Ísafold - 24.03.1926, Blaðsíða 4

Ísafold - 24.03.1926, Blaðsíða 4
ÍSAFOLD banka fslands, og er þar gert Frumvarp þetta felur í sjer 2 ráð fyrir, að Lándsbankanum höfuð-breytingar á núgildandi lög- falin seðlaútgáfan. Er frv. um, og miða báðar að því, að að mestu bygt á áliti meiri hl. auka tekjur af skemtanaskatti og milliþinganefndarinnar, — þó eru flýta fyrir því, að reist verði þjóð' gerðar þar á nokkrar breytingar, leikhús. m. a. sú breyting, að halda spari- Önnur breytingin er sú, að láta sjóðnum sjerskildum. — Ýmsar lögin ná til allra kauptúna, sem aðtar breytingar éru þar einnig. hafa 500 íbúa eða fleiri. pá hefir Benedikt Sveinsson Hinni breytingunni er ætlað að borið fram frv. um Ríkisbanka ráða bót á því, að eins og nú- íslands, sem byggist á tillögum gildandi lög ern úr garði gerð, og áliti hans í milliþinganefnd- eru nálega allir dansleikar undan- inni. Er þar a;tlast til að sjer- þegnir skemtanaskatti. Er bersýni stakur banki verði stofnaður og legt, að slíkum skemtunum á síst honum falin seðlaútgáfan. að hlífa við s'katti, segja flutn- | ingsmenn. SMpun milliþinganefndar til bess að íhuga lándbúnaðarlöggjöf Siglufjörður sjerstakt kjördæmi. landsins. Bernh. Stefánsson ber fram frv. Jörundur Brynjólfsson ber fram um að Siglufjarðarkaupstaður eftirfarandi þál. till.: ''h\<.u}\ vera gjerstakt kjördæmi og Alþ. ályktar að kjósa þriggja kjósa einn alþingismann. Þegar manna milliþinganefnd í samein- þannig. hefir bæst við þingmaður, uðu þingi, með hlutfallskosningu,' breytist tala þeirra þingmanna, til þess að athuga og endurskpða e], skipa neðri deild. Alþingis. alía landbúnaðarlöggjöf vora ogj jEf frv til laga um skifting g.-ra tíllögur um að samrýma, Qullbringu- og Kjósarsýslu í tvö hana, og ennfremur að gera till. j kjördæmi, sem liggur nú fyrir Al- um. nýja löggjof í ýmsum greitt-. þingj, verður samþykt, þá verður nm landbúnaðarins, er miklu máli Sjglufjörður eini kaupstaður ÍSLENSKUR TOGARI TEKINN í LANDHELGI. „Fylla" tekur togarann ,Sur- prise' úr Hafnarfirði að veiðum í landhelgi og kem- ur með hann hingað. í gær kom „Fylla" hingað með Hafnarfjarðartogarann „Surpri- se", eign Einars Þorgilssonar. •— Hafði hún tekið hann að veiðum í landhelgi undan Svörtuloftum 21. þ. m. 1 Málið var tekið fyrir 22., og var skipstjórinn, Jón Sigurðsson, dsemdur í 12.500 kr. sekt og afli og veiðarfæri skipsins gert upp- tækt. Skipstjórinn hefir lýst yfir því, að hann muni ekkj áfrýja dómnmn. Afla hafði skipið góðaa og var honum skipað upp hjer og hann boðinn upp. --tCKtffy#&*-------" Frá Vestmannaeyjum. (Símtal 22. mars). skifta, svo sem: 1. Lög fyrir Búnaðarfjelag fs- ! lands. 2. Lög um not á erfðafestu löndum og leigulóðum. íandsins, sera ekki hefir sjerstak- an þingmann", segir í greinarg. Kirkjujarðasala. Guðmundur Ólafsson ber fram 3. Lög um stofnun nýbýla og:frv um> að ríkisstjórninni veitist skifting jarða í því skyni. heimild til að selja heppsnefnd 4. Athuga, hvort ekki muni!^síireppS kirkjujörðina Snærings- rjett að breyta lögunum umjstaði j Vatnsdal. búnaðarskólana í þá átt, aðj i_efir almennur sveitarfundur í nemendum verði gert að Áshreppi samþykt að fela hrepps- skyldu að stunda verklegt nám í skólummi eð;l í sam- bandi við þá. nefndirmi að leita kaups á jörð- inni handa barnaskóla hreppsins. Snæringsstaðir eru lítil jörð og HaileSw. Garðars Gíslasonas* Reykjavík hefir ávalt birgðir af ýmsum nauðsynjavörum og útveg- ar allskonar vörur frá útlendum verksmiðjum og heild- söluhúsum, sem verslunin héfir umboð fyrir. Stórt sýnishornasafn í Reykjavík. Viðskifti aðeins við kaupmenn og kaupfjelög. