Tíminn - 05.05.1970, Blaðsíða 2

Tíminn - 05.05.1970, Blaðsíða 2
18 TIMINN ÞRIDJUDAGUR 5. maí 1970. Miklir möguleikar á Akranesi ; XM>:; ' - ;.;¦::¦ ;;¦¦¦;:¦ »1 Framhald af bts. 17 fyrirtækja má nefma að hér eru mörg bílaverkstæði, og raf- magnsverkstæði og við öll þessi fyrirtæki starfar fjöldi fólks. Þrátt fyirir þetta eru eyðurnar í atvinnulífdnu xnestar, hvað varðar léttan iðnað. Skortir oft vimnu fyrir konur, ' sem vilja vinna hluta úr degi, og eldri menn, sem ekki geta gengið í hvaða vinnu scm er. — B'vað þá um eflingu at- vinnuláiins á Akranesi? — IU þess að efla atvinnu- lífið sem mesx, og taka á móti stóraukinni folksf jölgum i bæn- um, tel ég að sjávarútvegurinn verði þar notadrýgstur. Það leið ir af sjálfu sér, að þegar einn mótorbátur, jafnvel ekki nema uin 70 lestir að stærðs tryggir 18—20 manns vinnu nærri ár- ið um kring, værd það stórkost- leg atvinnuaukning fyrir bædnn, þótt ekki bættust nema 5—7 nýjir bátar við flotann. Það myndi skapa atvinnu fyrir meira en hundrað manns. — Hvernig er með bátaflot- ann múna? — Fyrir 5—6 árum var xnik ill samdráttur í sjávarútvegin- um á Ateranesi. Bátar höfðu lengi verið 25—26, en þeim fækkalði á fáeinum árum, nið- ur í 15—16, en hefur á síðustu árum fjölgað aðeins, og eru nú um 17, aoik þess sem uin tíu trilliur eru hér stððugt. Harald- ur Böðvarsson er með 7 báta, Heimaskagi 3 og Þórður Óskars son með '2 báta. Fimim einstakl- ingar eiga svo hina bátana. Þórður Óskarsson hefur á síð- ustu árum bætzt í hóp hinna stærri atvinnurekenda hér á Akramesi. Hann byrjaði fyrir 1963 með 180 tonna bát, og lét síðar smíða 360 tonna bát. Hann hefur auk þess komið sér upp frystihúsi, sem aukið hefur at- vinnu í bænum. Þá er gerður héðan út einm stór og veglegur togari, Víkingur, sem fiskað hef ur mikið, enda er sMpstjórinn kunnur aflamaðuir. Ég tel, að efla þurfi bátaflotann hér, því bátarnir eru drýgstu atvinnu- fyrirtækin. — Svo við hverfum frá at- vinnumálum, hvað um sfcóla og menntamál á Akranesi? — Hér hafa um langt skeið verið reknir framhaldsskólair auk barnaskóla, og hafa sótt þessa skóla ekki aðeins Afcur- nesingar heldur líka nemendur úr öðrum byggðarlögum. Sam- kvæmt lögum á Iðnskóli Akra- ness, að vera fyrir allt Vestur- land, enda þótt það hafi ekki komizt enn í framkvæmd. Gagn- fræðaskólinn er að færa út kvíarnar með stofnun framhalds deiida, og á bæjarstjórnarfundi fyrir nokkru, flutti ég tillögu um menntaskóla á Akranesi og var henni vel tekið. Mun bæjar stjórn ganga einhuga frá henni næstu daga. Ýmis menningárstarfsemi sem var í miklum blóma, liggur nú í láginni eins og starfsemi Karlakórsins Svanir og Leikfé- lags Akraness. Aftur á móti hefur Kirkjukór Akraness starf- að með miklum blóma og hefur að leiðtoga frábæran snilling, þar sem Haukur Guðiaugsson er. Vinnur kkórfólkið mjög fórn fúst starf í þágu menningarlífs bæjarins. — Þá hafið þíð hér sérstæða menningarstofnun, þar sem Byggðasafn Akraness og nær- sveita er? — Á síðasta ;xi heimsóttu safnið 