Tíminn - 06.06.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 06.06.1990, Blaðsíða 5
Miðvikudagur 6. júní 1990 Tíminn 5 RLR hefur borist kæra frá Dýravemdunarfélagi Islands vegna misnotkunar písks á keppnishrossum rétt fyrir sýningu: Dýravemdunarfélag feiands hefur sent inn kæru tii Rannsóknariögreglu rikisins, þar sem farið er fram á að rannsakaðar verði meintar misþyrm- ingar knapa á keppnishrossurn, svokaliaðar .^rýningar". Grunur leikur jafhveláað|wséumaðta3ðalandsþekktaknap^semhafafengið\flð- urkenningu fýrir góðan árangur á sínu sviðL Upphaf málsins var það að Erling Sigurðsson tamningamaður ritaði grein í hestatímaritið Eiðfaxa, þar sem hann kveðst hafa horft upp á þekktan knapa lúberja hest með písk rétt fyrir sýningu, í þeim tilgangi að ná upp hræðsluvilja í hrossinu. Erling nafngreindi ekki knapann, en tók fram að þetta atvik hefði átt sér stað á sýningu norður í Skagafirði, en sá sem verknaðinn framdi væri félagi í Félagi tamningamanna. Skömmu eft- ir að greinin leit dagsins ljós var mál- ið tekið fyrir á siðum DV. Dýravernd- unarfélag íslands hefur nú kært til Rannsóknarlögreglunnar og fer fram á að höfðað verði opinbert refsimál, þar sem flett verið ofan af því hver það var sem misnotaði piskinn svo ótæpilega fyrir ári síðan, ásamt því að önnur sambærileg tilvik verði upp- lýst. Jórunn Sörensen hjá Dýravernd- unarfélaginu staðfesti í samtali við Tímann í gær að félagið hefði tekið málið upp á sína arma, en vísaði að öðru leyti til þess lögfræðings sem tók málið að sér. Þegar haft var sam- band við lögfræðinginn fengust þær upplýsingar að kæra hefði verið send inn til Rannsóknarlögreglu rikisins 31. maí og þar væri farið fram á yfir- heyrslur yfir Erling Sigurðssyni ásamt Erlingi Jónssyni ritstjóra Eið- faxa, en hann mun hafa sagt í samtali við lögfræðinginn að fleiri aðilar hefðu haft samband við sig og kvart- að undan svipaðri meðferð á hross- um. „I kærunni er óskað eftir að haft verði samband við Erling Jónsson rit- stjóra Eið'axa og Erling Sigurðsson tamningamann, af því að þeir geta gefið upplýsingar um hverjir þessir menn eru," sagði Sigriður Ásgeirs- dóttir lögfræðingur Dýraverndunarfé- lags íslands í gær. „Við vitum að þetta hefur gerst, Erlingur Jónsson hefur þetta frá fólki sem kom til hans og hafði horft á þetta, en Erling Sigurðs- son horfði á þetta sjálfur." Takist lögreglunni að finna hver maðurinn er verður málið sent til rík- issaksóknara og hann látinn ákveða hvort manninum verður stefnt. Fari svo verður höfðað opinbert refsimál samkvæmt 1. og 3. grein dýravernd- unarlaganna. Viðurlög við broti á lög- unum geta varðað sektum eða varð- haldi í allt að eitt ár. Sé brotið stórfellt eða ítrekað er heimilt að beita fang- elsisrefsingu allt að tveimur árum. Tíminn hefur ekki fengið staðfestar upplýsingar um hver það raunveru- lega var sem misþyrmdi hrossinu fyr- ir umrætt mót, en tvö nöfh hafa verið nefnd í því sambandi. Annar þeirra tveggja er þjóðþekktur knapi og tamningamaður. Ekki náðist í Erling Sigurðsson tamningamann í gær, en "«M, , aðfim.A ' ^«*^«&.....>»:vi? f»»c*,"».....-t::;.?""1*.- y"!-'trf '"^'Sl,,, "J'Ó'*«u, lð W o..,J ma'' "9 ¦> l*Hn'Z" '"'"'J "'"¦" ;*•»«**.....«„ Greinin í Eiðfaxa sem kæran byggir á að sögn Erlings Jónssonar ritstjóra hefur hann heyrt fjóra knapa orðaða við „brýningar" og er þar í öllum til- fellum um þekkta hestamenn að ræða. Hann kvaðst sjálfur ekki hafa Umdeilanleg verðlaunaveiting einnar stofnunar SÞ. Magnús Guðmundsson höfundur „Lífsbjargarinnar": Köld gusa í andlit íbúa á norðurhveli „Ég fullyrði að þessi útnefning er sem köld gusa framan í flest alla ilnia á íslandi, Grænlandi, Færeyj- um og Noregi og ckki síst í Kanada, fööuriiindi vcrðlauuahufa þar sem framlag lians ti! unihverfismála hcfur skilið eftir sig sviðna