Tíminn - 16.08.1975, Blaðsíða 6

Tíminn - 16.08.1975, Blaðsíða 6
TÍMINN Laugardagur 16. ágúst 1975 Úr fréttabréfi Húsnæoismálastjórnar ríkisins 233 nú í leiguíbúðir eru smíðum á veg- um 43 sveitarfélaga Sérfræðingur frá S.Þ. kannar húsnæðismálin ^^^ Vorið 1973 samþykkti Alþingi, sem kunnugt er, heimild til handa Húsnæðismálastofnuninni til þess að veita lán, er næmi allt að 80% byggingarkostnaðar til bygging- ar allt að 1000 leiguibúða á vegum sveitarfélaga utan Reykjavíkur. Hefur siðan mjög mikið verið unnið að þessu máli, bæði i stofn- uninni sjáífri sem og á vegum sveitarfélaganna. Staðan i þvi er nú sú, að stofn- unin hefur heimilað 57 sveitar- stjórnum að hefja tæknilegan undirbúning að byggingu samtals 339 ibúða, þar af hafa 24 sveitar- stjórnum verið veitt lán að fjár- hæð samtals 692 millj. króna, er koma munu til greiðslu á byggingartimanum, til byggingar 170 leiguibúða: þá hafa einnig 19 sveitarstjórnir af hinum framan- greindu 57 sveitarstjðrnum fengið heimild stofnunarinnar til þess að hefja framkvæmdir fyrir eigið fé við byggingu 63 ibúða. Má þvi segja að á ýmsum fram- kvæmdarstigum séu nú 233 leigu- ibúðir, i sumum tilfellum eru framkvæmdir að hefjast, I flest- um tilfellum eru þær komnar vel á veg og nokkrar ibúðir eru þegar fullgerðar og komnar í notkun. Þessar ibúðir eru i 43 sveitarfé- lögum. Húsnæðismálastofnunin hefur óskað eftir þvi við sveitar- stjórnirnar, að þær leitist við að samræma sem mest fram- .kvæmdir þessar og standa sem mest saman að útboðum og inn- kaupum, enda greinilegt hve mikla þýðingu það hefur i svo miklu verkefni sem þessu. Mun stofnunin leggja aukna áherzlu á að samvinna og samstaða þess- ara aðila verði sem mest svo að byggingarkostnaður veröi eigi meiri én brýnasta nauðsyn krefur. ö.B. Reykjavík. — Undanfarna daga hefur dválið hér á landi sér- fræðingur i húsnæðismálum, er hingað kom á vegum Sameinuðu þjóðanna. Tilgangur ferðar hans, var að afla gagna og upplýsinga um húsnæðismál landsmanna á vegum húsnæðismálastofnunar S.Þ., og er ætlunin að vinna úr þessum gögnum i vetur og munu tillögur þvi berast frá stofnuninni seinni part næsta vetrar eða að vori. Sérfræðingur þessi, prófessor dr. Helmut W. Jenkins, hefur farið viða um lönd á vegum Sameinuðu þjóðanna til ráð- gjafarstarfa á þeirra vegum Atti hann fundi með ýmsum forystu- mönnum á sviðum húsnæðis- efnahags- og fjármála. Tildrög þessarar ferðar próf. dr. Jenkins er sú að tæknideild Sameinuðu þjóðanna vildi veita okkur aðstoð og leiðbeiningar á þessum sviðum án endurgjalds og kom utanrikis- þjónustan þessu til skila til Húsnæðismálastofnunar rikisins sem þá boðið. Að sögn Sigurðar E. Guð- mundssonar, for,stjbra Húsnæðis- málastofnunar rikisins eru menn bjartsýnir á að góður árangur náist á sviði húsnæðis- mála með samstarfi þessu. Byggingasjóður lánar til 256 íbúoa í 7 elli- og dvalarheimilum Fyrir skömmu voru teknar ákvarðanir um lánveitingar úr byggingasjóði rlkisins til bygg- ingar samtals 256 fbiiða f 7 elli- og dvalarheimilum i 6 byggöarlög- um i landinu. Nemur það fjár- magn samtals 411 milljónum króna, sem veitt er aö láni I þess- um tilgangi. Þeir aðilar, sem hér um ræöir eru þessir: Dvalarheimilið Höföi, Akranesi: 40,3 millj. kr. til byggingar 38 ibúða. Dvalarheimili aldraöra á Hellu: 20,4 millj. kr. til byggingar 12 ibúða. Elliheimiliö As, Hvera- gerði: 10 millj. kr. til byggingar 6 ibúða. Dvalarheimili aldraöra sjómanna, Hafnarfiröi: 129,2 millj. kr. til byggingar 76 íbiiða Dvalarheimili aldraðra, Dalvik: 34 millj. kr. til byggingar 20 ibúða. Dvalarheimili aldraðra, Furugeröi 1, Reykjavik: 125.8 millj. kr. til byggingar 74 Ibúða. Lántakandi: Borgarsjóöur