Tíminn - 10.12.1975, Blaðsíða 10

Tíminn - 10.12.1975, Blaðsíða 10
10 TÍMINN Miðvikudagur 10. desember 1975. Sótt hefur verið um c 7 skuttogurum frá Eðlilegra að innlendar skipa smíðastöðvar sjái um smíðarnar MÓ-Reykjavik. Rikisstjórninni hafa borizt umsóknir um kaup á sjö skuttogurum frá sex aðilum, og auk þess hefur sjávarútvegs- ráðuiieytiö oröi6 vart vift áhuga nokkurra aoila I viöbót á skut- togarakaupum. Þetta kom fram á Alþingi i gær, þegar forsætisráð- herra svaraði fyrirspurn frá Ingvari Gislasyni (F) um hvaö væri kunnugt um áform Utgerðar- fyrirtækja um skuttogarakaup, og hver væri afstaöa ríkisstjórn- arinnar til þeirra mála. Eftirtaldir aöilar hafa sótt um kaup á skuttogur- um frá Nor- egi: 1. Vinnslu- stöðin hf., Fiskiðjan hf. og ísfél. hf., Vestm.eyjum 2 nýir. 2. Væntanlegt hlutafélag á Húsavik 1 nýr. 3. Útgerðarfélag Þórshafnar hf. 1 notaður. 4. Fiskiðjan h.f. Keflavik og Miðnes hf., Sandgerði 1 nýr. 5. Ölafur S. Lárusson hf. Kefla- vik 1 nýr. 6. Bragi hf., Borgarklettur hf., og Hraðfr.hús Breiðdælinga hf. Breiðdalsvík 1 nýr. Auk þessa hefur sjávarútvegs- ráðuneytið orðið vart við áhuga aðila á Vopnafirði, Hólmavlk, Ólafsfirði og Tálknafirði á skut- togarakaupum. Þá kom fram I svari ráðherra, að afstaða rikisstjórnarinnar til fiskiskipakaupa erlendis frá væri mörkuð meö samþykkt hennar frá 25. nóv., en þar segir: 1. Ríkisábyrgðir verði ekki veittar I sambandi við kaup og innflutning á fiskiskipum. Þessa reglu yrði að endur- skoða þegar ástæða þykir til. 2. Að fylgt verði reglum lána- nefndar um innflutning fiski- skipa, enda verði reglum nefndarinnar breytt á þann veg, að ekki verði leyfðar er- lendar lántökur vegna kaupa á fiskiskipum, umfram lán Fisk- veiðasjóðs. Umsóknum til langlánanefndar skulu fylgja: a. Umsögn viðskiptabanka við- komandi um fjárhagsstöðu hans og með hvaða hætti kaup- in yrðu fjármögnuð. b. Staðfesting stjórnar Fisk- veiðasjóðs Islands um að sjóð- urinn muni veita stofnlán til viðkomandi skipakaupa, og með hvaða hætti. c. Yfirlýsingar annarra þjóöa um lánveitingar til viðkomandi skipakaupa, ef um sllkt er að ræða. Þá vakti forsætisráðherra athygli á þvi, að hér hefði aðeins verið fjallað um innflutning fiski- skipa, en varðandi smiði fiski- skipa innanlands gegndi öðru máli. Innlendar skipasmlða- stöðvar hafa á undanförnum ár- SVERRIR Bergmann, fyrsti varaþingmaður Framsóknar- flokksins I Reykjavlk, hefur tekið sæti á Alþingi I fjarveru Einars Ágústssonar, sem er erlendis I opinberum erindum. A ÞINGSÍÐU Tlmans I gær var sagt frá þvl, að Sigurðar Guðna- sonar hefði verið minnzt á Al- þingi. Vegna mistaka birtist röng mynd I blaðinu, og eru viðkom- andi beðnir velvirðingar á þvl. Hér er birt mynd af Sigurði Guðnasyni, fyrrverandi alþingis- manni, sem lézt I Reykjavik sl. sunnudag. . N\LEGA afhenti kvenfélagið Einingin á Skagaströnd hreppsnefnd löíöahrepps gjafir til artnota IILæknisbústaðinum á Skagaströnd. F éi er um aö ræða hjartallnurit og súrefnistæki, sem koma I góðar 1 arfir.Myndin er tekin við afhendinguna, og eru á henni, talið frá v nítri: Sigursteinn Guðmundsson héraðslæknir.Hulda Arnadóttir h úlrunarkona, Guðriin Teitsdóttir, form. sjukrahússjóðs, og li ir lódus ólafsson oddviti. um verið byggðar upp, og verður að teljast eðlilegt, að það verði fyrst og fremst þeirra hlutverk að halda við