Tíminn - 12.01.1979, Blaðsíða 14

Tíminn - 12.01.1979, Blaðsíða 14
14 Fðstudagur 12. janúar 1979 SKATTMAT framtalsárið 1979 Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að skattmat f ram- talsárið 1979 (skattárið 1978) skuli vera sem hér segir: I. Búfé til eignar í árslok 1978 Kr. Ær........................17.000 Hrútar....................23.000 Sauðir.....................17.000 Gemlingar................12.500 Kýr......................155.000 Kvigur 1 1/2 árs ogeldri ............ 105.000 Geldneyti og naut..........59.000 Kálfar yngri en 1/2 árs .... 17.500 Hestar á 4. vetri ogeldri ............ 126.000 Hryssur á 4 vetri ogeldri ............. 71.000 Hross á 2. og 3. vetri.......44.000 Hrossál.vetri............27.000 Hænur .....................1.600 Endur......................1.900 Gæsir......................2.500 Kalkúnar............. 3.000 Geitur.....................12.000 Kiölingar ............ 9000 Gyltur.....................40.000 Geltir.....................61.000 Grisir yngri en 1 mán...........0 Grisir eldri en 1 mán.......14.500 Minkar: Karldýr..................9.000 Kvendýr .................6.000 Hvolpar......................0 reglum og ao fengnum tillögum skattstjóra hefur matsvero verið ákveðið á eftirtöldum búsafurð- um til heimanotkunar þar sem ekki er hægt aö styðjast við markaðsverð: a. Afurðir og uppskera: Mjólk, þar sem mjólkursala fer fram, sama verð og til neytenda...............................120 kr. pr. kg. Mjólk, þar sem engin mjólkursala fer fram, miöað við 5001. neyslu á mann..........................120kr. pr. kg. Mjólk til buf járfóðurs..................................45 kr. pr. kg. Hænuegg (önnur egg hlutfallslega).....................745 kr. pr. kg. Sauöfjárslátur........................................895 kr. pr. kg. Kartóflur til manneldis...........................12.470 kr. pr. 100 kg. Rófur tilmanneldis.................................11.500 kr.pr. kg. Kartöflur og rófur til skepnufóöurs ...................1.650 kr. pr. kg. stk. b. Uúfé til frálags (slátur með talið: Kr. Dilkar.....................16.000 Veturgamalt..............21.000 Geldarær ........... 20.300 Mylkar ær og fullorðnir hrútar...........10.700 Sauðir.....................25.700 Naut I. og II. flokkur......123.000 Kýr I. og II. flokkur .......82.000 Kýr III. og IV. flokkur.....56.000 Ungkálfar............ 6.200 Folöld.....................42.600 Tryppi 1-4 vetra...........60.400 Hross 4-12 vetra...........70.200 Hross eldri en 12 vetra.....42.600 Svin 4-6 mánaöa...........57.000 c. Veiði og hlunnindi: Kr.pr.kg. Lax......................1.650 Sjóbirtingur...............700 Vatnasilungur..............500 Æðardúnn ......... 82.000 d. Kindafóður: Metast 50% af eignarmati sauð- fjár. B. Hlunn- ILTekna- mdamat mat A. Skattmat tekna af landbúnaði skal ákveðið þannig: 1. Allt, sem selt er frá búi, skal talið með þvi verði sem fyrir það fæst. Ef það er greitt I vörum, vinnu eða þjónustu, ber að færa greiðslurnar til peningaverðs og telja til tekna meö sama veröi og fæst fyrir tilsvarandi vörur, vinnu eða þjónustu sem seldar eru á hverjum stað og tlma. Verðuppbætur á búsafurðir teljast til tekna þegar þær eru greiddar eða færöar framleið- anda til tekna i reikning