutigssar- siornikut udvalgianut, kingorna tåuna isumaliutigssissumik sar- KiimiussaKåsavdlune. Peter Nielsen sujunersuteKar- poK landsrådip inutigssarsiorner- mut udvalgiata ingerdlåinartumik sulissumik rådingortineKarnigsså- nik, ilåtigut tåussuma suliagssa- risavdlugo inutigssarsiutausinau- ssunik nutånik navssårniarneK. ilaussortat ardlagdlit åma Edvard Reimerip David Brobergivdlo su- junersut tapersersorpåt. Niels Holmip sujunersut soKUtiginaute- Kartipå isumaKaranile nalerKutu- ssok landsrådime rådit kipunago sulissut amerdlisarneKarnigssåt. OKarpoK aperKutit taimåitut år- KingneKarsinaussut namaginartu- mik kommunalit atautsimut ud- valgeKalersitsisineratigut. sujuligtaissoK OKarpoK lands- rådip inutigssarsiornikut udval- gia Kinigauvfiup atutup nalåne suliuarsimassoK. encarsautigine- Karnerarpå kommunalit inutig- ssarsiornikut udvalgisa avdlå- ngortineKarnigssåt sulivfigssar- siussinikut isumaliOKatigigsungor- dlugit ilaussortaKartut GAS-imit, KNAPP-imit, KGH-mit, GTO- mit kommunalbestyrelsinitdlo. tåuko sagdliutdlugo suliagssari- savåt suliagssanik sulivfigssanig- dlo pilersitsiniarnigssaK navssår- niarnigssardlo inutigssarsiutausi- naussunik nutånik. Edvard Reimerip sujunersutå Ag- tume angnikikaluamik sulivfilior- nigssamik niorKutigssiorfingmik åma inutigssarsiornikut udvalgi- mut ingerdlaterKingneKarpoK. Reimerip aperKut tamåna sarKU- miupå upernåK atautsiminerme, akissutisianile nåmaginartisima- nago. tamatuma kingorna Kiner- sissine oKaloKatigissarsimavai tåukulo kåmagtorsimavåt aperKut sarKumiuterKerKuvdlugo. Kinersi- ssut isumaKatigissutigåt nåla- gauvfingmut sågfigingnigtoKarta- riaKartOK Agtume rejelerivfilior- nigssamik. sujuligtaissoK nalunaerpoK Ag- tume rejelerivfiliornigssamik sarKumiuneKarsimassoK Grøn- landsrådime, téssanile erssendg- sumik itigartitsissoKarsimassoK. pissutigitineKarsimavoK KGH-p akigssaKånginera nunanarfingne sulivfiliortitsinigssamut. åmåtaor- dle isumaKartoKarsimångilaK nu- naKarfingme taima mikitigissume fabrikiliornigssaK ingminut aki- lersinaussoK. Jørgen Olsenip ersseridgsarpå Edvard Reimer landsrådime ta- perserneKångitdluinartarsimassoK Kangåtsåp kommuniata piorsaiv- figineKarnigssånik sujunersute- Kartarångame. tamåna pivdlugo Mac Baren De 3 mest solgte Mac Baren tobakker Grønlandsråde isumaitalersmau- vok landsrådip kigsautigingikå Kangåtsåp kommuniata piorsaiv- figineKarnigsså. aussaK måna landsrådimut ilaussortat pingasut Kangåtsåp ericå angatdlavigisi- mavåt påsisimavdlugulo piorsai- nigssamut tungavigssaicartoK. tai- maingmat Jørgen Olsen sujuner- suteKarpoK tamåna landsrådime OKatdlisigerKingneKåsassoK. isumaKatigingneKarpoK ilau- ssortat taineKartut pingasut ag- dlagkatigut navsuiauteKåsassut periarfigssanik Kangåtsåp kom- muniane påsissamingnik navsui- autåtdlo nagsiuneKåsassoK lands- rådip inutigssarsiornikut udval- gianut. David Brobergip sujunersutigå misigssuissoKarnigsså aulisagkat sutdlunit iluaKutigineKarnigssåt isumagalugo. aulisagkat ingming- nut akilersinaussut kisisa fabrikit pisiarissarpait. Danmarkime auli- sagkat sutdlunit pissarineKartut tamarmik iluaKutigineKartarput, nunavtinile aulisagkat åssigingit- sut ardlaligpagssuit asiutinarne- Kartarput. Jørgen Olsenip aperKutigå så- rugdlit