Tíminn - 09.06.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 09.06.1990, Blaðsíða 5
:\cwm$mr&MfW° J4mm í-5 Ákveðið að gerbreyta innra skipulagi Samvinnuhreyfingarinnar: Aldahvörf hjá sam- vinnuhreyfingunni Tillaga Sambandsstjórnarinnar um nýtt skipulag Samvinnu- hreyfingarínnar var samþykkt á aðalfundinum í gær eftir all- snarpar umræður. Lyktir urðu þær að tillagan var samþykkt með handauppréttingu nánast samhljóða, einn greiddi atkvæði gegn henni. Samkvæmt tillögunni felur aðalfundurínn stjóm Sambandsins að treysta starfsgrundvöll þess með eftirfarandi hætti: „1. Deildum Sambandsins verði markvisst eftir utanaðkomandi hlutafé breytt í hlutafélög eftir starfsgreinum, til að styrkja fjárhagsgrundvöll þeirra. enda verði náið samráð haft við inn- lenda og erlenda lánardrottna. Sam- bandsstjórn skal þó, í samráði við stjórn Félags sláturleyfishafa innan Búvörudeildar, kanna hvort réttara sé að gera Búvörudeild að sameignarfé- lagi eða sjálfstæðu samvinnufélagi þeirra aðila, er fela vilja Búvörudeild markaðssetningu afurða sinna. 2. Stefht skal að því að séreignasjóð- ir í deildunum breytist í hlutafé eða stofiifé. Hin nýju hlutafélög verði til að byrja með að minnsta kosti í helm- ingseign Sambandsins, en leitað verði 3. Gera skal sérstakar ráðstafanir, bæði skipulags- og rekstrarlegs eðlis, til að snúa við rekstri á þeim sviðum, sem búið hafa við langvarandi tap. Takist þetta ekki, skal rekstur þessi lagður niður og seldar þær eignir, sem honum tilheyra. 4. Leitað verði leiða til að eigið fé Sambandsins geti endurspeglast í efnahagsreikningi kaupfélaganna. 5. Samband íslenskra samvinnufé- laga verði hér eftir sem hingað til rek- ið sem samband og forystufélag sam- vinnumanna og hafi með höndum stefhumótun, samræmingu og eigna- stjórnun, en fáist ekki við rekstur. Nýr stjómarformaður Sambandsins tók við í gær: Afdráttarlaus kosning Sigurðar Markússonar „Kannski tengjast þessi úrslit þeirri umræðu sem fram hefur farið um skipulagsmálin og að menn hafi haft trú á því að eðlilegt væri að ég ynni áfram að þeim", sagði Sigurður Markússon framkyæmdastjóri Sjávarafurðadeildar SÍS. Sigurður hlaut afdráUariausa kosningu til stjórnarformanns Sambands ís- lenskra samvinnufélaga næstu þrjú árin. Hann hlaut 93 atkvæði. Næst- ur honum varð Geir Magnússon með 11 atkvæði og þriðji varð Þor- steinn Sveinsson með tvö atkvæði. Einn seðill varauður. —En hvernig leggst það í Sigurð að leiða þær breytingar sem aðalfundur hefur nú samþykkt að gera á skipulagi þess? „Út af fyrir sig leggst það vel í mig. Auðvitað verður mönnum gjarnan um og ó þegar þeir gangast undir mikla ábyrgð. Það er hins vegar enginn kvíði í mér vegna þess að ég hef áhuga á þessum málum. Verkefhið er áhugavert og felur í sér mikið skipulagsstarf og miklar breytingar", sagði Sigurður. Hann sagði að í lok þessa mánaðar yrði fyrst ljóst á hvern hátt að breytingunum verður staðið. Stjórnarförmennska í Sambandinu á þeim breytingatímum, sem nú ganga í garð, eru fullt starf. Sig- urður var inntur eftir því hver það yrði sem tæki við framkvæmdastjórn Sjáv- arafurðadeildar. Hann sagði að mikið af hæfu fólki starfaði hjá deildinni og svo mikið væri víst að engin þörf væri á að sækja vatnið yfir lækinn þegar að því kæmi að ráða srjórnanda. Kjör Sigurðar sýnir að hann hafði mjög eindreginn