hans. 2. Heimanotaöar búsafuröir (búfjárafurðir, garöávextir, gróöurhúsaafurðir, hlunnindaaf- rakstur), svo og heimilisiðnað, skal telja til tekna meö sama veröi og fæst fyrir tilsvarandi af- urðir sem seldar eru á hverjum stað og tíma. Verði ekki við markaðsverð miðað, t.d. I þeim hreppum þar sem mjólkursala er litil eða engin, skal skattstjóri meta verðmæti þeirra til tekna með hliösjón af notagildi. Ef svo er ástatt að söluverð frá framleiöanda er hærra en útsölu- verð til neytenda vegna niður- greiðslu á afuröaverði þá skulu þó þær heimanotaðar afurðir, sem svo er ástatt um, taldar til tekna miðað við utsöluverð til neytenda. Mjólk, sem notuö er til búfjár- fóðurs, skal þó telja til tekna með hliösjón af veröi á fóðurbæti mið- að viö fóöureiningar. Þar sem mjólkurskýrslur eru ekki haldnar skal áætla heima- notað mjólkurmagn. Með hliðsjón af ofangreindum 1. Fæði: Fullt fæði, sem vinnuveitandi lætur launþega (og fjölskyldu hans) endurgjaldslaust 1 té, er metið sem hér segir: Fæði fullorðins 1.320 kr.ádag. Fæði barns, y ngra en 16 ára 1.050 kr. á dag. Samsvarandi hæfilegur fæðis- styrkur (fæöispeningar) er met- inn sem hér segir: í stað fulls fæöis 1.900 kr. á dag 1 staö hluta fæðis 760 kr. á dag 2. Ibúðarhúsnæði: Endurgjaldslaus afnot laun- þega (og fjölskyldu hans) af Ibúðarhúsnæði, sem vinnuveit- andi hans lætur i té, skulu metin til tekna 1,5% af gildandi fast- eignamati hlutaðeigandi Ibúðar- húsnæðis og lóðar. Láti vinnuveitandi launþega (og fjölskyldu hans) i té ibúðarhúsnæði til afnota gegn endurgjaldi, sem lægra er en 1,5% af gildandi fasteignamati hlutaðeigandi íbúöarhúsnæðis og lóðar, skal mismunur teljast launþega til tekna. 3. Fatnaöur: Einkennisföt karla 34.200kr. Einkennisföt kvenna ... 23.400 kr. Einkennisfrakkikarla 26.400 kr. Einkenniskápa kvenna 17.400kr. Hlunnindamat þetta miðast við þaö að starfsmaður noti eink'ennisfatnaöinn við fullt árs- starf. Ef árlegur meðaltalsvinnutimi starfsstéttar reynist sannanlega verulega styttri en almennt ger- ist og einkennisfatnaöurinn er eingöngu notaöur viö starfið má víkja frá framangreindu hlunn- indamati til lækkunar, eftir nán- ari ákvöröun rikisskattstjóra hverju sinni, enda hafi komið fram rökstudd beiöni þar að lút- andi frá hlutaðeigandi aðila. Með hliösjón af næstu máls- grein hér á undan ákveðst hlunn- indamat vegna einkennisfatnaðar flugáhafna: Einkennisföt karla 17.100 kr. Einkennisföt kvenna 11.700 kr. Einkennisfrakki karla 13.200 kr. Einkenniskápa kvenna 8.700 Fatnaður, sem ekki telst einkennisfatnaður, skal talinn til tekna á kostnaðarverði. Sé greidd ákveðin f jarhæö I stað fatnaðar ber að telja hana til tekna. 4. Afnot bifreiða: Fyrir afnot launþega af bif- reiðum, látin honum I té endur- gjaldslaust af vinnuveitanda: Fyrir fyrstu 10.000 km afnot 52 kr. pr. km. Fyrír næstu 10.000 km afnot 44 kr. pr. km. Yfir næstu 20.000 km afnot 38 kr. pr. km. Láti vinnuveitandi launþega I té afnot bifreiðar gegn endurgjaldi, sem lægra er en framangreint mat, skal mismunur teljast laun- þega til tekna. C. Ibúðarhúsnæði sem eigandi notar sjálfur eða lætur öðrum i té án eðlilegs endurgjalds. Af ibúðarhúsnæði.sem eigandi notar sjálfur eða lætur öðrum i té án eðlilegs endurgjalds, skal hUsaleiga metin til tekna 1,5% af gildandi fasteignamati hiiss (þ.m.t. bílskúr) og loðar, eins þó að um leigulóð sé að ræða. A bújörð skal þó aðeins miða við fasteignamat Ibúöarhúsnæðisins. 