Tíminn - 10.09.1987, Blaðsíða 4

Tíminn - 10.09.1987, Blaðsíða 4
4 Tíminn Fimmtudagur 10. september 1987 Úr ályktunum f rá þingi framsóknarkvenna Það var mikið unnið á fjölmennu landsþingi Landssambands framsókn- arkvenna í Varmahlíð í Skagafírði um síðustu helgi. Fyrir þinginu lágu ¦'tarleg drög að ályktunum sem framsóknarkonur í hverju kjördæmi höfðu undirbúið. Miklar og kröftugar umræður sköpuðust í kringum ályktanirn- ar sem snertu flest atriði þjóðlífsins í landinu, enda einkenndist þingið öðru fremur af krafti og baráttugleði. Af ályktunum sem samþykktar voru er fyrst að nefna almenna stjórnmálaályktun sem hér fer á eftir. 3. landsþing LFK Stjórnmálaályktun Landsþing framsóknarkvenna haldið í Varmahlíð í Skagafirði dagana 5.-6. sept. 1987 fagnar því að takast skyldi að mynda ríkisstjórn með tryggan þingmeirihluta eftir alþingiskosningarnar í a'príl. Jafnframt bendir það á þá staöreynd, að þrátt fyrir yfirlýstan vilja annarra flokka tókst ekki að mynda starfhæfa og ábyrga ríkisstjórn, án þess að leitað var til Framsóknarflokksins. Sýnir þaö vel, hver kjölfcsta Framsóknarflokkurinn er í íslensku stjórnmála- og þjóðlífi og hversu nauðsynlegt er að styrkja það afl, sem haslað hefur sér völl á miðju íslenskra stjórnmála. ^ Landsþingið vekur athygli á, að samkvæmt könnunum njóta Cáðhcrrar Framsóknarflokksins mests trausts þjóðarinnar af ráðherr- um ríkisstjórnarinnar. Er það í fullu samræmi við störf þeirra hingað til og væntir Landssamhandið góðs af þeim í nýjum störfum og lýsir þeim vonum sínum, að stefna Framsóknarflokksins komi sem best fram í ríkisstjórnarsamstarfinu. Landssamband framsöknarkvenna lýsir ánægju sinni með það, að í stefnuyfirlýsingu og starfsáætlun ríkisstjórnarinnar endurspeglast ýmis stefnumál þess. Leggur landsþingið sérstaka áherslu á að ) framfylgt vcrði cftirfarandi þáttum: • Hraðað verði uppbyggingu dagvistarheimíla til þcss að öll börn eigi kost á dagvistun, en jafnframt tryggt aö uppeldismenntað fólk fáist til starfa á viðkomandi stofnunum. Til að gcfa foreldrum val um hvort þcir vilji annast uppeidi barna sinna hcima eða greiða fyrir barnagæslu, vcrði grcidd stighækkandi fjölskyldulaun eftir fjölda barna. • Komið verði á samfelldum skóladegi barmt og þeim gefinn kostur á að matast í skólunum, cnnfremur eigi börn völ á skóladagvist. • Lögð verði áhersla á símenntun og fjarmcnntun, ekki síst með tilliti til þess, að foreldrar sem kjósa að vcra heima fyrstu uppvaxtarár barna sinna geti notað þann tíma til uppbyggtngar og menntunar. Stcfna í menntarnáium verði í stöðugri endurskoðun, þannig að hún falli scm best að þörfum almennings, atvinnulífs og menningar- starfsemi í landinu. • • Aukin áhersla vcrði lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir í heilbrigöismál- um og athygli bcint að ábyrgð hvcrs einstaklings á heilsuvernd og eigin hcilsufari. Aðgerðir stjórnvalda í skatta- og tollamálum verði samræmdur þannig að framfylgja mcgi neyslu- og manneldisstefnu með heilbrigði landsmanna að leiðarljósi. • Lokið vcrði samanburðarkönnun á launakjörum kvenna og karla, og scrstakt átak gcrt til þcss að koma á launajafnrétti kynjanna. Vinnutími verði sveigjanlegri og þar