Ísafold - 01.09.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 01.09.1926, Blaðsíða 1
 Ritetjóra*. Jén Kjartansson. Valtýr Stefánsson. Sími 500. ISAFOLD Árgangurinn kostar 5 krónur. GjaJddagi 1. júlí. Afgreiðsla og innheimta í Austurstræti 8. Sími 500. DAGBLAÐ:MORGUNBLAÐIÐ 51. Ar«. 46. fbl. Miðvikudaginn I. sept. 1926. ísafoldarprentsmiðja h.f. SAMGÖNGUBÆTUR <>g þýðing þeirra fyrir landbúnaðínn. I. Fátt er það hjer hjá okkiw, sem hefir dregist j'afn mikið aftur úr, eins og samgöngubætur á landi. Er margt sem því veldur. Fjáv- -skortutr hefir venjulega bagað mest. Hefir hann veríð svo tilfinn- anlegur, oft og einatt, að ekki her ir. Þegar þetta er feugið, tekst atti sjer stað mcð kjöttollinn í mbnnum ekki lengur að ala á Noregi? E,v unnið á móti bændum, sundrung og hatri milli þeirrá er þar sem sjeð hefir verið fyrir því, í sveit búa og hinna sem eru í að á næsta ári fáum við hingað kaupstað. Þá mundu menn fljótt skip, sem útbúið verður fullkomn- lt »já, að báðir eru jafn nauðsyn- asta kæliútbúnaði, og sem nota á 1 legir.Bóndifm getur ekki án kaup- til þess að flytja kjöt bændanna á 1 staðarbúans verið og kauþstaðar- erlendan markað? búinn okki án bóndans. Mörg fleiri mál maítti nefna, j i mál sem landbúnaðinn varða 1 sjerstaklega, og Ihaldsflokkurinn Fræg sundkona. IV Núverandi landsstjórn á þakk- og stjóm hans hefir hrundið vekur það fögnuð að sjá fossfall atvinnulíí'sins, allan hraðann — hið ólgandi líf. Það er hamast á sjó og landi. — Hundruð verka- kvenna kverka og salta síldina svo ört, að naumast festir auga á. Tuimum er velt að þeim og frá. Tunnur eru opnaðar og slegna." til. Mörg hundruð skipa og báta e»"u á látlausri siglingu út fjörð- inn og inn. Verksmiðjurnar blása og hvæsa. — Það er unnið, fáist nokkurt handtak að ge,ra — og unnið vel. Fólkið gengur ekki iðjulaust af leti, ef það ekki vinn- .,'¦.. cta;?i f,.,.,-,. k„« 'iwa miWíi' irann fraiukvæmd. 011 hafa þessi niá! ír verið unt að verja meiru íje td « skilið tjnr það, hve mikið kapp * þessara framkvæmda, en sem svar- hún hefir á það lagt, að fá bættar ^ð sammerkt að þaueru lyfti- ar til nauðsynlegs viðhalds á þeim' saingöngur á landi. Hún fjekk því tang tyr* landbunaðinn; þau mannvkkium er fvrir voru Nýi-iframgengt, að í ar og á næsta e™ fvrsta alvarlega sponð, semj Myndm hjer að ofan er at am ur. ar framkvæmdir hai'a litlar* eða' iri, er varið meiru fje til nýrra * engar orðið. Þetta samgönguleysi í sveitun- símalacninffa til nvrra vega o« íslenskum landbúnaði til eflingar sem nýlega vann það þrekvirki gangandi á Siglufirði, að í raun ,, og viðreisna»r. Er það nú sannfæring formanns i nýrra brúa, eh nokkru sinni áður um hefir verið versti þröskuldur- j hjer á landi. En einmitt þessar inn 4 vegi bændanna og staði'ð samgöngubætur, og aðrar meiri Bfj. Isl., að með þessu hafa venð framþróun landbúnaðarins mest og fullkomnari ,sem væntanlegar ™** »* bændmn og þeirra u- fvrir þrifum. Eigi er langt síðan, «'" fl næst« árum> wða þess Jm-'amalum^ að svo var ástanchð ilt. að varla' valdandi, að nú er að hefjast ný ~ Sje þetta sannfærmg for- var unt að fara svo um nokkra! viðreisnaröia fyrir 5 sveit hjer á landi, að ekki yrði tmnao á vegi manna ein eða flek'i torfær- V an, svo ill yfirferðav, að langau tíma þurfti til að geta komist ferða sinna. Var þetta ástand orð- ið lítt þolandi. II. bœndur, hvtwt þeir sjeu honum sammála um þetta? Sje það hmsvegar ekki sann , * ,<, færing formanns Bfj. Isl. að með Lndarleg tdviljun er það, að ° * . .,, . ,, ,. .... þe.ssu hafi Ihaldstlokkurmn og einmitt a sama tnna, sem stigio . , ° .«.>_, , , , stjorn hans venð að vmna a moti er stærsta sponð islenskum land- ' . _ , , _. ,., .. . „,. bændum, hversvegna misnotar Tr. bunaði tu vioreisnar og eílmgar, _ , , , .., ¦.. , , , , ... „ .. . , « .