fiskiskipaflotánum, en eins og kunnugt er eyðileggjast árlega allmörg fiskiskip, sum farast og enn önnur eru flutt úr landi. Er hér um verulegt hags- munamál landsbyggðarinnar að ræða og þeirra, sem atvinnu hafa af innlendum skipasmlðum og viðgerðum. Ennfremur má vekja athygli á þeirri nauðsyn, að innlendu skipasmlðastöðvarnar kanni möguleika á sölu nýbygginga til erlendra kaupenda, þegar innan- landsmarkaðurinn er mettaður. Ingvar Gislason (F) þakkaði svör ráðherra og kvað mikil- vægt, að þess- ar upplýsing- ar lægju fyrir. Vakti hann at- hygli á þvi, að nú væru64eða 65 skip i islenzka togaraflotanum, og einnig væri biiið að semja um smlði nokkurra til viðbótar, svo að togaraflotinn yrði um 80 skip. Ef allar umsóknir væru teknar til greina, gæti fiskiskipaflotinn stækkað mjög verulega, en hins vegar væru margar umsóknirriar mjög eðlilegar og bráðnauösyn- legar. Væri þvl ekki hægt að gefa neina algilda reglu um, hvernig afgreiða bæri þessar umsóknir, en hverja þeirra yrði að skoða mjög vel. Lúðvik Jósepsson (Ab) kvaöst vera alger- lega andvigur stefnu rlkis- stjórnarinnar, og væri ekki hægt að neita mönnum um að eignast ný og góð skip. Það væri hins vegar I raun gert með reglum rlkis- stjórnarinnar, þar sem mönnum væri meinað að fá rikisábyrgð. Taldi Lúðvlk, að þrátt fyrir mikla endurnýjun I fiskiskipaflotanum á liðnum árum, vantaði ennþá mikið á, að nægjanlega mörg skip hefðu verið keypt. Geir Hallgrlmsson forsætisráð- herra vakti athygli á þvl, að regl- ur rikisstjórnarinnar bönnuðu ekki skipakaup. Það væri hægt að láta smiða skip innanlands og innflutningur skipa væri ekki bannaður, þott dregið væri úr rlkisábyrgð. Sllkt væru eðlileg viðbrögð eftir utkomu skýrslu fiskifræðinga Hafrannsókna- stofnunarinnar. Fyrirspurnum svarað I SVARI fjármálaráðherra við fyrirspurn frá Helga F. Seljan (Ab) um endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda kom fram, að ráöherra hefði falið fjárveitinganefnd umrædda end- urskoöun og farið fram á, að nefndin hefði samráð við samtök sveitarfélaga, Hagsýslustofnun- ina og fleiri aðila um endurskoð- unina. Jafnframt óskaði hann eftir að endurskoðuninni yrði hraðað, svo hægt væri að leggja fram frum- varp til breytingar á núverandi löggjöf á þessu þingi, ef ástæða reyndist til. 1 svari forsætisráðherra við fyrirspurn frá Ragnari Arnalds (Ab) um barnallfeyri og meðlög kom fram, að Hagstofan hefði I haust hafið könnun á þessum málum, og væri þar mikið og vandasamt verk, sem ekki yrði lokið fyrr en eftir áramót. Þó væri ekki svo langt að biða ef tir niður- stöðum könnunarinnar, að ástæða væri til að gera breytingar á þess- um lögum fyrr en könnuninni væri lokið. ÞINGSALYKTUNARTILLAGA UMBYGGÐAMÁL VÆNTANLEG í VETUR MO-ReykjavIk. Stefnt er að þvi, að á þessum vetri veröi gengið frá almennum tillögum I byggðamál- um á vegum milliþinganefndar I byggðamálum, sem kosin var á Alþingi 1973. Nefndin ákvað I upp- hafi að skipta starfi sinu I tvo meginflokka. Annars vegar að at- huga einstaka þætti I byggðamál- um, en hins vegar að marka al- menna stefnu I þeim. Hefur mikil upplýsingasöfnun farið fram á vegum nefndarinnar innanlands, og einnig hefur verið safnað upp- lýsingum frá Skotlandi, Noregi og Sviþjóð. Þetta kom fram I svari forsætisráðherra við fyrirspurn frá Jóhannesi Arnasyni (S) um störf nefndarinnar. Sem svar við fyrirspurninni las forsætisráðherra upp bréf frá Steingrimi Hermannssyni, for- manni milliþinganefndarinnar I byggöamálum. 