Kagssutinik tigsukartitag- kanik pissarineKartut tuninexar- sinaunersut. OKalugtuneKarsima- nerarpoK tigsukartitsinerme a- tautsime sårugdlit 15 tons anguv- dlugo pissarineirartartut, iglnar- neKartartutdlo taimåitut fabriki- nut tunineKarsinåungingmata. aperKutit tåuko mardluk udval- gime suliagssångortineKarput. taimatutaoK pineKarpoK Knud Kristiansenip apernutå aulisar- nermik perKigsårnerussumik Upernaviup erKåne misigssuisso- Karsinaunigssånik. ukiune ki- ngugdlerne puissiniarnerup ki- nguariartorsimanera pissutigalu- go piniartut ajornakusortisimavåt akiligagssamik isumaginiarnerat. taimaingmat Knud Kristiansenip kigsautigå Kaleragdlit KérKatdlo tunissausinaunigssånik misigssui- nigssaK. åmamigoK naluneKångi- laK Upernaviup erKåne rejerpag- ssuaKartOK månamutdle iluaKuti- giniarneKarsiméngitsunik. Elisabeth Johansen isumaKa- tauvoK Knud Kristiansenip OKau- sinut sujunersuteKardlunilo angatdlåmik nugtaKåtårtineKarsi- naussumik avangnarpasigsume fabrikeKalernigssånik, KérKanik Kaleralingnigdlo niorKusiorfigssa- mik. aperKut tåuna åma udvalgi- me suliagssångortineKarpoK. Julut. Edvard Reimer Grønland - Norge 120 forskjellige norske frimer- ker byttes mot 60 forskjellige frimerker fra Grønland. 90 mot 50, 70 mot 40, 50 mot 30, 30 mot 20, 15 mot 10. Send frimerkene til: T. Pedersen, Konows gt. 65, Oslo 1, Norge. FRA LANDSRÅDET David Brobergs forslag om indfø- relse af lov vedrørende misbrug af spiritus blev sendt til videre behandling i ædruelighedskom- missionen. David Brobergs for- slag går ud på, at der indføres lov, som giver hjemmel til at gribe ind over for spiritusmisbru- gere. En sådan hjemmel skal gælde forældre, som ved umåde- holden spiritusnydelse gør deres hjem til et utrykt og skammeligt sted for børnene. Den skal gælde for unge berusede urostiftere, der undertiden er til stor gene for deres bysfæller. Den skal også gælde personer, som fører gan- ske unge mennesker ud i drikke- riet. Ligeledes foreslår David Bro- berg, at man ad lovgivningens vej skal søge at reducere ud- skænkningssteder i Grønland. K’issunguaK Kristiansen fandt, at ædruelighedskommissionen havde svært ved at klare spiri- tusbekæmpelsen, hvorfor han fo- reslog, at man gav de midler, der bliver bevilget til ædrueligheds- kommissionens arbejde til Blå Korsforeninger og skoler. Formanden sagde, at ædruelig- hedskommissionens bestræbelser har givet resultater. I løbet af 2-3 år er forbruget af stærkt spi- ritus halveret. Formanden oply- ste endvidere, at det er lands- rådet, som giver spiritusbevillin- ger. Efter en kort debat vedtog man Karl Skou’s forslag om at over- lade Brobergs forslag til ædrue- lighedskommissionen. En række forslag af erhvervs- mæssig karakter gik til landsrå- dets erhvervsudvalg, der senere skal afgive betænkning. Peter Nielsen foreslog omdan- nelse af landsrådets erhvervsud- valg til et permanent erhvervs- råd, der blandt andet skal have til opgave at finde frem til nye erhvervsmuligheder. Flere med- lemmer, bl. a. Edvard Reimer og David Broberg støttede forslaget. Niels Holm fandt forslaget inte- ressant, men mente ikke det var hensigtsmæssigt at forøge antallet af permanente udvalg i landsrå- det. Den slags spørgsmål kan lø- ses tilfredsstillende ved