jörö," sagði Mágnús Guðmundsson, höf- umlur myndarinnar Lífsbjörg í norðurhöfum, þegar tilkyunt var að forstjóri alþjöðastofnunar G rænfriðu nga - Greenpeace I n t er- national, David McTaggert - héioi hlotið uinhverfisverndarvcrðlaun frá eiiini af stofnunum Samciiiuöu þióðanna. ; I gær var 5. maí, umhverfisvernd- artíagur Samciiiuðu þjóðamia haldinn liátíðlcgur að (illilutaii Ihn- hverfisslofnunar Sameiiiuöu þjóð- anna, (Uniled Nations Énviron- incnt Programme, skannnstafað TJNEP). Stofnunin er til húsa í Na- irobi í Kenyii. Stofnunin hefur ákveöið að hciðra aDls 500 aðila - einstaklinga, félög eða stofnanir - á árabilinu frá 1987 tíl 1992 fyrir frainlag til umhverfis- verndunar. Viðurkenniug þessi ber naliiið „Global 500" og hafa nú 376 aðilar fcngið þessa viðurkeimingu. Sérstok nefnd Umhverfíssfofnunar Sameinuðu þjóðunna vclur vcrð- launahafa siinikværai tilnefniiiguin sem henni berast og aö þessú sinni er einn verðlaunahafa David McTaggert, forstjóri Greenpeace Intcrnalional. Greenpeace, eða hreyfing Græn- friðunga er í rauu .ílþjoðatyrirtæki þar sem sv okallaðir mcðlimir haía cngin áhrif á stjórn eða síefnumót- un. Allar ákvarðanir eru teknar af fúnieiinum hópi stjóruendn. Talið er að meðlimir JureyfingarinnarM séu núum þrjár milljónir í 21 landi. Sem dæmi um lvðræðið innan Grænfriounga má nefna að i Dan- mörku teljast vera um 50 þúsund manns félagar. Sérhver þcirra greiðir um 1500 kr. árgjald. Aöeins 35 svokaJJaoir virkir meðlimir deildarinnar hafarétttil að velja ur sínum hópi níu inaims í fiilltniaráð og virkir (eljast þeir scm unnið hafe a.m.k- 20 tíma á viku í sjálfboða- vinnu fyrir Græiifriðuiiga í niiunst tvö ár. FuIItrúaráðið kýs úr sínuin hópi fiuim maiinii Iandsstjóni, sljórnin kýs síðan landsstjóra sam- taka sinna, scni hclur kosningarétt i 21 manns stjórn Grccnpeacc Int- crnational, þar scm David McTag- gert er forstjóri eða cins og það heitir; forseti srjórnar fjrirtækis- ins. ¦"';¦ Grcciipcacc er því i raun alþjóo- kgt ryrirtækS í umhverfisbransan- um og á snæmm þess starfar fjíildi launaöra starfsmaima aulc áöur- ncfndra virkra meðlima. Höfuðstöðvarnar eru i Hollandi og ogþarræður rikjura verðlaunahaf- iiin David McTaggert Landsdeild- irnar eru sem iyinr segú- 21, en að- eins forstjórar 11 þeirra hafa at- kvæðisrétt í yfirstjórniiini því aó at- kvæðisrctt þar hafa aðeins forstjórar Ijárhagslega sjálfstæðra deilda sem grciða 24% tekna sinna til móðurfy rirlækisins. Greenpeacé International veltír um 5 inilljöröum kr. á ári eii tekjur fyrirtækisins hafa dregist saman iiiidunfarna mánuði, einkum eftir að mynd Magnúsar Guðmunds- sonar, Lífsbjiirg í norðurhöfum var sýnd í sjónvarpi í Evrópu og BNÁ, Fyrirtækið hefur staðið fyrirýms- um vafasömum uppákonnim til að afla fjár, eins og fram keinur í mynd Magnúsar. Þær aðgerðir urðu til þess að selveiðar á Græn- landi og víðar á Norðurhveli lögð- ust af og lífsafkoraa vciði n >an nanna og fjöldskyldna þeirra e> ðilagðist. Þá hefur það andskotast gegn hval- vciðum - ekki hvað síst þeim sem nauðsynlegar voru vegna vísinda- legra rannsokna á h valast ofnunu m í liring um íslund. Sú áróðursher- fcrð kostaði íslenska þjóðarbúiö umlalsveröar fjárhæðir fyrir nokkru m mánuðum. (Jrænlriðuiigai- ráku á sínum tíniii áróður gegn selvciðum á sömu for- sendum og gegn hvalveiðuni af sér- hverju tagi, eða þeim að scl ir væru í útrýmingarhætlu. Hcrstjóri Cræu- triðuuga sem stjórnaði á sínura tíma aögerðum gegn sclvciðum við- urkcundi í kappræðúra yið Magn- us Guðiiitindssoii í v-þýska sjón- varpinu hiiin 19. janúar sl. að Grænlriðungar hefðn vel vitað að sellr voru ekld í útrýmingarhættu hcld ur hcföi verið farið út í hérferð- iiia í þciin tilgangi að afla fjár og tjölga borgandi meðliraura Græn- irióunga. Því er vart ástæða til ann- ars cn aö ælla að