Ísafold - 22.11.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 22.11.1926, Blaðsíða 1
Ritstjóra*, lén Kjartansson. faltýr Stefánsson. Sími 500. ISAFOLD Argtngurinn kostar 5 krónur. Qgalddagi 1. júlí. Afgreiðsla og innheimta í Austurstræti 8. Sími 500 DAGBLAÐ: MORGUNBLAÐIÐ 81. ápg. BO. tbl. Mánudaginn 22. nóv. 1926. ísafoldarprentsmiðja h.f. Bónorðsbrjef til bænda ffrá Miðstjórn Framsfrknsirflokksins. Pólitísk væskilmenni. Það mua vera leitun á öðrum eins pólitískum væskilmemiuin, eins og þeiaf, er að TÍMANUM standa. Vesalmenska þeirra heíh' aldrei sannast eins átakanlega, eins og við landskjörið síðasta. —- Þeir gera opinbert bandalag við óróaflokk jafnaðarmanna og koni- múnista í kaupstiiðunuin. sem i rauniiuii var ekkert tiltökuinái, þar sem vitanlegt v;ir. aí þeir hafa. í mörg ár haft leynilegt bandalag við þessa nietin. En óð- ara og Tímamenn höfðu sagt frá þessu bandalagi, verða þeir hrædd- ir við síua eigin fóstbræður, jafu- aðarnienii og kominúnista. — Þá fyrst tmuna þeir eftir bændunum í Framsókiuirf'lokknmn, muna það, að ba'iiduin er ekkcrt gefið am óróaflokkana í kaupstöðununi,. — Tímaraeim verða þá ekki lengi a'ð snúa við blaðinu og afneita öllu, sem þeir höfðu gert. Þeir skrifa, ferðast um sveitirnar og prjedika, og alstaðar leggja þeir aðaláhers-l- una á það fyrir bændum, að ekk- e^t bandalag h'áfi átt sjer sta'ð, það sjc hara ai' einskærmi á«t til Framsóknarmaiiiia. og hatri við íhaldsmenn, að óróamennirnir í kaupstöðunumi ákváðu að k.jósa nieð Pramsókn(!!) Bn í kaivpstöðunum ltalda Tíma- meiin A'frain smjaðriim oo- dekr- inu, eins og ekket't hafi ískorist. Þeir láta loka sig inni á fundum með eldrauðu'm kommunhtum, og fá þar ðspart tilbeiðslu þeirra og aðdáun. Þe.ssi vesahiiensk;) Tímainanna, að þora ekki að játa sínar eigin gerðir, ev ekki ný. —- Hún hefir fylgt þeim frá ]>ví fyrsta, að þeir fóru að hafa afskifti ai' op'uiber- um málum. Allir þekkja £ortí5 Jónasar frá Hriflu, þegár hann og Ólafur Friðriksson stó'ðu sam- an hlið við hlið og sáðu íyrstu frækornum byltingastefnuiinar í íslenskan jar'ðveg. Þegar f.vrsti á- vöxturinn kom í ljós, skildu vin- irnir. á yfirborðinu, Olafur hjalt áfram að sá í kaupstöðununi. en Jónas fór út í sveitirnar og gróð- ursetti frækornin þar. Alla tíð sí'oan þetta geröist, hef- ir Jóuas ltaft nána samvinnú naeð byltingamönnununi í kaupstöðun- ura. Beint og óbeint hefir hann unnið mioð þeim, iagt á ráðin, og verið önnur hönd byltingamann- auna í ölhim vandamálum. S"m borið hafa að. En þetta máttu bændur með engu móti vita, eða minsta kosti ekki strax. Enn voru jafnaðar- m'enn ekki orðnir nægllega sterk- ir til þess að óhætt væri að láta bændur gigla sinn eigin sjó. Best að halda bændum í góðri trú seiu lengst, ala upp nokkra áhuga- sama. bændasyni í anda jafnaðar- stefhunnar og dreifa þeim um Bveitirnar, og sjá svo hvernig l'a'ii. Þannig hefir verið unnið fram á þenna dag. Kvo kom landskjörið síðasta. — I»á hafa Tímamenn í einfeldni simii lialdið, að stefna jafnaðar- inanna ætti orðið svo marga fyig- ismenn í sveitunum. að óhætt vteri að up|)ljóstra sambandinu, sem til þessa var haldið leyndu- — Þeir á'kveða að ganga til kosninganná í opinberu bandalagi við jafnað- ai'inenn. En. jafnskjótl og óánægja bænda, út af þessu bandalagi, koni í Ijós, sneru Tímamenn við blaðinu. — Þeir smeygðu sjer inn undir hjúp hræsninnar og ómenskunnar, af- néituðu bandalaginu og gerðu nú alt til þess að missa. ekki tiik- in á bærtdunum. Þeir