Ísafold - 26.03.1890, Blaðsíða 4

Ísafold - 26.03.1890, Blaðsíða 4
100 Th. A. Thorusen konsúll og kaupm. G. Finn- bogason. Aflabrögð eru lítilfjörleg mjög hjer í syðri veiðistöðunum við Flóann, enda mesta gæfta- leysi hingað til. I innri veiðistöðunum þurr sjór. T Grindavík sagður ágætisafli. Veðrátta er nú og hefir verið um tíma, svo mild og kotnið væri langt fram á vor: alauð jörð um allt láglendi. Póstskipið var ferðbúið í morgun, en kemst eigi af stað fyrir rokviðri á sunnan. SÖGULEGT „SAMSÆTI". Mcðal frjetta í TjFj.kon." í gær er þessi klausa: „Jóni Ólafssyni, fyrv. alþingismanni, sem nú fer til Ameríku, hafa verið haldin ýms kvoðju-sam- sœti hjer í bænum, fyrst af góðtemplurum, sið- an af ýmsum borgörum, og loks af alþýðumönn- um og ritsljórum þjóöblaðanna (þjóðólfs og Fjallkonunnar)". Fyrstir eru „góðtemplarar', svo koma „ýmsir horgarar", en loks síðast alþingismenn og Þjóð- blaðastjórar, til aðgreiningar frá þeim, sem áður voru taldir; þar kemst viðhöfnin á hæsta stig. eða svo er sjAII'sagt ætlazt til að almenningur skilji þetta sögubrot i „Fj.kon." En—þetta síðasta „sam- sæti" sátu heiiir 5 menn, að J. Ó. meðtöldum, svo lítið bar á, enda mun það líklega ekki hafa verið skírt samsæti fyr en það þurfti að komast á prent í „Fj.kou."; og—af þessum 5 höfðu 4 verið í borgarasamkvæminu, som getið var um í Isaf. síðast! f>að er stundum bagalegt, að gota ekki verið einn um hituna að seg.ja frá, þó smátt sje. KÁTLEGT ETJNDARHALD. Einn safnaðar- fulltrúi í Mosfellsveit, sem mun öðrum fremur hafa tekið prestskosuinguna upp á sína arma, tók sig til og kvaddi nokkuð afbændum í presta- kallinu til fundar að prestssetrinu Lagafelli aunnu- dag '23. þ. m. á háclegi, í því skyni aö koma sjer aaman urn moðmæli með einum væntanlegum um- sækjanda um brauðið. Hinn þjónandi prestur var f'jarverandi: að messa á annari kirkju í brauð- inu. Fundarmenn, um 20, af 80—90 kjósendum í pre3takal!inu fellclu uppástunguna um meðmælin, jafnvel frá uroræðu, með 11 atkv. gegn, 8; þeir vildu ekkert hafa með slíkt að gera, svona fyrir fram. En með því fundarstjóra, áminnztum aðarfulltrúa, mun eigi hafa llkað þau málalok, hugkveomdijt honum það fangaráð, að gera fuud- arhlje stundarkorn. Svo þegar fundur hófst af iiýju, voru margir farnir af þeim sem áður voru í meiri hluta , með því fundarerindið var á enda kljáð að þeirra hyggju, og skaut þá hinn ráðsnjalli fundarstjóri því máli aptur undir atkvæði, að senda veitingarvaldinu meðmæli fundarins—þessa brots, sem eptir var af honum — með einum umsækj- anda, og gat fengið með því 10 — segi og skrifa tiu — atkvæði, að sjálí'um sjer meðtöldum. Síðan hefir líklega sú tíu-manna-samþykkt verið send veitingarvaldinu sem háfíðleg fundarályktun um prestskosninguna i Mosfellssveit! 