Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 31

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 31
SukaK-parti arfinilingnik måna ingmikortortalersoK SukaK-parti kikutdlumt peKatauvfigisinauvåt. socialistiskiu- ssumik suliniåsaoK, ingassåussingitsumigdle. partivdle pro- gramigsså aitsåt sarKumersmåusaoK aussamut atautsimer- ssuartoKarérpat, Knud Hertling onarpoK SukaK-parti måna arfinilingnik ingmikortortaKalerpoK, tdssa Ausiang- ne, K’eKertarssuarme, K’asigiånguane, Ilulissane, Omdname Uperna- vingmilo. ukiup matuma autdlartinerane parti pilersineKarpoK Au- siangne. aussaK måna Kinigauvfine angatdlavigå partimik autdlarnx- ssup folketingimut ilaussortaK Knud Hertlingip. igdlOKarfingnilo tai- neuartune autdlarnivdlune partip ingmikårtortagssainik. Knud Hert- ling neriugpoK ukiortåK Kångiugpat angatdlavigisinaujumårdlugit Ku- jatåne igdlonarfit, SukaK-partip siaruarsinaunigsså igdloKarfingne tdukunane tungavigssaKalersinidsavdlugo. aperKutigineKarmat SukaK-partip hovedbestyrelsigssånik pilersitsi- nigssamut tungavigssaKalersima- nersoK, Knud Hertling akivoK: — hovedbestyrelseKalernigssa- mut måna tungavigssaKarpoK, er- ninardlo misigssuatårniarpéka bestyrelsit KinerneKarsimassut nutåt. autdlarninerme inatsisit månalo inatsisaugatdlartut nå- pertordlugit partimik autdlarni- ssok pisinautitauvoK hovedbesty- relsimik utarKisaugatdlartugssa- mik torKainigssamut, isumaKar- pungalo taima amerdlatigileravta månåkut erKortussoK hovedbesty- På spørgsmålet om der skulle være skabt grundlag for at danne en hovedbestyrelse, svarer Knud Hertling: — Der er baggrund for at lave en hovedbestyrelse nu, og jeg vil snart gennemgå de nye bestyrel- ser, vi har fået valgt. Efter stif- telseslovene og de foreløbige love har partistifteren ret til at ud- pege den foreløbige hovedbesty- relse, og jeg synes, at det er rig- tigt på nuværende tidspunkt at lave en foreløbig hovedbestyrelse, nu da vi er så mange. PARTIFORENINGERNES INDFLYDELSE ■— Man ser jo fra offentlighedens side med forventning hen til at lære partiets politiske stilling- tagen, ideer og tanker at kende. Kan De på dette tidspunkt for- tælle noget om partiets politiske linie i Grønlandspolitikken? — Jeg har med vilje søgt at skabe en politisk organisation, som i sin struktui så vidt muligt skal hvile i sig selv, forstået på den måde, at den enkelte parti- forening skal være selvstændig som politisk forening, og en af de ting, jeg har tilsigtet med dette arbejde, er at prøve på at få de mennesker, der er med til at stif- te partiforeningerne, inddraget i arbejdet med at udarbejde par- tiets program. Jeg har selv ud- arbejdet et udkast til program relsiugatdlartugssamik pilersitsi- savdlune. peKatigigfit suniutåt — inungnit tusarusungnenarput partip isumaKarfigingningnera, erKarsautai isumailo. månåkut o- Kautigisinauviuk partip politiki- kut ingerdlatsiniarnigsså KanoK ltUSSOK? — piårinanga politikikut peKa- tigigfingmik sapingisamik ingmi- nut ingerdlåtugssamik pilersitsi- niarsimavunga, tåssa partip ing- mikortue politikikut peKatigigfi- utiniardlugit nangminerssortut, for partiet, men dette udkast er kun tænkt som arbejdsgrundlag for de enkelte partiforeningers arbejde med disse spørgsmål. På det første landsmøde, som vi forhåbentlig kan afholde til næste sommer, skal vi så lave partiets program. Det vil formo- dentlig