Ísafold - 24.03.1926, Blaðsíða 2

Ísafold - 24.03.1926, Blaðsíða 2
ÍSAFOLD á þenna dag, hefir verið unnið en svo leið fram til hádegis að Alþýðusamband íslands, slitalaust í Hafnarfirði, þvert of- an í samþyktir forklófanna. 23. þ. m. VERKFALL við uppskipun allra skipa hjer í höfninni. í gærmorgun kl. 6, er menn komu niður á hafnarbakka, til þess að halda áfram við uppskip- un á kolaskipi Sig. Runólfssonar var það tilkynt þar, að Alþýðu- samband íslands fyrirskipaði verk fall við alla uppskipun hjer við höfnina. í gær voru hjer 2 skip, er vildu fá afgreiðslu, en fengu ekki. — í dag kemur Lyra. Mbl. er ekki kunnugt um, hvort Jón Baldvins- son alþm. hefir tilkynt skipaaf- greiðslunum hjer, að engin áætl- unarskip fengju hjer afgreiðslu. En sú mun vera meining hans að halda því til streitu — þvert of- an í vilja verkamanna sjálfra, — Óánægja verkamanna gegn of- beldi og frekju hinna bolsasinn- uðu forkólfa, fer dagvaxandi. — Það eru ekki foringjarnir, sem tapa atvinnunni við verkföllin — ekki einn einasti; Jón bakar brauð og fær þingkaup. Hjeðinn er í tóbakinu. Haraldur í kaup- fjelaginu. Björn í bifreið Lands- verslunar og Felix á að vera suð- ur í kirkjugarði — og allir vita um Ólaf. Þeir geta því, án þess það snerti þeirra pyngju, látið verka- menn ganga hjer óánægða og at- vinnulausa dögum saman. 21. þ. m. Hinn algerði ósigur verkamannaf oring j anna. í gær komu tveir Reykjavíkur- togarar til afgreiðslu til Hafnar- fjarðar, annar í gærmorgun, hinn nm hádegi. En fyrir tilmæli sátta- semjara var eigi byrjað að vinna að uppskipun úr togara þeim, sem fyr kom, fyr en eftir hádegi. Sú fregn flaug hjer um bæinn í gærmorgun, að Bolsabroddarnir hjer í Rvík ætluðu með lið manns til Hafnarf jarðar,tilþess að stöðva me? ofbeldi uppskipunina, ekkert bólaði á þeim. En að aflíð- andi hádegi var margt manna saman komið í Veikamannaskýlinu hjerna á Hafnarbakkanum. Aður var búið að safna nokkr- Reykjavík, 22. mars 1926. Hr. afgreiðslumaður Nic. Bjarnason, Reykjavík. Jafnframt því að 14ta yður vita, að st.jórn Alþýðusambands íslands hefir fyrirskipað verkfall við Reykjavíkurhöfn, gagnvart nm nöfnum á lista; voru það öllum flutningaskipum, viljum menn þeir, sem lofað höfðu lið- við vekja athygli yðar á því, að sinni. Er Mbl. eigi kunnugt um, verkfall þetta nær einnig til skipa hve loforðin voru orðin mörg um Bergenska gufuskipafjelagsini. hádegi. En ýmsir merkir menn voru við þá liðsöfnun; m. a. tjáði greinagóður maður Mbl., að hann hefði sjeð til Hjeðins þar. í Verkamannaskýlinu voru uin 300 manns. Virðingarfylst. Jón Baldvinsson. Pjetur Guðmundsson. En þó þarna va^ri vinnukraftur nægur til þess að skipa upp úr skipinu, og það væru verkamenn sem þarna komu til vinnunnar, þá varð ekkert úr uppskipuninni, því skjótt dreif að þeim allmikið lið, undir forustu Magnúsar V. Jóhannessonar, og fengu þeir verkamenn með allskonar hótun- um til þess að hætta vinnu. En nú var pósturinn. FJytja átti hann í land. Þá kom enn til skjalanna Magnús V., og kvaðst alls ekki geta leyft það, að