tekið mið af þörfum fjölskyldna. • Stuðlað verði að bctra jafnvægi í þróun byggðar í landinu og skynsamlegri hagnýtingu auðlinda iunds og sjávar. Sérstök áhersla verði lögð á bættar samgöngur og varðveislu og ávöxtun fjármuna þar scm þeir skapast. • Nauðsyn ber til að marka hcildarstefnu t umhverfis- og náttúru- verndunarmálum,scm miði aðþvíaðkomandi kynslóðirerfilandið í betra ásigkomulagi cn nú er. • Hvarvetna á alþjóðavettvangi beiti íslcndingar sér fyrir friði og afvopnun gegn mannrcttindabrotum og kúgun. Kannað verði hvort á íslandi getur risið miöstöð friðarviðleitni og betra mannlífs. Landsþing Landssambands framsóknarkvenna telur, að meginverk- efni nýrrar ríkisstjórnar verði að varðvcita þann árangur sem náðst hefur í éfnahagsmálum þjóðarinnar, draga úr þenslu, viðskiptahalla, verðbólgu og erlendri skuldasöfnun. Án þcss er tómt m'ál að tala um raunhæfar umbætur í þjóðfélaginu. LFK er sá farvegur, sem konur innan Framsóknarflokksins sameinast í með hugsjónir sínar og markmið. Leggja ber áherslu á aukið fræðslustarf á vegum sambandsins svo sem námskciðahald, stjórnmálaskóla og annað það er gerir þær bctur í stakk búnar til þess að standast þær kröfur sem virk þátttaka í hvers kyns félagsstarfi gerir til kvcnna. LFK hefur þcgar markað varanleg spor og unnið brautryðjendastarf innan Framsóknarflokksins og má t.d. nefna árangur kvenna fsíðustu sveitarstjórnarkosningum. Að þeirri rcynslu fcnginni, sem nú liggur fyrir, er Ijóst, að það cr ekki cinkamál LFK hcldur framtíðarverkefni og markmið Framsóknarflokksins alls, að konur og karlar verði jafnvirk og áhriíamikil innan hans. LFK telur að þannig verði best tryggt að Framsóknartlokkurinn verði íarsældarafl í framtíðarþjóðfélagi. Konur taki sæti karla sem hætta á þingi Framboðsmál báru mjög á góma á þinginu og voru þingfulltrúar almennt sammála um að hlutur kvenna á framboðslistum Fram- sóknarflokksins væri ekki sem skyldi. Landsþingið benti á að jafnrétti við uppröðun framboðs- lista og val í ábyrgðarstöður á vegum Framsóknarflokksins væri alls ekki einkamál framsóknar- kvenna. Þá kemur fram í ályktun um framboðsmál sá vilji LFK að þegar þingmenn flokksins létu af þingmennsku að eigin ósk tækju framsóknarkonur sæti þeirra. í því sambandi bentu konurnar á að framtíðargengi flokksins meðal þjóðarinna ylti ekki hvað síst á því að bæði karlar og konur takist á við stjórnmálin. Því beinir LFK því til þjóðhollra framsóknarmanna að þeir virði þessa nauðsyn flokksins til endurnýjunar. Þá ítrekaði landsþingið þann yfirlýsta vilja um að nefndir og ráð flokksins séu að hclmingi skipuð konum og lýsti óánægju sinni mcð hlut kvenna í nefndum sem skipað- ar eru af Alþingi. Fjölbreyttari atvinnu á landsbyggðina Atvinnumál og byggðamál voru ofarlcga á baugi á þinginu. Lands- þingið bcnti á að byggðaröskun væri óhagstæð fyrir þjóðfélagið í hcijd og gegn henni þurfi að vinna. Þar sem undirstaða byggðar sé að auka fjölbreytni í atvinnulífi á landsbyggðinni þurfi að efla Byggðastofnun þannig að hún geti tckið virkan þátt í uppbyggingu atvinnulífsins. Þingið taldi nauð- synlcgt að mcö aðgerðum í skatta- málum verði þeim aðilum sem vilja koma á fót atvinnurekstri á land- byggðinni