Fréttablaðið - 05.07.2008, Blaðsíða 12

Fréttablaðið - 05.07.2008, Blaðsíða 12
12 5. júlí 2008 LAUGARDAGUR greinar@frettabladid.is FRÁ DEGI TIL DAGS ÚTGÁFUFÉLAG: 365 RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA: Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871 V iðbrögð við ákvörðun sjávarútvegsráðherra um heild- arafla næsta fiskveiðiárs eru um margt athyglisverð. Eftir eðli máls er þessi ákvörðun einhver sú veiga- mesta sem á herðum stjórnvalda hvílir. Af sjálfu leið- ir að um hana spinnast umræður og deilur á hverju ári. Þar blandast saman sjónarmið um viðhald fiskistofna, hags- muni og pólitík. Staða þorskstofnsins, sem er burðarásinn í verðmætasköpun sjávarútvegsins, er með þeim hætti að heildaraflaákvörðun nú var óvenju erfið. Í því ljósi er einkar athyglivert að meta við- brögð útvegsmanna, sjómanna, stjórnmálamanna og vísinda- manna. Eins og jafnan áður hafa allir látið til sín taka svo sem vænta mátti. Það sem vekur athygli er hitt að um ákvörðunina ríkir í raun og veru meiri samhljómur en endranær. Ástæða er til að gefa því gaum með því að sú var tíð að þetta var átaka- mesta ákvörðunin á vettvangi stjórnmálanna. Ráðherrann hefur nokkuð frjálsar hendur við ákvörðun sína. Eigi að síður er hann bundinn af því að tillögur Hafrannsókna- stofnunar liggi fyrir. Ákvörðunin er í góðu samræmi við tillögur vísindamanna stofnunarinnar þó að þeim sé ekki fylgt út í ystu æsar. Að því virtu kemur ekki á óvart að gagnrýni er óveruleg úr röðum vísindamanna. Andmælin eru meiri frá sjómönnum og útvegsmönnum. Áður fyrr var ríkara traust í sjávarútveginum gagnvart ráðgjöf vís- indamanna. Segja má að á þeim tíma hafi afstaða atvinnugrein- arinnar í heild verið ábyrgari. Ekki verður þó sagt að veruleg- ur þungi búi að baki þeirri gagnrýni sem kemur frá einstökum hagsmunahópum í sjávarútveginum. Það skýrist af því að gagnrýnin ræðst af ólíkum hagsmunum einstakra hópa í atvinnugreininni. Það sem einn gagnrýnir lofar annar. Fyrir þær sakir verða andmæli sjávarútvegsins í heild tiltölulega léttvæg frá málefnalegum sjónarhóli. Hitt er svo annað mál að ekki er óeðlilegt, þegar horft er til takmarkaðra aflaheimilda og ríkjandi efnahagsástands, að svart- sýni gæti í atvinnugreininni. En þar á móti verður að líta til þess að lækkun á gengi krónunnar hefur óneitanlega jákvæð áhrif fyrir útflutningsgreinar. Hún styrkir stöðu þeirra sem skapa verðmæti og veikir stöðu hinna sem eyða þeim. Umsagnir stjórnmálamanna um ákvörðun sjávarútvegsráð- herranns sýna býsna breiða pólitíska samstöðu um þau grund- vallarsjónarmið sem að baki henni búa. Ríkisstjórnarflokkarnir tveir hafa óvenju stóran meirihluta sem sameiginlega axlar pól- itíska ábyrgð á ákvörðuninni. Ugglaust má þó finna þar innan dyra einstakar raddir sem leynt eða ljóst mæla á annan veg. Formaður Vinstri græns hefur fjallað með mjög ábyrgum hætti um þessi efni. Hann horfir augljóslega á viðfangsefnið út frá grundvallarreglunni um sjálfbæra nýtingu. Formaður Framsóknarflokksins lítur hins vegar framhjá þessari alþjóð- lega viður kenndu varúðarreglu um nýtingu náttúruauðlinda og heimtar meiri veiði. Þegar flokkurinn var næststærstur á Alþingi hefði slík afstaða, hvað sem málefnalegum sjónarmiðum líður, verið þung fyrir hvaða ríkisstjórn sem er. Nú þegar hann er næstminnstur verður hún hjáróma. Þegar horft er yfir sviðið með þessum hætti fer ekki milli mála að þessi mikilvæga ákvörðun er átakaminni að þessu sinni en oftast nær áður. Það er merki um framför. Umræður um heildaraflaákvörðunina Minni átök ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR UMRÆÐAN Ögmundur Jónasson skrifar um Drop- laugarstaði Góðir lesendur. Hafið þið heyrt skýringar Guðlaugs Þórs heilbrigðisráðherra og einkavæðingarhópsins, sem hann starfar fyrir, á því hvers vegna þurfi að bjóða út rekstur dvalarheimilis fyrir aldraða að Drop- laugarstöðum? Tvennt hefur verið nefnt. Í fyrsta lagi er okkur sagt að Droplaugarstaðir hafi verið reknir með halla. Þann halla verði að rétta af og að þar sé einkavæðing