Reykjavlkur. Dvalarheimili aldr- aðra, Hafnarfirði (lántakandi: Bæjarsjóður Hafnarfjarðar); 51 millj.kr. til byggingar 30 ibúða við Alfaskeið 64.) Lán þessi verða öll greidd tit á byggingartlmanum, með föstum mánaðargreiðslum, I samræmi við gang byggingarframkvæmd- anna. Eru fyrstu framkvæmdir þegar hafnar en ekki er reiknað með að þeim verði allsstaðar lok- ið fyrr en I árslok 1978. Husnæðis- málastofnunin mun óska eftir þvi og leggja þunga áherzlu á það viö alla þessa aðila, að þeir leitist við að samræma efniskaup sln og út- boð, þannig, að unnt verði að stefna að sem hóflegustum byggingarkostnaði • á grundvelli sameiginlegra innkaupa og fram- kvæmda. Til fróðleiks má einnig geta þess, að öryrkjabandalag íslands hefur nú hafið byggingu 40 Ibiiða fyrir aldraða I fjölbýlishúsi I Kópavogi og jafnframt sótt um byggingarlán til Húsnæðismála- stofnunarinnar að fjárhæð 68 millj. króna til byggingar þess. Liggur það mál nú fyrir hús- næöismálastjbrn til afgreiðslu. Sveitastjórnir geta ekki boðið forkaupsrétt að leiguíbúðum eftir 5 ár Eins og kunnugt er samþykkti Alþingi sl. vor að heimilt skyldi að verja allt að 160 millj. króna samtals úr Byggingasjóði rikisins til lánveitinga vegna kaupa á eldri ibúðum. Hefur nú fyrsta lán- veitingin á grundvelli þessarar ákvörðunar farið fram. Er hér um að ræða lánveitingu þeim um- sækjendum til handa, er lögðu fram umsóknir I stofnuninni fyrir 1. aprilsl. Hefur verið ákveðið að sú lánveiting skuli koma til greiðslu frá og með 15-ágúst n.k. Að meðaltali námu lánin sem næst kr. 310.000.00 pr. ibúö. Til fróðleiks má geta þess, að fyrsta ársgreiðsla sllks láns, að fjárhæð kr. 300.000,00 (sem er til 15 ára) á hinum nýju kjörum (6.25% vextir og 4/10 verðtrygg- ing ársgjaldsins) næmi kr. 31.395.00, væri sú greiðsla innt af hendi nú. Eins og áður segir kemur til greiðslu eftir 15. ágúst nk. lán- veiting þeim til handa, er sótt höfðu um lán fyrir 1. april sl. til kaupa á eldri ibúðum. Nemur húh samtals 100,5millj. krbna.þarafi Reykjavik 56,7 millj. króna. Jafnframt þessu hefur veriö ákveðin veiting framhaldslána („seinni-hluta-lána") þeim til handa, er fengu frumlán sln greidd út eftir 20. desember sl. Kemur sú lánveiting til greiðslu eftir 10. september nk. og mun nema 434 millj. króna. Er hér að sjálfsögðu um byggingarlán að ræða. Þá hefur einnig veriö ákveðin veiting fyrstu lána þeim til handa, er sendu stofnuninni lánsumsóknir sínar . fyrir 1. febrúar I ár og sendu henni fokheldisvottorð vegna húsa sinna fyrir 1. apríl. I ár. Mun sú la'nveiting væntanlega nema 135 millj. króna og kemur til útborg- unar eftir 1. september nk. Hið nýja byggingarlán, sem nemur kr. 1700.00.00 pr. fbúð, gildir fyrir ibúðir I þeim husum, er framkvæmdir hófust við á árinu 1974 eða 1975 og fokheld verða á þessu ári. 011 önnur lán verða óbreytt. Aðeins þarf að leggja fram eina lánsumsókn vegna lána þessara, þ.e. þá, sem lögð er fram I upphafi. Er það breyting frá þvi, sem til þessa hefur verið. Þá hefur einnig verið ákveðið, að hin nýju byggingar- lán skuli koma til greiðslu I þrem- ur hlutum, þannig, aö fyrsti hlut- inn nemi 600 þús. krónum, annar hluti nemi sömu fjárhæð og hinn þriðji 500 þús. krónum, annar hluti nemi sömu f járhæð og innan 6 mánaða frá fyrsta greiösludegi lánveitingarinnar falla þeir úr gildi. UAA LANVEITINGAR Undanfarið hafa nokkrar sveitarstjórnir boðið til sölu skuldabréf, er nemi allt að 20% byggingarkostnaðar leiguibúða þeirra,sem byggðar eru skv. lög- um nr. 59/1973. Kveða þau, sem kunnugt er m.a. á um það, að heimilt sé að veita lán, er nemi allt að 80% byggingarkostnaðar úr Byggingarsjóði rikisins til smiði þeirra. Jafnframt þessu hafa sumar