ferðuðust um [sveitirnar, prjedikuðu bændapóU- tík og gáfu ískygguegar lýsingar af hinum ómentaða lýð. er byggi í kaupstöðunum (samlherjunum ! •. Þeir skrifuðu brjef og sendu um allar sveitir. Hiií'uin vjer náð í af- rit af einn slíku bónorðsbr.ieli, I og vegna þess að það sýnir átak- anlega pólitíska vesaimensku þeirra er sent hafa, verönr það birt hjer í heilu lagi. Er það svohl.jóðandi: Keykjavík, 25. sept. 1926. Háttvirti .lierra! Framsóknarflokkurinn ber rJx írám landlista með tveim gáf- uðum og vel mentum samvinnu- miinuipii, Jóni í YstafelH og Jóni frá Gufudal. Mjög margir jii' andstæðingum núverandi stjóniai' kjósa þennan lista, þott l,eu' s-icu ckki Framisókn- armenn, af því þeir telja hættu- legt að Ihaldið fái aukinn þing- mannastyrk eins og framkoma » þess hefir verið. Listi Framsóknarmanna hefir því taiklar signrvonir, ef sótt er vel í sveitunum. Það eru því tilmæli okkar við yður, að þjer gerið alt, sem í yðar valdi stendur til &t ýta undir kjós- eiului' að sækja kjðrfund og kjósa Jóuana (A-listann). Sum- staðar á landinu hafa Ahujr;;- samir samherjar aukið kosn- ingasókn í sveitum moð því að lána hesta á kjörfuud, taka meiin lengna að til gistingar í kjörferð 0. s. frv. Andstæðing- arnir ráða yfir miklu fje, og aðstöðu til a'ð auka kjörsókn. Þeir eru minni hluti í landinu, eu hafa gert sig að meirililut'.i m'eð harðfylgi við kosningar. Ekkert neina mikill áliugi og no'kkur fórnfýsi karla og Selma Laoeriöf ur óiinur ummæli Tr. Þ. í þessu niáh, að alt, sem viðkemur rækt- unarmálnm er lokuð bók fyrir: lionuui. llaun gefcur þess, að notkun til- búins áburðar fari árlega mjög vaxandi í Danmörku á síðari ár- um. (íetur hann þess í því sam- bandi, að lítið sje þar af órækS uðu landi, og sje þörf tilbúins áburðar því minni, en lijer. Jlann getur þess um ku'ð, að kornyrkja í Danmörku sje „hverfandi lítil"!!! og gefur það í skyn, að liann hafi fengið ]iaim fróðleik. úr n.víitkominni ágætri bé\k. Harm spyr hvort það muni vera af heimsku, að danskir bændur auki notkuu tilbúins áburðar Jiessi árin Því er auðsvarað, Tryggvi sæll. Einmitt á síðari ánim auka Dan- ir notkun tilbúins ábur'ðar, þegar liirðino' iuisdýraáburðar er komin í gott lag. Þegar ekkert fer til spillis af ])citn áburði, sem dönsku b;vndurnir fá án útgjalda upp í hendurnar, ]>á fyrst þykir þeim Verk fárra rithöfunda hafa verið kvikmynduð eins mikið og tími til kominn að leggja fje út í bækur Selmu Lagerlðf. Er tekin hver af sögum hennaf á fætur . stórum stíl, til áburðarkaupa. — annari og sett á kvikmynd. Vekja þær í þeim búningi engu minni,ÞeÍr eru búmenu B*«ái og vita ,, .. { . ,. . .... . „. ., , ... , > . sem cr, og fara eftir því, að athygli en i bokunum. Lagerlot. Jietir og oitast hond í bagga með . M ... . f ö 1,,'honur er heimafengmn baggi'" myndatiikutmi og bera þær því meiri og niinni blæ hugkvæmm Þoir haffl ^^ aldre. ^.^ ^ hennar og tilbreytni. ógæfusamir, að þekkingarsnauðum Sehna Lagerlöf er íu't 78 ára gömul, en vinnur }>ó mikið enti, pólitískuni afglöpum, hafi verið og er lítiun bilbug á henni að finna í því, sem hún skrifar. hreykt í foi'inannssess búnaðarfje- Mynd sii, xein h.jer or af henni, er tekin úti fyrir heimili hennar. aíia sirina- o . . . ., , .. . . , ... Eftir ununælum Tr. Þ. á þörfin Marbaeka i \ ermalandi, par sem hun er tædd. „ . .,, ,-. ,. „ r. fyrir tubuin aburð að mmka, pegar alt land bændanna er rækt- að. enginn óræktaður úthagi fylg- ir jiirðunum og engar óræktaðar