allra meina bót. Í öðru lagi er bent á kosti samlegðarinnar. Með því að reka Drop- laugarstaði í samkrulli við stærri aðila, eins og hluta- félagið Sóltún, megi ná kostnaði niður. En bíðum við. Þegar Sóltún var sett á laggirnar bauðst sjálfseignarstofnunin Hrafnista til þess að taka verkið að sér með sömu rökum. Kvaðst geta nýtt samlegðaráhrif stærðarinnar, meðal annars í rekstri mötuneytis og þvotta. Nei, á það mátti fjármálaráðu- neytið, sem þá stýrði einkavæðingunni, ekki heyra minnst. Sóltún átti að verða sjálfstæð rekstrareining, var sagt, og fráleitt að skekkja markaðsstöð- una með einhverju samlegðarfyrirkomulagi! Þá passaði að tala á þennan veg. Nú passar að segja hið gagnstæða. Og svo er það hallinn! Hvers vegna halda menn að það sé halli á rekstri Droplaugar- staða? Vegna þess að þar sé sólundað fé; laun starfsfólksins séu of há? Vegna þess að Drop- laugarstaðir sé illa rekin stofnun? Ekkert af þessu stenst skoðun. Ástæðan fyrri „hallanum“ er sú að stofn- unin fær ekki nægilegt fé til að reksturinn gangi upp. Launakostnaður stofnana á borð við Droplaugarstaði er á bilinu 70-80% af rekstrar- kostnaði. Þetta er hlutfallið enda þótt laun starfs- fólksins séu lág. Alltof lág. Ætlast einkavæðingar- fólkið í heilbrigðisráðuneytinu til þess að þessi laun verði lækkuð? Er ætlunin að fækka starfsfólkinu? Auka enn álagið á þá sem eftir eru? Eða eru þetta bara óábyrgir gasprarar sem leita allra ráða til að réttlæta einkavinavæðingu heilbrigðiskerfisins? Einkavæðingu í þágu sín og sinna. Ég hallast að því. Höfundur er alþingismaður. „Rökin“ gegn Droplaugarstöðum ÖGMUNDUR JÓNASSON Nýir hornsteinar Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því í fyrra eru klásúlur um málefni innflytjenda og frumkvæði í utanrík- ismálum. Um hið fyrra segir: „Unnin verði heildstæð framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda sem hafi það markmið að betur verði tekið á móti erlendu fólki sem flyst til landsins og því auðveldað að verða virkir þátttak- endur í íslensku samfélagi og rækta menningu sína.“ Um frumkvæði í utanríkismálum segir: „Mannrétt- indi, aukin þróunarsamvinna og áhersla á friðsamlega úrlausn deilumála verða nýir hornstein- ar í íslenskri utanríkisstefnu.“ Hvernig ætli Keníamannin- um Paul Ramses þyki hafa ræst úr þessum yfirlýs- ingum? Viðskiptin ofar öllu Um frumkvæði í utanríkismálum segir enn fremur. „Að öðru leyti byggist stefna ríkisstjórnarinnar í utanríkis- málum á þeim gildum sem legið hafa til grundvallar samvinnu vestrænna lýðræðisríkja, norrænu samstarfi og viðleitni þjóða heims til að auka frelsi í alþjóðlegum við- skiptum.“ Kannski væri staða Pauls Ram- ses önnur ef það hefði verið eitthvað á honum að græða. Margt í mörgu Einar K. Guðfinnsson, sjávarút- vegs- og landbúnaðarráðherra, skrifaði greinar í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu í gær, þar sem hann skýrir snöfurmannlega álitamál um aflaákvörðun næsta fiskveiðiárs. Inntak greinarinnar í Fréttablaðinu var á þá leið að það sé margt í mörgu; aflaákvörðun sé margslungið mál og að mörgu að hyggja. Í Morgunblaðinu bendir Einar hins vegar á að skiptar skoðanir séu um aflaákvörðunina en menn verði að láta skynsemina ráða. Kannski lætur sjávarútvegsráðherra kné fylgja kviði og skrifar þriðju greinina þar sem hann reifar þau sjónarmið að best sé að anda með nefinu og stíga varlega til jarðar í þessum efnum. bergsteinn@frettabladid.is Samband formanna stjórnar-flokkanna minnir á hjóna- band. Í upphafi þótti ráðahagur- inn skrýtinn en fólk vandist honum fljótt. Þó er efinn enn bakvið eyrað. Ekki síst vegna þess að aðra hverja viku er okkur sagt að „sambandið sé gott“ og hafi „aldrei verið betra“. Ef eitthvað er virkilega gott er yfirleitt ekki þörf á því að taka það fram. En gott og vel. Við treystum því að samband Geirs og Sollu sé gott. Hér er um mjög nýmóðins hjónaband að ræða. Hún er mikið fjarri heimilinu og þá yfirleitt erlendis, en hann aftur meira heima við, sér um heimilið og borgar reikningana á meðan frúin flýgur frá Amman