1200 gestir. Upphafsmað ur safnsins og aðalumsjónarmað ur hefur verið frá fyirstu tíð séra Jón M. Guðjónsson sóknar prestur. Hefur hann lagt ó- hemju vinnu í safnið, sem er til húsa í gamla íbúðarhúsinu á Görðum, elzta steinhúsi á Is- landi. Þar' er nú orðið mjög þröngt um safnið, og byrjað ér á nýrri safnbyggingu. — Hvað um íþrótta og æsku lýðsmál? — Æskulýiðsfulltrúi hefur starfað á vegum bæjarins und- anfama tvo vetur, og er hann Imgvar Ingvarsson. Bærinn rek ur ekki sjálfstæða æskulýðs- starfsemi, en hér eru starfandi mörg éhugamannafélög á því sviði. Þar má nefna skátafélags skapinn, sem starfað hefur með miklum blóma, Barnastúkan Stjarnan hefur haft með hönd- um tnjög þýðingarmikla og um- fangsmikla starfsemi. Þá hefur KFUM rekið hér æskulýðsdeild síðustu árin, og hefur verið mlkil þáttaka f starfi hennar. ÞaíS er skoðun mín að athafna- söm áhugamannafélög er vinna að æskulýðsmálum, eins og þau sem nefnd hafá verið, geti unn ið mjög veigamikil störf í þágu upeldismála æsfcunnar. Verður þeim mönnum seint fullþakkað, sem legaia af mörkum vinnu í þágu slíkrar starfsemi, til heilla fyrir æskulýðinn í bæn um. íþróttabandalagið hefur haft forgöngu um íþróttastarfsemi i bænum, en starfandi eru tvö íþróttafélög, Knattspyrnufélag ið Kári og Knattspyrnufélag Akraness. Knattspyrnan hefur verið öndvegisíþrótt hér, og knattspyrnumenn á Akranesi staðið sig með miiklum sóma, svo sem alþjóð er kunnugt. Á Þaö er tilbreyfing að fá frí i tima, og nota gó'ða veSriS til að fara i bo'ðhlaup á íþróttavellinum á Akranesl. síðasta ári urðu Akurnesingar í öðru sæti í 1. deild íslands mótsins. — Eittbjvað' hafa hitaveitu mál verið á dagskrá hjá ykkur Daníel, hva'ð geturðu sagt um framgang þeirra máia." — Það er þá fyrst að geta þess, að fyrir rúmum tíu ár- um ihafði bæjarstjórn forgöngu um, að borað var eftir heitu vatni að líeirá í Borgarfirði, en staðurinn er í utn 18 km fjarlægð frá Akranesi. Var árangur þessara borana mjög góðijr, en boranirnar voru framkvæmdar í samráði við Gunnar BöSvarsson forstöðu- mann jarðborana ríkisins. Gunn ar hélt því fram, að ef á Leirá fengjust 50 sek. lítrar af ca. 70 gráðu heitu vatni og að á Akranesi byggju urni 5000 manns, væri engin ástæða til að óttast þá 18 km sem leiða þyrfti vatnið til bæjarins. Akranesbær hefur forréttindi að því vatni sem fékkst við borunina þarna á Leirá. en þarna fengust. 3 sek. lítxar af 70 gráðu heitu vatni. Síðan ákváðu bæjaryfirvöld á Afcra nesi að hætta allri jarðhita leit á Leirá, og hófu borun á Akranesi. Talið var að nokfc ur hiti væri í holunni ,sem boruð var, en vatnið var sára lítið, og er jarðhitadeildin núna mjög i vafa um, hvað næst (stouli gera. Er talið alls endis óvíst að hér sé um nokk urn jarðhita að ræða, og geti þetta eins v^rið efnabreyting ar í jarðlögum, eins og komizt er að orði í skýrslu um bor anirnar. Hafa verið gerðar til- lögur um að bora á Innra- Hókni, en menn virðast nú orð ið líta með nokkurri varú* á framihald (þessarar tilrauna- starfsemi .