shi'gjuj. nytjaðar. — Hver einasti bóndi sjer þó það, að einmitt með ötengjaheyskap og beit, með því að geta framfleytt skepnum á óræktuðu landi, gefst þeim mögu leiki til að hafa ríflegan áburð FIMBULFAMB TÍMARITSTJÓRANS um áburð o. fl. ehhviður, annar en tað). En h.jer sem fyr, kemur það til greina, að fimbulfamb Tr. Þ. um kvenna í sveitum landsins get- ur vegið þar á móti. Virðingarfylst, Miðstjóni Framsókuarflokkshis. Hvenær hefir sjest auml«gra og Tryggvi Þórhajlsson hefir teki'ð vesællá kosningabrjef en þetta? upp þann sið, að skrifa svo til Vesalnieiiskan skín út úr hverri. vikulega, grein um tUbóinn áburð setningu. Er jeg honum þakklátur fyrir á hið ræktaða land (ef nægur er Broslegt er að sjá, þegar Tíina-þau skrif, meðal annars vegna meiin tala unr saniher.iana í kaup- þess, að með hverri grein fserir stöðunum „hina iniirgu andstæð- liann nýjar sönnur á það, sem inga st.iórnarinnar", sem ætla að jeg hefi bent á. að 'hann hafi eigi j landb.únaðarmal, kemur að tiltöhu kjósa lista Framsóknar,. þótt þeir snefil af viti á. þeim málum. U«g« lítilli sök, því fáviska hans sjeu ekki Framsóknarnienn, „afj í þetta sinn, skal jcg að eins °r svo mikil, að skín hún í augu því þeir telja hættulegt að Ihald- benda Tr. Þ. á það, að skoðanh- hvers skynhærs lesenda. ið fái aukinn ])ingmannastyrk hans konia eigi vel heinia við --------- eins og l'ranikoma þess liefir ver-. skoðanir hins setta búnaðarmála- Það kann að dragast nokkra ið"!! Ekki er eiim orði niinst á. i stjóra í þessu efni. í „handbók".! daga, að jeg gefi mjer tíma tU bandaiagið, sem húið var að opin- sem Bx'maðarfjehig íshmds gaf út að svara neðanmálsgrein Tr. Þ. hera. S'ennilega er það Hrif lu-: eigi alls fyrir löngu. kemst Met. ¦ í næst síðasta tbh Tímtens. Aðal- Jónas, sein hefir skrifað setning-j Stefánsson að þeirri ni'ðurstöðu, einkenni greinarinnar er það, að uua uni liesthinin og gisting-;að vegna slæntrar áburðarhirðing- Tryggvi gerir enga tilraun til að arnar. Hann hefir búist við. að ar missi íslenskir bændur iir hönd- svara aðalatriðum í grein minni menningarástandíð væri orðið svo uin sjer, árlega, verðmæti er svar. á dögunnm, og í hvert sinni, sem bagborið í sveitununi (sbf. sög- ar niiljón króna uuifram ]iað sem hann segir satt orð í grein sinni, una úr TTvolbreppi), að enginn nauðsynlegt er. þá styður hann, óafvitandi þó, fengisl lengnr til þess að lána • Eftír marg endurteknum orð-minn málstað. Greinin öll er hið hest, og úthýsingferðamanna væri nú orðið í hávegum höfð hjá (s- letiskiini hiendum! Þetta hónor'ðsbrjef miðstjórnarjí hag koma", að halda áfram að Framsóknarflokksins er vesal- láta 'húsdýraáhui-ðinn fara forgörð- asta kosningainnleggið sem sjest um, og kaupa tilbúinu áburð í hefir. Ættu menn að geyma.«taðinn. brjcfið til minningar um þá menn, sem anma.stir hafa verið í ís- lensku stjórnmálalífi. um Tr. !>., mctur hann þessar eigulegasta gagn til sanninda- athuganir M. St. að engu. en full- merkis um venjuleg vinnubrögð yrðir, að það sjeu ,,hyggindi, sem Tímaklíkunnar. ' Að Tr. Þ. treysti sjer ekki til að svara grein minni, kemur engum kunnugum á óvart. Við Sigurður Sigurðsson athuguðum gaumgæfi- lega áður en grein mín var prent- að, að þar skeikaði hvergi orði frá ]>ví. scm sannast er og rjett- ast í þessu málh Samanburður Tr. Þ. á notkun tilbúins áburðar hjer og í Dan- mörku, er einkar skemtilega vit- laus. Sannar hann betur en nokk-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.