Tíminn - 24.04.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 24.04.1990, Blaðsíða 5
Þriðjudagur 24. apríl 1990 Tíminn 5 Landbúnaðarráðherra leggurtil að sett verði lög um áburðarverð: Áburðarverðíð mun ekki sprengja kjarasamninga Steingrimur Sigfússon landbúnaðarráðherra hyggst leggja fram á Alþingi frumvarp um viðauka við lög um ráðstafanir vegna kjarasamninga. í frumvarpinu verður gert ráð fyrír, að Alþingi ákveði, að verð á áburði hækki um 12%. Stjórn Áburðarverk- smiðjunnar felldi í gærtillögu frá stjómarformanni hennar, um að fyrrí ákvörðun stjómar um 18% hækkun yrði tekin til baka og far- ið yrði að tilmælum landbúnaðarráðherra. „Égmunleggjatilviðþingflokkarík- ákveða verðið, svo sem venja er. Það isstjórnarinnar, að flutt verði tillaga um áburðarverð. Hér er á ferðinni ráð- stöfun, sem er nauðsynleg til að tryggja framgang kjarasamninganna og að allar forsendur haldist. Ríkis- stjórnin ætlar ekki að láta standa upp á sig í þeim efnum. Ég var búinn að gera stjórn verksmiðjunnar skýra grein fyr- ir því. Það eru mér þvi mikil von- brigði, að menn skyldu ekki fallast á tilmæli mín, svo að hægt yrði að hefði verið öllum fyrir bestu. Við mun um ekki láta þessa sjálfstæðismenn stjórn Áburðarverksmiðju ríkisins eyðileggja kjarasamninganna," sagði landbúnaðarráðherra. „Áburðarverksmiðjan telur sig vera þeirri stöðu að geta staðið í útistöðum við bændur landsins og stjómvöld," sagði Steingrímur Hermannsson for- sætisráðherra í samtali við Tímann. „Þarna ráða sjálfstæðismenn og einn leppur þeirra úr Borgaraflokknum. Þarna er m.a. Egill Jónsson, sem hefur gefið sig út fyrir að vera fulltrúi bænda, en bændur hafa einmitt mót- mælt 18% hækkun mjög harðlega. Ég hef skoðað þetta mál mjög vand- lega og get ekki séð, að J)örf sé fyrir svona mikla hækkun. Áburðarverk- smiðjan er með eigið fé upp á 1200 milljónir, þanníg að hún stendur mjög vel. Það, sem menn vilja er að fjár- magna byggingu nýja ammoníaks- tanksins af tekjum þessa árs. Ég tel, að ekki sé óeðlilegt, að tekið sé lán til þessarar framkvæmdar. Þama er um að ræða nauðsynlegt viðhaldsverkefhi. Hver verða viðbrögð stjómvalda? „Það verður að setja lög til að höggva á þennan hnút, sem allra fyrst. Ég býst við, að lagt verði fram frumvarp á Al- þingi í dag. Annars væri langbest að leita tilboða erlendis frá um áburðarkaup. Eg geri reyndar ráð fyrir, að erfitt verði að koma því við núna vegna tímaskorts. Ég held, að það væri eina vitið, því að þessi ríkiseinokunarfyrirtæki eru hættuleg." Heldur þú að sjálfstæðismenn geri þetta að undirlagi formanns Sjálfstæð- isflokksins? „Ég skal ekkert um það segja. Mér finnst ólíklegt, að þeir gangi svona í berhögg við það, sem Stéttarsamband bænda hefur lagt áherslu á og heil- brigð skynsemi segir að sé nóg, án þess að hafa um það samráð í flokkn- um. Annars veit ég ekkert um þeirra vinnubrögð, því að ég á þar ekki inn- angegnt," sagði forsætisráðherra. Á fundi sem landbúnaðarráðherra hélt með stjóm Áburðarverksmiðjunnar í gær, var enn einu sinni farið yfir málin. Ráðherra gerði stjóminni grein fyrir þvi, að það beri að túlka samþykkt rík- issrjórnarinnar um verðlagningu á áburði þannig, að rekstrartapi verði mætt á fjáraukalögum í haust. „Ég get vissulega skilið, að mönnum