póst- urinn yrði fluttur í Iand. Ef af- SAMGÖNGUR BREIÐAFJARÐAR. Tiltækilegastar umbætur. Fyrirspurnum svarað. greiðslan vildi taka póstinn, yrði Eftirtektaiverð eru þau orð hún að spyrja Jón Baldvinsson hins „virðulega" valdboðs: „hefir leyfis til þess. Þar hjeldu þeir ræður, Har-' fyrirskipað verkfall við Reykja-! Magnús V. reikaði burtu, og aldur, Hjeðinn og Ólafur. Reyndi víkurhöfn". Nú gætu menn litið þá var pósturinn fluttur í land og Haraldur að fá menn til fylgis við svo á, að enda þótt Jón vertíðar- á sinn stað, að Jóni Baldvinssyni sig með þvi að láta það í veðri kongur hafi „fyrirskipað verk- forspurðum, eftir því sem Mbl. veit best. En sje Jóni „vertíðar- kong" gert rangt til, og hann hafi í raun og veru leyft að flyt.ia póstpokana í land, þá leiðrjettir hann væntanlega mishermið. vaka, að nú væri ekki lengur fall", þá hafi hann ekki ennþá deilt um kaup verkakvenna, held- þau ráð yfir athöfnum manna á ur lægi nú við borð, að lækka '-landi hjer, að honum væri fylli- Dagsbrúnarkaupið. j.lega heimilt að banna öllum mönn Heldur vildi hann mælast til ™ að taka þar handta'k. þess, að til Hafnarfjarðar færu gætnir menn, en engir ofstopar. Sennilega hefir hann fundið til . þess, hve óviðfeldið það er, að örfa unglinga til þess að ber.ja „fyrverandi, tilvonandi" kjósend- ur sína. Hjeðinn talaði fjálglega urn samtök og samúð verkalýðsins. —! í morgun kl. 81/2 átti Suðurland honum voru, að stöðva bílinn og Lítið bar á því á fundinum, að [ að fara til Borgarness, eins og fleygja kolunum af honum. Gekk verkalýðurinn hefði samúð með, kunnugt er. Vegna hafnarverk- \ hann vasklega fram sjálfur, radd Það hefií árum saman verið vandkvæði á, að fá þær strand- ferðir um norðurhluta Breiða- fjarðar er viðunanlegar sjeu, eð- vr styrk til þeirra. Norðurbúar fjarðarins hafa þagað og tekið með þökkum því, sem að þeiin heí'ir verið r.iett, hversu lítið sem það hefir verið, en þó þeim sje og hafi lengi verið ljóst ,að viS slíkt er ekki unandi. Jeg hefi verið leiðsögumaður um norðurhluta Breiðafjarðar um niörg ár, og því hefi jeg nú feng- ið tilniæli' um, að gefa þinginu skýrslu, eða álit mitt um, hvort ekki meigi fara á skipum líku Og ..Es.ju" á Hagabót, Brjánslæk, Fjörð, Kollaf jörð og porskafjörð,, án þess að hætta sje á. Þessar 24. þ. m. Ólafur Friðriksson kemur í veg fyrir að kol komist í „Suðurland". — Fresta verður póstferðinni í dag. — Hjeðni. Mest kvað að Ólafi Friðriks- syni á fundihum. Fórust honum m. a. þannig orð: að hver sá farþega. , verkamaður sem ynni í leyf isleysi | Til þpss ag komaíit Iipp eftlí Verkamannaforingjanna, hann >urfti það fjögur tonn af kohlm yrði fyrst og fremst barinn og fengi síðan aldrei vinnu hjer í bænum framar. Að loknum umræðum voru þeir beðnir að rjetta upp hendina, er fara vildu til Hafnarfjarðar. Nál. 20 hendur voru rjettar upp. fallsins hafði eigi verið til þess' ist að bílnum og tók á móti pok- hugsað að það tæki neinar vörnr; um, sem að honum voru rjettir, í þetta sinn • aðeins póst og og sá um, að kolunum yrði spark- að sem kyrfilegast