stuðning aðalfundar- fulltrúa til að leiða þær breytingar á skipulagi og uppbyggingu Samvinnu- hreyfingarinnar sem í vændum er og á að verða lokið í meginatriðum fyrir næstu áramót. ,J»ið hafið vissulega lagt á mig mikla ábyrgð, en þið hafið líka sýnt mér mik- inn heiður sem ég þakka. Eg mun reýna eftir því sem Guð gefiir mér orku til að standa undir ábyrgðinni", sagði Sigurð- ur þegar úrslit kosningarinnar lágu fyr- „Ég get ekki stillt mig um að nefha þetta því að þarna er um að ræða fyrir- tæki sem er kannski stofhað með mjög svipuðum hætti og við gerum ráð ryrír í skipulagsbreytíngum þeim sem við höfum verið að ræða nú. Þarna var tek- in ákveðin starfsemi út úr deild í Sam- bandinu og stofhað um hana sérstakt félag. í þessu tilfelli hefur það tekist mjög vel. —sá Breyta skal samþykktum þess þannig að það geti sinnt þessu hlutverki sem best, þar sem m.a. reglur um kjör á að- alfund verði aðlagaðar nýjum aðstæð- um og stjórn þess gerð skilvirkari. Þessar breytingar á samþykktum skal leggja fyrir aðalfund eða aukafund, sem boðað skal til með tveggja mán- aða fyrirvara". Þetta er það sem hin nýkjörna stjórn Sambandsins stendur nú frammi fyrir að gera, en verkinu skal, samkvæmt samþykkt aðalfundar, vera í höfuðat- riðum lokið um næstu áramót. Miklar umræður fóru fram á aðalfundinum um tillöguna og flestir, sem til máls tóku, töldu að breytingin yrði til þess að létta yfirbyggingu og yfirstjórn samvinnuhreyfingarinnar, en að hluta til mætti rekja bága afkomu Sam- bandsins til þess hve gamla félags- formið er þungt í vöfum og lítt sveigj- anlegt. Vegna þess væri einnig of langt milli yfirstjórnar þess og al- mennra félaga hreyfingarinnar. Þá kom það fram í máli margra að jafh- framt þessum róttæku breytingum verði kaupfélögin, sem búið hafa við batnandi afkomu upp á siðkastið, að vera tryggari bakhjarl og viðskipta- vinir eigin fyrirtækja en verið hefur undanfarin ár. Við stjórnarkjör í gær gengu úr aðal- stjóm auk fyrrverandi formanns, Ól- afs Sverrissonar, Jónas Jónsson og Helga Valborg Pétursdóttir. í stað þeirra voru kosin Jón Alfreðsson og Þórhalla Snæþórsdóttir. Úr varastjórn gengu Bima Bjarnadóttir, Þórólfur Gíslason og Dagbjört Höskuldsdóttir. í þeirra stað komu Hermann Hansson, Bima Bjarnadóttir og Gísli Jónatans- son. Hermann Hansson hlaut flest at- kvæði í varasrjórn og er því fyrsti varamaður. Sigfus Kristjánsson gaf ekkí kost á sér til endurkjörs sem end- urskoðandi og í stað hans var kosinn Sigurður Jóhannsson. —sá Sigurður Markússon. Ólafur Sverrisson fyrrverandi stjóm- arformaður sl. ár, gaf ekki kost á sér til endurkjörs og í fundarlok þakkaði Guðjón B. Ólafsson honum samstarfið á þeim erfiða tíma sem Ólafur gegndi formannsstöðunni. Samstarf þeirra hefði verið gott þótt árangur hefði ekki orðið sá sem báðir hefðu kosið. Guðjón bauð Sigurð velkominn til samstarfs. Sigurður Maikússon sagði í ræðu, er hann sleit aðalfundi Sambandsins í gær, að sú breyting til batnaðar, sem varð á afkomu kaupfélaganna í fyrra, hlyti að auka mönnum bjartsýni nú þegar endurskipulagning Sambandsins væri að hefjast Aðstæður væru heppilegar nú af tvennum ástæðum: Annars vegar hefði verulegur árangur náðst í baráttunni gegn verðbólgu. Þýðingarmikið væri að sá árangur næði að skila sér inn í rekstur fyrirtækjanna. Hins vegar áraði nú mjög vel á fiskmörkuðum lands- manna og sem dæmi um það nefhdi Sigurður að Iceland Seafood Ltd, fisk- sölufyrirtæki Sambandsins í Bretlandi, hefði selt fiskafurðir fyrir um 750 millj- ónir kr. í maímánuði sl. Til samanburð- ar sagði hann að þegar þetta fyrirtæki var stofhað í ársbyrjun 1980 tók það í arf árssölu á fiski frá Sambandinu i London sem var einn þriðji af sölu mai- mánaðar. 