Ég hef verið þeirr ar skoðunar alltaf, að halda hefði átt áfram jarðhitaleit á Leirá, Iþví það er eini staður inn sunnan Skarðsheiðar, sem vitað er með víssu um að jarð hiti er á. — Við höf um eikert rætt um hafnarmálin, og stækkun hafn ar, sem þú áttir mikinn þátt í á sínum tíma. Hvernig hef ur uppbyggingu hafnarinnar verið hagað, og hvað er fram undan í þeim ef num? — Eins og ég gat um áðan, þá varð útgerð hinna áður nefndu athafnamanna til þess, að farið var að hugsa um höfn á Afcranesi. Hafnargerð hófst að einhverju marfci um 1930. Þá var byrjað að gera innilokaða höfn ,en áður voru aðeins varir og bryggjubútar fyrir bátana, sem líka var lagt á legunni. Árið 1945 voru keypt nofckur stór innrásarfcer Úr fiskverkun ÞórSar Óskarssonar sem kostaði um 700 þúsund krónur. á Akranesi. Jón Ákason verkstjóri, stendur við nýja roðflettivél, frá Normandie, og komst þá töluiverður fcippur í hafnanmál in og á árunum 1956 — 58 var gert gífurlegt átafc hér í hafn armálum. Þá var hafnargarð urinn lengdur með einu keri, bátabrygigjan var iengd, ag Sementsverksmiðjubryggjan var toyggð að imestu leyti. Þar tneð var komin lokuð höfn á Afcra nesi, en þá var eftir að lengja hafnargarðinn um ca. 60 m. til að útiloka ókyrrð, sem enn er í höfninni í vondum veðr um. Þetta verkefni hefur s*að ið til að framtovæma í nokfcuT undanfarin ár, en enn hefur ekkert orðið úr framikvæmd um. Er þetta þó eitt imest a8- kallandi verkefni í hafnarmál um á Akranesi. og þegar {þessn er lokið, má telja höfnina ör- uigga í öllum veðram, «n fyrr efcki. Mörg verkefni eru þá eftir inni í höfninni sjálfri, svo sem dýpkun, og bætt aS- staða fyrir soiáfoáta, en bað myndi þá koma á eftir leng ingu garðsins. — Nú eru bsBJarstjórnarkosa ingar á nœsta leiti, DaníeL hvernig er stjórn bæjarins háttað núna? — Framsóknarfloakurinn hef ur verið í minnihluta í bæjar stjóm á Akranesi undanfarin tíu ár, og allan 'þann tíma haia Allþýðuflokurinn og SjáK- stæðisflokfcurinn haft samstanf í bæjarmálum. Mér finnst nú að það sé skoðun margra, að hyggilegt væri að stofcka upp í bæjarstjórminni, slífct sam starf sem meirihlutinn hefur haft hér, staðnar á skemri tíma en tíu árum. Framsóknar flokkurinn hefur átt vaxandi fylgi að fagna á Akranesi, og hann stefnir að því tnarki, að fá þrjá menn kjörna í bæjar- stjórn, en hefur haft tvo 4 undanförnum árum, og Ihafði þar áður einn bæjarfulltrúa. Listi Framsóknarflokksins á Akranesi við bæjarstjornar- kosningarnar í vor, er yfirleitt skipaður ungu fólki, og í bar áttusætinu er Ólafur Guð- brandsson vélvirk,iameistari, vel metinn iðnaðarmaður í Sem entsverksmiðju ríkisins. A8 öllum öðrum ólöstuðum, væri mifcill fengur að þvi að fá Ólaf Guðbrandsson í bæjar- stjórnina. í öðru sætinu er svo Björn H. Björnsson fram- kvæmdastjóri Flugeldagerðar- innar, fjórða sætið skipar Guð mundur Hermannsson ungur og vel metinn kenriari við Barna skólann á Akranesi. m**0*m^> mœ*m

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.