410. Hafa ekki hreppsneíndir vald til, að visa þurrabúðarmönuum burt úr hreppnum, sem hafa átt barn á sínum eigin framfærsluhrepp í 14 ár og sú skuld stendur óborguð enn, þó þeir nú hafi dvalið hjálparlausir í öðrum hreppi i 8 ar og goldið þar til sveitar 4 kr. á ári"? Sv.-. Nei, ekki meðan þeir þiggja ekki af' sveit. 411. Er það ekki skylda hreppsnefnda, að leggja á þurrabúðarmenn útsvar, sem flytja inn í hreppinn ? Sv.: Nei, ekki nema hún álíti að efni þeirra og ástæður leyfi. 412. Má prestur fiytja sig út úr prestakalli sínu og fara að búa í annari sýslu, þó hann skilji eptir aðstoðarprest sinn til að þjóna fyrir sig '! Sv.: Nei. Leiðarvisir ísafoldar. 408. Gat hreppsnefndin frávísað útsvars-um- kvörtunarbrjefi mínu, sem kom á heimili oddvit- ans 5 dögum áður en mánuðurinn var liðinn frá niðurjöfnunarskrár-dagsetningu, þó oddvitinn gæti ekki lesið brjefið af því hann var ekki heima, fyr en 3 dögum eptir þá 5? Sv.: Nei; það er nóg, að kæran sje komin á heimili oddvita á rjettum tíma. 409. Ef mjer er byggð ábýlisjörð mín um ótil- tekinn tíma eða æfilangt, get jeg þá ekki setið á jörðinni, ef jeg vil, hverjir sem eigendur eða um- ráðamenn jarðarinnar síðar verða, ef jeg ekki brýt ,þá upphaflegu byggingarskilmála? Sv.: Jú. AUGLÝSINGAR ísamfeldu máli með smáletri kosta 2 a. (þakkaráv. j a.) hvert orð 15 stafa frekast; með öðru letri eða setning I kr. fyrir þuml. dálks-lengdar. Borg. út í hönd. Stjórnarnefnd Gránufjelagsins á Akureyri kunngjörir, að henni hefir verið tilkynnt, að þessi hlutabrjef tjeðs fjelags sje glötuð: Nr. 589, 1131, 1519, 1009, 1327. Fyrir því innkallar tjeð stjórnar-nefnd samkv. 6. gr. í lögum fjelagsins hvern þann, er hafa kynni í höndum greind hlutabrjef, til þess að gefa sig fram við hana áður en 6 mánuðir sjeu liðnir frá síðustu birtingu þess- arar auglýsiugar, því hafi enginn sagt til sín fyrir þann títna, fá eigendur hinna glötuðu brjefa ný brjef, og geta engir aðrir síðan gjört fjárkröfu á hendur fjelaginu út af hlutabrjef- uin með ofangreindum tölum. 1 umboði stjórnarnefndar Gránufjelagsins 28. febr. 1890. Daviö Guðmundsam. Samkvæmt alþingisályktun 1887 og ráð- herrabrjefi dags. 9. janúar 1888 (Stjórnartíð- indi 1888 B. bls. 21.) auglýsist hjermeð, að neðannefndar þjóðjarðir í Arnarstapa og'Skóg- arstrandar- urnboði: 1. Dalur í Aliklaholtshreppi, 2. Gaul í Staðarsveit, 3. Bláfeldur neðri í sömu sveit, 4. Lýsuhóll í sömu sveit, 5. Stóru-Hnausar í Breiðuvík, 6. Hólahólar sama staðar, 7. UJfmannsfell í Helgafells-sveit. er um tíma hafa veríð í eyði, fást til ábúðar frá næstkomandi fardögum næstu 5 ár, land- skuldarlaust, gegn því að ábúandinn svari venjulegum smjörleigum eptir þau kúgildi, er jörðunum eru látin fylgja, og vinni að jarða- bótum og húsabótum eptir því sem um semur. fpeir, sem kunna að æskja ábúðar á einhverri þessara jarða, snúi sjer í því efni til umboðs- manns Jóns Jónssonar á Brimilsvöllum. Amtm. í Suður- og Vestur-Amti, Eeykjavík h. 22. marz 1890. E. Th. Jónassen. Leikflmisfjelag Reykjavikur tekur á móti