Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 12.11.1970, Blaðsíða 15

Atuagagdliutit - 12.11.1970, Blaðsíða 15
inungnik nugtertitsineK mingugterineK umassutdlo Kalåtdlit-nunåne pingortitarssuaK serdlersårfigineKarsimå- ngisåinartutut ikungnaerpoK, K’asigiånguit avisiat „K’ånar- ssuaK“ agdlagpoK: nugtertitsineK ukiune måkunane ingerdlåneKarpoK, ajoraluartumik nunaKarfit narrugineKaleramik. nugtertitsineK pingitsaillssutåu- ngilaK åma nugtut tapivfigine- Kartarput sulivfigssarsiuneKar- tardlutigdlo. sujugdlermik aperilåriardlanga: nugtertitsineK pingitsailissutåu- ngila? — ima akineKarnigssara Kularingilara: åp. — ilalo aperer- Keriardlanga: sorme pingitsaill- ssutåungigpat nunaKarfingne ig- dluliortitsineK ajornarpa, nauk nunaKarfingne amerdlaneme ig- dlut taima nutåungitsigissut per- Kingnigssardlo erKarsautigalugo nalerKutingitdluinartut? tåssuna påsinarsivoK inungor- fingmingnik sakimeringnigtut pit- dlarneKartut nugkumånginertik pivdlugo pingitsailineKarneruler- dlutigdlo. igdlumik pitsauneru- ssumik najugaKarumavdlutik tau- va nunaKarfingmiut naggatågut nuginartariaKalisåput, taimalo OKaråine ajungineruvoK: pingit- sailineK ajugauvoK. uvagut nunaKarfingmiussugut ima usserniarneKartarpugut: ig- dlut nutårssuit, tuginardlugit iki- tartut uvfartarfigdlit il. il. nug- kuvit tapivfigineKåsautit tauva åma sulivfigssarsiuneKåsautit. pingårtumik kingugdleK tåuna kajungerineKarnerpaussarpoK. u- kioriartorneranile tusarssaulera- lugtuinalersarpoK KGH, GTO pri- vatitdlo sulissumingnik ikilileri- ssut. landsrådip Kanigtukut atautsiml- nerane OKaluserineKarpoK teknik- ikut ingerdlatsinerup tungåtigut kommunit ajornartorsiuteKåssu- siat. arajutsisimaneKångilaK kom- munit teknikip tungåtigut suju- lerssortigssanik pissariaKartitse- Kissut sordlo sanaortugkat tu- ngaisigut. månåkutut pissutsit ikatdlartitdlugit Kalåtdlit-nunåne igdloKarfingne amerdlanerne kommunalbestyrelsit GTO kiser- dluinåt tunårtarissarpåt teknik- imut sanaortugkanutdlo tunga- ssutigut. kommunalbestyrelse tupingnå- ngitsumik sanaortugagssat tu- ngaisigut sapertarpoK suniuteKar- tumik OKatdlinigssamut. tåssame GTO-p isume nåpertuinardlugo suliagssat ingerdlasinauvai. kom- munalit sujumut issigisinåussu- seKånginerat pissutigalugo tai- mailiorneK kiavdlunit påsinaviå- ngilå. Nungme imaKalo åma K’aKor- tume pissortat nuimanerussut på- sisimavåt KanoK iliortoKartaria- KarsimassoK kommunit ikiorser- niardlugit. taimåitumik igdloKar- fingne tåukunane GTO-me ator- finigtitsissoKarsimavoK igdloKar- fiup ingeniørinik taissanik. imå- narssuardle takordluisinåussuse- KartariaKångilaK påsisavdlugo taimatut ånugssussineK atorsi- nåungitsoK. igdloKarfiup ingeniø- ria GTO-me atorfeKartoK, Kanor- dlunit nangmineK piumatigiga- luarune suniuteKardluartumik ig- dloKarfingmut kommunimutdlo sujunersuissungorsinåungilaK. er- KarsautigineKarsinauvorme inge- niøre taimåitoK GTO-p tungånit KanoK naKisimaniartigineKarsi- naussoK, GTO — isumå sanencut- dlugo nangminerssornialisagalua- rune. kommunalbestyrelsilo tor- Kigsisimavdluinarsinauva inge- niøreKarune taimatut atorfeKar- tumik? nugtut ajungitsumik sulivfig- ssaKartikumagåine pitsauneruvoK aggersitat ikililerunik, Kalåtdlit- nunånume suliartortut tamarmik sulivfingmut inersimassånging- mata, tamåko kalåtdlinik taor- serneK ajornarunångikaluarput. tåssuna påsinarsivoK uvagut ka- låtdlit pissortavut Kavdlunånut ilagutinartut. ussiniut pitsak åma auna: ig- dloKarfingme nåparsimaleruvit ikiorneKåsautit piåmerpåmik. — nunaKarfingne néparsimalersut imaKa nakorsat eKiagissarsima- neramikik? — nåmik taimåingi- laK ussiniutimuna