út um ,>tipp- fyllinguna''. í skjótri svipan voru öll kolin komin af bílnum, og þeim dreift um allstórt svæði. Kl. 4]/2 í gær gengu menn í það, að koma kolum þessum út í skip- ið. Lá það við vestur hafnarbakk- ann. Keyrslumenn 6ku kolumrm, en skipverjar tóku við þeim. Fór alt friðsamlega fram með- Sennilega mun foringjunurn' an fluttir voru þrír bílfarmar bafa þótt liðið fáment þó fram í skipið. En er bíllinn átti Handalögmál varð nokkurt og ryskingar utan um bílihn, en öku- mennirnir urðu fullkomlega ofur- liði bornir. Um meiðsl hefir Mbl. ekki frjett úr ryskingum þessum. Mbl. spurðist fyrir um það hjá póstmálaskrifstofunni, hvort nokk vafalaust hafi þeim þótt það „góð.. nokkra faðma eftir ófarna fram í uð yrði gert þaðan til þess að ment" — en þeir Ijetu af öllu'skipið í fjórða sinn, þustu all- koma póstinum áleiðis, en fjekt ferðalagi í það sínn. margir menn að honum, nál. 20— í Hafnarfirði gekk uppskipunin 30 manns, með Ólaf Friðriksson greiðlega og hindrunarlaust — ií broddi fylMngar, og skipaði enda eru hafnfirskir verkamenn hann unglingum þeim, sem með einhuga í því, að virða valdboð, samþyktir og hótanir Bolsabrodd- anna að vettugi. 24. þ. m. það svar, að svo myndi ekki vera. Hlutverk póststjórnarinnar væri það eitt, að hafa póstinn til á til- settum tíma. Greinar þær um ofbeldi, óspekt-' glöggar frásagnir af helstu við- Yfin takmöpkin. ir og hrakfarir. bolsa-leiðtoganna «ru teknar upp úr Morgunblaðinn. ^Fylgir dagsetning hverri grein, svo sjeð verði hvenær hver einn viðburður skeði, sem lýst er. — Með þessu móti fá lensendur ísaf. burðum. A hinn bóginn vantar nokkuð á gott yfirlit, en Isafold mun flytja það, þegar sjeð verð- ur betur en nú, hverju fram- vindur. Verkamannaleiðtogarnir gerast uppivöðslusamir. Reykvíkingar eiga þvi að venj- ast, um vertíðina, að blöðin flytji þeim fregnir um fiskafla þann, sem hingað berst á land, og feng |?ann, sem almenningi fellur í skaut um þenna bjargræðistíma Reykvíkinga. Nú er öldin önnur — því nú eru líka aðrir menn sem skipa fyrir verkum en verið hefir. Jón „vertáðarkongur" er hann nú kallaður, 2. þm. Reyk- víkinga, sem er „æðsta ráð og kancelli" í hinu svo nefnda „Al- J?ýðvi"-sambandi fslands, er gefur út blað fyrir erlent fje, til þess að blekkja verkamenn. Sennilega er nafnið „vertíðarkongur" eett í samband við hundadaga- Jörund, sem ríkti hjer um stund3 sællar minningar, og hafði erlent fje að bakhjalli, eins og Jón. Eru allar líkur til þess, að „ver- tíð" sú, sem í hönd fer, verði mörgum fátækum barnamanni hjer í Reykjavík eftirminnileg. og er vel til fundið, að kenna „hiifðingjann" Jón við „vertíð- ina", þ\a hann og ráðsmenn hans munu setja á hana sjerstakan svip. ..SpyrjiS þið Jón Baldvinsson". f gærmorgun kom Lyra hingað og ^tti að byrja uppskipun iír henni kl. 6 um morguninn. All- margir menn voru komnir niður á hafnarbakkann, til þess að vinna að uppskipuninni — enda þótt afgreiðslumanni skipsins hefðj borist svo hljóðandi brjef kvöldið áður. Jónas höfðinginn landskjörni hefir haft upp í sjer í