Tíminn - 03.09.1975, Blaðsíða 6

Tíminn - 03.09.1975, Blaðsíða 6
TÍMINN Miðvikudagur 3. september 1975. Samþykktir aðalfundar Stéttarsambands bænda Aðalfundur StéHtarsambands bænda 1975 lýsir furðu sinni á þvi, aö rik'isstjórnin skuli hafa léö máls á þvi i sambandi viö gerð siöustu kjarasamninga vinnu- markaðarins, að veita óviðkom- andi aðilum aðstöðu til þess að hafa áhrif á lagasetningu, sem lifsafkoma bændastéttarinnar grundvallast á. Telur fundurinn að I þessu felist mikið virðingar- leysi fyrir bændastéttinni og felur stjórn Stéttarsambandsins aö gera stjórnvöldum grein fyrir þvi, að slikt verði ekki þolað. Aðalf undur Stéttarsambands bænda 1975 telur nauðsynlegt, að leiðrétt verði án tafar það mis- ræmi sem er á söluverði kinda- kjöts og nautgripakjöts. Telur fundurinn, að færa beri I rétt horf magn nautgripakjöts i visitölu- grundvelli og taka þurfi upp nið- urgreiðslur á nautgripakjöti i svipuðum mæli og á kindakjöti. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 itrekar fyrri ályktanir um nauðsyn þess, að stjórnvöld á- kveði breytingar á niðurgreiðsl- um landbUnaðarvara i fullu sam- ráði við stjórn Stéttarsambands bænda og Framleiðsluráð. Fund- urinn telur, að haga beri niður- greiðslum þannig, að breytingar á útsöluverði landbúnaðarvara verði sem mest I samræmi við al- menna verölagsþróun i landinu, þannig að aukið öryggi skapist i verölagningu og sölu bæði gagn- vart framleiðendum og neytend- um. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 skorar á stjórn Stétt- arsambands bænda, að beita sér fyrir þvi, að starfandi kvenfélög- um i sveitum landsins verði tryggður tekjustofn til starfsemi sinnar. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 skorar á rikisstjórn- ina að hraða sem mest könnun þeirri um fæðingarorlof kvenna, er bráðabirgðaákvæði við lög um atvinnuleysistryggingar, er Frá aðalfundi Stéttarsambands bænda aft Laugarvatni. samþykkt voru á siðasta vori, gera ráð fyrir að framkvæmd verði. Aðalfundurinn treystir þvi að frumvarp til laga um þetta efni verði lagt fyrir Alþingi á næsta vetri. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 telur að dráttur á framgangi frumvarpa til jarða- og ábúðarlaga skapi vissum sveitum og byggðarlögum mikla erfiðleika og geti verið hættuleg- ur, þar sem ásókn þéttbýlisfólks i jarðir fer vaxandi, en kaupgeta sveitarfélaga er takmörkuð. Fundurinn Itrekar fyrri sam- þykktir aðalfunda sambandsins um að stjórn þess beiti sér fyrir samþykkt þessara frumvarpa. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 vitir harðlega þann ó- sæmilega áróður i fjölmiðlum, sem komið hefur fram að undan- förnu gegn elzta atvinnuvegi þjóðarinnar — landbúnaðinum, — sem héfur gegnt og gegnir enn þvi menningarlega og þjóðhagslega hlutverki, að sjá þjóðinni fyrir þeim daglegu lifsnauðsynjum er varðar Hf hennar og sjálfstæði. Fundurinn vill vara alla þjóð- holla tslendinga við þessum at- vinnurógi gegn bændastéttinni sem hefur aðallega komið fram i dagblaðinu VIsi og skorar á Upp- lýsingaþjónustu landbúnaðarins að svara honumá hverjum tlma á viðhlltandi og viðeigandi hátt. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 beinir þvi til stjórnar Lifeyrissjóðs bænda að lánað verði úr Lifeyrissjóði bænda til uppbyggingar elliheimila i dreif- býli. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 bendir á, að ákvæði laga um Húsnæðismálastofnun rikisins um útrýmingu heilsu- spillandi húsnæðis, ná einnig til ibúða i sveitum og beinir þeirri á- skorun til stjórnar sambandsins, að hUn veki athygli sveitarstjórna á að hagnýta þennan rétt sveitun- um til handa. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 itrekar tillögu aðal- t > I ti Tfmamynd JG. fundar 1974 um tjón á búfé vegna umferðar. Jafnframt vekur fundurinn at- hygli á þörf fyrir aukið eftirlit með leyfilegum hámarkshraða bifreiða og hækkuðum viðurlög- um á umferðabrotum til þess að draga úr umferðaslysum og stuðla að aukinni umferðarmenn- ingu I landinu. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 heimilar stjórninni að styrkja Samband sunnlenzkra kvenna til kaupa á teppi þvi er Hildur Hákonardóttir hefur gert um stuðning húsfreyja á Suður- landi við stéttarbaráttu bænda. Aðalfundur Stéttarsambands bænda, haldinn að Laugarvatni 29. og 30. águst 1975 samþykkir að fela stjórn Stéttarsambands bænda að vinna að þvl hið bráðasta, að Stofnlánadeildinni verði gert kleift að lána til vinnslustöðva landbúnaðarins svipaðan hundraðshluta af stofn- kostnaði og lánasjóðir sjávarut- vegsins lána til fiskvinnslustöðva, og að Byggðasjóður láni til vinnslustöðva landbUnaðarins á sama hátt og til annarra atvinnu- veg'a, enda telur fundurinn að það sé ótvirætt hlutverk hans. Aðalfundur Stéttarsambands bænda, haldinn að Laugarvatni 29. og 30. ágúst 1975, felur stjórn sambandsins að vinna að þvi að lán til jarðakaupa verði stór- hækkuð frá þvi sem nú er. Fund- urinn litur svo á, að eðlilegt sé að byggðasjóður láni viðbótarlán til jarðakaupa hliðstætt þvi sem ger- ist um stofnun annars atvinnu- rekstrar á landsbyggðinni. Aðalfundur Stéttarsambands bænda 1975 leggur áherzlu á að hvergi verði kvikað frá þeim kjararéttindum, sem bændastétt- in hefur áunnið sér á undan- förnum árum. Sérstaklega leggur fundurinn áherzlu á, að ekki verði breytt á- kvæöum laga um viðmiðun tekna bænda við aðrar stéttir og rétt til útflutningsbóta á landbúnaðaraf- urðir. Fundurinn minnir á, að nú skortir verulega á að bændur nái árstekjum til jafns við þær stéttir, sem laun þeirra miðast við. 1 þvi sambandi er rik ástæða til aö minna á þá kjaraskerðingu, sem leitt hefur af þvi, að hvað eft- ir annað hefur orðið misbrestur á að verðbreytingar tækju gildi á lögboðnum tlma. Gerir fundurinn kröfu til að rikisvaldið bæti bænd- um þann skaða. Aðalfundur Stéttarsambans bænda 1975 telur algjört neyðar- úrræði að selja nautgripakjöt á niðursettu verði eins og nú hefur verið ákveðið að gera. Vekur fundurinn athygli á, að lækkun út- söluverðs frá þvi sem ákveðið hefur verið með samkomulagi i Sex-manna-nefnd rýrir kjör bændastéttarinnar og þvi aðeins er réttmætt að gripa til aðgerða þessara að þær leiði til ráðstaf- ana, sem komi i veg fyrir að slikt endurtaki sig. BH-Reykjavik — Bandalag starfsmanna ríkis og bæja hefur afhent fjármálaráðherra kröfu- gerð siua varðandi kjarasamn- inga, en lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna mæla svo fyrir, að segja skuli upp samning- um á tveggja ára fresti. Ber að gera það miðað við 1. septem- ber eða 10 mánuðum áður en kjarasamningurinn rennur út. Samninganefnd BSRB hélt fyrsta fund sinn að þessu sinni 11. ágúst sl., og var þar lögð fram hug- mynd að kjarasamningi, sem unnin hafði verið á skrifstofu BSRB. 18.