nedsæt- telse af fælleskommunaludvalg. Formanden sagde, at landsrå- dets erhvervsudvalg har været permanent i denne valgperiode. Han oplyste, at det er tanken at omdanne de kommunale er- hvervsudvalg til arbejdsmarkeds- nævn, der skal sammensættes af GAS, KNAPP, KGH, GTO og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Nævnenes fornemste opgave skal være at fremskaffe arbejde, ar- bejdspladser og nye muligheder for de forskellige erhvervsgrene. Edvard Reimers forslag om opfø- relse af et mindre produktions- anlæg i Agto i KangåtsiaK kom- mune gik også i erhvervsudval- get. Reimer fremsatte det samme forslag under forårsmødet i år, men var ikke tilfreds med det svar, han fik. I mellemtiden har han talt med sine vælgere i di- striktet, sofn opfordrede ham til at genrejse spørgsmålet. Vælger- ne var enige om, at man burde henvende sig til staten om etab- lering af en rejefabrik i Agto. Formanden oplyste, at spørgs- målet om fabrik i Agto var rejst Knud Kristiansen i Grønlandsrådet, men at man fik et klart afslag. Begrundelsen var, at KGH ingen midler har til at etablere virksomheder i bygder- ne. Desuden mente man ikke, at en fabrik på et så lille sted vil kunne svare sig. Jørgen Olsen fastslog, at Ed- vard Reimer stod helt alene i rå- det, hvergang han fremsatte for- slag om udbygningen af Kangåt- siaK kommune. Grønlandsrådet kunne opfatte det som en til- kendegivelse af, at landsrådet ikke ønskede udbygning af Ka- ngåtsiaK kommune. I sommer be- rejste tre landsrådsmedlemmer KangåtsiaK distrikt og konstate- rede, at der findes grundlag for udbygning. De tre medlemmer vil uden tvivl støtte Reimer. Derfor foreslog Jørgen Olsen, at sagen genoptages i landsrådet. Man enedes om, at de tre om- talte medlemmer skriftlig gør rede for de muligheder, de me- ner at have konstateret i Kangåt- siaK kommune og sender rappor- ten til landsrådets erhvervsud- valg. David Broberg foreslog, at man sætter undersøgelser i gang til udnyttelse af alle slags fiskearter. Fabrikkerne aftager kun de fisk, der kan betale sig at producere. I Danmark udnytter man alle de fiskearter, der fanges, men i Grønland går mange fiskearter til spilde. Jørgen Olsen spurgte, om der er mulighed for at afsætte de mange torsk, som fanges i driv- garn. Man har fortalt ham, at man ved enkelt træk kunne fange op til 15 tons torsk, som bare går til spilde, da de ikke sælges på fabrikkerne. De to spørgsmål gik ligeledes i udvalg. Det samme blev tilfældet med Knud Kristiansens forespørgsel om mulighed for grundigere fi- skeriundersøgelser i Upernavik distrikt. På grund af nedgang i sælfangsten i de senere år i Uper- navik distrikt, har fangerne haft vanskeligt ved at klare deres for- pligtelser. Derfor ønskede Knud Kristiansen en nærmere undersø- gelse af indhandlingsmuligheder for hellefisk og havkat. Man ved også, at der er masser af rejer i Upernavik distrikt, men hidtil har man ikke gjort noget for at udnytte disse forekomster. Elisabeth Johansen tilsluttede sig Knud Kristiansens betragt- ninger og foreslog indsættelse af en flydende fabrik i de nordlige distrikter til produktion af hav- kat og hellefisk. Også dette spørgsmål gik i udvalg. Julut.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.