1 ófullgerðum og ómetnum Ibúöum, sem teknar hafa verið I notkun, skal eigin leiga reiknuð 1,0% á ári af kostnaðarverði I árslok eða hlutfallslega lægri eft- ir því hvenær húsið var tekiö I notkun og aö hve miklu leyti. III. Gjalda- mat A. Fæði: Fæði fullorðins.....880 kr. á dag. Fæði barns yngra en 16ára..............705 kr. ádag. Fæði sjómanna á islenskum fiski- skipum sem sjálfir greiða fæðis- kostnað: a. Fyrir hvern dag sem Afla- tryggingasjóður greiddi fram- lag til fæöiskostnaðar fram- teljanda —- 64 kr. á dag. b. Fýric hvern róðradag á þil- farsbátum undir 12 rúmlestum og opnum bátum, svo og öörum bátum á hrefnu- og hrognkelsa- veiðum, hafi Aflatrygginga- sjóður ekki greitt framlag til fæðiskostnaðar framteljanda — 880 kr. á dag. B. Námsfrádráttur: Frádrátt frá tekjum náms- manna skal leyfa skv. eftirfar- andi flokkun, fyrir heilt skólaár, enda fylgi framtölum náms- manna vottorð skóla um náms- tima, sbr. þó nánari skýringar og sérákvæði i 10. tölulið: 1. 305.000 kr.: Bændaskólinn a Hvanneyri, framhaldsdeild Fiskvinnsluskólinn Fjölbrautaskólar Fósturskóli lslands Fra mhaldsdeildir grunnskóla. Háskóli lslands Hússtjórnarkennaraskóli íslands Iþróttakennaraskóli tslands Kennaraháskóli Islands Leiklistarskóli Islands (undir- búningsdeildir ekki meðtaldar) Menntaskólar Myndlista- og Handlðaskóli Islands, dagdeildir Samvinnuskólinn, 3. og 4. bekkur Teiknaraskóli á vegum Iðnskól- ans i Reykjavik, dagdeild Tónlistarskólinn i Reykjavlk, pianó- og söngkennaradeild Tækniskóli Islands (Meinatækni- deild þó aðeins fyrir fyrsta náms- ár) Vélskóli Islands Verknámsskðli iðnaðarins Verslunarskóli tslands Þroskaþjálfaskóli tslands 2. 250.000 kr.: Grunnskólar, 9. bekkur Húsmæöraskólar Hússtjórnarskólar Loftskeytaskólinn Lýðháskólinn I Skálholti Samvinnuskólinn, 1. og 2. bekkur Stýrimannaskólinn, 2. og 3. bekk- ur, farmannadeild Stýrimannaskólinn, 2. bekkur, fiskimannadeild 3. 188.000 kr.í Grunnskólar, 7. og 8. bekkur Stýrimannaskólinn, undirbún- ingsdeild og 1. bekkur farmanna- og fiskimannadeilda 4. Samfelldir skólar: a. 188.000 kr. fyrir heilt ár: Bændaskólar Garöyrkjuskólinn á Reykjum b. 133.000 kr. fyrir heilt ár: Hjúkrúnarskóli Islands Hjúkrunarskóli I tengslum við Borgarspitalann I Reykjavlk Ljósmæðraskóli tslands Námsflokkar Reykjavlkur, til gagnfræðaprófs c. 110.000 kr. fyrir heilt ár: Meistaraskóli Iðnskólans I Reykjavlk Teiknaraskóli á vegum Iönskól- ans I Reykjavik, siðdegisdeild d. 94.000 kr. fyrir heilt ár: Lyfjatæknaskóli tslands Námsflokkar Reykjavikur, til miðskólaprófs og verslunar- og skrifstofustarfa Póst- og sfmaskólinn, simvirkja- deild á fyrsta ári Röntgentæknaskóli Sjúkraliðaskóli 5. 4 mánaða skólar og styttri: Hámarksfrádráttur 110.000 kr. fyrir 4 mánuði. Að öðru leyti eftir mánaðafjölda. Til þessara skóla teljast: Hótel- og veitingaskóli tslands, sbr. 1. og 2. tl 3. gr laga nr. 6/1971. Iðnskólar Stýrimannaskólinn, varöskipa- deild 6. Námskeið og annað nám utan hins almenná skólakerfis: a. Maður, sem stundar nám utan hins almenna skólakerfis og lýkur prófum við skóla þá er greinir i liðum l og 2, á rétt á náms- frádrætti skv. þeim liðum i hlut- falli við námsárangur á skattár- inu. Þó skal sá frádráttur aldrei vera hærri en sem nemur heils- ársfrádrætti enda þótt náms- árangur (I stigum) sé hærri en sá námsárangur sem talinn er vera tilsvarandi við heilsársnám. 