ilåinå. taimåi- tumik nunaKarfingmiut kajumig- sårpåka nugtitsiniartut agssor- torniarKuvdlugit. åma ima pissoKartarpoK nugtut nungnermut ugpernarsåumik tu- nineKartardlutik, tåunale usserti- nermut ugpernarsåumik taigåine pitsauneruvoK. nungnermut ag- dlagartamik tunisikåine åma a- ningaussanik tunisitariaKarpoK. tåunalo taineKartarpoK igdlumut pisatagssarsiutigssaK imalunit nungnerme tapiut. ussertinermu- nuna akigssarsiaK. kisalo nugtut igdloKarfingne amerdlanerne ig- dloKarfiup pissortainit isumåkér- neKartutut itarput. imaKa taima OKaråine ajungineruvoK. ukiut ingerdlaneråne nugterti- tauneK atorungnaerneKåsaoK nu- naKarfingne inuit nungunerat pivdlugo. igdlutdlo atausiåkåt atorungnaerneKåsåput init Kule- årKinigssaK iluamérsutuaK tå- ssa igdloKarfingne angnerussune tamane kommunit ingeniøreKa- lernigssåt, kommunit akigssaute- Kartitåinik kommunitdlo agdlag- feKarfine nangminerissamingnik agdlagfeKartunik. ingeniøre tai- måitOK kommunalbestyrelsinut iluaKutaungårtugssauvoK. tåussu- ma kommunalit sanaortortitsine- rat tamåt sujulerssusavå, privati- mik mesterit GTO-lunit atordlu- go suliarititaussut suniuteKardlu- artumik nåkutigisavdlugit kom- muninutdle akikinerpåmik. sa- naortugagssat KanoK akeKarnig- ssånik nautsorssugkat privatitdlo akigitiniagait tamaisa misigssua- tårtåsavai, kommunalbestyrelsit ilitsersutåsavdlugit kommunalit igdlutaisa ingerdlåneKarneratigut aserfatdlatsailiorneKarneratigut- dlo. boligstøttimik igdluliortitsineK nåkutigisavå, igdlutdlo tuniune- Karångata inerdlugit, agdlagartåt atsiordlugo tigussåsavdlugo. aki- ssugssauvfigisavå igdlut kukune- Karnerisa amigautaisalo iluarsi- neKarnigssåt. landsrådip taimaitlnartariaKar- på igdloKarfit ingeniøreKarnig- ssånik erKarsaut. tamåna kom- muninik pakatsisitsinartugssau- vok nåmagigtaitdliutigssiginar- dlunilo. nalunångilaK igdloKarfit inge- niøreKarnigssåt landsrådimut aki- kinerusaKissoK, tåssame tamåna GTO-p akilertugssaungmago. landsrådimutdle ajunginerusaoK OKinersiorniarnane akueriguniuk kommunit ingeniøreKalernigssåt, taimåitOKalernigssånutdlo ani- ngaussat pissariaKartut akuerssi- ssutigalugit. tamåna sujumut av- KutigssatuauvoK, årKiniarnigssau- galuit avdlat iluamérsumik ki- nguneKartugssaunatik. rit atorneKaleriartornerat pivdlu- go. kisiånile nugtertitsinerup ki- ngorna perKigsimilerneK sarKU- merumårpoK påsineKalisavdluni- lo nunaKarfingne igdluliortoKar- tartugpat nugtertitsinerup kingu- nerissai pingitsorneKarsimasinau- galuartut. ukiune måkunane inuit amer- dliartornere oKatdlisauleralugtui- narput. nårtunavérsautit mangu- tagkat atorneKaleriartorput. inuit Danmarkimut nungnigssåt taine- KartalerpoK, tusartåinarparputdle Danmarkime åma sulivfigssaeru- simassoKartartoK. ila nålagkersuissut sussunukua. avdlåungivigput agdlunaussat ilangnikut isuilo igdlugtut nanig- ssaunatik. — nålagkersuissut ta- maviårumångikunik nunaKar- fingne igdluliortitsiniardlit. nu- naKarfingne åma igdluliortiter- neK ingerdlaniardle igdloKarfit kisimik pinatik. nunaKarfingmiut sule amerdla- Kissut igdloKarfingnut nugkusu- ngitdlat. taimåitumik nunaKar- fingmiut kivfartuneKartariaKar- put. tåukume åma igdloKarfing- miututdle inuput. A. P. N. E. L. Poulsen, Atangmik. sok erKarsauti- gineKangila? „Atuagagdliutit“-ne 24. august 1970 sarKumersune agdlautigissat pingårnerssåne erKartorneKarpoK Kanga umiarssuaussartut sikusiu- tit Kissussut kingumut atorKiler- neKarsinåunginersut, sikorssuit tåkusimårtaleriartuinarnerat pi- ssutigalugo Kujatåne igdloKarfit angatdlavigineKarnerat ajornar- siartuinarmat. erKarsautigivdluardluguna isu- maKalersunga, KangarssuaK pi- nerpoK