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ JReykfóba * m i brjeftsm ffrá ? • m m m m m m 3 var mjög Þekt h|er á landi fyrir striðið. Er m aftur Imlm í heiSEfsðlu, fyrir kaupmenn og kaupflelOg, liiá % 0 Johnson & Kaafoer l Aflaírjettir. Aflji er enn mjög tregur í Eyj- um; í gær fiskuðu bátar sama sem ekkert. Undanfarið hafði afi- ast á línu, en það virðist nú bú- ið að vera, og í net hefir ekkert hJelt ^^ stuttu hátíðlegt afmæli • f Sænsk-íslenska f jelagið aflast til þessa. Allur afli, sem kominn er á land í Eyjum á ver- táðinni mun vera vúm 5 þús. skpd. sitt, að þvi er segir í „Stockholms Tidningen", fyrir nokkru, og var afmælisdagsins minst í hátíðasal <?rand Hotel. Þar voru viðstödd ýms stórmenni sænsk, norsk og ,,Þór" tekur þýskan togara.; dönsk 5. Endurskoða jarðræktarlögÍH húsalaus, en þóttu áður, er þeir samkv. 43. gr. nefndra laga. Loru bygðir, þægilegt 'og gott 6. Endurskoða lög um bygging,' sm4býli. Þeir eru hjáleiga fráhinn ábúð og úttekt jarða frá 1884 forna höfuðbóli og prestsetri, 7. Gera tillögur mn alt það, er j Tjndirfelli, sem nú er búið að nefndinni líst geti orðið til selja, og eru síðan eina jörðin, er að auka og flýta fyrir rækt- ríkiss,jóður á eftir ðselda í Vatns- un landsins og Iandbúnaðin-f^,,] um yrði til styrktar og efl Trúnaðannenn íslands. Jónas Jónsson ber fram í sam- einuðu þingi eftirfarandi till.: Sameinað Alþingi ályktar að l.v.sa því yfir, að það telur það eina sjálfsögðustu skyldu hverrír stjórnar, bæði þeirrar, er nvi sit- ur„ og annara, er síðar koma, að velja þá menn eina til að vera í giermorgun tók „Þór" þýsk ! an togara að ólöglegum veiðum Til skemtunar var hljómlist, Jesið upp kvæði, orkt til íslands. austur við Dyrhólaey og fór. með Þá sön& >ar °S Einar Markan sökudólghm til Vestmannaeyja.-!11^^ íslen* lö^, og segir blað- Togarinn heitir Neptun og er fráið',aS himi besti rómur hafi Ter" Altona. Mál hans var rannsakað^0 í-'erður að sön& hans Tngar. Kostnaður við nefndina greiðist úr rfkissjóði. Útgjöld fyrir aðstoð við nefndarstörfin og til þess að útvega upplýsingar skal telja til Mefndarkostnaðar. Nýtt tryggingaífrv. Jón Baldvinsson ber fram, að undirlagi Sjómannafjelagsins hjer frv. um það, að iltgerðarmaður gufuskips sknli skyldur að tryggja fatnað og muni hvers lögskráðs skipverja, ef skipi hlekkist á, það strandar, eldur kemnr npp í því eða það ferst, fyrir eigi lægri fjárhæð en 800 krónur. Sömu skyldu hefir útgerðar- maður mótorskips og mótorbáts, í gær, og var skipstjórinn sektað- Ur um 10 þús. gullkrónur; afli og veiðarí'ajri gert upptækt. M»<it^«» Um ísland erlendis. Kvöidskemtun í háskólanum í Hamborg. Formaður fjelagsins, dr. Ragn- ar Lundborg, flutti ræðu fyrir minni konunga íslands og Sví- þ.jóðar, og síðan voru þjóðsöngv- ar beggja þjóða sungnir. Ræðu fyrir minni íslands flutti Thu- lin ríkisráð. Eins og menn muna, voru þýskir vísindamenn norður á Ak- fnlltrúar landsins erlendis, sem j nreyri ; sumar; til þess m, a> a0 reyndir eru að reglusemi, dugnaði j raimsaka áhrif næturbirtunnar, á og prúðmensku í allri háttsemi,'lífverur og loftslag. Stjórnandi svo að treysta megi, að þeir komi j bessara rannsókna var ungfrú K. hvarvetna fram þjóðinni til sæmd- j Stoppel. Hún er starfsmaður við háskólanu í Hamborg. Þ. 2. mars var kvöldskemtun haldin þar í háskólanum. Voru áheyrendur um 1000. Hjelt un,,-- Verkamenn á ísafirði samþykkja að afgreiða ekki Reykjavíkurtogarana. ar. Ný frv. og nefndarálit. Bílstjórar. Samgöngumálanefnd hefir borið frú Stoppel ítarlegan fyrirlestur -. fram brtt. við lög um bifreiða-jum ísland, náttúru landsins og nema motorbatur sje minnj en 10. s . | .. , . „ .. ,, , , .