sveitarstjórnirnar til- kynnt, að skuldabréfakaupin veiti kaupendum bréfanna forgangs- rétt til kaupa á viðkomandi leigu- ibúð eða leiguibúðum, að 5 árum liðnum. Auglýsingar af þessu tagi geta verið mjög villandi og er þvi nauðsynlegt aðfara þess á leit við sveitarstjórnir, að þær láti það ógert aö birta þær. Að visu er heimilað I rlg. nr. 45/1974 að gera forkaupsréttarsamninga af þessu tagi við einstaklinga, er kaupa framangreind skuldabréf, en þar er lika skýrt kveðið á um: — að óheimilt sé aö selja ibúð- irnar fyrstu 5 árin eftir að þær eru teknar i notkun: — að hafi aöstæöur I sveitarfél breytzt að þeim tlma liönum geti sveitarstjórn sótt um heimild húsnæðismálastjbrnar til að selja ibúðirnar. 1 dag verður að sjálf- sögðu ekki séð fyrir hvort eða að hvaða leyti aðstæður breytast I hinum ýmsu sveitarfélögum eða hver staðan verður þar að 5 árum liðnum, svo að ekki sé talað um lengri tlma. I dag verður heldur ekkert vitað iim það hver afstaða húsnæðismálastjbrnar verður þá til slíkra erinda. Verður þvi ekki séð, að sveitarstjórnir geti nú gert forkaupsréttarsamninga við skuldabréfakaupendur á þessum grundvelli: — að hugsanlegir kaupendur slikra Ibúða verða aö uppfylla skilyrði reglugerðar nr. 272/1974 (um verkamannabústaði) varö- andi hámark eigna og tekna, eins bg það er ákveðiö af Félagsmála- ráðuneytinu næstu áramót á undan. Samkvæmt þvi verður ekki séö, aö unnt sé að gera for kaupsréttarsamning við skulda- bréfakaupanda/leigutaka I dag, þar sem engin vissa er fyrir hendi um það, að hann uppfylli framan- greind skilyrði rlg. nr. 272/1974 um hámark eigna og tekna, eftir 5 ár eða lengri tima Samkvæmt þessu er þvi ljóst, að sii aðstaða, sem sveitarstjbrn hefur, skv. 2.mgr. 8. gr. rlg. nr. 45/1974, til þess að bjbða væntan- legum skuldabréfakaupendum forkaupsrétt að umræddum Ibuð- um, er vægast sagt mjög tak- mörkuð og I meira lagi hæpið að gera þeim slik boð, enda f raman- greindir annmarkar i rauninni þess eðlis, að engu er hægt að heita skuldabréfakaupendum um forkaupsrétt á ibúðum þessum. NYBREYTNI I LÁNSKJÖRUM HUSNÆÐIS- MÁLASTJÓRNAR Breyting hefur orðið á vöxtum og verðtryggingu lána þeirra, sem húsnæðismálastjbrn veitir lir Byggingasjbði rikisins. Voru grunnvextir lána þeirra (F-lán og G-lán) áður 5.25% en eru nú orð- nir 6.25%. Meö sama hætti nam verðtryggingin áður 3/10 af hækkun byggingarvisitölu en nemur nii 4/10. Eru þessi nýju kjör á öllum þeim lánum úr Byggingasjbði rikisins, er komið hafa til greiðslu siðan 1. jilli sl. Húsnæðismálastjbrn hefur tekið upp nýtt verðtryggingakerfi sem greiða skal um leið og vexti. Verðtryggingunni er þannig hátt- að, að á hverjum gjalddaga ár- gjalds ber auk þess að greiða verðtryggingarálag sem hlut- fallslega viðbbt við árgjaldið, sem svarar 4/10 — fjbrum tiundu — þeirrar hækkunar, er hverju sinni kann aö hafa orðið á gild- andi visitölu byggingarkostnaðar frá lántökutima til hvers gjald- daga árgjalds eða greiðsludags, dragist greiðsla fram yfir gjald- daga. Eins og áður segir gildir þessi nýja skipan fyrir öll þau lán, sem veitt hafa verið úr Byggingasjbði rikisins slðan hinn 1. júh* sl. Tbk rikisstjbrnin ákvörðun þessa að fengnum tillögum húsnæðismála- stjbrnar, eins og fyrir er mælt i lögum. Byggingarlán Húsnæðismála- stofnunarinnar (F-lán) eru sem kunnugt er til 26 ára. Fyrsta árið eru aðeins greiddir vextir en öll önnur ár lánstimans samanstend- ur hvert árgjald af vöxtum og af- borgun. Fyrsta árgjald af slíku ^ láni, er kæmi nii til greiðslu, næmi kr. 136.161.00 og er þá álag af völdum visitölu að sjálfsögðu ekki reiknaö með. Úr fréttabréfi Húsnæðismálastjórnar ríkisins

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.