1 upphafi bréfsins var fjallað um starfsaðferðir nefndarinnar, og kom þar m.a. fram, að nefndin hefði leitað eftir samstarfi við landshlutasamtökin utan Reykjavlkur og Reykjanes- svæðisins. Voru fundir haldnir með þeim öllum sumarið 1973. Einnig var rætt við forstöðumenn Framkvæmdastofnunar, fram- kvæmdastjóra Húsnæðismála- stofnunar rlkisins, póst- og sima- málastjóra, vegamálastjóra, o.fl., um sérstök málefni, sem nefndin hafði til athugunar. Þá voru I bréfinu talin upp ein- stök málefni, sem nefndin hefði I upphafi lagt áherzlu á, og hefði forsætisráðherra verið gerð grein fyrir þeim I bréfi dags. 8, nóv. 1973. M.a. var áherzla lögð á eftirtalin mál: 1. Húsnæðismál. Lögð var á- herzla á 6 atriði, sem nefndin taldi mikilvægust til þess að rétta hlut dreifbýlisins I hiis- næðismálum. Jafnframt var flutt á vegum nefndarinnar frumvarp til laga um örvunar- lán vegna almennra íbúða- bygginga I dreifbýli. 2. Landshlutasamtökin. Nefndin lagði áherzlu á, að rammalög fengjust samþykkt fyrir lands- hlutasamtökin og beitti sér fyrir þvl, að frumvarp þess efn- is var endurflutt á Alþingi. 3. Bygging iðnaðarhúsnæðis I dreifbýli.A vegum riefndarinn- ar var flutt frumvarp um það mál. 4. Skipting fjármagns til lagning- ar þjóðvega I kaupstöðum og kauptúnum. Nefndin lagði I fyrrnefndu bréfi, og I bréfi dags. 5. desember 1973, til sam- gönguráðherra, áherzíu á, að vegalögum yrði breytt og auk- inn hluti þéttbýlisfjár til fram- kvæmda I dreifbýli, án tillits til Ibúafjölda. Var slik breyting tekin inn í frumvarp til laga um breytingu ,á vegalögum, sem flutt vár af samgönguráðherra og samþykkt á slðasta þingi. 5. Lækkun slmakostnaðar I dreif- býli. A vegum nefndarinnar var lögö fram tillaga til þings- ályktunar um lækkun slma- kostnaðar I dreifbýli, og var sú tillaga samþykkt. 6. Athugun á framfærslukostn- aði. Avegum nefndarinnar var . á siðasta þingi flutt tillaga til þingsályktunar um athugun á framfærslukostnaði á nokkrum þéttbýlisstöðum á landinu. Þingsályktun þessi var sam- þykkt. Hagstofu Islands var falið að vinna þetta starf og á- herzla lögð á, að því yrði hrað- að. Þvi er þó ekki lokið enn. Nokkrar umræður urðu um málið, þegar forsætisráðherra hafði svarað fyrirspurninni. Steingrlmur Hermannsson (F) sagði, að hér væri um mjög yfir- gripsmikið mál að ræða, og væri ekki auðvelt að móta heildar- stefnu I mál- inu. Milliþinganefndin hefði þó fullan hug á að ljiika störfum sem fyrst og vænti þess að geta lagt fram tillögu til þingsályktunar i byggðamálum í vetur. Helgi F. Seljan (Ab) taldi, að deyfð hefði færzt yfir störf nefndar- innar fyrst eftir að núver- andi stjórn komst til valda, og hefði hann og Karvel Pálmason, sem báðir eiga sæti I nefndinni, þvl hugsað til þess að hætta störfum I henni en ef störf nefndarinnar færu nú að aukast, myndu þeir trúlega endurskoða afstöðu slna. Tómas Arnason (F) minnti á, að I stjórnarsátt- mála núver- andi stjórnar væri ákvæði um að 2% af útgjöldum á fjárlagafrum- varpi rynnu til byggðasjóðs. Þess vegna næmu framlög til byggðasjóðs 1975 og 1976 um tveimur milljörðum króna I stað 400 milljóna, ef á- kvæði stjórnarsáttmálans hefði ekki komið til.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.