sama hviit buí að baki andstöðu samtakanna gegn hvalveiöum íslendiuga og annarra hvalvciöiþjóða. Júlíus Sólncs umhverlisráðherra sagði að scr hefði komið þessi við- urkenning mjög á óvart. Æfla mætti að pólitísk áhril' Grænfrið- unga á alþjóöavetfvungi færu vax- andi. Haun sagðist ckki treysta sér til að dæraa ura það hvort viður- kcnning SÞ væri rcttmæt. Haun sagðisí heldur ekki vcra viss um að skynsamlegt væri fyrir íslensk s(jórnvöld að mótmælá henni við Sameinuðu þjóðirnar. Ef áhrif samtakanna færu enn vaxandi gætí yerið skynsamlegra að íslensk stjórnvökl freistuðu þess aðná ein- hverju vitrænu sambandi við þau fremur en standa í blóðugri Styrj- öi d gegn þ ci in. Hann kvaðst rayndu kyiiiiu málið á næsta rikissfjórnar- fiintli á morgun en ckki lcggju tíl að rikisstjóniin módnælíi viöurkcnn- inguiini. Magnús Guðmuiuisson sagði af þessu tiiefni að gild i verndunar um- bvcrfis og náttúru væri of raiktt- vægt mannkyni en svo, að (i-cysta mættí því í hendur nianna cins og David McTaggert ög annarra er réðu Greenpeace. Þá væri það sérkennilegt að Ðavid McTaggert skuli nú í tilefhi af degi jarðar fa viöurkciiiiingu Saincin- uðu þjóðiuuia fyrir umhverfis- vernd þrátt lyrir að hafa skapað cilt stæi sta uinhvci tisslys scm íbú- ar vlð Norðurhðf hafa nokkru sinni staðiö frammi fyrír - slórfellilri of- fjölgun scla cflir að suinliikin kniiðii í gegn bami við sefveiðum. „Mcr finnst miðiir uö áróóursma- skíiiii slíkra aðila scm Crænfrið- unga skuli vera það sterk og sami- færandi að Sameinuðu þjóðirnar skuli taka meira mark á tillinii- ingalegura á róöri þeirra cn visinda- niðurstööum og skynseniisriikuin. Ég gct ckki séð áð sá maður eigi skilið verðlaun, sem valdíð hcfur þúsundum manna, kvenna og barna ómældum htirmungutn af fuOkomnu lillitsleysi í ciginhags- munaskyni. Það væri ksinnski rétt að spyrja börn á Grænlandi, N- Kanada, Nýfundnalandi Og N-Nor-r egi sem liöið hafa hðrmungar vcgua aðgerða þessa manns, hvort þáu séu sátt við aö þessum manni séu veitt vcrðlaun í nafni barna, Það hlýlur að teljast cðlilegt að íslcnsk sljórnvöld mótmæli þessari verð- launaveitingu," sagði Magnús að lokum. —sá orðið vitni að slíku framferði og tók skýrt fram að yfirgnæfandi meirihluti knapa notaði ekki písk sem pyndinga- tæki til þess að ná fram óttavilja fyrir keppni. - ÁG Skagaströnd: Stúlka lést í bílslysi Stúlka lést er hún ók bíl út af vegin- um milli Skagastrandar og Blöndu- óss. Stúlkan, sem var á leið til Skaga- strandar, missti stjórn á bílnum í krappri beygju og er talið að hún hafi látist samstundis. Hún hét Bryndís H. Steindórsdóttir, til heimilis að Fells- braut 6 á Skagaströnd. Bryndís var tæplega 18 ára gömul, fædd 24. júlí 1972. -hs. Lést í slysi á Jamaíka 45 ára gamall íslendingur lést í um- ferðaslysi á Jamaíka að morgni 3. júní. Hann hét Guðjón S. Sigurjóns- son og var búsettur í Boston í Banda- ríkjunum. Guðjón var fráskilirm og lætur eftir sig þrjú uppkomin börn. Guðjón var á Jamaíka sem einn af fararstjórum nýútskrifaðra Verslun- arskólastúdenta. Þegar slysið varð var Guðjón á „vespu", sem er nokk- urs konar reiðhjól með hjálparvél. Ferð Verslunarskólanemanna verð- ur haldið áfram, en von er á þeim til íslands eftir rúmar tvær vikur. Steinullarverksmiðjan: Lítið skað- legra ef na Nú hefur það fengist endanlega staðfest að þau efhi, sem grafin voru upp við steinullarverksmiðjuna á Sauðárkróki, voru aðeins að mjög litlu leyti skaðleg umhverfinu. Efna- greiningu er nú lokið á efnunum og staðfesta niðurstöðurnar að þetta voru bindi- og hjálparefni sem verk- smiðjan notar við framleiðslu sína. I frétt frá Hollusruvernd segir að engu að síður hafi nú þegar allur fljótandi úrgangur, sem upp var grafinn, verið sendur erlendis til viðeigandi förg-

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.