-22. ágúst fjallaði sið- an nefndin um kröfugerðina á stöðugum fundum, og var hún loks samþykkt samhljóða, og af- hent fjármáiaráðherra 26. ágúst sl. Tlminn sneri sér til Haralds Steinþórssonar til að leita sér upplýsinga um kröfugerðina, og lét Haraldur okkur f té helztu atr- iði hennar, og þá fyrst og fremst þær breytingar, sem fyrirhugað- ar eru frá núgildandi kjarasamn- ingi. Fjöldi launaflokka er i kröfun- um 28 en það er einum launa- flokki meira, en nii er fram- kvæmt. Sú breýting er gerð á numerum launaflokka, að þeir eru nUmeraðir frá 1 og upp i 28 i stað þess að gildandi launaflokk- Kröfur BSRB ar eru frá 10. og upp i 28. og slðan B-l til B-8. Samanburður getur fengizt með þvi að lækka núver- andi nUmer á Iaunaflokki um töl- una 9 (þessi háttur var tekinn upp hjá Reykjavikurborg I siðustu samningum). Gerð er krafa um að hámarks- laun I 1. launafl. verði 84 þUs. krónur og siðan komi 4.500 kr. bil milli hámarkslauna upp i 28. launaflokk, sem mundi þá enda á 205.500 kr. Þessi grunnlaun skuli svo hækka um 4% 1. marz 1977 og þau grunnlaun um önnur 4% 1. nóvember 1977. Aðrar breytingar á launastig- anum eru þær, að aldurshækkanir eru minnkaðar og nema þær alls staðar 2 þUsundum króna I stað þess að þær voru áður þær sömu og bilið milli launa- flokka. Þá er lagt til að starfs- þjálfun i nUgildandi kjarasamn- ingi falli brott, en aldurs- hækkanir komi eftir 1 ár, 3 ár og hámarkslaun eftir 5 ár. Við á- kvörðun starfsaldurs verði tekið tillit til starf a hjá öðrum en rikinu og gildir það bæði um aldurs- hækkun til launa og til orlofs. Þá er gerð krafa um að grunn- launhækki tvisvar sinnum um 4% á næsta 2 ára samningstimabili, svo og starfsmenn hækki um einn launaflokk miðað við röðun starfa sinna eftir 10 ár i þjónustu rikisins og sveitarfélaga. Varðandi visitölu er gerð krafa um, að verðlagsuppbót sé greidd á öll laun skv. framfærsluvisitölu I stað kaupgjaldsvisitölunnar, sem áður gilti i samningum okk- ar. Framfærsluvisitalan er rétt- ari mælikvarði á allar verðhækk- anir. Vinnutimi o.l'l. Krafizt er staðfestingar á 5 daga vinnuvikunni og dagvinna verði unnin á timabilinu frá 08—17 frá mánudegi til föstudags. Þá er krafizt 80% álags á yfir- vinnu I stað 60 sem nU gildir. Sett er fram krafa um trygg- ingu á lágmarkshvild eftir langa samfellda vinnu eða næturvökur. Um gæzluvaktir og vinnuvökur verðisett skýrari og ótviræðari á- kvæði en gilt hafa á ýmsum svið- um, og m.a. verði ákveðið að lág- mark vinnuvöku sé 6 klst. 50 min- Utna reglan verði tekin upp fyrir alla vaktavinnumenn. Vaktaálag verði 320 krónur fyrir vinnu sem innt er af hendi á mánudegi til fimmtudags kl. 17—24 en 360 krónur alla dága á tlmabilinu frá kl. 00—08 og frá 17—00 á föstudögum svo og á laugardögum, sunnudögum, og almennum fridögum og tvöfalt á- lag á stórhátiðardögum. Matartimi verði 1 klst., ef ekki er mötuneyti á vinnustað, kaffi- tlmar verði tvisvar sinnum 20 minUtur á dag. Orlof Krafizt er að laugardagar telj- ist ekki til orlofsdaganna og að lágmarksorlof hækki Ur 24 dögum i 27 eftir 8 ára starfsaldur eða þegar menn eru orðnir 45ára og i 30 daga miðað við 15 ára starfs- aldur eða 55 ára aldur. Timabil sumarorlofs verði frá 1. júni til 15. september. Orlofsframlagið hækki úr 10 þUsund krónum i 25 þúsund krón- ur og taki síðan hækkun skv. visi- tölu. Viðbótarákvæði Tekin eru upp i kröfugerð bandalagsins nokkur þau atriði sem bandalagsfélögin sömdu um i sérsamningum siðast eða komu fram I sérstakri bókun með kjarasamningi bandalagsins. Má þar nefna m.a. ákvæði um réttarstöðu trUnaðarmanna, fullórðinsfræðslu, tryggingar, fæði og mötuneyti, íaunaseðil o.fl.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.