nýjum meðlimum, þeim er gefið hafa sig fram fyrir 6. apríl næstkomandi. Eeykjavlk 24. marz 1890. Ó. Rósenkranz. KIRKJUSAGA Finns biskups Jónssonar er til sölu. Ritstj. vísar á seljanda. Sá, sem fengið hefir hjá mjer aö láni „Manna- mun", skili honum tafarlaust. Pálmi Pálsson. Nýkomið í verzlun W. Pischers: Dyffel og fataefni. Drengjafataefni, reiðfataefni. Saumavjelar, fieiri tegundir. Kvenn-vasaúr. Prjónaðir klútar, margar tegundir frá 50 aur. til hærra verðs. Ullarsjöl, margar tegundir og margt annað. Smjör, ekta. Smjörlíki (margarine). Gólfvaxdúkur. o. s. frv. TIL LEIGU óskast lítið herbergi á móti suðri, helzt með ofni í. Kitstj. vísar á. þareð jeg fer til útlanda með þessari ferð »Laura«, tilkynnist hjer með, að meðan jeg er fjarverandi veitir verzlunarmaður Jón Norðmann verzlun P. C. Knudtzon & Sons í Hafnarfirði forstöðu. Haínarlirði 25. marz. 1890. G. E. Briem. Með Laura komu nú til undirskrifaða BVartir og alla vega litir skinnhanzkar fyrir karla og konur. Sömuleiðis hinir mjög eptir- spurðu barnahanzkar, á ýmsri stærð, svartir og öðruvísi. Sömuleíðis svartir og alla vega litir kvenn-silkihanzkar á ýmsri stærð, og sömul. bómullarhanzkar, mjög ódýrir. Pat- ent humbúg eru líka til. H. Anderssen. 16, Aðalstræti. 16. Enskunámsbók Geirs Zoéga er »hin hentugasta fyrir þá, sem stunda enskunám tilsagnarlausU, segir W. G. S. P(aterson) í Tsa- fold XVI. 81. Verð 2 kr. Bókbandsverkstofa ísafoldarprentsmiðju (Austurstræti 8) — bokbindari por. B. porláksson — tekur bækur til bands og heptingar. Vandað baud og með mjög vægu verði. Bókaverzl. ísafoldarprentsm. (Austurstræti. 8) hefir til só!u alíar nýlegar ísíenzkar bækur útgefnar hjer á landi. Skrifstofa fyrir almenning 10 Kirkjustrœti 10 opin hvern rúmhelgan dag kl. 4—5 c. )¦ Forngripasafnið opið hvern mvd. og ld. kl. I__2 Landsbankinn opinn hvern virkan" dag kl.' 12— 2 Landsbókasafnið opið hvern rúmhelgan dag kl. 12—2 útlán md„ mvd. og ld. kl. 2—3 Söf'nunarsjóðurinn opinn I. mánud. í hverjum mánuði kl. 5—6 Veðui 1 marz j •athuganir í Reykjavik, eptir Dr. J. jönassen. líiti I Loptþyngdar- 1 (áCelsius) lmselir(millimet.)l Veðurátt. ánóttu|um hád.| fm. | em. j fm. j em. Ld. 22. S.d. 23, Md. 24. f>.d. 25. Mvd.26. + 4 -r 2 0 + 4 + 4 + ö + 6 + 6 + 6 74r-7 1 llb& |Sa hv b 736.6 j 739.1 lA. h b 741.7 í 741.7 IA hv d 741.7 i 734-1 A hv b 734-1 1 |A hv b Sihd A h b A hvd Ahvd Pyrri patt dags h. 22. var hjer hvasst á austan- landsunnan. lygndi síðari partinn; hægur austan- kaldi næsta dag; hefir síðan verið að kalla bráð- hvass á austan og dimmur við og við. í dag 26. enn hvass á austan, bjartur í morgun. LEIÐARVISIR TIL LÍFSABYRGÐAR fæst ókeypis hjá ritstjórunum og hjá dr. med. J. Jón. assen, sem einnig gefur þeim, sem vilja tryggja líf sitt, allar nauðsylegar upplýsingar. Ritstjóri Björn Jónsson, cand. phil. Prentsmiðja ísafoldar.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.