« Þ. þa svo herfilega Bfj. Isl., ems þa skuli æðsti trunaðarmaðnr Fyrir nokkrum dögum birtist landbúnaðarins ferðast um sveit- hier í blaðinu firásögn landssíma- ir landsins og rægja og rógbera 1., , , , «. i ,- -u' i, u i i. c og rogburð um þa menn, sem stjóra, um helstu framkvæmdir þa menn, sem mest og best hafa , , f .« . . . að synda yfk- Ermarsund óg setja og veru flyst þungamiðja atvinnu- lífsins í landinu til Siglufjarðar yfir sumarmánuðina. — Þangað hverfur þá meginfloti fiskiskipa landsins að togurum undantekn- um. Þangað sækja þúsundir manna í atvinnuleit i'vr öllum fjórðung- um landsins. Þangað munu vera örari siglingar bæði af flutninga- og farþegaskipum en til nokkurs annars staðar á landinu um tvo— þrjá mánuði. Það er því ugglaust, að ekki gildk einu um örlög Siglufjarðar og hver verður fram- tíð hans — hvort hann verður Hefir ísa- þjóðinni til tjóns eða þar rís upp mest og best hafa unnið fyrir landsimans á yfirstandandi án. beitt sjer fyrir þessum fram- B Og nú alveg nýverið birtist hjer kvæmdum landbúnaðinum til ' . ,..•¦...!« .!¦,». ,!., ,, ' . , v , . ... .*. f .v , - i Er það vel við eigandi, að sjalt- i blaðmu frasogn vegamalastjora, handa. Er hjer att við ferð pá,i * D . „. ,,,„, ,. , _. , * -d'jcí-i fur formaður Bnnaðarfjelagsms um helstu framkvœmdw a sviði sem formaðu.r liunaðartjelags Is- ~ ,,,.,,..,. j , , hagi sjer þanmgv vegamalanna, sem gerðar verða i lands tokst a hendur nu í sumar, ár og fyrirhugaðar eru uæstu ár.; umhverfis landið. og hann hefk gert, Hann ferðast um leið heimsmet. um landið og útbreiðir ósannindi fold áður skýrt frá þessu af- ^ skipulegur bær, e»r tekst að sveigja reki hennar. 1 neðri myndinni íbúa og aðkomumenn til hollrar sjest sundleiðin frá Kap Grisnez ( andlegrar og fjáriukgdegrar í Frakklandi til Kingstown í Eng-Rtefnu. Mistökin eru enn augljós, landi. Má þar sjá hveffnig straum-; frumbýlisbragurinn á bænum Hvað segja bændur? MIKIL UMSKIPTI. Það eru ekki ýkja mörg ár síð- an, að Siglufjörður var einhver Báðir þessir menn, landssímastjóri Formaður Bfj. ísl. reyndi í ferð og vegamálastjóri, skýrðu svo frá, sinni að telja bændum trú um, að að aldrei fyr hefði verið unnið íhaldsflokkurinn og stjórn hans jafn mikið a? verklegum fram- ynni á móti bændum og þeirra á- kvæmdum á einu ári, eins og nú hugamálum. í ár. Meki símalagningar og meirij Nú væri ekki úr vegi að beina vegabætur en nokkru sinni áður,' þeirri fyrirspurn til formanns Bf j. og enn meira á að gera á næsta Isl., hvo.rt hann áliti vera unnið ári og næstu árum. . |á móti bændum eða þeirra áhuga Að sjálfsögðu fagna allir lands-; málutrii að nú í ár og næstu ár menn þessari fregn. Einkum verða er svo mikið unnið að því að bæta það bændusrnir. sem þessu fagna,'samgöngur í sveitum landsins, að'minsti og fáskrúðugasti íslensfcra þvl fyrst og fremst eru það þoir. aðrar svipaðar firamkvæmdir hafa'bæja. Það var sjaldan á hann sem njóta góðs af þessum fram-'aldrei þekst hjer á landi? Er með minst. Það voru þar nokkur M- kvæmdum. Ekkert hefir staðið þessu verið að vinna á móti bænd- j karlaskip, sem ^veiddu frá því landbúnaðinuni eins fyrir ]vrifum um og þeirra áhugamálum? Svari|seinni hlnta vetrar og fram 4 eins og illar samgöngur í sveitun- því formaður Bfj. Isl. mitt sumar, nokkrar óásjálega#v um. Góðar samgöngur í sveitum; í þessari sömu ferð reyndi for-1 verslanir og fátt um fjölbreytt landsins er lykillimi að viðreisn maður Bf'.j. ísl. að ffægja Ræktun- athafnalíf. Nú er Siglufjörður sú og efling landbiuiaðarins. Þann arsjóð íslands;. reyndi að gera: staðurhm á landinu, sem oftast ev lykil verður að smíða á undan öllu hann tortryggilegan og óvinsæl-Jminst á yfir. alt sumarið og hugk ððru. aii I auguni bænda. Hver vav