blive et resultat af denne medleven fra de enkelte parti- foreningers side. Jeg har ikke ønsket at komme ovenfra og sige: Værs’go, her er et program. — Jeg har ønsket, at programmet for partiet skal laves af partiets medlemmer. Det sinker hele pro- ceduren, men jeg tror nok, at det er den rigtigste form. Det er dog mit håb, at vi lo- kalt til kommunalvalgene og til landsrådsvalget næste år vil væ- re i stand til at vise så meget an- sigt, at vi vil få lejlighed til at gøre os politisk gældende. POLITISK BEVIDSTHED — De har udtalt, at de ønsker, at SukaK-partiet skal være mo- derat venstreorienteret og har vel dermed tilkendegivet, at De øn- sker noget i retning af et grøn- landsk socialdemokrati, et arbej- derparti. Der er visse ting, der tyder på, at de allerede indvalgte bestyrelser i de lokale partifor- eninger ikke har overvældende stor arbejderrepræsentation. Er det rigtigt? — Nej, heldigvis er det ikke sulinermilo tamatumane angunia- arsimassara ilagåt, inuit partip ingmikortuinik autdlarnéKatausi- massut peKatautineKarnigssåt partip programigssånik suliaKar- nerme. uvanga nangmineK mig- ssiliusiorsimavunga partip pro- gramigssånut, migssiliutdle tåu- na tungavigssauginartugssauvoK partime peKatigigfit atausiåkåt aperKutinik tåukuninga sulissu- teKarnigssåne. sujugdlermérdlune nunamik ta- måkissumik atautsiminigssavtine, åipågo aussåkut pisinausagunar- tume, partip programigssånik sa- nassugssauvugut. partime peKati- gigfit atausiåkåt sulinerata ta- måna kingunerisagunarpå. kig- sautigisimångilara Kulangérérdlu- ngalusoK ilitsersussinigssara OKar- dlunga: åjuna programigssarse. — kigsautigisimavara partip pro- gramigsså suliarineKåsassoK par- tip ilaussortainit. taimailiorneK kinguarsåisagaluarpoK, isumaKar- pungale erKortussoK. neriutigårale kommunalinut landsrådimutdlo Kinersinigssane åipågumut sujunertarissavtinik ima sarKumisimatigisinaorértigi- savdluta, politikikut malungniu- rigtigt. Det skal dog indrømmes, at den første partiforening, der er sammensat på en hel anden måde end bestyrelserne i de an- dre byer. Det er rigtigt, at vi i Egedesminde har mange tjeneste- mænd, specielt lærere, i besty- relsen, men disse tjenestemænd er trods alt grønlandsk-lønnede, og da nu SukaK-partiet også er et lønmodtagerparti, er den store tjenestemandsrepræsentation i Egedesminde i og for sig ikke så grel, som man egentlig vil gøre det til. Men jeg har selv sat det som et programpunkt, at partiet skal arbejde for den dårligst stillede del af den grønlandske befolk- ning, altså prøve på at være med til at hæve denne del af befolk- ningen til politisk bevidsthed og til politisk engagement. Det er det, jeg meget gerne vil nå gen- nem partidannelsen. Derfor har jeg været meget glad for at se ved de seneste partiforeningsdan- nelse i Godhavn, Christianshåb, Jakobshavn, tJmånaK og Uperna- vik, at bestyrelserne fortrinsvis kom til at bestå af GAS-lønnede personer. UNGDOMSOPRØR EFTERLYSES — Har man planer om at oprette ungdomsafdelinger inden for par- tiet? — Ja, i vore love står der, at vi så vidt muligt skal oprette ungdomsafdelinger, men jeg vil gerne igen her sige, at en vis tål- modighed nok vil være nødven- dig i begyndelse . Det gælder i første omgang om at få organi- seret selv partiet som sådant. Først når det er tilendebragt, vil vi kunne få overskud og kræfter til