vetur þá tugguna þrásinnis: að jeg sjc óvinveittur kaupfjelögum í orði og verki, en noti mjer þó þau til að selja kvæði mín. Um þetta hef ir ráðsmaðurinn á Leiti orðbragð, sem er þrælborið fremur en aðals- ættar, og talar hann enn sem fyrr- um úr skúmaskoti grímumanns- íng og greymensliunnar. Um þetta er það að segja, að jég hefi verið kaupfjelagsmaður mannsaldurs tímalengd, samfleytt, og aldrei talað, ritað nje unnið á móti fjelagsskapnum. Hins vegar hefi jeg ekkert hlutast til um það, h v a r kvæði mín eru seld, ' eða h v e r j i r selja þau. Útgef- andi er einn um það. Kunnugt er af frásögn Lögrjettu, að Þ. G. kom ár sinni þannig fyrir borð, á ð u r en kvæði mín f óru í prent- smiðjuna, að kaupfjelögin höfðu til útsölu forlagsbækur hans. Má nærri geta, að jeg átti engan þátt í þeirri ráðstöfun. Þetta alt veit Jónas grímumað- ur. Fyrir ] essa meðferð á sann- leikanum og aðra slíka mun hann fá að roðna á dómsdegi — ef hann kennir sín ekki fyrri, stór- iðjuhöldurinn sá arna. En ef til vill verður hann þá orðinn svo blóðlaus af verksmiðju rekstrinum, að hann getur ekki tekið litaskiftum. G. Fr. oskir hafa stuðst við það, að væri | svar mitt játandi, þá að skora á þingið og fá þannig skip tvær ferðir á þessar hafnir, aðra í sum- arkauptíð, en hina til kjötflutn- inga á haustin, ef ekki fengist fleiri. Svar mitt verður svo. Það er hættulaust að fara með skip líkt ,og „Esju" á allar þessar hafnir, jnema Þorskafjörð, þar er trygg- j ai'a að hafa hásjávað yfir rif eitt | er á leiðinni vei'ður, og væri nokkurn veginn mögulegt að gefa láreiðanlega dýpismælingu á öllu [þessn svæði ef þurfa þykir. En , að biðja um svo stórt skip, tel , jeg hið mesta óráð, því það mundi I verða mjög mikið tjón fyrir út- gerð skipsins, og meira en almenn" ing varir. Þess utan hefði strandferðaskip fasta áætlun, og mætti til að halíla henni sem best, en Haga- bót er svo varið, að hana má tclja fyrir opnu hafi. Þar er lík afstaða og á Búðum — og getur því verið ómögulegt að taka kjöt að haustlagi dögum saman, og því íhætta á að kjötið brenniþar inni yfir veturinn, og sjá allir neil- vita menn, hvaða tjón það væri þeim er ættu. Nei, þetta má ekki biðja um, það væri hcimska. En hjeraðs- menn eiga að biðja um fastan styr'k fyrir vjelbát er væri 12^—15 .sinálestir brutto; þá væri öllu best borigð, og ef hjeraðið ætti hann, þá mætti hafa ferð- imar sem allra hagkvæmagtar, enda er nú svo komið, að rætt hefir verið um þetta S, fundum og hlutafjársöfnun í aðsigi. . Það eru margir samviskusamir menn á þingi, er þekkja þörf þeirra hreppa er hjev um ræðir, «g munu unna þeim jafnaðar á víð aðra landshlnta, og vilja sjá þeim betur borgið en verið hefir. Með þessu er svarað öllum þeim er leitað hafa álits míns um vand- ræði með samgöngur á norðan- verðum Breiðafirði. Hergilsey 20. febr. 1926. Snæbjörn Kristjánsson. Bjarni Jónsson frá Vogi hefir legið rúmfastur nndanfarið, og var fluttur suður á Vífikstaðahæli nú uín helgina, en man nú vera bressari.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.