þyki slæmt að taka ákvörðun um verð- lagningu, sem þýði eríiða rekstrarstöðu fyrir verksmiðjuna, en ég hef hins veg- ar gert mönnum það alveg ljóst, að hin pólitíska ábyrgð af þvi hvílir á herðum mínum og ríkisstjórnarinnar." Landbúnaðarráðherra sagði mjög óskynsamlegt af stjóm verksmiðjunnar að efha til illinda við stjómvöld nú, þegar mikil óvissa ríkir um framtíð hennar. -EÓ Reynt til þrautar að ná samkomulagi í sjávarútvegsnefnd efri deildar í dag um frumvarp um stjórnun fiskveiða. Stefnt að annarri umræðu á morgun: Látiö reyna á hvort málið verður fellt? íbúasamtök Grafarvogs samþykktu sl. laugardag ályktun, um að Áburðarverksmiðja rikisins yrði flutt frá Gufu- nesi vegna hættu, sem íbúum Grafarvogs væri búin af hennar völdum. Timamynd; Ami Bjama. Borgarstjóri og forsætisráðherra ræddu framtíð Áburðarverksmiðjunnar í gær. Davíð Oddsson: Afstaða borgarinnar skýr Davíð Oddsson borgarstjóri og Steingrímur Hermannsson forsætis- ráðherra hittust í gær til að ræða mál Aburðarverksmiðjunnar og hugsan- legan flutning hennar. „Ég gerði forsætisráðherra annars vegar grein fyrir viðhorfum borgar- innar og þeim samþykktum, sem gerðar hafa verið um verksmiðjuna. Hins vegar gerði ég i örstuttu máli grein fyrir fundinum, sem var hald- inn í Grafarvogi á laugardag og nið- urstöðum hans," sagði Davíð Odds- son við Tímann. „Niðurstaða fundarins með forsæt- isráðherra, að svo miklu leyti sem hægt er að tala um niðurstöðu, varð sú, að forsætisráðherra mun stefha að því, að setja niður hóp manna á veg- um ríkisstjórnarinnar til þess að fara yfir alla þætti málsins. í framhaldi af þeirri vinnu mun hann svara kröfum borgarinnar. A meðan verður ekki flutt ammoníak til verksmiðjunnar," sagði borgarstjóri ennfremur. Borgarstjóri kvaðst vænta efnislegr- ar athugunar og efhislegrar niður- stöðu frá væntanlegum starfshópi. Áburðarverksmiðjumálið væri stór- mál, sem þyrfti að ræða og hann kvaðst hafa gert forsætisráðherra grein fyrir því, að afstaða borgarinn- ar lægi fyrir. „Við áttum ágætan fund og fórum yfir þetta mál, bæði samþykkt borg- arinnar og samþykkt ríkisstjórnarinn- ar," sagði Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra í gær. Hann kvaðst ekki vilja ræða niðurstöður fundarins með borgarstjóra, fyrr en hann hefði gert samráðherrum sinum grein fyrir þeim. A almennum borgarafundi í Grafar- vogi sl. laugardag var samþykkt ályktun, þar sem lýst var stuðningi við nýlega samþykkt borgarráðs. um að hætta skuli rekstri Aburðarverk- smiðjunnar vegna áhættu, sem af rekstrinum stafi. I henni segir, að eldurinn, sem kviknaði á páskadag á ammoníaks- geymi verksmiðjunnar, hefði kvikn- að í blóra við áhættumat og greiningu færustu sérfræðinga. Þrátt fyrir nýjan ammoníaksgeymi geti hið óvænta allt eins gerst aftur, enda séu þess dæmi í öðrum löndum. Tafarlaust verði því að stöðva rekstur verk- smiðjunnar, enda verði minni hags- munir að víkja fyrir almannahags- munum í þessu máli. Félagsmálaráðherra skipaði starfs- hóp í febrúar 1988 til að gera tillögur til úrbóta varðandi ammoníaks- geymi, sem í kviknaði á páskadag. Niðurstaða hópsins varð sú, að þegar nýr og öruggari geymir hefði verið reistur, yrði rekstur verksmiðjunnar það öruggur, að ekkert mælti gegn því, að byggð næði