„„„„:„„ á!akstur. Helstn ákvæðm eru þessi: sogu þess, og ekkj sist um nu- smalestir, en þa skal tryggmg 8 . ° ... , f . ,. , . * ,. *• v. „,iK„0Vra Bifreiðarstjón ma ekki neyta tiðarhf vort Islendmga, er hun munum og fatnaði hvers logsKraðs! , -. . * •,• ', x- A ' a ¦ t -u- ,. ... „ , . fi-^^* áfengra drykkja eða vera undir,kyntist í sumar. Syndi Inm og skipverja eigi nema lægn fjarhæð, ^ * / áhrifum áfengra drykk^a við bif-|f,iolda mynda. 'reiðaakstur. Bifreiðarstjóri, sem I Aage Scbiöth frá Akur^vri en 400 krónum. Iðgjald fyrir tryggmgu ^1^ J ekur bifreið olvaður eða brýtur'söng nokkur íslensk lög. Var jr ntgerðarmaður, og ma hann ., . ... . . , i. * r i • * i.i j. ákvæði 9. gr. 2. malsgr., er slys honum mjog vel tekið. Að lokuin eigi draga það af kaupi eða hlutj K f . x. ' . ^ ° ,. . vilí til, skal, auk sekta eftir 13. sagði einn af starfsbræðrum frk. _;,,_. .',m .,. . ,,„_ •„ !sr., sviftur ökuskírteini um ákveð-1 Stoppel frá ferðalagi sínu u~- Rikissjoður greiðir halft io-! . ,, , . . <_-_*• œn tima, ekki skemur en sex gjald fyrir tryggmgu a fatnaði ... '_ ... . . og munum skipverja á mótorbát- um, sem eru 20 smálestir og minni. Skemtanaskattur. Sex þingmenn í Nd. bera fram breyting á lógum um skemtana- iskatt og þjóðleikhús. Norðurland. í Hamborgar-blaði því, sen» ísaf. hefir fengið, er látið hið mánuði, eða æfilangt, ef brot er margítrekað, eða valdið er verul slysi fyrir ölæði eða miklar sak-]besta af skemtuninni ir eru að öðru leytí. ¦? » * ísafirði, 22. mar's. FB. Verkamannaf jelagið „Baldur'' ákvað í gær, að afgreiða hjer alla heimabáta, ennfremur togarana frá ísafirði, Hávarð og Hafstein — en ekki togara úr Reykjavík. Fiskafli h,ier við. Djúpið er af- afbragðs góður. Frjettir víðsvegar að. Ágætis afli er nú við ísafjarð- ard.iúp. enda hefir verið fyrir vcsl;m hin besta og stiltasta tíð andanfarna daga. Fá bátar í Hnífsdal og Álftafirði frá 3—6000 pund á dag. Aflinn er ekki lang- sóttux; er ekki róið út úr Djúp- inu. Mikill kostur er og það, að ekki aflast annað en ríga-þorskur. Hávarður ísfirðingur kom iim til Isafjarðar í gærmorgun með tæþar 100 tunnur. Fór hann hjeð- an fyrir stuttu, eins og kunnugt er, þegar Bolsar neituðu að flytja í hann kol. Á leiðinni vestur kast- aði hann vörpu undan Jökli og: fjekk ágætan afla. En vegna þéssi- að hann fjekk ekki salt hjilfer,, varð hann að fara með þann afia allan ósaltaðan í land. Koma þar fram eins og annarsstaðar afleíð- ingarnar af ofbeldi verkfalís- manna. Úr Grindavík er svo sagt, a8 þar hafi einn bátur farið á s^ó* alla síðastliðna viku. Hafa veríS' þar sífeldir sunnan- og austins?. stormar og stórbrim. Lík rekin. 5 af mönnum þejni,. sem fórust af Grindavíkurbátun- um um daginn, hefir rekið.' Erui það alt utansveitarmenn, en hinir- fjorir, sem heima áttu í Grrinda- vík, hafa e'kk; fundist, og hefir- þó mikið verið leitað. Lík þessars* hefir rekið: Guðbrandar Jónssonar, Guðmundar Sigurðssonar, Hallgríms Benediktssonar, Steí'áns H. Eiríkssonar, og Guo'numdar Guðmundssonar. Úr Sandgerði. Þar hafa verigi liiuar verstu gæftir undanfarna viku, en góður afli, þegar fært hefir verið á sjó. Aðkomubátar r.jeru þar í fyrradag og fengu besta afla, 600—700 potta af lifur. Keflvíkingar hafa sömu sögu dð^ segja. Hefir ekki verið róið þar alment nema einn dag nndanfar- innar viku; en einstaka bátar aðra daga. — Fengu bátar þá góðan afla, 6—10 skippund, Með net hafa nokkrir bátar farið, en sáralítið fengið. Hænsnahús' brann í fyrra mán- uði í svonefndu Búðargili á Ak- ureyri, og 40 hæns inni. Þau voru eign tveggja manna, Jóns Geirssonar stud. art. og Jóns J6- hannssonar.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.