gert það kleift og undir- stöðuatvinnuvcgunum gert mögu- lcgt að grciða mun hærri laun og gera störf við þá eftirsóknarverð- ari. Þingið vildi sérstaklega að athugað verði hvort ekki bæri að hvcrfa frá núvcrandi launakerfi í fiskiðnaði, þannig að miðað verði við verðmæti þess sem framleitt er í stað afkasta. Landbúnaðarafurðir telja LFK konur að fullvinna eigi í héraði, cn ekki flytja þær óunnar í þéttbýli. Fjármagn og völd heim í héruðin Framsóknarkonur leggja áherslu á að fjármagnið haldist sem mest heima í héraði þar sem þess er aflað. Með bættum samgöngum verði sveitarfélögum gert kleift að sameinast þannig að þau geti staðið sjálfstæðari og öflugri og þannig færari um að taka að sér þau verkefni sem nú eru á vegum ríkisins, en væru að öllu lcyti betur nær framkvæmdinni og á ábyrgð hcimamanna. Á móti fá svcitarfé- lögin aukna tckjustofna. Þá lagði þingið áherslu á að ekki yrði hvikað frá þeirri stefnu að færa ýmsa opinbera þjónustu til landsbyggð- arkjördæma. Menntun grunnur f ramfara Á þinginu lögðu framsóknar- konur áherslu á að ein meginfor- scnda framfara í hvcrri atvinnu- grcin sc að menntun þess fólks sem í atvinnugrcininni starfar sé góð. Þær fögnuðu því áformum ríkis- stjórnarinnar um fjarkennslu og töldu þau gcta orðið framfaraspor í endurmenntun landsmanna. Þó var lögð ríkulcg áhersla á að yfir- völd mcnntamála sjái til þess að ávallt séu í boði námsbrautir fyrir þá er vilja cða þurfa að skipta um starfsvið. Þá bcnti þingið á að án möguleika til núms og starfs við flestra hæfi í heimahéraði væri erfitt að sporna við fólksflótta úr dreifbýli. Hvað dreifbýlisstyrki varðar benti þingið á að þeir verði að miðast við það að öllum nemendum verði kleift að stunda framhaldsnám án tillits til búsetu. Stefnu í umhuerf ismálum Umhverfismál voru einnig tekin fyrir enda telur LFK nauðsynlegt að marka heildarstefnu í umhverf- is- og náttúruverndarmálum, sem miði að því að komandi kynslóðir erfi landið í betra ástandi en nú er. í því skyni telja landssambands- konur að stofna eigi umhverfismál- aráðuneyti til að fara með heildar- stjórn þeirra náskyldu sviða sem teljast til umhverfismála. Þá var gerð sérstöð ályktun um að bann- aður verði innflutningur og notkun þeirra efna, sem vísindamenn telja að valdi eyðingu ósonlagsins sem hjúpar jörðina. Opinber ferðamálastefna í ferðamálum lagði þingið til að mörkuð verði opinber ferðamálast- efna þar sem ríkisvaldið leggur fram heildarrammu, cn hvert byggðurlag sjái um skipulag og framkvæmd. Landssambandskon- ur vilja að settar verði reglur um hvað ferðamenn mega taka með sér til og frá landinu og haft verði strangt eftirlit með því. Þær lögðu áherslu á að bæta þyrfti skipulega uðstöðu til móttöku ferðamanna úti á landi og bentu í því sambandi á ferðaþjónustu bænda. Neyslustefna og forvarnir Landssumband frumsóknur- kvenna hefur verið frumkvöðull að svokallaðri neyslustefnu. í anda þeirrar stefnu ályktaði þingið að nauðsynlegt sé að marka heildar- stefnu í neyslu- og manncldismál- um hér á landi, í stað þeirrar hentistefnu sem nú ræður ferðinni. Minnti þingið í þessu sambandi á tillögu til þingsályktunar um mótun opinberrar neyslu- og manneldis- stefnu sem