at tage andre opgaver op, men jeg håber da, at det vil kunne ske inden alt for længe. — Man har fra flere sider talt om et grønlandsk ungdomsoprør. Vil De mene, — hvis De i øvrigt mener, at der findes et sådan, — niarnigssamut pivfigssarsisinau- savdluta. politikikut KautussineK — OKarsimavutit kigsautigigit Su- kaK-parti socialdemokratinut er- KainartusassoK, tåssa sulissartut partérisavdlugo. påsinarseringu- atsiarpordle igdloKarfingne partip ingmikortortaKarfine bestyrelsi- mut Kinigausimassut sulissartor- taKarujugssuångitsut. tamåna i- lumorpa? — någga, Kujanartumik taimåi- ngilaK. miserratigineKarsinåungi- lardle partime peKatigigfiliaK Au- siangne pilersineKartoK bestyrel- seKartoK katitigaunermigut ig- dloKarfingne avdlane bestyrelsi- ningarnit avdlauvdluinartumik. ilumorpoK Ausiangne bestyrelsi- me ilaussortat ardlaKarmata tje- nestemandiussut, pingårtumik i- liniartitsissut, tjenestemanditdle tåuko kalåtdlisut akigssauteKar- put, SukaK-partilo akigssarsissar- tut åma partéringmåssuk Ausi- angne sivnissue tjenestemander- pagssuit isumaKartarnertut inga- ssaginartigingitdlat. uvangale nangmineK partip a- nguniagagssaisa ilåtut isumiusi- mavara partip sulissutisagai ka- låtdlit akorndne pigssardliorneru- ssut, tdssa penataunidsavdlune i- nuit tduko politikikut kautussa- Karnigssånut politikikutdlo sule- Kataulernigssånut. tdssaluna ta- måna partéKalersitsinikut agsut angorusutara. taimaingmat agsut nudnårutigisimavara partime pe- Katigigfingnik kingugdlernik aut- dlarninerme K’eKertarssuarme, K’asigidnguane, Ilulissane, Omd- at SukaK-partiet vil have mulig- hed for at integrere disse kræf- ter? — Jeg vil gerne først slå fast, at der så vidt jeg ved ikke rig- tig er noget ungdomsoprør i gang i Grønland. Der er spirer til ung- domsoprør, og ungdommen har haft mulighed for at udtale sig på forskellig vis. Jeg vil meget gerne være med til at efterlyse et ung- domsoprør heroppe, for det vil være et uhyre fattigt samfund, åndelig set, hvis ungdommen bare fortsætter ad de stier, vi gamle har anvist. Det ville være en fag- tigdom, som ville være meget, meget deprimerende at iagttage. Jeg håber altså selv meget på, at vi i den kommende tid kom- mer til at opleve et ungdomsop- rør, også i politisk henseende. Jeg tør naturligvis ikke udtale mig om, hvorvidt SukaK-partiet vil være det rigtige ståsted for disse unge. Vi vil selvfølgelig me- get gerne rurerne så stor en del af ungdommen som muligt inden- for partiet. Jeg vil gerne under- strege, at SukaK-partiet skal væ- re rummeligt, at der skal være plads til mange forskellige slags mennesker og holdninger. Kun derved bliver det realistisk. Der skal naturligvis også være plads til rabiate unge mennesker, uden at de skal risikere at blive skældt ud af den ældre generation for at være for oprørske. Men hvorvidt SukaK-partiet vil være i stand til at kanalisere de unges ønsker, er i første omgang udelukkende et stort håb hos os. SukaK-partiet er tænkt som et moderat venstreorienteret parti. D.v.s. at vi vil arbejde med so- cialistiske principper, men i mo- dereret form. Fanatisme er jeg ikke tilhænger af, men jeg håber, at vores form for socialisme in- den for SukaK-partiet vil være en mulighed for mange — også unge — mennesker. name Upernavingmilo bestyrelsi- nut ilaussortat amerdlanerit td- ssausimangmata inuit GAS ma- ligdlugo