alveg að lóðar- mörkum verksmiðjunnar. Ríkisstjórnin heimilaði síðan 21. júní 1988 Áburðarverksmiðjunni að byggja nýjan geymi. Sótt var um byggingaleyfi til bygginganefndar borgarinnar vegna geymisins og borgarstjórn samþykkti 7. júlí 1988, að leyfið yrði veitt. Þann 29. sept. 1989 framlengdi Reykjavíkurborg lóðaleigusamning verksmiðjunnar til ársins 2019. I fréttatilkynningu frá landbúnaðar- ráðuneytinu og Aburðarverksmiðj- unni segir, að af þessu megi álykta aó Reykjavíkurborg hafi verið samþykk rekstri verksmiðjunnar a.m.k. næstu 30 árin. Því komi það á óvart, að nú skuli skyndilega vera gerðar kröfur, um að hætt verði að reka verksmiðj- una í Gufunesi á sama tíma og verið sé að taka í notkun nýjan kældan og þar með miklu öruggari ammoníaks- geymi. —sá Stefán Guðmundsson, formaður sjávarútvegsnefndar efri deildar, seg- ist stefha að því að afgreiða frumvarp um stjómun fiskvciða út úr nefndinni til annarrar umræðu í efri deild Al- þingis í dag. Samkvæmt heimildum Tímans mun ekki enn vera sam- komulag um framgang málsins með- al stjórnarliða í nefndinni, en tveir fundir eru boðaðir í henni fyrir há- degi í dag. „Það er verið að vinna í málinu, fundir í sjávarútvegsnefndinni í fyrramálið og vonandi verður það tekið út á morgun," sagði Stefán Guðmundsson í samtali við Tímann í gær. Verði frumvarpið afgreitt frá nefhdinni í dag, eins og stefnt er að, verður það á dagskrá í deildinni á miðvikudag. Halldór Asgrímsson sjávarútvegs- ráðherra vildi lítið tjá sig um málið, en sagði, að verið væri að vinna að því að ljúka því á þessu þingi og nið- urstaða þyrfti að fást fljótlega. Varð- andi niðurstöður skoðanakönnunar Fiskifrétta um stjómun fiskveiða, sagði ráðherrann, að þær leiddu í ljós, að menn vildu byggja áfram á þeim grunni, sem lagður hefði verið á undanfbrnum árum. „Ég lít á þetta sem stuðningsyfirlýs- ingu við það, sem verið er að vinna að," sagði Halldór. Breytingartillögur frá hugsanlegum meirihluta í sjávarútvegsnefhd voru ræddar í þingflokkum í gær. Ekki er Stefán Guðmundsson, form. sjávarútvegsnefndar efrí deildar. ljóst, hvort meirihluti næst innan nefndarinnar um tillögurnar, en auk Stefáns Guðmundssonar, eiga sæti í henni Jóhann Einvarðsson og Hall- dór Blöndal, sem eru fylgjandi stefnu sjávarútvegsráðherra. Skúli Alex- andersson og Karvel Pálmason, full- trúar Alþýðubandalags og Alþýðu- flokks, vilja ekki samþykkja frum- varpið með þeim breytingum, sem fyrir liggja og ef ekki næst sam- komulag við þá í dag, verður að öll- um líkindum látið á það reyna í at- kvæðagreiðslu i deildinni, hvort þeir vilja fella frumvarpið eða ekki. -ÁG Borgarar bjóða ekki fram Borgaraflokkurinn í Reykjavík mun ekki bjóða ffam lista í borgarstjórnar- kosningum í vor. Þetta var ákveðið á fundi hjá Borgaraflokksfélagi Reykja- víkur í gær. Jafhffamt var felld tillaga, sem lá fyrir fundinum, um að Borgara- flokkurinn lýsti formlega yfir stuðningi við framboð Nýs vettvangs í Reykja- vík, en sem kunnugt er, er Ásgeir Hann- es Eiríksson þingmaður Borgaraflokks í 6. sæti á lista Nýs vettvangs. Júlíus Sólnes formaður Borgaraflokks- ins var helsti andstæðingur þess innan flokksins, að lýst yrði yfir stuðningi við Nýjan vettvang.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.