ilame erKaimångilara Ka- nga, Danmarkip imartai sikusi- manersut majimit decemberimut. tamatuma nalåne suliagssaKara- tik Danmarkime uningåinartar- put sikunut aserorterutit mardluk nutåt akisutdlo tusåmassat ma- ligdlugit sikunik aserorterinig- ssamut nikaginagagssåungitsut. KanoK isagaluarpatame tåuko taputdlugit erKarsaraluaråine? Arne Jensen, telestationen, ManitsoK. Netto 200 gr. Æblekage 8 pers. Den sukker- ristede rasp er lige parat til at lægge sam- men med æblegrød lagvis - den kan nemt stå til dagen efter uden at miste sin fine aroma og velsmag. (Pyntes med flødeskum). Abrikoskage 8 pers. Lav først en grød af lige dele abrikos og æbler, derefter bruger De samme fremgangsmåde som med æblekagen. Pyntes med gelé og flødeskum. Yoghurt-Tykmælk-Arme Riddere. Drys det på Yoghurt og tykmælk. Ril Arme Riddere pa- neres franskbrødsskiverne, de bliver herlig gyldenbrune. A/S RUGA, ROSKILDE. tamatuma tungåtigut Kalåtdlit- nunåt silarssup ilainisut avdla- tutdle ipoK, nauk imaKa mingug- terinerit måne avdlanisut ma- lungnartigingikaluartut, taimaili- ssoKarnigsså ungasigungnaerpoK. erKaiginartigume uliasiortitseKa- tigigssuit soKutigingningnerat Kalåtdlit-nunåta sineriåta avatå- ne uliasiordlune Kivdlerinigssa- mik, amerikamiutdlo erKarsaute- Kartut ulia Canadamit Alaska- mitdlo agssartomiardlugo umiar- ssuarujugssuarnik Canadap a- vangnåtigut. umiarssuit tamåko avKutigssånit Kalåtdlit-nunåt ungasingilaK. erKaiginariartigo amerikamiut tingmissartussue atominik Kaertartorssuarnik usi- ssut Kalåtdlit-nunåt Kulautdlugo ingerdlassartut. erKaiginariartigo augtitagssarsiortOKalerpat kuit tatsitdlo mingugtitaujumårtut. ta- kuinariartigingme erKaivingnit mingugtitsinerit, erininarsingit- sorme Kalåtdlit-nunåne sigssat atassuinaussamik erKaivinguså- put. taimåikaluartordle uvdlumikut Kalåtdlit-nunåne umassut aju- ngitsumik igdlersorneKarput, ki- siånile ungatå erKarsautigalugo åma navianauteKarpoK. atuagkiamine „Kalåtdlit-nunå- ne tingmissat“, Finn Salomonsen agdlagpoK isarukitsoK kingugdleK Kalåtdlit-nunåne pissarineKarsi- massoK 1844-me. måna tingmiaK tåuna tåmarpoK tåkutendngna- vérdlune. tingmissat avdlåtaoK Kalåtdlit- nunåne nungutitauvdluinaleralu- arsimåput, erKigsisimatitauvdlui- naratdlartitdlugitdle atatinarne- Karnigssåt ajornarsimångilaK. tingmissat ilait erniorfigissar- tagkamingnit pérusimåput, måssa inerterKutaugaluartut piniarne- Kartarsimangmata. taimatutaoK åma nålångisårdlune månigsarto- KartarpoK. arfivik tunuligdlo åma Kalåt- dlit-nunåta imartainit pérutdlui- nalerput. imaKa endgsisimatitau- neratigut amerdliartorKilersinåu- put, tamånale ersserKigsumik ili- simaneKångilaK. ukiume savssissartut Kilalugka- nik assagtussissångeKaut, sapi- ngisamik amerdlasunik pissaKar- niartardlutik. KangaunerussoK Kalåtdlit-nunåta encå auviligssu- simagaluarpoK, månale aorfit Ka- Kutigulerput. umassut piniapilugaunermikut ikiliartortut ardlaligpagssuit tai- gorneKarsinaugaluarput. erKumit- sordle tåssa inuit ikigtumininguit kisimik norKéissutigingmåssuk umassut nungutsailiorneKarnig- ssåt. amerdlanerpagssuit soKuti- gingilåt umassut ikiliartuinarne- rat, måssa tamåna ingmingnut tu- ngavdluinaraluartoK, tåssame umassut amerdlanerit inuit neri- ssaringmatigik nungutsailineKar- nigssåt soKutigissariaKaraluardlu- go. Dæk bord med Plumrose nerrivik Plumrose-p aKerdlortigainik Kerititainigdlo Kagdleruk. sluk tørsten i kildefrisk koral Koråle imeruernaKaoK -der er 10 slags koral-vand i mmmtm + oral igdloKarfit imalunit kommunit ingeniøre Ausiait avisiat „Ausiak“ agdlagpoK: 15

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.