Ásta R. Jóhannesdóttir var flutningsmaður að á síðasta löggjafarþingi. Þingð skoraði á Guðmund Bjarnason heilbrigðis- ráðherra að tryggja framkvæmd málsins. Þá skoraði þingið ú heilbrigðis- og tryggingumálaráðherra að beita sér fyrir öflugu upplýsingusturfi ú sviði forvarna sem miða að fækkun slysa á sjó, í umferðinni og á vinnustöðum. Þá benda framsókn- arkonur á að forvarna- og fræðslu- starf þurfi jafnframt að efla á öðrum sviðum svo sem gegn ávana- og fíkniefnum, svo og eyðni. Til þcss starfs telju þær að veitu verði umtalsverðum fjiírmunum á næstu fjárlögum. Þingið treystir á heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að skipu nefnd til að endurskoða lög um almannatryggingar nr. 67/1971. í því tilliti vísar þingið til þingsálykt- unartillögu Þórdísar Bergsdóttur sem hún lagði fram á síðasta lög- gjafarþingi. Furðulegir viðskiptahættir Landsþingið ályktaði sérstak- lega um tvö málefni sem eru í umræðunni í dag. Annars vegar lýsti þingið furðu sinni á því að viðskiptaráðherra skuli ekki enn hafa staðfest réttmæt kaup sam- vinnuhreyfingarinnar á hlutafé í Útvegsbankanum. Þá lýsti þingið áhyggjum sínum á því ástundi sem framundan er í efnahagsmálum og ú vinnumarkaðinum. Þingið lýsti vonum um að afskipti ríkisvaldsins af kjaramálum beinist í þá átt að bæta raunveruleg kjör hinna lægst launuðu í landinu. Hugmyndir um starf LFK til tveggja næstu ára. A þinginu voru samþykktar sér- stakar hugmyndir að starfi LFK til næstu tveggja ára. Þessar hug- myndir fylgja hér að lokum. ¦MHBHHMBHHHHHHMHH9BBI Hugmyndir um starí LFK til tveggja næstu ára: . Stefnumörkun f stjórnmálum a) Umræðufundir haldnir vítt og breitt um landið um ákveðin mál. A fundina mæta t.d. fulltrúi í sveitarstjórn, konur af framboðslist- um og úr stjórn LFK. b) Skyndifundir. Boðað verði til skyndifunda með litlum fyrirvara, þegar pólitísk þjóðfélagsmái eru í brennidepli. c) Þingmaður á fundi. Valgerður Sverrisdóttir okkar þingmaður komi á ákveðna fundi sem LFK boðar til. . Unnið að framgangi stefnumála: - með þingmönnum flokksins. - með því að kynna mál. Mikilvægt er að raða málum í forgangsröð og ná martækum árangri. . Félagsstarf: Stjórn a) Verkaskipting stjórnar. b) Sett markmið. c) Gerð starfsáætlun. Starfsmaður a) Starfslýsing. b) Markmið starfsins. Fundir a) Rabbfundir í hcimahúsum - bæði í dreifbýli og þéttbýli. b) Fundir um áhugaverð mál fyrir hvert byggðariag. c) Stofnun kvennadeilda/fclög. Möguleiki til þess að fá flciri konur virkar. d) Skipaðar verði tenglar í öllum sýslum og þéttbýlisstöðum sem starfi í tengslum við landsstjórn. , Námskeið a) Áhersla lögð á framhaldsnámskeið. b) Áhersla lögð á byrjendanámskeið. Stjórnmálaskóli a) Teknir fyrir ákveðnir þættir í þjóðlífinu sem menn á viðkomandi sviði kynna. b) Skólinn starfi á nokkrum stöðum á landinu, og námsefni dreift á myndbandsspólum. Útgáfumál a) Kynning á málefnum og starfi LFK fréttatilkynningar - greinar - viðtöl í blöð. b) regluleg útgáfa fréttabréfs. Öimiir mál Upplýsingar í síma. Á skrifstofu Framsóknarflokksins verði símatími auglýstur, þar sem konur geta fengið upplýspgar um ákveðin mál. / ' . . i . . ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.