1 öldungadeildum Menntaskólans við Hamrahlið og Menntaskólans á Akureyri eru 33 stig talin sam- svara heilsársnámi. Auk þessa fái nemandi frádrátt sem nemur greiddum námskeiðsgjöldum. b. Dagnámskeið sem stendur yfir eigi skemur en 16 vikur, enda sé ekki unnið með náminu, frádrátt- ur 3.500 kr. fyrir hverja viku sem námskeiöið stendur yfir. c. Kvöldnámskeið, dagnámskeið og innlendir bréfaskóíar, þegar unnið er með náminu, frádráttur nemi greiddum námskeiðsgjöld- um. d. Sumarnámskeið erlendis leyf- ist ekki til frádráttar nema um framhaldsmenntun sé að ræða en frádráttur vegna hennar skal fara eftir mati hverju sinni. 7. Háskólanám erlendis: Vestur-Evrópa 580.000 kr. Austur-Evrópa.Athugist sérstak- lega hverju sinni vegna náms- launafyrirkomulags. Norður-Amerlka 890.000 kr. 8. Annað nám erlendis: Frádráttur eftir mati hverju sinni með hliðsjón af skólum hérlend- 9. Atvinnuflugnám: Frádráttur eftir mati hverju sinni. 10. Nánari skýringar og sér- ákvæði: a. Námsfrádratt skv. töluliðum 2- 5 og 7 skal miða við þann skóla (og bekk) sem nám er hafið I að hausti og skiptir því eigi máli hvort um er að ræða upphaf eða framhald náms við hlutaðeigandi skóla. Þegar um er að ræða nám sem stundað er samfellt I 2 vetur eða lengur við þá skóla sem taldir eru undir töluliðum 1, 2, 3, 4 og 7, er auk þess heimilt að draga frá allt að helmingi frádráttar fyrir viðkomandi skóla það ár sem námi lauk enda hafi námstimi á þvi ári verið lengri en 3 mánuðir. Ef námstfmi var skemmri má draga frá 1/8 af heilsarsfrádrætti fyrir hvern mánuð eða brot Ur mánuði sem nám stóð yfir á þvl ári sem námi lauk. Ef um er að ræöa námskeið, sem standa yfir 6 mánuði eða lengur, er heimilt að skipta frádrætti þeirra vegna til helm- inga á þau ár sem nám stóð yfir enda sé námstimi siðara árið a.m.k. 3 mánuðir. b. Skólagjald: Við námsfrádrátt skv. töluliðum 1-5 bætist skóla- gjald eftir þvl sem við á. c. Alag á námsfrádrátt: Búi námsmaður utan heimilissveitar sinnar meðan á námi stendur má hækka námsfrádrátt skv. tölulið- um 1-5og 6a. og b (þo ekki skóla- gjald eða námskeiðsgjald) um: 1. 20% hjá þeim nemendum sem veittur er dvalarstyrkur skv. lögum nr. 69/1972 um ráöstaf- anir til jöfnunar á námskostn- aði eða hliðstæðar greiðslur á vegum sveitarfélaga. Dvalar- og ferðastyrkir, veittir skv. þessum ákvæðum, teljast ekki til tekna né til skerðingar á námsfrádrætti. 2. 50% hjá þeim nemendum sem ekki áttu rétt á og ekki nutu styrkja eöa greiöslna þeirra sem um ræðir 11. tl. þessa staf- liöar. d. Skerðing námsfrádráttar: Hafi nemandi fengið námsstyrk úr rikissjóði eða öðrum innlendum ellegar erlendum opínberum sjóðum skal námsfrádráttur, þ.m.t. skólagjald, lækkaður sem styrknum nemur. Dvalar- og ferðastyrkir, svo og hliöstæðar greiöslursveitarfélaga, skv. 1. tl. stafliðar c. teljast ekki náms- styrkir I þessu sambandi. Reykjavlk, 6. janiiar 1979. Sigurbjörn Þorbjörnsson, rikisskattstjóri.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.