ætl-tþúsunda manna stefna tit. Þar er unin með Ræktunarsjóðnum? Vatfmú margbreyttara líf, fjövugva at- III. j ekki ætlunin sú, að með honum vinnulíf, yfir sumavið að minsta Kvartað hefiv verið um' vrði bænduiu gert mögulegt aðjkosti. stóvfeldavi hffaði á vinnu, ar hafa borið sundkonuna, svo að, eftktektarverður, andleg og sið- sundleiðin varJS lengri heldur en bein loftlína milli þessara staða. Siglui]ðrðiir. Eftir J. B. meiri a«rsl og upphlaup — og meiri óþrif en á nökkrum iiðruin stað á landmu, meðan atvinnan stendur þar sem hæst. fólksstrauminn i'w sveitunum til rækta landið. bygg.ja upp býlin kaupstaðánna, og það með rjettvi. og prýða þau og bæta á margan Menu hafa verið að leita að ráð- bátt. Er með þessu verið að vinna um til þess að koma í veg fyrir á móti liændum og þekra áhuga- þenna óholla straum fólksins. — málum? Hvað segir formaður Bfj. Ýnisar uppástunguí haf'a komið islands. fram; en engar dugað. Og það e,r ()g hvað segir formaður Bfj. áreiðanlegt. að hjer duga engin Jsl. um önnur velferðarmá] bænd- aðeins mynda sje*r skoðun iiui ráð önnur en þau, að fá góðar anna. sem fhaldsflokkurinn og Siglufjörð af lausafregnum og samgöngur um 'sveitir landsins. st.jórn hans hefir beitt sjer fyrir. ,ýktum sugum, enga hugmynd um Öruggar samgöngur niilli sveita Eff ttnnið á móti bivndum þegar bæinn og það líf, setn í honum' Jafnframt því að maðuv fyllist það verða stórfje árlega. sem og kaupstaða og milli sveita inn*- þungum tollum er Ijett af aðal-er. Það þarf að sjást til þess, að hryllingi við alla grúfai'drulluna. sparaðist, ef hægt væri að ferma byií-ðis, er þoð eina sem.hjer dug- framleiðsluvöru þeirra, eins og menn viti sannleikann. — Menn alt óloftið, allan sóðaskapinn, þá og afferma öll þau skip, sem tii ÝKTUR ORÐRÓMUR. T raun og veru hafa þeir, sem ferðileg kjölfesta of lítil. En þessu er hægt að breyta smátt og smátt í farsælla horf — og verð- ur að gerast. . BRYGGJULEYSIÐ. Það virðist vera miður góð stjórn á ýmsum bæjarmálum í- Siglufkði. Það er öllum kunnugt. að bærinn hefir í góðum síldar- heyra um barsmíðar, áflog, jafn- árum fengið miklar tekjur. En vel manndváp, drykkjuskap. illt geysilega mikið er þar ógert, sem siðferði — og bláaa svo fregn- áreiðanlega hefði mátt og átt að ivnav út í kolsva,vtan flóka yfir gai-a, ef framsýni hefði verið með, fjörðinn. svo hann hylst sýn fyr-jþví peningav hefðu átt að vera iv allti sanngirni og rjettdæmi. jtil. Vitaskuld dettur engum í hufr.l Eitt af þessu er bvyggjuleysið. að telja Siglufjörð fyrivmynd í Það felluv fyrst í augu þeirr,-;. öllum ei'num. Það er ck-ukkið þiu- sem sjóleiðina koma. Að vísu hefir mikið. Það koma þar t'yrir upp-;mi verið bygð bæjarbryggja. Eu hlaup og áflog. En þetta er all hún er allsendis ónóg stíarri skip- í minni stíl en orð er á gert. Og um. og það sem verst er, að þegar eitt er liverjum sýnilegt, sem til farið var að hugsa til þess að Siglufjarðar kemur og dvehw þar koma upp bryggj'u. sem bæriœi- nokkra daga, þegar síld bersf að. retti, þá voru öll bestu bryggju- Það er ekki hafður í hámælum s.æðin farin í hendur síldarút- allur sá óhem,judugnaður. sðm'gerðarmanna, svo nú stendur sýndur er á Siglufivði, við síld- bryggjan á einhverjum lakasta a.vverkun og fleira, allar vökurn- staðnum. ar, sem verkafólkið leggur á sig, En það ev bænum sjálfum, og alt havðvjettið, sem það á oft við ölktm, sem einliver viðskifti haía að búa. Þessu ev ekki á lofti við Siglufjörð, hinn mesti bagi, haldið. | að ekki skuli veva þav fullkomin orygSJa. .Nú vevður að lepj'a allan KOSTIR' OG GALLAR. 'flutning úr stænri skipum og [ Það ev áreiðanlega fróðlegt að þau á bátum. sem eykur kostnað athuga Siglufjorð nokkva daga. og eyðiv geysilegum túna Mundi

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.