til Drammen, hittir fólk og skálar, og hringir svo kannski heim þegar hún er komin upp á hótelherbergi rétt um miðnættið. Hér er líklega komin skýringin á því hvers vegna Geir er alltaf svona pirraður. Eins og við þekkjum, við sem höfum setið heilu og hálfu vikurnar yfir búi og börnum á meðan konan sinnir karríernum, reynir slík nývera nokkuð á hið forna karleðli. Þegar þriðja útlandasímtalinu í röð lýkur með orðunum „heyrðu, það er verið að skála núna, verð að hætta, heyrumst,“ upplifum við það sem sérfræðingar nefna Pre-Industrial Pride Anxiety; í karlmanninum gýs upp aldagam- alt stolt, sem leynist þarna enn, í myrkviðum eðlisins, sem var hannað fyrir allt aðra mannteg- und: Karlmanninn eins og hann var fyrir iðnvæðingu: Þegar hann var húsbóndi á sínu heimili og hafði þá skyldu eina að vera flottur. Geir er undarlega pirraður for- sætisráðherra. Honum virðist ekki líða vel í starfi. Hann hreytir ónotum í fjölmiðlafólk, neitar að svara spurningum, og er alltaf í hálfgerðri vörn. Verst er þó að hann virðist ekki elska vandamál eins og allir góðir pólitíkusar hljóta að gera. Það er eins og honum leiðist að stjórna. Afleiðingin er sú að okkur finnst ekki vera neinn húsbóndi á stjórnarheimilinu, heldur aðeins ellefu ráðsmenn og -konur. Hið séríslenska ráðherraræði hefur náð nýjum hæðum. Nú er jafnvel ekki lengur nauðsynlegt að ráðherrar séu sammála hverjir öðrum í stórvægum aðgerðum. Allt er í góðu, svo lengi sem menn sinna sínu. Hver herra ræður sínum málaflokki og verk hans koma stjórninni lítið við. Áður hafði ráðherraræðið gengið að þinginu dauðu en nú stefnir í að fyrirbærið „ríkisstjórn“ verði álíka úrelt. Ráðherrastjórn skal það vera. Þegar forsætisráðherra var spurður um hópuppsagnir ljósmæðra (stórt vandamál, eða hvað?) vísaði hann á „fagráð- herrana“ sem málið heyrði undir. (Stundum gengur þetta jafnvel svo langt að fagráðherr- ann vísar síðan á undirstofnun sína, eins og dómsmálaráðherra gerði í gær í máli keníska flóttamannsins.) Geir virðist vera meira fyrir pirringinn sem plagar hinn húsfasta húsbónda en verk- stjóravaldið sem hann á þó enn að hafa. Jóhanna Sigurðardóttir stendur í gígantískum endurbót- um á velferðarkerfinu sem við munum ekki skilja fyrr en við þurfum virkilega á því að halda. Þórunn Sveinbjarnardóttir er með stór plön í landsskipulags- málum sem við eigum eftir að sjá kollega hennar samþykkja. Ingibjörg Sólrún er sögð vinna þrekvirki í nútímavæðingu utanríkisráðuneytisins sem er þó eftir sem áður fremur lokaður heimur. Einar Guðfinns- son heldur óbreyttum fram- sóknar kúrs í landbúnaðarmálum án þess að aðrir ráðherrar fái að gert. Kristján Möller heldur óbreyttum framsóknarkúrs í samgöngumálum án þess að aðrir ráðherrar fái að gert. Þorgerður Katrín virðist klippa á sjö borða á dag og borða standandi í öll mál, en við sem erum hvorki í skóla né hestum vitum kannski ekki alveg hvað hún er að gera. Hins vegar vitum við alltaf hvað bloggarinn Össur er að gera, en þau verkefni eru öll annaðhvort í órafjarlægð frá Íslandi eða óræðri framtíð. Björn Bjarnason fær óáreittur að sinna sínum sérstæðu áhugamálum; Securit- as-væðingu Íslands, framhaldi Jónastríða (nú er Ólafsson næstur) og brottvísunum pólitískra flóttamanna. Björgvin G. Sigurðsson afnemur stimpil- gjöld af málaflokkum sínum. Árni Mathiesen hefur nóg að gera við að uppfæra allt sitt mikla ríkisbókhald í hvert sinn sem krónan fellur. Enginn veit hins vegar hvað Guðlaugur Þór er að gera, sem er kannski gott en kannski dáldið „scary“. En muna lesendur eftir því að einhver þessara ráðherra (fyrir utan BGS) hafi nýverið tjáð sig um málin sem brenna á ÖLLUM landsmönnum, óháð einstökum málaflokkum? Nei? Og þegar húsbóndinn lætur pirringinn svara öllum erfiðustu spurning- unum er staðan á stjórnarbæn- um þessi: Ráðskonur og ráðs- menn á fullu, hver í sínu horni, en enginn að hugsa fyrir komandi vetri sem þó er farinn að fella fé um hásumar. Ráðherrastjórn HALLGRÍMUR HELGASON Í DAG | Ríkisstjórnleysi
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.