29. þing Alþjóðasambands búvöruframleiðenda haldið í Þrándheimi: Veröa umhverfis- málin rædd hér? Nú stendur yfir í Noregi 29. þing Alþjóðasambands búvoi iilram- lciðcnda, IFAP. Á þinginu faefur verið iðgð tram tillaga um að haldin verði sérstök ráðstef'iia, sem fjalli um umhverfi og land- búnað, en Norðurlðndin tclja að uiuhvei fismáliii haii gleymst í umræðum um aukiö verslunar- frelsi með landbúnaðarvðrur. ís- land hefur boðist til aö halda ráð- stcfmnia, cn hún verður faaldin á næsta ári verði tiHagan sain- þykkt .;¦::- . . . Viðræöur ínnan GATT, eða AiV' þjóðlega toUabandalagsins, snú- ast sem kunnugt er um afnám allra viöskiplahindraiia landa á milli og hefur þungi hvílt á um- ræðum um landbúnaðarvöhir. Það má m.a. rckja til þess að land- IniiiaftarlrainIciðsla er misiðn- vædd og launakjör ólik á milli rikja. Gæðakrðfur eru einnig ólikar. Nær allir sein talað liafa á þing- inu hafa lýst áhyggj um sí num yfir því ef GATT-viðræð«rnar leiði ttt algers vcrslunat frclsis með land- búnaðarvðrur og afnams alls stuðiiings svo og framleiðslu- stjóriiunar. Hcslir ef ekki allir viðurkenna þó að breytinga sé þörf. FuIItrúar Norðurlandanna: bentu á að alll of lítið hafi veríð rætt um umhverfismái, félagsleg mál og matvælaoryggi í GÁTT- viðræðunum. Bamlarísk og eyrópsk bænda- sainlök óttast að óhcll samkcppiii landbúnaðarvara f kjðlfar GATT- viðræðnaiina gett haft þær aileið- ingar að nokkrar alþjóðlegar saiiisteypur verði ráðandi á heimsmarkaðinum. Einníg að al- inciinir neytendur muni einungis hafa ráð á iðnfi ainlciddi i og mis- géðii niatviiru. Þá ðttast bændur að ekki náisl samkomulag um Irainlciðslustaöla og liolluslu- vcrnd scin muiil koma niður á neytendunt. Bændur benda enn- l'i ctnui" á að hættá sé á að iiáttúi u- íegar svciflur í landbúiiaðai frain- Iciðslu komi niður á niatvöru- framboði á heimsmarkaði. M.Ö.o. þjóðir, sem eiga við ofTramleiðslu að stríða í dag, geti þurft að horfa fram á maiarskori þar sem mat- arbirgðir verði af skornum skammti Í ólicftu niai kaðskerll. Uinræður um uinlix ci fisvci nd snerust einkum um tvennt Ann- arsvegarstöðugamannfjölguná móli hlutfallslega niiniikaiidi matvöruframleiðslu. Þar kemur til að ræktanlegt land cr al skoru- um skammti og liklega ér séð lyr- ir cndanii á f æknilcgum framlor- iiiu á sviði laiidbiínaðar. Ilins vcg- ar er ljost að bæði iðnvædd ríki og rfkt Þriðja licimsins hala livcrt mcð sínuiii liætli vcrió aðgangs- hörð á auðlindir ög spillt gæðum nátturunnar sem takmarka aftur landbúnaðarframleiðslu í heimin- um. í þcssu sainbaiuli niá ncfna að rányrkja heíur örsákað ault- iiin uppblástur og jarðvegseyð- ingu. Álursla ii ódýra og ijðlda- framlcidda niatvöru hcl'ur orsak- að aiikna iiotkun tilbúins áburð- ar, citurcfna, lyfja og hormóna. Ávcita liclur gcngið iiarri þeim valnslinduiii seni fil cru. lðu- uieiigun og iiiiiun uinliverlisspjöll ganga á ræktanlcgt iand, -E();

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.