akigssauteKartut. inusugtut sukalaniat — partip iluane inusugtunut ing- mikortortaKarfingnik pilersitsi- nigssaK pilerssårutigineKarpa? — åp, inatsisivtine agdlagsima- vok sapingisamik pilersitsiniåsa- ssugut inusugtunut ingmikortor- tanik, kingumutdle OKautiginiar- para tamatumane åma autdlar- Kéumut nåmagigtarnigssaK pissa- riaKåsassoK. sujugdlermik parti årKigssuniagagssauvoK. tamåna piarérpat nukigssaKalersinåusau- gut suliagssat avdlat tigunigsså- nut, neriugpungale tamåna unga- singitsukut pisinaujumårtoK. — kalåtdlinik inusugtunik pi- kigtitsiniartoKarnigsså, tåssa i- måipoK inusugtunik nåmagigtåi- nångitsunik sarKumersoKarnigsså ardlalingnit OKaluserineKartarsi- mavoK. isumaKarpit inusugtut tai- måitut sukalassut SukaK-partip peKatitåriniarsinaugai? — sujugdlermik ersserKigsarni- arpara ilisimassdka maligdlugit inusugtunik Kalåtdlit-nunåne su- kalaniartOKdngitsoK. tamåna ma- lungniutimissårtaraluarpoK, inu- sugtutdlume kavsitigut periarfig- ssaKartarsimdput isumanik sar- Kuminigssamut. norKaigxnartxka- luaKåra måne inusugtunik suka- lassoKarnigsså, inoKatigime aner- sdkut issigalugit pxtsusagalua- Kingmata, uvagut utorKait avKU- tigissarput inusugtut atudindsaga- luarpdssuk. tamåna pitsussuser- mik agsut nakeriatdlangnartumik erssersitsisagaluarpoK. taimaing- mat uvanga nangmineK neriuti- geKåra inusugtunik sukalaniartu- nik sarKumersoKarnigsså åma po- litikip tungåtigut. OKautigisinåungilarale SukaK- parti erKortusanersoK inusugtu- nut tåukununga torKåmavigisav- dlugo. soruname partime inusug- tunik sapingisamik amerdlasunik peKateKarusugpugut. ersserKig- sarniarpara SukaK-parti aulaja- ngersumik isumagdlit tåukussut kisimik ilaussortauvfigisångikåt, åmåtaordle parti angmassugssau- vok inungnut åssigingitsunut å- ssiglngitsumigdlo isumalingnut. taimåisagpat aitsåt parti piviu- ssunik tungaveKardlune suliniar- sinauvoK. soruname åma inusug- tut nåmagigtaitdliortut inigssa- Karput, utorKaunerussunit inga- ssåussiniartutut OKausipiluneKar- nigssartik ånilångatigissariaKar- nago. inusugtutdle kigsautigissåinik SukaK-parti avKutigssiussisinåu- sanersoK OKautigisinåungikaluar- dlugo autdlarKåumut taimåito- Karsinaunigsså angisumik kigsau- tiginarumavarput. SukaK-parti- me sujunertarineKarpoK socialis- tiskiussumik ingassåussiniéngit- sumigdle ingerdlatsinigssaK. inga- ssåussiniarneK uvanga ilalernar- tingilara, neriugpungale SukaK- partime socialismimik ingerdlat- siniarnerput periarf igssauj umår- tOK inugpagssuarnut — åma inu- sugtunut. Leif Aidt. ESBJERG MUSIK IMPORT TOHVIGADE 9 . ESBJERG Nu seks afdelinger af SukaK-partiet SukaK-partiet skal være rummeligt. Det skal arbejde efter socialistiske principper, men i moderat form. Det endelige partiprogram vil dog forst foreligge efter landsmødet næste sommer, siger Knud Hertling. Af LEIF AIDT. SukaK-partiet har efterhånden fået seks afdelinger. Det er i byerne Egedesminde, Godhavn, Christianshåb, Jakobshavn, O måna k og Uper- navik. Partiet blev stiftet i begyndelsen af dette år i Egedesminde. I sommer berejste partiets stifter, folketingsmand Knud Hertling sin valgkreds og startede partiforeninger i de nævnte byer. Knud Hert- ling håber efter nytår at besøge byerne i Sydgrønland med det for- mål at skabe grundlag for SukaK-partiets udbredelse i disse byer. 31

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.